జ్యోతిష్య శాస్త్రము/పన్నెండు లగ్నములలోనున్న పన్నెండు గ్రహముల పని ఏమి?

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

40. పన్నెండు లగ్నములలోనున్న పన్నెండు గ్రహముల పని ఏమి?[మార్చు]

కాలచక్రములోని పది గ్రహములు ఒకవైపు ప్రయాణము చేయు చుండగా, రాహు, కేతువులు రెండు మరొక వైపు ప్రయాణము చేయుచున్న వని తెలుసుకొన్నాము. రెండు ఒకవైపుకు, పది మరొక వైపుకు ప్రయాణము చేయుచుండినా, ఎవరు ఎటుపోయినా, అంతకూ వారు చేయుచున్న పని ఏమి? అని ప్రశ్నరాగలదు. ఆ ప్రశ్నకు జవాబుగా మేము చెప్పునది ఏమనగా! కాలచక్రములో ప్రయాణము చేయు ప్రతి గ్రహము ఒక ఉద్దేశ్యమును కలిగి ప్రయాణిస్తూ బాధ్యతగా పని చేయుచున్నవి. మనము చెప్పుకొన్న పన్నెండు గ్రహములలో ప్రతి గ్రహమునకు కొంత ప్రకాశమున్నది. గ్రహము తనకున్న ప్రకాశము దేనిమీదపడునో, అప్పుడు ఆ ప్రకాశము పడిన చోట ఏదైతే ఉన్నదో దానిని గ్రహము గ్రహించును. గ్రహమునకున్న కిరణముల చేత దేనినైనా గ్రహించుచున్నది. కావున కిరణములను గ్రహము యొక్క చేతులుగా పోల్చుకోవచ్చును. ఇంతకు ముందే గ్రహముల కిరణముల ప్రసారమునుబట్టి తొమ్మిది గ్రహములకు రెండు చేతులున్నాయనీ, ప్రత్యేకించి శని, కుజ, గురువులకు నాలుగు చేతులు కలవనీ చెప్పుకొన్నాము. చేతులు ఉన్నాయంటే ఏదో ఒక పని చేయాలి. కావున ప్రతి గ్రహము వెలుగు అను తన చేతుల చేత క్రింద కర్మచక్రములోని ప్రారబ్ధకర్మను తీసుకొని, ఇంకా క్రిందగల గుణచక్రములోని జీవునిమీదికి కర్మను వదులుచున్నవి. అప్పుడు అలా వచ్చిన కర్మను జీవుడు రుచి చూచుచున్నాడు. కర్మ రుచి తియ్యగా ఉంటే హాయిగా సుఖమును అనుభవించుచున్నాడు. ఒకవేళ కర్మ రుచి చేదుగాయుంటే బాధగా కష్టమును అనుభవించుచున్నాడు. జీవుడు ఏమి అనుభవించినా అదంతయు గ్రహములు చేసిన పనియేనని చెప్పవచ్చును.

గ్రహములు కర్మచక్రము మీద తమ కిరణములను (చేతులను) ప్రసరింపజేసినప్పుడు, అక్కడ ఏముంటే దానినే తీసుకొని క్రిందనున్న జీవుని నెత్తిన వేయుచున్నవి. కాలచక్రములోని గ్రహములు తమ పనిని చేయుచు వారుండు లగ్నములకు ఎదురుగాయున్న కర్మస్థానములలోని కర్మను జీవునికి అందించుచున్నవి. గ్రహములు చేయు పనిలో మార్పులేదు. అవి ఎల్లప్పుడు పని చేయవలసిందే. అలాగే అనుభవించే జీవునిలో మార్పులేదు. వాడు ఎల్లప్పుడు అనుభవించవలసిందే. అయితే మధ్యలోనున్న కర్మలో మాత్రము ఎంతో మార్పువున్నది. పన్నెండు గ్రహములు కర్మచక్రములోని కర్మను మాత్రము స్వీకరించుచున్నవిగానీ, కర్మకు అతీతమైన దేనినీ స్వీకరించలేదని చెప్పవచ్చును. ఒక మనిషి జీవితములో గ్రహములు తమ పనిని తాము చేయుచున్నవి. జీవుడు తన పనిని తాను చేయుచున్నాడు. జీవుని పని అనుభవించడము తప్ప వేరు పనిలేదను సూత్రమును మరువకూడదు. కాలచక్రములోగానీ పూర్తి క్రిందయున్న గుణచక్రములోగానీ ప్రతి జన్మకున్నదే ఉండును. అయితే ఒకే ఒక కర్మచక్రములో మాత్రము జన్మ జన్మకు మార్పువుండును. కర్మచక్రములోని కర్మ జన్మజన్మకు మారుచుండును. కాలచక్రములోని గ్రహముల పనిని ఖచ్చితముగా ఇంతేనని చెప్పవచ్చును. అలాగే గుణచక్రములోని జీవుని పనిని కూడా ఇంతేకలదని చెప్పవచ్చును. అయితే కర్మచక్రములోని కర్మ ఇంతే కలదని ఖచ్చితముగా చెప్పుటకు అవకాశము లేదు. కర్మచక్రములో పన్నెండు స్థానములందు ఏ కర్మ ఉండునో, ఆయా స్థానములలో ప్రవేశించిన గ్రహములు అక్కడున్న కర్మనే ఇచ్చుననీ, అలా కర్మను తీసుకొని జీవునికి ఇవ్వడమే గ్రహముల పనియని తెలియుచున్నది.