కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 67

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 67)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
అదాబ్రవీథ వాసుథేవొ రదస్దొ; రాధేయ థిష్ట్యా సమరసీహ ధర్మమ
పరాయేణ నీచా వయసనేషు మగ్నా; నిన్థన్తి థైవం కుకృతం న తత తత
2 యథ థరౌపథీమ ఏకవస్త్రాం సభాయామ; ఆనాయ్య తవం చైవ సుయొధనశ చ
థుఃశాసనః శకునిః సౌబలశ చ; న తే కర్ణ పరత్యభాత తత్ర ధర్మః
3 యథా సభాయాం కౌన్తేయమ అనక్షజ్ఞం యుధిష్ఠిరమ
అక్షజ్ఞః శకునిర జేతా తథా ధర్మః కవ తే గతః
4 యథా రజస్వలాం కృష్ణాం థుఃశాసన వశే సదితామ
సభాయాం పరాహసః కర్ణ కవ తే ధర్మస తథా గతః
5 రాజ్యలుబ్ధః పునః కర్ణ సమాహ్వయసి పాణ్డవమ
గాన్ధారరాజమ ఆశ్రిత్య కవ తే ధర్మస తథా గతః
6 ఏవమ ఉక్తే తు రాధేయే వాసుథేవేన పాణ్డవమ
మన్యుర అభ్యావిశత తీవ్రః సమృత్వా తత తథ ధనంజయమ
7 తస్యా కరొధేన సర్వేభ్యః సరొతొభ్యస తేజసొ ఽరచిషః
పరాథురాసన మహారాజ తథ అథ్భుతమ ఇవాభవత
8 తం సమీక్ష్య తతః కర్ణొ బరహ్మాస్త్రేణ ధనంజయమ
అభ్యవర్షత పునర యత్నమ అకరొథ రదసర్జనే
తథ అస్త్రమ అస్త్రేణావార్య పరజహారాస్య పాణ్డవః
9 తతొ ఽనయథ అస్త్రం కౌన్తేయొ థయితం జాతవేథసః
ముమొచ కర్ణమ ఉథ్థిశ్య తత పరజజ్వాల వై భృశమ
10 వారుణేన తతః కర్ణః శమయామ ఆస పావకమ
జీమూతైశ చ థిశః సర్వాశ చక్రే తిమిరథుర్థినాః
11 పాణ్డవేయస తవ అసంభ్రాన్తొ వాయవ్యాస్త్రేణ వీర్యవాన
అపొవాహ తథాభ్రాణి రాధేయస్య పరపశ్యతః
12 తం హస్తికక్ష్యా పరవరం చ బాణైః; సువర్ణముక్తా మణివజ్ర మృష్టమ
కాలప్రయత్నొత్తమ శిల్పియత్నైః; కృతం సురూపం వితమస్కమ ఉచ్చైః
13 ఊర్జః కరం తవ సైన్యస్య నిత్యమ; అమిత్రవిత్రాసనమ ఈడ్య రూపమ
విఖ్యాతమ ఆథిత్యసమస్య లొకే; తవిషా సమం పావకభాను చన్థ్రైః
14 తతః కషురేణాధిరదేః కిరీటీ; సువర్ణపుఙ్ఖేన శితేన యత్తః
శరియా జవలన్తం ధవజమ ఉన్మమాద; మహారదస్యాధిరదేర మహాత్మా
15 యశశ చ ధర్మశ చ జయశ చ మారిష; పరియాణి సర్వాణి చ తేన కేతునా
తథా కురూణాం హృథయాని చాపతన; బభూవ హాహేతి చ నిస్వనొ మహాన
16 అద తవరన కర్ణవధాయ పాణ్డవొ; మహేన్థ్రవజ్రానల థణ్డసంనిభమ
ఆథత్త పార్దొ ఽఞజలికం నిషఙ్గాత; సహస్రరశ్మేర ఇవ రశ్మిమ ఉత్తమమ
17 మర్మచ ఛిథం శొణితమాంసథిగ్ధం; వైశ్వానరార్క పరతిమం మహార్హమ
నరాశ్వనాగాసు హరం తర్యరత్నిం; షడ వాజమ అజ్ఞొ గతిమ ఉగ్రవేగమ
18 సహస్రనేత్రాశని తుల్యతేజసం; సమానక్రవ్యాథమ ఇవాతిథుఃసహమ
పినాక నారాయణ చక్రసంనిభం; భయంకరం పరాణభృతాం వినాశనమ
19 యుక్త్వా మహాస్త్రేణ పరేణ మన్త్రవిథ; వికృష్య గాణ్డీవమ ఉవాచ సస్వనమ
అయం మహాస్త్రొ ఽపరతిమొ ధృతః శరః; శరీరభిచ చాసు హరశ చ థుర్హృథః
20 తపొ ఽసతి తప్తం గురవశ చ తొషితా; మయా యథ ఇష్టం సుహృథాం తదా శరుతమ
అనేన సత్యేన నిహన్త్వ అయం శరః; సుథంశితః కర్ణమ అరిం మమాజితహ
21 ఇత్య ఊచ్చివాంస తం సా ముమొచ బాణం; ధనంజయః కర్ణవధాయ ఘొరమ
కృత్యామ అదర్వాఙ్గిరసీమ ఇవొగ్రాం; థీప్తామ అసహ్యాం యుధి మృత్యునాపి
22 బరువన కిరీటీ తమ అతిప్రహృష్టొ; అయం శరొ మే విజయావహొ ఽసతు
జిఘాంసుర అర్కేన్థుసమ పరభావః; కర్ణం సమాప్తిం నయతాం యమాయ
23 తేనేషు వర్యేణ కిరీటమాలీ; పరహృష్టరూపొ విజయావహేన
జిఘాంసుర అర్కేన్థుర సమప్రభేణ; చక్రే విషక్తం రిపుమ ఆతతాయీ
24 తథ ఉథ్యతాథిత్య సమానవర్చసం; శరన నభొ మధ్యగ భాస్కరొపమమ
వరాఙ్గమ ఉర్వ్యామ అపతచ చమూపతేర; థివాకరొ ఽసతాథ ఇవ రక్తమణ్డలః
25 తథ అస్య థేహీ సతతం సుఖొథితం; సవరూపమ అత్యర్దమ ఉథారకర్మణః
పరేణ కృచ్ఛ్రేణ శరీరమ అత్యజథ; గృహం మహర్థ్ధీవ ససఙ్గమ ఈశ్వరః
26 శరైర విభుగ్నం వయసు తథ వివర్మణః; పపాత కర్ణస్య శరీరమ ఉచ్ఛ్రితమ
సరవథ వరణం గైరికతొయ విస్రవం; గిరేర యదా వజ్రహతం శిరస తదా
27 థేహాత తు కర్ణస్య నిపాతితస్య; తేజొ థీప్తం ఖం విగాహ్యాచిరేణ
తథ అథ్భుతం సర్వమనుష్యయొధాః; పశ్యన్తి రాజన నిహతే సమ కర్ణే
28 తం సొమకాః పరేక్ష్య హతం శయానం; పరీతా నాథం సహ సైన్యైర అకుర్వన
తూర్యాణి చాజఘ్నుర అతీవ హృష్టా; వాసాంసి చైవాథుధువుర భుజాంశ చ
బలాన్వితాశ చాప్య అపరే హయ అనృత్యన్న; అన్యొన్యమ ఆశ్లిష్య నథన్త ఊచుః
29 థృష్ట్వా తు కర్ణం భువి నిష్టనన్తం; హతం రదాత సాయకేనావభిన్నమ
మహానిలేనాగ్నిమ ఇవాపవిథ్ధం; యజ్ఞావసానే శయనే నిశాన్తే
30 శరైర ఆచితసర్వాఙ్గః శొణితౌఘపరిప్లుతః
విభాతి థేహః కర్ణస్య సవరశ్మిభిర ఇవాంశుమాన
31 పరతాప్య సేనామ ఆమిత్రీం థీప్తైః శరగభస్స్తిభిః
బలినార్జున కాలేన నీతొ ఽసతం కర్ణ భాస్కరః
32 అస్తం గచ్ఛన్త్య అదాథిత్యః పరభామ ఆథాయ గచ్ఛతి
ఏవం జీవితమ ఆథాయ కర్ణస్యేషుర జగామ హ
33 అపరాహ్ణే పరాహ్ణస్య సూతపుత్రస్య మారిష
ఛిన్నమ అఞ్జలికేనాజౌ సొత్సేధమ అపతచ ఛిరః
34 ఉపర్య ఉపరి సైన్యానాం తస్య శత్రొస తథ అఞ్జసా
శిరః కర్ణస్య సొత్సేధమ ఇషుః సొ ఽపాహరథ థరుతమ
35 [స]
కర్ణం తు శూరం పతితం పృదివ్యాం; శరాచితం శొణితథిగ్ధ గాత్రమ
థృష్ట్వా శయానం భువి మథ్రరాజశ; ఛిన్నధ్వజేనాపయయౌ రదేన
36 కర్ణే హతే కురవః పరాథ్రవన్త; భయార్థితా గాఢవిథ్ధాశ చ సంఖ్యే
అవేక్షమాణా ముహుర అర్జునస్య; ధవజం మహాన్తం వపుషా జవలన్తమ
37 సహస్రనేత్ర పరతిమానకర్మణః; సహస్రపత్ర పరతిమాననం శుభమ
సహస్రరశ్మిర థినసంక్షయే యదా; తదాపతత తస్య శిరొ వసుంధరామ