చందమామ పిల్లల మాసపత్రిక/సంపుటము 2/జనవరి 1948/కలవారి కోడలు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

కలవారి కోడలు

సంపాదన:చెన్నాప్రగడ పద్మావతి, పెదరావూరు


కలవారి కోడలు కలికి కామాక్షి
కడుగుచున్నది పప్పు కడవలోపోసి.
అప్పుడే ఏతెంచె ఆమె పెద్దన్న
కాళ్ళకు నీళ్లిచ్చి కన్నీరునింపె.

"ఎందుకో కన్నీరు ఏమికష్టమ్ము?
తుడుచుకో చెల్లెలా, ముడుచుకో కురులు,
ఎత్తుకో బిడ్డను, ఎక్కు అందలము,
మీ అత్త మా మలకు చెప్పిరావమ్మ"

"కుర్చీపీటమీద కూర్చున్న అత్త,
మా అన్నలొచ్చారు మముబంపుతార?"
"నేనెరుగ నేనెరుగ, మీమామ నడుగు!"

"పట్టెమంచముమీద పడుకున్నమామ,
మా అన్నలొచ్చారు మముబంపుతార?"
"నేనెరుగ నేనెరుగ, మీబావనడుగు!"

"భారతము చదివేటి భావ, పెదబావ,
మా అన్నలొచ్చారు మముబంపుతార?"
"నేనెరుగ నేనెరుగ, మీ అక్కనడుగు"

"వంటచేసేతల్లి, ఓ అక్కగారూ,
మా అన్నలొచ్చారు మముబంపుతారా?"
"నేనెరుగ నేనెరుగ, నీభర్తనడుగు"

"రచ్చలోవెలిగేటి రాజేంద్రభోగి,
మా అన్నలొచ్చారు మముబంపుతార?"
"పెట్టుకో సొమ్ములూ, కట్టుకో చీర,
పోయిరా సుఖముగా పుట్టినింటికిని."

Chandamama 1948 01.pdf

కంచి మేక

చిలుకా చెల్లె లెందూకోస - మలిగిం దబ్బాయీ?
చిట్టీ పొట్టీ నీతికధలూ - చెప్తా వింటుందా?

కంచీ మేకా జబ్బూ చేసి
కలవా రిస్తూంటే,
తోడీ మేకాలన్నీ దాన్ని
చూడా వచ్చేవి.

చూచీ పోకా వేడీ వెచ్చా
చూచీ నట్లుండీ,
ప్రోగూ చేసీ కొన్నా గడ్డీ
పోచా లన్నింటీ,
వీసా మంతా మిగులా కుండా
మేసీ పోయినవీ!

కదలా లేకా కంచీ మేకా
కన్నీ రెట్టిందీ,
నీళ్ళూ మేతా లేకా తుదకూ
నీలిగి చచ్చిందీ.

ఇట్టీ చుట్టాలుంటే లాభ-మేమీ చెప్పండీ
చేరా నిస్తే యిల్లూ గుల్లా - చేసి పోతారూ-

Chandamama 1948 01.pdf

పండు కోతి

కొండ మీద కోతిమూక - కూరు చున్నదీ.
కూరు చుండి కిచకిచాని - కేరు చున్నదీ.

గండెవంటి కోతి పిల్లా
గంతు లేయూచూ
పండు కోతి వీపు మీది
పుండు చూచిందీ.

చూచీ వచ్చి పుండు గిల్లి
పీచూ రేపిందీ.
తక్కూ కోతూ లన్నీ వచ్చి
దాని మోస్తారే
తక్కుబడ గిల్లి దాని
దుంపా దెంపేవి.

పండు కోతి పుండు వాచి
బాధ హెచ్చిందీ
కంట నీరు పెట్టి వాయి
గ్రమ్మి చచ్చిందీ.

కోతీ పనులు చేస్తే కొంప - గూలీ పోతుందీ
మోటు మూక తోడీ పొత్తు - ముప్పూ దెస్తుందీ.