కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 9

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 9)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
తతః కర్ణొ మహేష్వాసః పాణ్డవానామ అనీకినీమ
జఘాన సమరే శూరః శరైః సంనతపర్వభిః
2 తదైవ పాణ్డవా రాజంస తవ పుత్రస్య వాహినీమ
కర్ణస్య పరముఖే కరుథ్ధా వినిజఘ్నుర మహారదాః
3 కర్ణొ రాజన మహాబాహుర నయవధీత పాణ్డవీం చమూమ
నారాచైర అర్కరశ్మ్య ఆభైః కర్మార పరిమార్జితైః
4 తత్ర భారత కర్ణేన నారాచైస తాడితా గజాః
నేథుః సేథుశ చ మమ్లుశ చ బభ్రముశ చ థిశొ థశ
5 వధ్యమానే బలే తస్మిన సూతపుత్రేణ మారిష
నకులొ ఽభయథ్రవత తూర్ణం సూతపుత్రం మహారణే
6 భీమసేనస తదా థరౌణిం కుర్వాణం కర్మ థుష్కరమ
విన్థానువిన్థౌ కైకేయౌ సాత్యకిః సమవారయత
7 శరుతకర్మాణమ ఆయాన్తం చిత్రసేనొ మహీపతిః
పరతివిన్ధ్యం తదా చిత్రశ చిత్రకేతన కార్ముకః
8 థుర్యొధనస తు రాజానం ధర్మపుత్రం యుధిష్ఠిరమ
సంశప్తక గణాన కరుథ్ధొ అభ్యధావథ ధనంజయః
9 ధృష్టథ్యుమ్నః కృపం చాద తస్మిన వీరవరక్షయే
శిఖణ్డీ కృతవర్మాణం సమాసాథయథ అచ్యుతమ
10 శరుతకీర్తిస తదా శల్యం మాథ్రీపుత్రః సుతం తవ
థుఃశాసనం మహారాజ సహథేవః పరతాపవాన
11 కేకయౌ సాత్యకిం యుథ్ధే శరవర్షేణ భాస్వతా
సాత్యకిః కేకయౌ చైవ ఛాథయామ ఆస భారత
12 తావ ఏనం భారతౌ వీరం జఘ్నతుర హృథయే భృశమ
విషాణాభ్యాం యదా నాగౌ పరతినాగం మహాహవే
13 శరసంభిన్న వర్మాణౌ తావ ఉభౌ భరాతరౌ రణే
సాత్యకిం సత్యకర్మాణం రాజన వివ్యధతుః శరైః
14 తౌ సాత్యకిర మహారాజ పరహసన సర్వతొథిశమ
ఛాథయఞ శరవర్షేణ వారయామ ఆస భారత
15 వార్యమాణొ తతస తౌ తు శైనేయ శరవృష్టిభిః
శైనేయస్య రదం తూర్ణం ఛాథయామ ఆసతుః శరైః
16 తయొస తు ధనుషీ చిత్రే ఛిత్త్వా శౌరిర మహాహవే
అద తౌ సాయకైస తీక్ష్ణైశ ఛాథయామ ఆస థుఃసహైః
17 అదాన్యే ధనుషీ మృష్టే పరగృహ్య చ మహాశరాన
సాత్యకిం పూరయన్తౌ తౌ చేరతుర లఘు సుష్ఠు చ
18 తాభ్యాం ముక్తా మహాబాణాః కఙ్కబర్హిణ వాససః
థయొతయన్తొ థిశః సర్వాః సంపేతుః సవర్ణభూషణాః
19 బాణాన్ధ కారమ అభవత తయొ రాజన మహాహవే
అన్యొన్యస్య ధనుశ చైవ చిచ్ఛిథుస తే మహారదాః
20 తతః కరుథ్ధొ మహారాజ సాత్వతొ యుథ్ధథుర్మథః
ధనుర అన్యత సమాథాయ స జయం కృత్వా చ సంయుగే
కషురప్రేణ సుతీక్ష్ణేన అనువిన్థ శిరొ ఽహరత
21 తచ్ఛిరొ నయపతథ భూమౌ కుణ్డలొత్పీడితం మహత
శమ్బరస్య శిరొ యథ్వన నిహతస్య మహారణే
శొషయన కేకయాన సర్వాఞ జగామాశు వసుంధరామ
22 తం థృష్ట్వా నిహతం శూరం భరాతా తస్య మహారదః
స జయమ అన్యథ ధనుః కృత్వా శైనేయం పరత్యవారయత
23 స శక్త్యా సాత్యకిం విథ్ధ్వా సవర్ణపుఙ్ఖైః శిలాశితైః
ననాథ బలవన నాథం తిష్ఠ తిష్ఠేతి చాబ్రవీత
24 స సాత్యకిం పునః కరుథ్ధః కేకయానాం మహారదః
శరైర అగ్నిశిఖాకారైర బాహ్వొర ఉరసి చార్థయత
25 స శరైః కషతసర్వాఙ్గః సాత్వతః సత్త్వకొవిథః
రరాజ సమరే రాజన స పత్ర ఇవ కింశుకః
26 సాత్యకిః సమరే విథ్ధః కేకయేన మహాత్మనా
కేకయం పఞ్చవింశత్యా వివ్యాధ పరహసన్న ఇవ
27 శతచన్థ్ర చితే గృహ్య చర్మణీ సుభుజౌ తు తౌ
వయరొచేతాం మహారఙ్గే నిస్త్రింశవరధారిణౌ
యదా థేవాసురే యుథ్ధే జమ్భ శక్రౌ మహాబలౌ
28 మణ్డలాని తతస తౌ చ విచరన్తౌ మహారణే
అన్యొన్యమ అసిభిస తూర్ణం సమాజఘ్నతుర ఆహవే
29 కేకయస్య తతశ చర్మ థవిధా చిచ్ఛేథ సాత్వతః
సాత్యకేశ చ తదైవాసౌ చర్మ చిచ్ఛేథ పార్దివః
30 చర్మ ఛిత్త్వా తు కైకేయస తారాగణశతైర వృతమ
చచార మణ్డలాన్య ఏవ గతప్రత్యాగతాని చ
31 తం చరన్తం మహారఙ్గే నిస్త్రింశవరధారిణమ
అపహస్తేన చిచ్ఛేథ శైనేయస తవరయాన్వితః
32 స వర్మా కేకయొ రాజన థవిధా ఛిన్నొ మహాహవే
నిపపాత మహేష్వాసొ వజ్రనున్న ఇవాచలః
33 తం నిహత్య రణే శూరః శైనేయొ రదసత్తమః
యుధామన్యొ రదం తూర్ణమ ఆరురొహ పరంతపః
34 తతొ ఽనయం రదమ ఆస్దాయ విధివత కల్పితం పునః
కేకయానాం మహత సైన్యం వయధమత సాత్యకిః శరైః
35 సా వధ్యమానా సమరే కేకయస్య మహాచమూః
తమ ఉత్సృజ్య రదం శత్రుం పరథుథ్రావ థిశొ థశ