చీనా - జపాను/చియాంగుకాయ్‌ సంకల్పములు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
జపాను
♦♦♦చియాంగుకాయ్‌ సంకల్పములు♦♦♦♦

చియాంకుకాయ్‌షేకు నేడు చీనాకు డిక్టేటరు.నాంకింగు రాజ్యస్థాపకుడు.బుర్జువా వర్గమునకధినాధుడు.చీనా ఆయువుపట్టులన్నియు అతని స్వాధీనములో ఉన్నవి, నిజమే.కాని జపాను కతను లొంగిపోవుచుండుట ఆశ్చర్యము.అతనిలో జాతీయతత్వమునకు లోపమున్నదని యెవ్వరును అనలేరు.రష్యా సహాయముతో జపా ను ను కొట్టుటకాని,జపాను సహాయముతో రష్యానోడించుటకాని చీనా జాతీయవాదులకు సరిపడదట. నానా జాతి సమితివారు చీనా నుద్ధరింతురేమో అన్న ఆశ కొంతకాలముండెడిది కాని అది నిరాశయైనది. జపానుతో తాను డీకొనలేనన్న కారణము తప్ప చియాంగుకాయ్‌షేకుకు జపాను పక్షపాతముకాని ఆశకాని యేమిాలేదని చెప్పవచ్చును.అతనికి కావలసినదంతయు స్వతంత్ర చీనారాజ్యము.దీనికి భంగముగా జపాను యెన్ని కార్య ము లొనరించుచున్నదో, రష్యాపక్షపాతియగు చీనా కమ్యూనిష్టుపార్టీ అన్ని అవకతవకలు చేయుచున్నదని అతని విశ్వాసము.ఇల్లు చక్కపడనిదే పై వారిని తడుమలేమని అతని వ్యవహారనీతి.ఈకారణమున అతడు తన ప్రయత్నములను జపాను మిాద కంటె చీనా కమ్యూనిష్టు పార్టీమిాద కూడా యెక్కువగా కేంద్రికరించు చున్నాడు:పోనీ చీనా కమ్యూనిష్టుల దన్నుతో జపాను మిాద తగులుదమన్నను, ఈ కమ్యూనిష్టులు అంతవరకే అత

61
62
చీనా-జపాను

నితో స్నేహముచేసి, తరువాత చీనాను రష్యాకమ్యూనిజంకు ధారపోయుదురని అతని భయము.ఈ కమ్యూని ష్టుల సహాయముతో అతను జపాను నోడించగలుగునా లేదా అన్నది సందేహాస్పదమే యైనను, ఈలోగా చీనా అంతయు కమ్యూనిష్టు అగుట నిశ్చయమని అతని ఉద్దేశము.

ψψψ చీనానట్లు చేయుట అతనికిష్టము లేదు ψψψ
ఈలొసుగు చూచుకొనియే జపాను మంత్రి హిరోటా మూడు విషయములతో కూడిన ఒక డిమాండును పెట్టెను. చీనాలో కమ్యూనిజం లేకుండా చేయుటకు చీనా జపానులు రెండును పూనవలెను. అనగా యీ మిషతో చీనా లో జపాను యెక్కడెక్కడ సేనలు నింపినను అంగీకరించవలెను.ఇది మొదటి విషయము.రెందవది విదేశ ప్రభు త్వములలో నేయొక్కదానినైనను అణచుటకు రెండవదాని సహాయమును చీనా ఆక్షేపించరాదు.దీనికర్థము చీనాఒక్క జపానుతో తప్ప మరియే యుతర ప్రభుత్వముతోను సంబంధముండరాదనియే.అనగా చీనా విదేశ వ్యవహారనీతియంతయు జపాను స్వాధీనములో నుండవలసినదే.మూడవది చీనా జపాను మంచూకోలు పర స్పరార్థిక సహకారముతో వర్తించుచుండుట.అనగా మంచూకో నాణ్యములు తక్కిన చీనా అంతటిలో చలామణి కావలెననియే.ఇట్లు చేసినచో చీనాయెల్లయు అనతి కాలములో జపానుకు వలసరజ్యముకంటెను కనిష్టమగు ను.
జపాను

నానాజాతి సమితి ఆశ చీనాకు లేకున్నచో చీనా దీనినంగీకరించుటా మానుటా యనునదియే చీనా సమస్య.ఈ కారణము వల్లనే జపాను యెన్నిముక్కలు కోసుకొనుచున్నను నాంకింగు ప్రభుత్వము సాధ్యమైనంతవరకు ప్రతి ఘటించి, వీలుతప్పితే అంగీకరించవలసిన గతి పట్టుచున్నది.ఈ పద్ధతి యిష్టము లేకనే ఫ్యూకనులో విప్లవము లేచి కమ్యూనిష్టు ప్రభుత్వము నెలకొల్పబడినది.కాని అది మూడుమాసములు మాత్రమే జీవించి అంతరించిన ది. అయినను 1932 నాటికి అనేక రాష్ట్రములలో శాంతముగా సోవియటుప్రభుత్వము స్థాపించబడినది. చీనా లో యేభాగమునందు సోవియటుప్రభుత్వము స్థాపించబడినను దానినణచివేయుదునని జపాను భీష్మించి నాం కింగు ప్రభుత్వము సహాకారము చేయవలెనని నిర్బంధించుచున్నది.నాంకింగు ప్రభుత్వము ఇందుకు టంగుకూ ఒడంబడిక(1933 మే)ద్వారా అంగీకరించి జపానుకు సహాయము చేయుచున్నట్లే మనము గ్రహించవచ్చును. ఒడంబడికలన్నీ అతిరహస్యముగా జరుగుచున్నవి గనుక యేసంగతిగాని తెలిసికొనుటకు సాధ్యముకాదు.

విద్యార్థి ఉద్యమములు
చీనా విద్యార్థులకు కళాశాలలలో జపాను ప్రతికూల భావములు బోధింపబడుచున్నవి.ఊత్తర చీనా, చీనానుండి స్వతంత్రమగుట కాని జపానుప్రతిభ అక్కడ హెచ్చించుండుట కాని వీరికిష్టము లేదు.పీపింగులో 1500 మంది విద్యార్థులు 64
చీనా-జపాను

సమ్మెకట్టి జపానుకు ప్రతిఘటనమును ప్రకటించినది.టీన్‌స్టిన్‌ నగరవిద్యార్థులు వీరికి తోడైరి.ఇంకెందరో విద్యా ర్థులు కూడ వీరితోకూడిరి.ఈ ఉద్యమము కళాశాలలనుండి హైస్కూళ్లుమిడిలుస్కూళ్లకు కూడా వ్యాపించినది. చీనా అంతటను ఒకటే కేకలు:

(1)ఉత్తర చీనా విడిపోరాదు.

(2)ఉత్తరచీనా పౌరులకు సాయము చేయవలెను.

(3)చీనాకు ప్రతికూలమైన రాయబారములను నిరాకరించవలెను.

(4)నాంకింగు ప్రభుత్వము విదేశముల దాడి నెదుర్కొనవలెను.

(5)చీనాయంతయు సంయుక్తము కావలెను.

(6)చీనాలో ఒక అంగుళము మేరయైనను విదేశీయులలు లోబడరాదు.

1936 జనవరి 15వ తేదిని చియాంగు కాయేషేకు కాలేజి ప్రొపెసర్లు, స్కూలుమేష్టర్లు మొదలగువారిని పిల పించి వారికి సంగతి సందర్భములెల్లయు బోధపరచెను.విద్యార్థులు కొంతవరకు సమాధానపడినట్లు కనిపించిరి. కానివారి ప్రశ్నల కన్నింటికిని చియాంగుకాయేషేకు సరియైన సమాధానములను చెప్పక తనశక్తినంతటిని కమ్యూనిష్టుల నణచుటయందే కేంద్రికరించుచుండుట చేత వారి ద్వేషము క్రమేణా మరింత వృద్ధియైనది-చియాంగు కాయ్‌షేకు సరియైన సమాధానములను చెప్పక తప్పదు.
జపాను
¶¶¶పాశ్చాత్య ప్రభుత్వముల వైఖరి¶¶¶

జపాను ఈవిధముగా చీనా నాక్రమించుచుండగా పాశ్చాత్యప్రభుత్వములేమి చేయుచున్నవి?గ్రేటుబ్రిటను తాను స్వతంత్రముగ నెట్టిచర్యయు తీసుకొనదు. నానాజాతి సమితి ద్వారా మాత్రమే అదియేమైనను చేయగలదు. నానాజాతి సమితిలో తగిన బలము కాని అయికమత్యము కాని లేదనుట విశదము. అమెరికా సంయుక్తరాష్ట్ర ములకు జపాను ఆక్రమణలు ఇష్టము లేదు.అయినను ఈవ్యవహారములను పైసలు చేసుకొనవలసినది చీనా వారే కనుక తాను యెక్కువ ప్రమేయము కలిగించుకొనదు. చీనాపౌరుల మిాదనే అది ఆశపెట్టుకొని కూర్చున్న ది.జర్మనీ జపానులో ప్రత్యక్షముగా సంధియే చేసుకొన్నది.సోవియటు తత్వమునకు ఇవిరెండును సమాన విరోధులు. నాంకింగుప్రభుత్వము బ్రిటను నుండి 200 మిలియనుల పౌనులను ఋణముగాకోరెను.కాని జపాను కిది యిష్ట ములేని కారణమున యేమి కొంపములుగునో అని గ్రేటుబ్రిటను ఇయ్యలేదు.జపాను అంటే బ్రిటనుకు బెదురు లేకపోలేదు.ఆబెదురువల్లనే బ్రిటను పసిఫిక్కుదీవులలో సింగపూరును బలపరచుచున్నది.దీనికి ప్రతిహతముగా జపాను సయాములో క్రాకెనాలును త్రవించి బలపరచుచున్నది. ఇంతవరకు బ్రిటనువైపు చూచుచున్న సయాము 1931 నుండి జపాను వైపు

5
65