గోలకొండ కవుల సంచిక/విషయసూచిక

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

విషయసూచిక

1. అంకితము.

2. ఆశీస్సు.

3. ఆత్మకూరు సంస్థాన చరిత్ర

4. ప్రస్తావన

5. కవితాభాగము :

1. స్తోత్రములు

2. మహాపురుష ప్రశంస

3. శృంగారము

4. హితోపదేశము

5. సంచికా ప్రశంస

6. వివిధ వర్ణనలు

7. కథాలహరి

8. ప్రబోధము

9. నిజాంరాష్ట్ర ప్రశంస

10. కవిత్వతత్వము

11. సంకీర్ణము

6. కవిపరిచయము

7. పూర్వకవి పరిచయపీఠిక

8. పూర్వకవి పరిచయము ౧. రాజా శ్రీరామభూపాలరావు బహద్దరు గారు. ఆత్మకూరు సంస్థానాధిపతులు... ɪ

౨. సంపాదకుడు కవి సురవరం ప్రతాపరెడ్డి గారు బి ఏ బి ఎల్...

౩. కవి శ్రీకృష్ణబ్రహ్మతంత్ర పరకాల యతీంద్రులవారు...

౪. కవి శ్రీవాగీశ బ్రహ్మతంత్ర పరకాలస్వామిలవారు

౫. కవి చిదిరెమకము వీరభద్రశర్మ గారు

౿. కవి యామవరము రామశాస్త్రీగారు

౭. కవి శ్రీమదభివరంగం నాధ బ్రహ్మతంత్ర పరకాలస్వాముల వారు

౮. కవి పులిజాల వేంకటరంగారావు గారు

౯. కవి బూర్గుల రామకృష్ణరావు గారు

వలంతఘళ్ చక్రవర్తుల తుయాల లక్ష్మీనృసింహచార్యులు

తెలకపల్లి రామచంద్రశాస్తి గారు

యం కృష్ణారావుగారు

కొ. కె. సంపత్కుమారాచార్యులుగారు

వీసు వేంకటరామనరసింహరావుగారు

మాడపాటి హనుమంతరావు

కే.వి పురుషోత్తమరావు

బుక్కపట్టణం శ్రీనివాసాచార్యులు గారు

కాళూరి రాజేశ్వరరావు

వేలూరి రంగధామనాయుడుగారు

వారణాసి రామయ్యగారు

రామకవచం అనంతశాస్తి గారు

రామకవచం కృష్ణయ్యగారు

పులుగుమ్మి వేంకటాచార్యులుగారు

యం. ఉమామహేశ్వరరవుగారు

వెల్లాల సదాశివశాస్తిగారు

అవధానం శేషశాస్త్రి గారు

గంగుల శాయిరెడ్డిగారు

వనం వేంకట నరసింహరావుగారు

ఆరిగె రామస్వామిగారు

బు. కిరిటి వేంకటాచార్యులుగారు

శ్రీనివాస దేశికులవారు

బుక్క పట్టణం అన్నయ్య దీక్షీతాచార్యులవారు

కవినామసూచిక

పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/30 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/31 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/32 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/33 సింగరశాస్త్రి, అక్షింతల

సింగరాచారి, గోవర్ధనం

సింగరాచారి, నలంతిఘల్ చక్రవర్తుల కరియాల

సింగరాచార్యులు, చింతామణి

సింహాచారి, కవితార్కిక

సిద్దప్ప, రాజయోగి

సీతాపిరాట్టమ్మ, కే

సీతారామచంద్రరావు, ఒద్దిరాజు

సీతారామశర్మ, భాగవతము

సీతారామశాస్త్రి, వనము

సీతారామానుజాచార్యులు, మరింగంటి

సీతారామానుజాచార్యులు, దరూరు

సీతారామరావు, కాళ్లూరు

సుబ్బారావు, గొట్టుపర్తి

సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి, గుడిమంచి

సూర్యనారాయణరావు, ఊటుకూరు

సోమలింగము, పూజారి

సోమశేఖరకవి, తుమ్రుగోటి

హనుమచ్ఛర్మ, పెండ్యాల

హనుమంతరావు, ఆమనగల్లు

హనుమంతరావు, మాడపాటి

హనుమంతురెడ్డి, జొన్నలగడ్డ

హనుమత్కవి, గజవల్లి

హనుమచ్ఛాసు, రెడ్డివట్టి

హరిగోపాలసూరి, మణిమణి