కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 8

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 8)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
తే సేనే ఽనయొన్యమ ఆసాథ్య పరహృష్టాశ్వనరథ్విపే
బృహత్యౌ సంప్రజహ్రాతే థేవాసురచమూపమే
2 తతొ గజా రదాశ చాశ్వాః పత్తయశ చ మహాహవే
సంప్రహారం పరం చక్రుర థేవ పాప్మ పరణాశనమ
3 పూర్ణచన్థ్రార్క పథ్మానాం కాన్తి తవిడ గన్ధతః సమైః
ఉత్తమాఙ్గైర నృసింహానాం నృసింహాస తస్తరుర మహీమ
4 అర్ధచన్థ్రైస తదా భల్లైః కషురప్రైర అసి పట్టిశైః
పరశ్వధైశ చాప్య అకృన్తన్న ఉత్తమాఙ్గాని యుధ్యతామ
5 వయాయతాయత బాహూనాం వయాయతాయత బాహుభిః
వయాయతా బాహవః పేతుశ ఛిన్నముష్ట్య ఆయుధాఙ్గథాః
6 తైః సఫురథ్భిర మహీ భాతి రక్తాఙ్గులి తలైస తథా
గరుడ పరహతైర ఉగ్రైః పఞ్చాస్యైర ఇవ పన్నగైః
7 హయస్యన్థన నాగేభ్యః పేతుర వీరా థవిషథ ధతాః
విమానేభ్యొ యదా కషీణే పుణ్యే సవర్గసథస తదా
8 గథాభిర అన్యైర గుర్వీభిః పరిఘైర ముసలైర అపి
పొదితాః శతశః పేతుర వీరా వీరతరై రణే
9 రదా రదైర వినిహతా మత్తా మత్తైర థవిపైర థవిపాః
సాథినః సాథిభిశ చైవ తస్మిన పరమసంకులే
10 రదా వరరదైర నాగైర అశ్వారొహాశ చ పత్తిభిః
అశ్వారొహైః పథాతాశ చ నిహతా యుధి శేరతే
11 రదాశ్వపత్తయొ నాగై రదైర నాగాశ చ పత్తయః
రదపత్తిథ్విపాశ చాశ్వైర నృభిశ చాశ్వరదథ్విపాః
12 రదాశ్వేభ నరాణాం చ నరాశ్వేభ రదైః కృతమ
పాణిపాథైశ చ శస్త్రైశ చ రదైశ చ కథనం మహత
13 తదా తస్మిన బలే శూరైర వధ్యమానే హతే ఽపి చ
అస్మాన అభ్యాగమన పార్దా వృకొథర పురొగమాః
14 ధృష్టథ్యుమ్నః శిఖణ్డీ చ థరౌపథేయాః పరభథ్రకాః
సాత్యకిశ చేకితానశ చ థరవిడైః సైనికైః సహ
15 భృతా విత్తేన మహతా పాణ్డ్యాశ చౌడ్రాః స కేరలాః
వయూఢొరస్కా థీర్ఘభుజాః పరాంశవః పరియథర్శనాః
16 ఆపీడినొ రక్తథన్తా మత్తమాతఙ్గవిక్రమాః
నానా విరాగ వసనా గన్ధచూర్ణావచూర్ణితాః
17 బథ్ధాసయః పాశహస్తా వారణప్రతివారణాః
సమానమృత్యవొ రాజన్న అనీకస్దాః పరస్పరమ
18 కలాపినశ చాపహస్తా థీర్ఘకేశాః పరియాహవాః
పత్తయః సాత్యకేర అన్ధ్రా ఘొరరూపపరాక్రమాః
19 అదాపరే పునః శూరాశ చేథిపాఞ్చాలకేకయాః
కరూషాః కొసలాః కాశ్యా మాగధాశ చాపి థుథ్రువుః
20 తేషాం రదాశ చ నాగాశ చ పరవరాశ చాపి పత్తయః
నానావిధ రవైర హృష్టా నృత్యన్తి చ హసన్తి చ
21 తస్య సైన్యస్య మహతొ మహామాత్రవరైర వృతః
మధ్యం వృకొథరొ ఽభయాగాత తవథీయం నాగధూర గతః
22 స నాగప్రవరొ ఽతయుగ్రొ విధివత కల్పితొ బభౌ
ఉథయాథ్ర్య అగ్ర్యభవనం యదాభ్యుథిత భాస్కరమ
23 తస్యాయసం వర్మ వరం వరరత్నవిభూషితమ
తారొథ్భాసస్య నభసః శారథస్య సమత్విషమ
24 స తొమరప్రాసకరశ చారు మౌలిః సవలంకృతః
చరన మధ్యంథినార్కాభస తేజసా వయథహథ రిపూన
25 తం థృష్ట్వా థవిరథం థూరాత కషేమధూర్తిర థవిపస్దితః
ఆహ్వయానొ ఽభిథుథ్రావ పరమనాః పరమనస్తరమ
26 తయొః సమభవథ యుథ్ధం థవిపయొర ఉగ్రరూపయొః
యథృచ్ఛయా థరుమవతొర మహాపర్వతయొర ఇవ
27 సంసక్తనాగౌ తౌ వీరౌ తొమరైర ఇతరేతరమ
బలవత సూర్యరశ్మ్య ఆభైర భిత్త్వా భిత్త్వా వినేథతుః
28 వయపసృత్య తు నాగాభ్యాం మడలాని విచేరతుః
పరగృహ్య చైవ ధనుషీ జఘ్నతుర వై పరస్పరమ
29 కష్వేడితాస్ఫొటిత రవైర బాణశబ్థైశ చ సర్వశః
తౌ జనాన హర్షయిత్వా చ సింహనాథాన పరచక్రతుః
30 సముథ్యతకరాభ్యాం తౌ థవిపాభ్యాం కృతినావ ఉభౌ
వాతొథ్ధూత పతాకాభ్యాం యుయుధాతే మహాబలౌ
31 తావ అన్యొన్యస్య ధనుషీ ఛిత్త్వాన్యొన్యం వినేథతుః
శక్తితొమర వర్షేణ పరావృణ మేఘావ ఇవామ్బుభిః
32 కషేమధూర్తిస తథా భీమం తొమరేణ సతనాన్తరే
నిర్బిభేథ తు వేగేన షడ్భిశ చాప్య అపరైర నథన
33 స భీమసేనః శుశుభే తొమరైర అఙ్గమాశ్రితైః
కరొధథీప్తవపుర మేఘైః సప్త సప్తిర ఇవాంశుమాన
34 తతొ భాస్కరవర్ణాభమ అఞ్జొ గతిమయ సమయమ
ససర్జ తొమరం భీమః పరత్యమిత్రాయ యత్నవాన
35 తతః కులూతాధిపతిశ చాపమ ఆయమ్య సాయకైః
థశభిస తొమరం ఛిత్త్వా శక్త్యా వివ్యాధ పాణ్డవమ
36 అద కార్ముకమ ఆథాయ మహాజలథ నిస్వనమ
రిపొర అభ్యర్థయన నాగమ ఉన్మథః పాణ్డవః శరైః
37 స శరౌఘార్థితొ నాగొ భీమసేనేన సంయుగే
నిగృహ్యమాణొ నాతిష్ఠథ వాతధ్వస్త ఇవామ్బుథః
38 తామ అభ్యధావథ థవిరథం భీమసేనస్య నాగరాట
మహావాతేరితం మేఘం వాతొథ్ధూత ఇవామ్బుథః
39 సంనివర్త్యాత్మనొ నాగం కషేమధూర్తిః పరయత్నతః
వివ్యాధాభిథ్రుతం బాణైర భీమసేనం స కుఞ్జరమ
40 తతః సాధు విసృష్టేన కషురేణ పురుషర్షభః
ఛిత్త్వా శరాసనం శత్రొర నాగమ ఆమిత్రమ ఆర్థయత
41 తతః ఖజా కయా భీమం కషేమధూర్తిః పరాభినత
జఘాన చాస్య థవిరథం నారాచైః సర్వమర్మసు
42 పురా నాగస్య పతనాథ అవప్లుత్య సదితొ మహీమ
భీమసేనొ రిపొర నాగం గథయా సమపొదయత
43 తస్మాత పరమదితాన నాగాత కషేమధూర్తిమ అవథ్రుతమ
ఉథ్యతాసిమ ఉపాయాన్తం గథయాహన వృకొథరః
44 స పపాత హతః సాసిర వయసుః సవమ అభితొ థవిపమ
వజ్రప్రరుగ్ణమ అచలం సింహొ వజ్రహతొ యదా
45 నిహతం నృపతిం థృష్ట్వా కులూతానాం యశస్కరమ
పరాథ్రవథ వయదితా సేనా తవథీయా భరతర్షభ