జ్యోతిష్య శాస్త్రము/కాలచక్రమునకు జీవునికి సంబంధమేమి?

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

33. కాలచక్రమునకు జీవునికి సంబంధమేమి?[మార్చు]

మనిషి తలలో ఎవరికీ కనిపించకుండ సూక్ష్మముగా నాలుగు చక్రముల నిర్మాణముందని తెలుసుకొన్నాము కదా! వాటిలో అన్నిటికంటే పైనగల బ్రహ్మచక్రముతో మనకు సంబంధములేదు. మనకున్న సంబంధ మంతా కాల, కర్మ, గుణచక్రములతోనే కలదు. జీవుడు గుణచక్రములో గుణముల మధ్య ఉండగా, కర్మచక్రములోని కర్మను ఆధారము చేసుకొని, కాలచక్రములోని గ్రహములు జీవునిమీద తమ ప్రభావమును చూపుచున్నవి. కాలచక్రములోని ద్వాదశ గ్రహములు క్రిందగల కర్మచక్రము మీదనుండి కర్మను గుణచక్రములోని జీవునిమీద ప్రసరింపజేయుచున్నవి. మనిషికి ముఖ్యముగానున్న మూడు కాల, కర్మ, గుణచక్రములలో పైనగల కాలచక్రము నకు క్రిందగల గుణచక్రమునకు అనుసంధానముగా కర్మచక్రమున్నది. క్రిందగల గుణచక్రములోని జీవుడు కర్మచక్రములోని కర్మతో సంబంధపడి యుండగా, కర్మచక్రములోని కర్మ పైనగల కాలచక్రములోని గ్రహములతో సంబంధపడియున్నది. జీవుడు (మనిషి) జన్మలోగానీ, మరణములోగానీ గుణచక్రమును వదలి బయటికి పోలేదు. మనిషి సంపాదించుకొన్న ఆగామి కర్మ 69 సం॥, 5 నెలల, 10 రోజులకొకమారు సంచితముగా మారుచున్నది. వచ్చిన ఆగామికర్మ, మారిన సంచితకర్మ కర్మచక్రములో క్రింది భాగమున అణిగియుండగా, ఒక జన్మకు మాత్రము నిర్ణయించబడిన ప్రారబ్ధకర్మ కర్మచక్రములోని పన్నెండు రాశులందు తేలుతూయుండును. పైకి తేలుచున్న ప్రారబ్ధకర్మ మీదనే కాలచక్రములోని గ్రహముల కిరణముల వెలుగు పడుచుండును. అలా పడిన కిరణములు తమతోపాటు కర్మచక్రములోని ప్రారబ్ధకర్మ యొక్క రంగును (పాపపుణ్యములను) తీసుకొని క్రిందగల గుణ చక్రములోని జీవునిమీద ప్రసరింపజేసి, ఆ కర్మను జీవుడు అనుభవించునట్లు చేయుచున్నవి. అలా ప్రారబ్ధకర్మను అనుభవించడమును జీవితము అంటాము.

జీవితము జననముతో ప్రారంభమై మరణముతో ముగియుచున్నది. జీవితము ప్రారంభమయ్యేది గుణచక్రములోనున్న జీవునికే అయినా అది ఏ కర్మనుండి ప్రారంభమగుచున్నదో, ఏ కర్మతో అంత్యమగుచున్నదో తెలియుటకు కర్మచక్రము మీద ఆధారపడవలసిందే. కర్మచక్రములో ఏ కర్మను ఏ గ్రహము ప్రారంభించునో తెలియుటకు కాలచక్రము మీద ఆధారపడవలసిందే. కర్మచక్రములోని సంచితకర్మ మనిషి మరణములో ప్రారబ్ధకర్మగా కొంత ఏర్పడి, రెండవ జీవితమునకు కారణమగు చున్నది. ఇదంతయు కొంతవరకు తెలియాలంటే కాలచక్రమునుండియే ప్రారంభించాలి. కాలచక్రమునుబట్టి ఏ కాలములో మనిషి జన్మ జరుగు చున్నదో, ఆ కాలమునుండి జీవిత పథకము నిర్ణయించబడుచున్నది. కావున ఆ కాలమును జాపథకము అంటారు. ‘జ’ అనగా పుట్టుట అని అర్థము. పుట్టుక సమయములో లేక పుట్టిన కాలములో నిర్ణయించబడిన జీవిత ప్రారబ్ధమును జీవిత ఫతకముగా నిర్ణయించారు. ఫతకము అనగా ముందే నిర్ణయించబడినదని అర్థము. జననములోనే జరిగిన ఫతకము కావున దానిని జాఫతకము అనెడివారు. పూర్వము జాఫతకముగా పెట్టబడిన పేరు కాలక్రమములో జాతకముగా మారిపోయినది. జాఫతకము అను పేరులోగల రెండవ అక్షరమైన ఫ లేకుండా పోయి చివరకు జాతకముగా మిగిలిపోయినది.

నేడు కూడా ఒక మనిషి జీవితమును గురించి తెలియుటకు వాని పుట్టుకలోనున్న కాలమునుబట్టి జాతకమును (జాఫతకమును) చూచుట సాంప్రదాయముగా కలదు. జ్యోతిష్యులందరూ జాతకమును ఆధారము చేసుకొని చూచినా, చూచేవారిలో చాలామందికి కాలచక్రమేదో, కర్మ చక్రమేదో, రాశి ఏదో, లగ్నము ఏదో తెలియని దానివలన జాతక సమయములో ఏర్పరచబడిన కర్మలను సరిగా తెలియలేకపోవుచున్నారు. జ్యోతిష్యము అనుమాట జాఫతకము (జాతకము) నుండే ప్రారంభమగును. కావున జాతకము అను దానిని గురించీ, దానిని ఎలా తెలియాలోనను విషయమును గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకొందాము.