గోలకొండ కవుల సంచిక/స్తోత్రములు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf
పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/37 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/38 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/39 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/40 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/41 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/42 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/43 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/44
Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf
Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf
పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/47 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/48 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/49 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/50 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/51 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/52 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/53 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/54 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/55 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/56 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/57 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/58 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/59 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/60 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/61 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/62 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/63 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/64 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/65 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/66 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/67 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/68 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/69 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/70 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/71 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/72 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/73 గోలకొండ కవుల సంచిక

33 భదనం ధాయకా ! శ్రీ ధప్పూరి సత్యనారాయణాచార్యులు గారు సీ శ్రీనాయకాయ భాసితశుభాకారాయ పద్మనాభాయ తుభ్యంన మో2స్తు జగ దీశ్వరాయ సజ్జన పొల కాయ శో భనచరితాయ తుభ్యంన మోబస్తు విశ్వరూపాయ సర్వేశ్వరాయ ధీ రాయ భవవిదూరాయ తుభ్యంన మోస్తు కాంచనవసనాయ కమనీయ దేహాయ భక్త వంద్యాయ తుభ్యంనమోస్తు గీ. అజ్జనిభలోచనాయ తుభ్యంన మో ఒస్తు పరమకరుణాకరాయ తుభ్యంన మోబస్తు భద్రసంధాయకాయ తుభ్యంన మోస్తు భావ రామభదాయ తుభ్యంన మో2_స్తు, మ. సకలాధారుఁడు వేదవంద్యుఁడుమహాశాంతుండుమౌనీంద్రర క్షకుఁడజ్ఞానమహాంధ కారపటలీ సప్తాశ్యుం డబ్లాడుఁడ త్యక లంక స్తవనీయనామకుఁడు నిత్యానంద కై వల్యదా యకు శ్రీరమణీమనోహరు మహత్త్వం బెన్నఁగ సాధ్యమే 3E పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/75 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/76 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/77 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/78 - గోలకొండ కవుల సంచిక 83 శ్రీ వేంక టేశ్వర స్తవము. శ్రీ కాళ్ళూరి రాజేశ్వర రావు గారు ? సన్నిధినున్న మానినల సంగతిమాని సమస్త కార్యభా స్వన్ని జ భారము ? మరచి భక్త జనాళిఁ గృపాకటాశు సం పన్న తఁ బ్రోవ వేల ? నిజ భావడ యాస్థితిఁ జూప నేల యో యన్న పు రెడ్డిపల్లి నగ రాభ్యుదయేశ్వర : వెంక టేశ్వరా ఎంతో కాలమున అడియాశ్రితుఁడవై యేనిట్లు ప్రార్ధించుచో సంతోషించివరంబునీయవు పయిక్ సంధింతుక ష్టంబు లక్ బొంత జేరిన మోసగింపఁవగునే పుణ్యాత్మ. చంచత్కృహ నంలా ? అన్న పురెడ్డిపల్లి నగ కేశా : మేక టేశ ప్రభూ. ఒక్క (కునవ్వుచ్పుడు మరియొక్కఁడుము ఖ Wుకొందుచుంను వే రొక్కఁడు రూపయౌవనమహోత్సవమందు చరించుచుండు వే రొక్కఁడు చాలహీనతను నొంది సుఖంబు త్యజించుచుండు నీ చక్క కర్తృకత్వమికు శక్తి యె నానిదొ! మెక టేశ్వరా జలసంచారము చేయు కాలమున నాజాతి స్వభావమ్ము నీ కలవా పైనకతంబుచే నలతులంద న్యాయను బూని కే వలహింసాపరబుద్ధి పూనికొనినా వా: యిట్టిధ ర్మౌసు ముల్ గలవా? అన్న పు రెడ్డిపల్లి పు పాలా వేంక టేశ ప్రభూ ! ఒకనాడా'మరి రెం కునాళులొకి యేనోర్చుకో వహింపంగ నే ట్లకటా ! యేండ్లును బూండ్లుగా (దొడఁగె విద్యా సష్టమై వ్యావహా గిక సంబంధ ము) లం ను ముగ్ధతినయా రే! యఁతము' లేదా యిం తకు నోయన్న పు రెడ్డిపల్లిపుర నాథా! వేంక టేశ ప్రభూ. [6] 80 ఈ గోలకొండ కవుల సంచిక ఈ 88 వేంక టేశ్వర స్తవము శ్రీ వేంకటగిరి రామా మాచార్యులుగారు. సీ. ము ముంగనా నా జన మో హిత తారుణ్య మహనీయవిభవ రమావరేణ్య దుగ్ధపాసస్నిగ్ధ ముగైంగ లావణ్య కల్యాణ భాస్య దగణ్యగుణ్య దగ్ధసంసరణదుస్తర ఘోరారణ్య శరణాగ తాసుర వరశరణ్య నిరవధికానందకరపూర్ణ కారుణ్య నిరుపమానానంత నిరత పుణ్య గీ. వినత సన కాదినా రద మునివ రేణ్య సకలలో కాధి దేవతా నికరగణ్య సరసగుణజాల వేంకట శైల ఖేల భక్త జన పాలగోపాల భర్మచేల. సీ. జిశయాతుధాన సంవృత హేమపరి ధాన నతెజనాధీన కంపిత నదీన కృత సర్వదాన నందితము క్తసంతాన తత వేణుగాన సన్న తనిధాన సత తాభిమాన రక్షిత పాదగతదీన ఖగ రాజయాన సాగరశయాన పరమాభిదాన భాసురముకి దధాన రుచిర కీరి నవీన ఖచరయాన గీ. అధిగతజ్ఞాన మునిజనావనవిధాన ప్రబల తరదివ్య తేజో విరాజమాన

          • అథ గోలకొండ కవుల సంచిక

సరసగుణజాల వేంకట శైలఖేల భక్త జన పాలగోపాల భర్మచేల సీ. నిరవధి కా నంద నిలయంబునీ ప్రాపు నిగమాంతముల కేపు నీదుచూపు జగములన్ని యునిండు సొగసైన నీరూపు సాటి లేదెందు నీమాటతీపు నీ పదస్మరణంబు నినయంబు నెడ బాపు దయతోడనాకునీ దాపుజూపు కడలిక వ్వపుగొండఁ గడతేర్చెనీ వీపు భేదించుకుజనుల నీదుతూపు గీ. పాపరాయఁడు నీకు రేబవలు కాపు పరమునీకీర్తనము మోక్ష పదము జేఁపుఁ సరసగుణజు 'ల వేంకట శైల ఖేల భక్త జన పాలగోపాల ధర్మచేల. సీ. శ్రీమానినీమణి చిత్తాబ్జమత్తాళి కరుహనమ్ర భక్త పాళి శైశవవిధ్వస్త శకటాచెదనుజాళి వరమౌనిహృత్సరోభవసు హేళి ధారుణీ సురగోత్ర దారుణదఁభోళి సందిత ద్రుహిణ బాలేందుమౌళ్ళి మురళీని నాదసమ్మోగితగోపాళి పంమకీర్తిత పియచ్చగమరాళి గీ. కుటిలషణివరషటుఫణా నటన కే? రాధి కానవ్యకు చపటీ రాఠపాళి సరసగుణజాల వేంకట శైలఖేల భక్త జన పాలగోపాల భర్మచేల . 3 పదపంకర

83 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/82 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/83 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/84 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/85 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/86
Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf
Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf
పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/89 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/90 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/91 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/92 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/93 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/94 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/95 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/96 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/97 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/98 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/99 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/100 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/101 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/102 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/103 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/104 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/105 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/106 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/107 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/108 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/109 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/110 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/111 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/112 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/113 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/114 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/115 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/116 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/117 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/118 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/119 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/120 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/121 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/122