కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 6

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 6)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
హతే థరొణే మహేష్వాసే తస్మిన్న అహని భారత
కృతే చ మొఘసంకల్పే థరొణపుత్రే మహారదే
2 థరవమాణే మహారాజ కౌరవాణాం బలే తదా
వయూహ్య పార్దః సవకం సైన్యమ అతిష్ఠథ భరాతృభిః సహ
3 తమ అవస్దితమ ఆజ్ఞాయ పుత్రస తే భరతర్షభ
థరవచ చ సవబలం థృష్ట్వా పౌరుషేణ నయవారయత
4 సవమ అనీకమ అవస్దాప్య బాహువీర్యే వయవస్దితః
యుథ్ధ్వా చ సుచిరం కాలం పాణ్డవైః సహ భారత
5 లబ్ధలక్షైః పరైర హృష్టైర వయాయచ్ఛథ్భిశ చిరం తథా
సంధ్యాకాలం సమాసాథ్య పరత్యాహారమ అకారయత
6 కృత్వావహారం సైన్యానాం పరవిశ్య శిబిరం సవకమ
కురవొ ఽఽతమహితం మన్త్రం మన్త్రయాం చక్రిరే తథా
7 పర్యఙ్కేషు పరార్ధ్యేషు సపర్ధ్యాస్తరణవత్సు చ
వరాసనేషూపవిష్టాః సుఖశయ్యాస్వ ఇవామరాః
8 తతొ థుర్యొధనొ రాజా సామ్నా పరమవల్గునా
తాన ఆభాష్య మహేష్వాసాన పరాప్తకాలమ అభాషత
9 మతిం మతిమతాం శరేష్ఠాః సర్వే పరబ్రూత మాచిరమ
ఏవంగతే తు యత కార్యం భవేత కార్యకరం నృపాః
10 ఏవమ ఉక్తే నరేన్థ్రేణ నరసింహా యుయుత్సవః
చక్రుర నానావిధాశ చేష్టాః సింహాసనగతాస తథా
11 తేషాం నిశమ్యేఙ్గితాని యుథ్ధే పరాణాఞ జుహూషతామ
సముథ్వీక్ష్య ముఖం రాజ్ఞొ బాలార్కసమవర్చసః
ఆచార్య పుత్రొ మేధావీ వాక్యజ్ఞొ వాక్యమ ఆథథే
12 రాగొ యొగస తదా థాక్ష్యం నయశ చేత్య అర్దసాధకాః
ఉపాయాః పణ్డితైః పరొక్తాః సర్వే థైవసమాశ్రితాః
13 లొకప్రవీరా యే ఽసమాకం థేవకల్పా మహారదాః
నీతిమన్తస తదాయుక్తా థక్షా రక్తాశ చ తే హతాః
14 న తవ ఏవ కార్యం నైరాశ్యమ అస్మాభిర విజయం పరతి
సునీతైర ఇహ సర్వార్దైర థైవమ అప్య అనులొమ్యతే
15 తే వయం పరవరం నౄణాం సర్వైర గుణగుణైర యుతమ
కర్ణం సేనాపతిం కృత్వా పరమదిష్యామహే రిపూన
16 తతొ థుర్యొధనః పరీతః పరియం శరుత్వా వచస తథా
పరీతిసంస్కార సంయుక్తం తద్యమ ఆత్మహితం శుభమ
17 సవం మనః సమవస్దాప్య బాహువీర్యమ ఉపాశ్రితః
థుర్యొధనొ మహారాజ రాధేయమ ఇథమ అబ్బ్రవీత
18 కర్ణ జానామి తే వీర్యం సౌహృథం చ పరం మయి
తదాపి తవాం మహాబాహొ పరవక్ష్యామి హితం వచః
19 శరుత్వా యదేష్టం చ కురువీర యత తవ రొచతే
భవాన పరాజ్ఞతమొ నిత్యం మమ చైవ పరా గతిః
20 భీష్మథ్రొణావ అతిరదౌ హతౌ సేనాపతీ మమ
సేనాపతిర భవాన అస్తు తాభ్యాం థరవిణవత్తరః
21 వేథ్ధౌ చ తౌ మహేష్వాసౌ సాపేక్షౌ చ ధనంజయే
మానితౌ చ మయా వీరౌ రాధేయ వచనాత తవ
22 పితామహత్వం సంప్రేక్ష్య పాణ్డుపుత్రా మహారణే
రక్షితాస తాత భీష్మేణ థివసాని థశైవ హ
23 నయస్తశస్త్రే చ భవతి హతొ భీష్మః పితామహః
శిఖణ్డినం పురస్కృత్య ఫల్గునేన మహాహవే
24 హతే తస్మిన మహాభాగే శరతల్పగతే తథా
తవయొక్తే పురుషవ్యాఘ్ర థరొణొ హయ ఆసీత పురఃసరః
25 తేనాపి రక్షితాః పార్దాః శిష్యత్వాథ ఇహ సంయుగే
స చాపి నిహతొ వృథ్ధొ ధృష్టథ్యుమ్నేన స తవరమ
26 నిహతాభ్యాం పరధానాభ్యాం తాభ్యామ అమితవిక్రమ
తవత్సమం సమరే యొథ్ధం నాన్యం పశ్యామి చిన్తయన
27 భవాన ఏవ తు నః శక్తొ విజయాయ న సంశయః
పూర్వం మధ్యే చ పశ్చ్చాచ చ తవైవ విథితం హి తత
28 స భవాన ధుర్యవత సంఖ్యే థురమ ఉథ్వొఢుమ అర్హసి
అభిషేచయ సేనాన్యే సవయమ ఆత్మానమ ఆత్మనా
29 థేవతానాం యదా సకన్థః సేనానీః పరభుర అవ్యయః
తదా భవాన ఇమాం సేనాం ధార్తరాష్ట్రీం బిభర్తు మే
జహి శత్రుగణాన సర్వాన మహేన్థ్ర ఇవ థానవాన
30 అవస్దితం రణే జఞాత్వా పాణ్డవాస తవాం మహారదమ
థరవిష్యన్తి స పాఞ్చాలా విష్ణుం థృష్ట్వేవ థానవాః
తస్మాత తవం పురుషవ్యాఘ్ర పరకర్షేదా మహాచమూమ
31 భవత్య అవస్దితే యత తే పాణ్డవా గతచేతసః
భవిష్యన్తి సహామాత్యాః పాఞ్చాలైః సృఞ్జయైః సహ
32 యదా హయ అభ్యుథితః సూర్యః పరతపన సవేన తేజసా
వయపొహతి తమస తీవ్రం తదా శత్రూన వయపొహ నః
33 [కర్ణ]
ఉక్తమ ఏతన మయా పూర్వం గాన్ధరే తవ సంనిధౌ
జేష్యామి పాణ్డవాన రాజన సపుత్రాన సజనార్థనాన
34 సేనాపతిర భవిష్యామి తవాహం నాత్ర సంశయః
సదిరొ భవ మహారాజ జితాన విథ్ధి చ పాణ్డవాన
35 [స]
ఏవమ ఉక్తొ మహాతేజాస తతొ థుర్యొధనొ నృపః
ఉత్తస్దౌ రాజభిః సార్ధం థేవైర ఇవ శతక్రతుః
సేనాపత్యేన సత్కర్తుం కర్ణం సకన్థమ ఇవామరాః
36 తతొ ఽభిషిషిచుస తూర్ణం విధిథృష్టేన కర్మణా
థుర్యొధనముఖా రాజన రాజానొ విజయైషిణః
శాతకౌమ్భ మయైః కుమ్భైర మాహేయైశ చాభిమన్త్రితైః
37 తొయపూర్ణైర విషాణైశ చ థవీపిఖడ్గమహర్షభైః
మణిముక్తా మయైశ చాన్యైః పుణ్యగన్ధైస తదౌషధైః
38 ఔథుమ్బరే సమాసీనమ ఆసనే కషౌమసంవృతమ
శాస్త్రథృష్టేన విధినా సంభారైశ చ సుసంభృతైః
39 జయ పార్దాన స గొవిన్థాన సానుగాంస తవం మహాహవే
ఇతి తం బన్థినః పరాహుర థవిజాశ చ భరతర్షభ
40 జహి పార్దాన సపాఞ్చాలాన రాధేయ విజయాయ నః
ఉథ్యన్న ఇవ సథా భానుస తమాంస్య ఉగ్రైర గభస్తిభిః
41 న హయ అలం తవథ విసృష్టానాం శరాణాం తే స కేశవాః
కృతఘ్నాః సూర్యరశ్మీనాం జవలతామ ఇవ థర్శనే
42 న హి పార్దాః సపాఞ్చాలాః సదాతుం శక్తాస తవాగ్రతః
ఆత్తశస్త్రస్య సమరే మహేన్థ్రస్యేవ థానవాః
43 అభిషిక్తస తు రాధేయః పరభయా సొ ఽమితప్రభః
వయత్యరిచ్యత రూపేణ థివాకర ఇవాపరః
44 సేనాపత్యేన రాధేయమ అభిషిచ్య సుతస తవ
అమన్యత తథాత్మానం కృతార్దం కాలచొథితః
45 కర్ణొ ఽపి రాజన సంప్రాప్య సేనాపత్యమ అరింథమః
యొగమ ఆజ్ఞాపయామ ఆస సూర్యస్యొథయనం పరతి
46 తవ పుత్రైర వృతః కర్ణః శుశుభే తత్ర భారత
థేవైర ఇవ యదా సకన్థః సంగ్రామే తారకా మయే