కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 10

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 10)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
శరుతకర్మా మహారాజ చిత్రసేనం మహీపతిమ
ఆజఘ్నే సమరే కరుథ్ధః పఞ్చాశథ్భిః శిలీముఖైః
2 అభిసారస తు తం రాజా నవభిర నిశితైః శరైః
శరుతకర్మాణమ ఆహత్య సూతం వివ్యాధ పఞ్చభిః
3 శరుతకర్మా తతః కరుథ్ధశ చిత్రసేనం చమూముఖే
నారాచేన సుతీక్ష్ణేన మర్మ థేశే సమర్థయత
4 ఏతస్మిన్న అన్తరే చైనం శరుతకీర్తిర మహాయశాః
నవత్యా జగతీ పాలం ఛాథయామ ఆస పత్రిభిః
5 పరతిలబ్య తతః సంజ్ఞాం చిత్రసేనొ మహారదః
ధనుశ చిచ్ఛేథ భల్లేన తం చ వివ్యాధ సప్తభిః
6 సొ ఽనయత కార్ముకమ ఆథాయ వేగఘ్నం రుక్మభూషణమ
చిత్రరూపతరం చక్రే చిత్రసేనం శరొర్మిభిః
7 స శరైశ చిత్రితొ రాజంశ చిత్రమాల్యధరొ యువా
యువేవ సమశొభత స గొష్ఠీమధ్యే సవలంకృతః
8 శరుతకర్మాణమ అద వై నారాచేన సతనాన్తరే
బిభేథ సమరే కరుథ్ధస తిష్ఠ తిష్ఠేతి చాబ్రవీత
9 శరుతకర్మాపి సమరే నారాచేన సమర్థితః
సుస్రావ రుధిరం భూరి గౌరికామ్భ ఇవాచలః
10 తతః స రుధిరాక్తాఙ్గొ రుధిరేణ కృతచ్ఛవిః
రరాజ సమరే రాజన స పుష్ప ఇవ కింశుకః
11 శరుతకర్మా తతొ రాజఞ శత్రూణాం సమభిథ్రుతః
శత్రుసంవరణం కృత్వా థవిధా చిచ్ఛేథ కార్ముకమ
12 అదైనం ఛిన్నధన్వానం నారాచానాం తరిభిః శతైః
వివ్యాధ భరతశ్రేష్ఠ శరుతకర్మా మహాయశాః
13 తతొ ఽపరేణ భల్లేన భృశం తీష్క్ణేన స తవరః
జహార స శిరస తరాణం శిరస తస్య మహాత్మనః
14 తచ్ఛిరొ నయపతథ భూమౌ సుమహచ చిత్రవర్మణః
యథృచ్ఛయా యదా చన్థ్రశ చయుతః సవర్గాన మహీతలే
15 రాజానం నిహతం థృష్ట్వా అభిసారం చ మారిష
అభ్యథ్రవన్త వేగేన చిత్రసేనస్య సైనికాః
16 తతః కరుథ్ధొ మహేష్వాసస తత సైన్యం పరాథ్రవచ ఛరైః
అన్తకాలే యదా కరుథ్ధః సర్వభూతాని పరేతరాట
థరావయన్న ఇషుభిస తూర్ణం శరుతకర్మా వయరొచత
17 పరతివిన్ధ్యస తతశ చిత్రం భిత్త్వా పఞ్చభిర ఆశుగైః
సారదిం తరిభిర ఆనర్చ్ఛథ ధవజమ ఏకేషుణా తతః
18 తం చిత్రొ నవభిర భల్లైర బాహ్వొర ఉరసి చార్థయత
సవర్ణపుఙ్ఖైః శిలా ధౌతైః కఙ్కబర్హిణ వాజితైః
19 పరతివిన్ధ్యొ ధనుస తస్య ఛిత్త్వా భారత సాయకైః
పఞ్చభిర నిశితైర బాణైర అదైనం సంప్రజఘ్నివాన
20 తతః శక్తిం మహారాజ హేమథణ్డాం థురాసథామ
పరాహిణొత తవ పుత్రాయ ఘొరామ అగ్నిశిఖామ ఇవ
21 తామ ఆపతన్తీం సహసా శక్తిమ ఉల్కామ ఇవామ్బరాత
థవిధా చిచ్ఛేథ సమరే పరతివిన్ధ్యొ హసన్న ఇవ
22 సా పపాత తథా ఛిన్నా పరతివిన్ధ్య శరైః శితైః
యుగాన్తే సర్వభూతాని తరాసయన్తీ యదాశనిః
23 శక్తిం తాం పరహతాం థృష్ట్వా చిత్రొ గృహ్య మహాగథామ
పరతివిన్ధ్యాయ చిక్షేప రుక్మజాలవిభూషితామ
24 సా జఘాన హయాంస తస్య సారదిం చ మహారణే
రదం పరమృథ్య వేగేన ధరణీమ అన్వపథ్యత
25 ఏతస్మిన్న ఏవ కాలే తు రదాథ ఆప్లుత్య భారత
శక్తిం చిక్షేప చిత్రాయ సవర్ణఘణ్టామ అలంకృతామ
26 తామ ఆపతన్తీం జగ్రాహ చిత్రొ రాజన మహామనాః
తతస తామ ఏవ చిక్షేప పరతివిన్ధ్యాయ భారత
27 సమాసాథ్య రణే శూరం పరతివిన్ధ్యం మహాప్రభా
నిర్భిథ్య థక్షిణం బాహుం నిపపాత మహీతలే
పతితాభాసయచ చైవ తం థేశమ అశనిర యదా
28 పరతివిన్ధ్యస తతొ రాజంస తొమరం హేమభూషితమ
పరేషయామ ఆస సంక్రుథ్ధశ చిత్రస్య వధకామ్యయా
29 స తస్య థేవావరణం భిత్త్వా హృథయమ ఏవ చ
జగామ ధరణీం తూర్ణం మహొరగ ఇవాశయమ
30 స పపాత తథా రాజంస తొమరేణ సమాహతః
పరసార్య విపులౌ బాహూ పీనౌ పరిఘసంనిభౌ
31 చిత్ర్మ సంప్రేక్ష్య నిహతం తావకా రణశొభినః
అభ్యథ్రవన్త వేగేన పరతివిన్ధ్యం సమన్తతః
32 సృజన్తొ వివిధాన బాణాఞ శతఘ్నీశ చ స కిఙ్కిణీః
త ఏనం ఛాథయామ ఆసుః సూర్యమ అభ్రగణా ఇవ
33 తాన అపాస్య మహాబాహుః శరజాలేన సంయుగే
వయథ్రావయత తవ చమూం వజ్రహస్త ఇవాసురీమ
34 తే వధ్యమానాః సమరే తావకాః పాణ్డవైర నృప
విప్రకీర్యన్త సహసా వాతనున్నా ఘనా ఇవ
35 విప్రథ్రుతే బలే తస్మిన వధ్యమానే సమన్తతః
థరౌణిర ఏకొ ఽభయయాత తూర్ణం భీమసేనం మహాబలమ
36 తతః సమాగమొ ఘొరొ బభూవ సహసా తయొః
యదా థేవాసురే యుథ్ధే వృత్రవాసవయొర అభూత