చంద్రరేఖావిలాపము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
కామగ్రంథమాల — రెండవగ్రంథము

చంద్రరేఖావిలాపము

కీర్తిశేషుఁడైన కూచిమంచి జగ్గకవి
ప్రణీతం బైన హాస్యరస
ప్రబంధరాజము.

క. "ఈకృతికి సమముగాఁ గృతి
నే కవులను జెప్పఁజాల రిది బిరుదము"

"జగ్గకవి"

1922

Copy Right

చందాదారులకు మాత్రమే

Reserved

పోష్టుఖర్చులుసహా

వెల రు 1-8-0.


మొదటికూర్పు

500 ప్రతులు