కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 69

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 69)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
తదా నిపాతితే కర్ణే తవ సైన్యే చ విథ్రుతే
ఆశ్లిష్య పార్దం థాశార్హొ హర్షాథ వచనమ అబ్రవీత
2 హతొ బలభిథా వృత్రస తవయా కర్ణొ ధనంజయ
వధం వై కర్ణ వృత్రాభ్యాం కదయిష్యన్తి మానవాః
3 వజ్రిణా నిహతొ వృత్రః సమయుగే భూరి తేజసా
తవయా తు నిహతః కర్ణొ ధనుషా నిశితైః శరైః
4 తమ ఇమం విక్రమం లొకే పరదితం తే యశొ వహమ
నివేథయావః కౌన్తేయ ధర్మరాజాయ ధీమతే
5 వధం కర్ణస్య సంగ్రామే థీర్ఘకాలచికీర్షితమ
నివేథ్య ధర్మరాజస్య తవమ ఆనృణ్యం గమిష్యసి
6 తదేత్య ఉక్తే కేశవస తు పార్దేన యథుపుఙ్గవః
పర్యవర్తయథ అవ్యగ్రొ రదం రదవరస్య తమ
7 ధృష్టథ్యుమ్నం యుధామన్యుం మాథ్రీపుత్రౌ వృకొథరమ
యుయుధానం చ గొవిన్థ ఇథం వచనమ అబ్రవీత
8 పరాన అభిముఖా యత్తాస తిష్ఠధ్వం భథ్రమ అస్తు వః
యావథ ఆవేథ్యతే రాజ్ఞే హతః కర్ణొ ఽరజునేన వై
9 స తైః శూరైర అనుజ్ఞాతొ యయౌ రాజనివేశనమ
పార్దమ ఆథాయ గొవిన్థొ థథర్శ చ యుధిష్ఠిరమ
10 శయానం రాజశార్థూలం కాఞ్చనే శయనొత్తమే
అగృహ్ణీతాం చ చరణౌ ముథితౌ పార్దివస్య తౌ
11 తయొః పరహర్షమ ఆలాక్ష్య పరహారాంశ చాతిమానుషాన
రాధేయం నిహతంమత్వా సముత్తస్దౌ యుధిష్ఠిరః
12 తతొ ఽసమై యాథ యదావృత్తం వాసుథేవః పరియంవథః
కదయామ ఆస కర్ణస్య నిధనం యథునన్థనః
13 ఈషథ ఉత్స్మయమానస తు కృష్ణొ రాజానమ అబ్రవీత
యుధిష్ఠిరం హతామిత్రం కృతాఞ్జాలిర అదాచ్యుతః
14 థిష్ట్యా గాణ్డీవధన్వా చ పాణ్డవశ చ వృకొథరః
తవం చాపి కుశలీ రాజన మాథ్రీపుత్రౌ చ పాణ్డవౌ
15 ముక్తా వీర కషయాథ అస్మాత సంగ్రామాల లొమహర్షణాత
కషిప్రమ ఉత్తరకాలాని కురు కార్యాణి పార్దివ
16 హతొ వైకార్తనః కరూరః సూతపుత్రొ మహాబలః
థిష్ట్యా జయసి రాజేన్థ్ర థిష్ట్యా వర్ధసి పాణ్డవ
17 యః స థయూతజితాం కృష్ణాం పరాహ సత్పురుషాధమః
తస్యాథ్య సూతపుత్రస్య భూమిః పిబతి శొణితమ
18 శేతే ఽసౌ శరథీర్ణాఙ్గః శత్రుస తే కురుపుంగవ
తం పాశ్యా పురుషవ్యాఘ్ర విభిన్నం బహుధా శరైః
19 యుధిష్ఠిరస తు థాశార్హం పరహృష్టః పరత్యపూజయత
థిష్ట్యా థిష్ట్యేతి రాజేన్థ్ర పరీత్యా చేథమ ఉవాచ హ
20 నైతచ చిత్రం మహాబాహొ తవాయి థేవకినన్థన
తవయా సారదినా పార్దొ యత కుర్యాథ అథ్య పౌరుషమ
21 పరగృహ్య చ కురు శరేష్ఠః సాఙ్గథం థక్షిణం భుజమ
ఉవాచ ధర్మభృత పార్ద ఉభౌ తౌ కేశవార్జునౌ
22 నరనారాయణౌ థేవౌ కదితౌ నారథేన హ
ధర్మసంస్దాపనే యుక్తౌ పురాణౌ పురుషొత్తమౌ
23 అసకృచ చాపి మేధావీ కృష్ణా థవైపాయనొ మమ
కదామ ఏతాం మహాబాహొ థివ్యామ అకదయత పరభుః
24 తవ కృష్ణ పరభావేణ గాణ్డీవేన ధనంజయః
జయత్య అభిముఖాఞ శత్రూన న చాసీథ విముఖః కవ చిత
25 జయశ చైవా ధరువొ ఽసమాకం న తవ అస్మాకం పరాజయః
యథా తవం యుధి పార్దస్య సారద్యముపజగ్మివాన
26 ఏవమ ఉక్త్వా మహారాజ తం రదం హేమభూషితమ
థన్తవర్ణైర హయైర యుక్తం కాలవాలైర మహారదః
27 ఆస్దాయ పురుషవ్యాఘ్రః సవబలేనాభిసంవృతః
కృష్ణార్జునాభ్యాం వీరాభ్యామ అనుమన్య తతః పరియమ
28 ఆగతొ బహు వృత్తాన్తం థరష్టుమ ఆయొధనం తథా
ఆభాషమాణస తౌ వీరావ ఉభౌ మాధవ ఫల్గునౌ
29 స థథర్శ రణే కర్ణం శయానం పురుషర్షభమ
గాణ్డీవముక్తైర విశిఖైః సర్వతః శకలీకృతమ
30 సపుత్రం నిహతం థృష్ట్వా కర్ణం రాజా యుధిష్ఠిరః
పరశశంస నరవ్యాఘ్రావ ఉభౌ మాధవ పాణ్డవౌ
31 అథ్య రాజాస్మి గొవిన్థ పృదివ్యాం భరాతృభిః సహ
తవయా నాదేన వీరేణ విథుషా పరిపాలితః
32 హతం థృష్ట్వా నరవ్యాఘ్రం రాధేయమ అభిమానినమ
నిరాశొ ఽథయ థురాత్మాసౌ ధార్తరాష్ట్రొ భవిష్యతి
జీవితాచ చాపి రాజ్యాచ చ హతే కర్ణే మహారదే
33 తవత్ప్రసాథాథ వయం చైవ కృతార్దాః పురుషర్షభ
తవం చ గాణ్డీవధన్వా చ విజయీ యథునన్థన
థిష్ట్యా జయసి గొవిన్థ థిష్ట్యా కర్ణొ నిపాతితః
34 ఏవం స బహుశొ హృష్టః పరశశంస జనార్థనమ
అర్జునం చాపి రాజేన్థ్ర ధర్మరాజొ యుధిష్ఠిరః
35 తతొ భీమప్రభృతిభిః సార్వైశ చ భరాతృభిర వృతమ
వర్ధయన్తి సమ రాజానం హర్ష యుక్తా మహారదాః
36 నకులః సాహథేవశ చ పాణ్డావశ చ వృకొథరః
సాత్యకిశ చ మహారాజ వృష్ణీనాం పరవరొ రదః
37 ధృష్టథ్యుమ్నః శిఖణ్డీ చ పాణ్డుపాఞ్చాల సృఞ్జయాః
పూజయన్తి సమ కౌన్తేయం నిహతే సూతనన్థనే
38 తే వర్ధయిత్వా నృపతిం పాణ్డుపుత్రం యుధిష్ఠిరమ
జితకాశినొ లబ్ధలక్షా యుథ్ధశౌణ్డాః పరహారిణః
39 సతువన్తః సతవయుక్తాభిర వాగ్భిః కృష్ణౌ పరంతపౌ
జగ్ముః సవశిబిరాయైవ ముథా యుక్తా మహారదాః
40 ఏవమ ఏష కషయొ వృత్తః సుమహాఁల లొమహర్షణః
తవ థుర్మన్త్రితే రాజన్న అతీతం కిం ను శొచసి
41 [వై]
శరుత్వా తథ అప్రియం రాజన ధృతరాష్ట్రొ మహీపతిః
పపాత భూమౌ నిశ్చేష్టః కౌరవ్యః పరమార్తివాన
తదా సత్యవ్రతా థేవీ గాన్ధారీ ధర్మథర్శినీ
42 తం పరత్యగృహ్ణాథ విథురొ నృపతిం సంజయస తదా
పర్యాశ్వాసయతశ చైవం తావ ఉభావ ఏవ భూమిపమ
43 తదైవొత్దాపయామ ఆసుర గాన్ధారీం రాజయొషితః
తాభ్యామ ఆశ్వసితొ రాజా తూష్ణీమ ఆసీథ విచేతనః