కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 7

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 7)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
సేనాపత్యం తు సంప్రాప్య కర్ణొ వైకర్తనస తథా
తదొక్తశ చ సవయం రాజ్ఞా సనిగ్ధం భరాతృసమం వచః
2 యొగమ ఆజ్ఞాప్య సేనాయా ఆథిత్యే ఽభయుథితే తథా
అకరొత కిం మహాప్రాజ్ఞస తన మమాచక్ష్వ సంజయ
3 [స]
కర్ణస్య మతమ ఆజ్ఞాయ పుత్రస తే భరతర్షభ
యొగమ ఆజ్ఞాపయామ ఆస నాన్థీ తూర్యపురఃసరమ
4 మహత్య అపరరాత్రే తు తవ పుత్రస్య మారిష
యొగొ గొగేతి సహసా పరాథురాసీన మహాస్వనః
5 నాగానాం కల్పమానానాం రదానాం చ వరూదినామ
సంనహ్యతాం పథాతీనాం వాజినాం చ విశాం పతే
6 కరొశతాం చాపి యొధానాం తవరితానాం పరస్పరమ
బభూవ తుములః శబ్థొ థివస్పృక సుమహాంస తథా
7 తతః శవేతపతాకేన బాలార్కాకార వాజినా
హేమపృష్ఠేన ధనుషా హస్తికక్ష్యేణ కేతునా
8 తూణేన శరపూర్ణేన సాఙ్గథేన వరూదినా
శతఘ్నీ కిఙ్కిణీ శక్తిశూలతొమర ధారిణా
9 కార్ముకేణొపపన్నేన విమలాథిత్య వర్చసా
రదేనాతిపతాకేన సూతపుత్రొ వయథృశ్యత
10 ధమన్తం వారిజం తాత హేమజాలవిభూషితమ
విధున్వానం మహచ చాపం కార్తస్వరవిభూషితమ
11 థృష్ట్వా కర్ణం మహేష్వాసం రదస్దం రదినాం వరమ
భానుమన్తమ ఇవొథ్యన్తం తమొ ఘనన్తం సహస్రశః
12 న భీష్మ వయసనం కే చిన నాపి థరొణస్య మారిష
నాన్యేషాం పురుషవ్యాఘ్ర మేనిరే తత్ర కౌరవాః
13 తతస తు తవరయన యొధాఞ శఙ్ఖశబ్థేన మారిష
కర్ణొ నిష్కాసయామ ఆస కౌరవాణాం వరూదినీమ
14 వయూహం వయూహ్య మహేష్వాసొ మాకరం శత్రుతాపనః
పరత్యుథ్యయౌ తథా కర్ణః పాణ్డవాన విజిగీషయా
15 మకరస్య తు తుణ్డే వై కర్ణొ రాజన వయవస్దితః
నేత్రాభ్యాం శకునిః శూర ఉలూకశ చ మహారదః
16 థరొణపుత్రస తు శిరసి గరీవాయాం సర్వసొథరాః
మధ్యే థుర్యొధనొ రాజా బలేన మహతా వృతః
17 వామే పాథే తు రాజేన్థ్ర కృతవర్మా వయవస్దితః
నారాయణ బలైర యుక్తొ గొపాలైర యుథ్ధథుర్మథః
18 పాథే తు థక్షిణే రాజన గౌతమః సత్యవిక్రమః
తరిగర్తైశ చ మహేష్వాసైర థాక్షిణాత్యైశ చ సంవృతః
19 అనుపాథస తు యొ వామస తత్ర శల్యొ వయవస్దితః
మహత్యా సేనయా సార్ధం మథ్రథేశసముత్దయా
20 థక్షిణే తు మహారాజ సుషేణః సత్యసంగరః
వృతొ రదసహస్రైశ చ థన్తినాం చ శతైస తదా
21 పుచ్ఛే ఆస్తాం మహావీరౌ భరాతరౌ పార్దివౌ తథా
చిత్రసేనశ చ చిత్రశ చ మహత్యా సేనయా వృతౌ
22 తతః పరయాతే రాజేన్థ్ర కర్ణే నరవరొత్తమే
ధనంజయమ అభిప్రేక్ష్య ధర్మరాజొ ఽబరవీథ ఇథమ
23 పశ్య పార్ద మహాసేనాం ధార్తరాష్ట్రస్య సంయుగే
కర్ణేన నిర్మితాం వీర గుప్తాం వీరైర మహారదైః
24 హతవీరతమా హయ ఏషా ధార్తరాష్ట్రీ మహాచమూః
ఫల్గు శేషా మహాబాహొ తృణైస తుల్యా మతా మమ
25 ఏకొ హయ అత్ర మహేష్వాసః సూతపుత్రొ వయవస్దితః
స థేవాసురగన్ధర్వైః స కింనరమహొరగైః
చరాచరైస తరిభిర లొకైర యొ ఽజయ్యొ రదినాం వరః
26 తం హత్వాథ్య మహాబాహొ విజయస తవ ఫల్గునా
ఉథ్ధృతశ చ భవేచ ఛల్యొ మమ థవాథశ వార్షికః
ఏవం జఞాత్వా మహాబాహొ వయూహం వయూహ యదేచ్ఛసి
27 భరాతుస తథ వచనం శరుత్వా పాణ్డవః శవేతవాహనః
అర్ధచన్థ్రేణ వయూహేన పరత్యవ్యూహత తాం చమూమ
28 వామపార్శ్వే ఽభవథ రాజన భీమసేనొ వయవస్దితః
థక్షిణే చ మహేష్వాసొ ధృష్టథ్యుమ్నొ మహాబలః
29 మధ్యే వయూహస్య సాక్షాత తు పాణ్డవః కృష్ణసారదిః
నకులః సహథేవశ చ ధర్మరాజశ చ పృష్ఠతః
30 చక్రరక్షౌ తు పాఞ్చాల్యౌ యుధామన్యూత్తమౌజసౌ
నార్జునం జహతుర యుథ్ధే పాల్యమానౌ కిరీటినా
31 శేషా నృపతయొ వీరాః సదితా వయూహస్య థంశితాః
యదా భావం యదొత్సాహం యదా సత్త్వం చ భారత
32 ఏవమ ఏతన మహావ్యూహం వయూహ్య భారత పాణ్డవాః
తావకాశ చ మహేష్వాసా యుథ్ధాయైవ మనొ థధుః
33 థృష్ట్వా వయూఢాం తవ చమూం సూతపుత్రేణ సంయుగే
నిహతాన పాణ్డవాన మేనే తవ పుత్రః సహాన్వయః
34 తదైవ పాణ్డవీం సేనాం వయూఢాం థృష్ట్వా యుధిష్ఠిరః
ధార్తరాష్ట్రాన హతాన మేనే స కర్ణాన వై జనాధిప
35 తతః శఙ్ఖాశ చ భేర్యశ చ పణవానకగొముఖాః
సహసైవాభ్యహన్యన్త స శబ్థాశ చ సమన్తతః
36 సేనయొర ఉభయొ రాజన పరావాథ్యన్త మహాస్వనాః
సింహనాథశ చ సంజజ్ఞే శూరాణాం జయ గృథ్ధినామ
37 హయహేషిత శబ్థాశ చ వారణానాం చ బృంహితమ
రదనేమి సవనాశ చొగ్రాః సంబభూవుర జనాధిప
38 న థరొణ వయసనం కశ చిజ జానీతే భరతర్షభ
థృష్ట్వా కర్ణం మహేష్వాసం ముఖే వయూహస్య థంశితమ
39 ఉభే సేనే మహాసత్త్వే పరహృష్టనరకుఞ్జరే
యొథ్ధుకామే సదితే రాజన హన్తుమ అన్యొన్యమ అఞ్జసా
40 తత్ర యత్తౌ సుసంరబ్ధౌ థృష్ట్వాన్యొన్యం వయవస్దితౌ
అనీకమధ్యే రాజేన్థ్ర రేజతుః కర్ణపాణ్డవౌ
41 నృత్యమానే తు తే సేనే సమేయాతాం పరస్పరమ
తయొః పక్షైః పరపక్షైశ చ నిర్జగ్ముర వై యుయుత్సవః
42 తతః పరవవృతే యుథ్ధం నరవారణవాజినామ
రదినాం చ మహారాజ అన్యొన్యం నిఘ్నతాం థృఢమ