గోలకొండ కవుల సంచిక/వివిధ వర్ణనలు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf
పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/212 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/213 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/214 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/215 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/216 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/217 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/218 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/219 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/220 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/221 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/222 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/223 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/224 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/225 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/226 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/227 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/228 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/229 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/230 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/231 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/232 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/233 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/234 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/235 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/236 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/237 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/238 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/239 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/240 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/241 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/242 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/243 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/244
Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf
Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf
పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/247 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/248 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/249 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/250 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/251 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/252 గోలకొండ కవుల సంచిక

విగా దంతము శ్రీ 50గా పురము వాడాల నరసింహము గారు సీ. స్వాచేష్ట నస్య యోషాశీరోరత్నాంచి తాధర పీయూష మానియాని చటుల నూత్న ముకుర చ్ఛనిగల జవరాండ్ర గండస్థలకు తుర్ గడపికడు లవణామతి క్తాది లలితషడ్రసయుక్త దివ్యాన్న రుచు లెల్లఁ దెలిసి తెలిసి ఘృత తైల గుడ పెద్ద యుత పక పంచ భ ట్యంచిన సారంబులరసి యరసి గీ. వేసరితో వృద్ధతన జూచి రోసినావొ ఉదయసమయాంగుళీ ఘాకోర్చవై తొ మిట్టిపడి కదలివిడి తోబుట్టువులను బాసిచను టొప్పునే యగ్ర భాగరదమ. ఉ, మోమును జిన్న(బోవఁగను ముగ్గలు సూచి హసించుచుండ నెం తోమదిచింత నొందఁగను దిన్న నిపల్కులు దుస్పిపోవఁగళ్ గోమలదంత చేల మదిఁ గంచుచు వ్రాలఁగఁ బూర్వజన్మ హృ ధామ మముఁ బాసిపోతి వె రదంబ కదంబ పరిత్యజంబ వై. ఆఅ - a 202 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/254 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/255 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/256 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/257 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/258 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/259 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/260 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/261 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/262 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/263 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/264 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/265 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/266 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/267 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/268 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/269 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/270 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/271 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/272 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/273 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/274 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/275 ఈ గోలకొండ కవుల సంచిక అయ 98€ విద్య శ్రీ చక్రహరి నారాయణ నారాయణ భట్టుమూర్తి గారు సీ. రారాజచంద్రుఁ డై రంజిల్లినన గాని విద్యా కునె గారవించు చుండ్రు నీచుఁ డైననుగాని నిరుపమ పొండిత్య మునగదా సభలోన ముఖ్యుఁడగును వికటహపుండైన విదాంసుడగుటచే పలు విధంబుల శ్రీలఁగులుకుచుండు ధనవంతుఁడై లోక ధన్యుఁడైననుగాని శాస్త్రజ్ఞులనుజుల సన్ను తించు గీ. తాకికంబెల్ల విద్యచే లభ్యమగును దుదకు మోక్షంబునకు ని దే తోడుపడును విద్యయే మానవాళికి వినయమిచ్చు గా దీనికి సాటియే కానమెచట 9 కార్పాస లక్ష్మి వానిమాముల జగన్నాథాచార్యులు గారు సీ. తలదాఁచుకొనుటకై తగునీడయును లేని యొక చిన్న గుడిసెవారుండువసతి యాదాయమడిబోళ్ల యగుగునఁబడియున్న నొకకొన్ని గింజల నూడ్చికొను టె భార్యయా తానొక పరమసాధ్వీమణి యిలుదాటి పొరుగిలు నెఱుగ దెపుడు 30 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/277 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/278 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/279 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/280 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/281 పుట:Golakonda Kavula Sanchika (1934).pdf/282