కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 68

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 68)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
శల్యస తు కర్ణార్జునయొర విమర్థే; బలాని థృష్ట్వా మృథితాని బాణైః
థుర్యొధనం యాన్తమ అవేక్షమాణొ; సంథర్శయథ భారత యుథ్ధభూమిమ
2 నిపాతితస్యన్థనవాజినాగం; థృష్ట్వా బలం తథ ధతసూతపుత్రమ
థుర్యొధనొ ఽశరుప్రతి పూర్ణనేత్రొ; ముహుర ముహుర నయశ్వసథ ఆర్తరూపః
3 కర్మం తు శూరం పతితం పృదివ్యాం; శరాచితం శొణితథిగ్ధ గాత్రమ
యథృచ్ఛయా సూర్యమ ఇవావనిస్దం; థిథృక్షవః సంపరివార్య తస్దుః
4 పరహృష్టవిత్రస్త విషణ్ణవిస్మృతాస; తదాపరే శొకగతా ఇవాభవన
పరే తవథీయాశ చ పరస్పరేణ; యదా యదైషాం పరకృతిస తదాభవన
5 పరవిథ్ధ వర్మాభరణామ్బరాయుధం; ధనంజయేనాభిహతం హతౌజసమ
నిశమ్య కర్ణం కురవః పరథుథ్రువుర; హతర్షభా గావ ఇవాకులాకులాః
6 కృత్వా విమర్థం భృశమ అర్జునేన; కర్ణం హతం కేసరిణేవ నాగమ
థృష్ట్వా శయానం భువి మథ్రరాజొ; భీతొ ఽపసర్పత సరదః సుశీఘ్రమ
7 మథ్రాధిపశ చాపి విమూఢచేతాస; తూర్ణం రదేనాపహృత ధవజేన
థుర్యొధనస్యాన్తికమ ఏత్య శీఘ్రం; సంభాష్య థుఃఖార్తమ ఉవాచ వాక్యమ
8 విశీర్ణనాగాశ్వరదప్రవీరం; బలం తవథియం యమ రాష్ట్రకల్పమ
అన్యొన్యమ ఆసాథ్య హతం మహథ్భిర; నరాశ్వనాగైర గిరికూట కల్పైః
9 నైతాథృశం భారత యుథ్ధమ ఆసీథ; యదాథ్య కర్ణార్జునయొర బభూవ
గరస్తౌ హి కర్ణేన సమేత్య కృష్ణావ; అన్యే చ సర్వే తవ శత్రవొ యే
10 థైవం తు యత తత సవవశం పరవృత్తం; తత పాణ్డవాన పాతి హినస్తి చాస్మాన
తవార్ద సిథ్ధ్యర్దకరా హి సర్వే; పరసహ్య వీరా నిహతా థవిషథ్భిః
11 కుబేర వైవస్వతవాసవానాం; తుల్యప్రభావామ్బుపతేశ చ వీరాః
వీర్యేణ శౌర్యేణ బలేన చైవ; తైస తైశ చ యుక్తా విపులైర గుణౌఘైః
12 అవధ్యకల్పా నిహతా నరేన్థ్రాస; తవార్ద కామా యుధి పాణ్డవేయైః
తన మా శుచొ భారత థిష్టమ ఏతత; పర్యాయ సిథ్ధిర న సథాస్తి సిథ్ధిః
13 ఏతథ వచొ మథ్రపతేర నిశమ్య; సవం చాపనీతం మనసా నిరీక్ష్య
థుర్యొధనొ థీనమనా విసంజ్ఞః; పునః పునర నయశ్వసథ ఆర్తరూపః
14 తం ధయానమూకం కృపణం భృశార్తమ; ఆర్తాయనిర థీనమ ఉవాచ వాక్యమ
పశ్యేథమ ఉగ్రం నరవాజి నాగైర; ఆయొధనం వీర హతైః పరపన్నమ
15 మహీధరాభైః పతితైర మహాగజైః; సకృత పరవిథ్ధైః శరవిథ్ధ మర్మభిః
తైర విహ్వలథ్భిశ చ గతాసుభిశ చ; పరధ్వస్త యన్త్రాయుధ వర్మ యొధైః
16 వజ్రాపవిథ్ధైర ఇవ చాచలేన్థ్రైర; విభిన్నపాషాణ మృగథ్రుమౌషధైః
పరవిథ్ధ ఘణ్టాఙ్కుశ తొమరధ్వజైః; సహేమ మాలై రుధిరౌఘసంప్లుతైః
17 శరావభిన్నైః పతితైశ చ వాజిభిః; శవసథ్భిర అన్యైః కషతజం వమథ్భిః
థీనైః సతనథ్భిః పరివృత్తనేత్రైర; మహీం థశథ్భిః కృపణం నథథ్భిః
18 తదాపవిథ్ధైర గజవాజియొధైర; మన్థాసుభిశ చైవ గతాసుభిశ చ
నరాశ్వనాగైశ చ రదైశ చ మర్థితైర; మహీ మహావైతరణీవ థుర్థృశా
19 గజైర నికృత్తాపరహస్తగాత్రైర; ఉథ్వేపమానైః పతితైః పృదివ్యామ
యశస్విభిర నాగరదాశ్వయొధిభిః; పథాతిభిశ చాభిముఖైర హతైః పరైః
విశీర్ణవర్మాభరణామ్బరాయుధైర; వృతా నిశాన్తైర ఇవ పావకైర మహీ
20 శరప్రహారాభిహతైర మహాబలైర; అవేక్ష్యమాణైః పతితైః సహస్రశః
పరనష్టసంజ్ఞైః పునర ఉచ్ఛ్వసథ్భిర; మహీ బభూవానుగతైర ఇవాగ్నిభిః
థివశ చయుతైర భూర అతిథీప్తమ అథ్భిర; నక్తం గరహైర థయౌర అమలేవ థీప్తైః
21 శరాస తు కర్ణార్జున బాహుముక్తా; విథార్య నాగాశ్వమనుష్యథేహాన
పరాణాన నిరస్యాశు మహీమ అతీయుర; మహొరగా వాసమ ఇవాభితొ ఽసత్రైః
22 హతైర మనుష్యాశ్వగజైశ చ సంఖ్యే; శరావభిన్నైశ చ రదైర బభూవ
ధనంజయస్యాధిరదేశ చ మార్గే; గజైర అగమ్యా వసుధాతిథుర్గా
23 రదైర వరేషూన మదితైశ చ యొధైః; సంస్యూత సూతాశ్వవరాయుధధ్వజైః
విశీర్ణశస్త్రైర వినికృత్తబన్ధురైర; నికృత్తచక్రాక్ష యుగత్రివేణుభిః
24 విముక్తయన్త్రైర నిహతైర అయొమయైర; హతానుషఙ్గైర వినిషఙ్గ బన్ధురైః
పరభగ్ననీడైర మణిహేమమణ్డితైః; సతృతా మహీ థయౌర ఇవ శారథైర ఘనైః
25 వికృష్యమణైర జవనైర అలంకృతైర; హతేశ్వరైర ఆజిరదైః సుకల్పితైః
మనుష్యమాతఙ్గరదాశ్వరాశిభిర; థరుతం వరజన్తొ బహుధా విచూర్ణితాః
26 సహేమ పట్టాః పరిఘాః పరశ్వధాః; కడఙ్గ రాయొ ముసలాని పట్టిశాః
పేతుశ చ ఖడ్గా విమలా వికొశా; గథాశ చ జామ్బూనథపట్ట బథ్ధాః
27 చాపాని రుక్మాఙ్గథ భూషణాని; శరాశ చ కార్తస్వరచిత్రపుఙ్ఖాః
ఋష్ట్యశ చ పీతా విమలా వికొశాః; పరాసాః సఖడ్గాః కనకావభాసాః
28 ఛత్త్రాణి వాలవ్యజనాని శఙ్ఖాః; సరజశ చ పుష్పొత్తమ హేమచిత్రాః
కుదాః పతాకామ్బర వేష్టితాశ చ; కిరీటమాలా ముకుటాశ చ శుభ్రాః
29 పరకీర్ణకా విప్రకీర్ణాః కుదాశ చ; పరధానముక్తా తరలాశ చ హారాః
ఆపీడ కేయూరవరాఙ్గథాని; గరైవేయ నిష్కాః ససువర్ణ సూత్రాః
30 మణ్యుత్తమా వజ్రసువర్ణముక్తా; రత్నాని చొచ్చావచమఙ్గలాని
గాత్రాణి చాత్యన్త సుఖొచితాని; శిరాంసి చేన్థు పరతిమాననాని
31 థేహాంశ చ భొగాంశ చ పరిచ్ఛథాంశ చ; తయక్త్వా మనొజ్ఞాని సుఖాని చాపి
సవధర్మనిష్ఠాం మహతీమ అవాప్య; వయాప్తాంశ చ లొకాన యశసా సమీయుః
32 ఇత్య ఏవమ ఉక్త్వా విరరామ శల్యొ; థుర్యొధనః శొకపరీత చేతాః
హా కర్ణ హా కర్ణ ఇతి బరువాణ; ఆర్తొ విసంజ్ఞొ భృశమ అశ్రునేత్రః
33 తం థరొణపుత్ర పరముఖా నరేన్థ్రాః; సర్వే సమాశ్వాస్య సహ పరయాన్తి
నిరీక్షమాణా ముహుర అర్జునస్య; ధవజం మహాన్తం యశసా జవలన్తమ
34 నరాశ్వమాతఙ్గశరీరజేన; రక్తేన సిక్తా రుధిరేణ భూమిః
రక్తామ్బరస్రక తపనీయయొగాన; నారీ పరకాశా ఇవ సర్వగమ్యా
35 పరచ్ఛన్నరూపా రుధిరేణ రాజన; రౌథ్రే ముహూర్తే ఽతివిరాజమానాః
నైవావతస్దుః కురవః సమీక్ష్య; పరవ్రాజితా థేవలొకాశ చ సర్వే
36 వధేన కర్ణస్య సుథుఃఖితాస తే; హా కర్ణ హా కర్ణ ఇతి బరువాణాః
థరుతం పరయాతాః శిబిరాణి రాజన; థివాకరం రక్తమ అవేక్షమాణాః
37 గాణ్డీవముక్తైస తు సువర్ణపుఙ్ఖైః; శితైః శరైః శొణితథిగ్ధ వాజైః
శరైశ చితాఙ్గొ భువి భాతి కర్ణొ; హతొ ఽపి సన సూర్య ఇవాంశుమాలీ
38 కర్ణస్య థేహం రుధిరావసిక్తం; భక్తానుకమ్పీ భగవాన వివస్వాన
సపృష్ట్వా కరైర లొహితరక్తరూపః; సిష్ణాసుర అభ్యేతి పరం సముథ్రమ
39 ఇతీవ సంచిన్త్య సురర్షిసంఘాః; సంప్రదితా యాన్తి యదానికేతమ
సంచిన్తయిత్వా చ జనా విసస్రుర; యదాసుఖం ఖం చ మహీతలం చ
40 తథ అథ్భుతం పరాణభృతాం భయంకరం; నిశమ్య యుథ్ధం కురువీరముఖ్యయొః
ధనంజయస్యాధిరదేశ చ విస్మితాః; పరశంసమానాః పరయయుస తథా జనాః
41 శరైః సంకృత్తవర్మాణం వీరం శివసనే హతమ
గతాసుమ అపి రాధేయం నైవ లక్ష్మీర వయముఞ్చత
42 నానాభరణవాన రాజన మృష్టజామ్బూనథాఙ్గథః
హతొ వైకర్తనః శేతే పాథపొ ఽఙకురవాన ఇవ
43 కనకొత్తమ సంకాశః పరథీప్త ఇవ పావకః
సపుత్రః పురుషవ్యాఘ్రః సంశాన్తః పార్ద తేజసా
పరతాప్య పాణ్డవాన రాజన పాఞ్చాలాంశ చాస్త్రతేజసా
44 థథానీత్య ఏవ యొ ఽవొచన న నాతీత్య అర్దితొ ఽరదిభిః
సథ్భిః సథా సత్పురుషః స హతొ థవైరదే వృషః
45 యస్య బరాహ్మణసాత సర్వమ ఆత్మార్దం న మహాత్మనః
నాథేయం బరాహ్మణేష్వ ఆసీథ యస్య సవమ అపి జీవితమ
46 సథా నౄణాం పరియొ థాతా పరియ థానొ థివం గతః
ఆథాయ తవ పుత్రాణాం జయాశాం శర్మ వర్మ చ
47 హతే సమ కర్ణే సరితొ న సరవన్తి; జగామ చాస్తం కలుషొ థివాకరః
గరహశ చ తిర్యగ జవలితార్కవర్ణొ; యమస్య పుత్రొ ఽభయుథియాయ రాజన
48 నభః పఫాలాద ననాథచొర్వీ; వవుశ చ వాతాః పరుషాతివేలమ
థిశః సధూమాశ చ భృశం పరజజ్వలుర; మహార్ణవాశ చుక్షుభిరే చ సస్వనాః
49 సకాననాః సాథ్రి చయాశ చకమ్పుః; పరవివ్యదుర భూతగణాశ చ మారిష
బృహస్పతీ రొహిణీం సంప్రపీడ్య; బభూవ చన్థ్రార్కసమానవర్ణః
50 హతే కర్ణే న థిశొ విప్రజజ్ఞుస; తమొవృతా థయౌర విచచాల భూమిః
పపాత చొల్కా జవలనప్రకాశా; నిశాచరాశ చాప్య అభవన పరహృష్టాః
51 శశిప్రకాశాననమ అర్జునొ యథా; కషురేణ కర్ణస్య శిరొ నయపాతయత
అదాన్తరిక్షే థివి చేహ చాసకృథ; బభూవ హాహేతి జనస్య నిస్వనః
52 స థేవగన్ధర్వమనుష్యపూజితం; నిహత్య కర్ణం రిపుమ ఆహవే ఽరజునః
రరాజ పార్దః పరమేణ తేజసా; వృత్రం నిహత్యేవ సహస్రలొచనః
53 తతొ రదేనామ్బుథవృన్థనాథినా; శరన నభొ మధ్యగ భాస్కరత్విషా
పతాకినా భీమ నినాథ కేతునా; హిమేన్థు శఙ్ఖస్ఫటికావభాసినా
సువర్ణముక్తా మణివజ్ర విథ్రుమైర; అలంకృతేనాప్రతిమాన రంహసా
54 నరొత్తమౌ పాణ్డవ కేశి మర్థనావ; ఉథాహితావ అగ్నిథివాకరొపమౌ
రణాజిరే వీతభయౌ విరేజతుః; సమానయానావ ఇవ విష్ణువాసవౌ
55 తతొ ధనుర్జ్యాతలనేమి నిస్వనైః; పరసహ్య కృత్వా చ రిపూన హతప్రభాన
సంసాధయిత్వైవ కురూఞ శరౌఘైః; కపిధ్వజః పక్షివరధ్వజశ చ
పరసహ్య శఙ్ఖౌ ధమతుః సుఘొషౌ; మనాంస్య అరిణామ అవసాథయన్తౌ
56 సువర్ణజాలావతతౌ మహాస్వనౌ; హిమావథాతౌ పరిగృహ్య పాణిభిః
చుచుమ్బతుః శఙ్ఖవరౌ నృణాం వరౌ; వరాననాభ్యాం యుగపచ చ థధ్మతుః
57 పాఞ్చజన్యస్య నిర్ఘొషొ థేవథత్తస్య చొభయొః
పృదివీమ అన్తరిక్షం చ థయామ అపశ చాప్య అపూరయత
58 తౌ శఙ్ఖశబ్థేన నినాథయన్తౌ; వననై శైలాన సరితొ థిశశ చ
విత్రాసయన్తౌ తవ పుత్ర సేనాం; యుధిష్ఠిరం నన్థయతః సమ వీరౌ
59 తతః పరయాతాః కురవొ జవేన; శరుత్వైవ శఙ్ఖస్వనమ ఈర్యమాణమ
విహాయ మథ్రాధిపతిం పతిం చ; థుర్యొధనం భారత భారతానామ
60 మహాహవే తం బహు శొభమానం; ధనంజయం భూతగణాః సమేతాః
తథాన్వమొథన్త జనార్థనం చ; పరభాకరావ అభ్యుథితౌ యదైవ
61 సమాచితౌ కర్ణ శరైః పరంతపావ; ఉభౌ వయభాతాం సమరే ఽచయుతార్జునౌ
తమొ నిహత్యాభ్యుథితౌ యదామలౌ; శశాఙ్కసూర్యావ ఇవ రశ్మిమాలినౌ
62 విహాయ తాన బాణగణాన అదాగతౌ; సుహృథ్వృతావ అప్రతిమాన విక్రమౌ
సుఖం పరవిష్టౌ శిబిరం సవమ ఈశ్వరౌ; సథస్య హుతావ ఇవ వాసవాచ్యుతౌ
63 సథేవగన్ధర్వమనుష్యచారణైర; మహర్షిభిర యక్షమహొరగైర అపి
జయాభివృథ్ధ్యా పరయాభిపూజితౌ; నిహత్య కర్ణం పరమాహవే తథా