కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 66

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 66)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
తతొ ఽపయాతాః శరపాత మాత్రమ; అవస్దితాః కురవొ భిన్నసేనాః
విథ్యుత పరకాశం థథృశుః సమన్తాథ; ధనంజయాస్త్రం సముథీర్యమాణమ
2 తథ అర్జునాస్త్రం గరసతే సమ వీరాన; వియత తదాకాశమ అనన్త ఘొషమ
కరుథ్ధేన పార్దేన తథాశు సృష్టం; వధాయ కర్ణస్య మహావిమర్థే
3 రామాథ ఉపాత్తేన మహామహిమ్నా; ఆదర్వణేనారి వినాశనేన
తథ అర్జునాస్త్రం వయధమథ థహన్తం; పార్దం చ బాణైర నిశితైర నిజఘ్నే
4 తతొ విమర్థః సుమహాన బభూవ; తస్యార్జునస్యాధిరదేశ చ రాజన
అన్యొన్యమ ఆసాథయతొః పృషత్కైర; విషాణ ఘాతైర థవిపయొర ఇవొగ్రైః
5 తతొ రిపుఘ్నం సమధత్త కర్ణః; సుసంశితం సర్పముఖం జవలన్తమ
రౌథ్రం శరం సంయతి సుప్రధౌతం; పార్దార్దమ అత్యర్ద చిరాయ గుప్తమ
6 సథార్చితం చన్థనచూర్ణశాయినం; సువర్ణనాలీ శయనం మహావిషమ
పరథీప్తమ ఐరావత వంశసంభవం; శిరొ జిహీర్షుర యుధి ఫల్గునస్య
7 తమ అబ్రవీన మథ్రరాజొ మహాత్మా; వైకర్తనం పరేక్ష్య హి సంహితేషుమ
న కార్ణ గరీవామ ఇషుర ఏష పరాప్స్యతే; సంలక్ష్య సంధత్స్వ శరం శిరొఘ్నమ
8 అదాబ్రవీత కరొధసంరక్తనేత్రః; కర్ణః శల్యం సంధితేషుః పరసహ్య
న సంధత్తే థవిః శరం శల్య కర్ణొ; న మాథృశాః శాఠ్య యుక్తా భవన్తి
9 తదైవమ ఉక్త్వా విససార్జ తం శరం; బలాహకం వర్షఘనాభిపూజితమ
హతొ ఽసి వై ఫల్గున ఇత్య అవొచత; తతస తవరన్న ఊర్జితమ ఉత్ససర్జ
10 సంధీయమానం భుజగం థృష్ట్వా కర్ణేన మాధవః
ఆక్రమ్య సయన్థనం పథ్భ్యాం బలేన బలినాం వరః
11 అవగాఢే రదే భూమౌ జానుభ్యామ అగమన హయాః
తతః శరః సొ భయహనత కిరీటం తస్య ధీమతః
12 అదార్జునస్యొత్తమగాత్రభూషణం; ధరావియథ్థ్యొసలిలేషు విశ్రుతమ
బలాస్స్త్ర సర్గొత్తమ యత్నమన్యుభిః; శరేణ మూర్ధ్నః సా జహార సూతజః
13 థివాకరేన్థు జవలనగ్రహత్విషాం; సువర్ణముక్తా మణిజాలభూషితమ
పురంథరార్దం తపసా పరయత్నతః; సవయం కృతం యథ భువనస్య సూనునా
14 మహార్హరూపం థవిషతాం భయంకరం; విభాతి చాత్యర్ద సుఖం సుగన్ధి తత
నిజఘ్నుషే థేవరిపూన సురేశ్వరః; సవయం థథౌ యత సుమనాః కిరీటినే
15 హరామ్బుపాఖణ్డల విత్తగొప్తృభిః; పినాక పాశాశని సాయకొత్తమైః
సురొత్తమైర అప్య అవిషహ్యమ అర్థితుం; పరసాహ్య నాగేన జహార యథ వృషః
16 తథ ఉత్తమేషూన మదితం విషాగ్నినా; పరథీప్తమ అర్చిష్మథ అభిక్షితి పరియమ
పపాత పార్దస్య కిరీటమ ఉత్తమం; థివాకరొ ఽసతాథ ఇవ పర్వతాజ జవలన
17 తతః కిరీటం బహురత్నమణ్డితం; జహార నాగొ ఽరజున మూర్ధతొ బలాత
గిరేః సుజాతాఙ్కుర పుష్పితథ్రుమం; మహేన్థ్రవజ్రః శిఖరం యదొత్తమమ
18 మహీ వియథ థయౌః సలిలాని వాయునా; యదా విభిన్నాని విభాన్తి భారత
తదైవ శబ్థొ భువనేష్వ అభూత తథా; జనా వయవస్యన వయదితాశ చ చస్ఖలుః
19 తతః సాముథ్గ్రద్య సితేన వాససా; సవమూర్ధ జానవ్యదితః సదితొ ఽరజునః
విభాతి సంపూర్ణమరీచ్చి భాస్వతా; శిరొ గతేనొథయ పర్వతొ యదా
20 బలాహకాః కర్ణ భుజేరితస తతొ; హుతాశనార్క పరతిమథ్యుతిర మహాన
మహొరగః కృతవైరొ ఽరజునేన; కిరీటమ ఆసాథ్య సముత్పపాత
21 తమ అబ్రవీథ విథ్ధి కృతాగసం మే; కృష్ణాథ్య మాతుర వధజాతవైరమ
తతః కృష్ణః పార్దమ ఉవాచ సంఖ్యే; మహొరగం కృతవైరం జహి తవమ
22 స ఏవమ ఉక్తొ మధుసూథనేన; గాణ్డీవధన్వా రిపుషూగ్ర ధన్వా
ఉవాచ కొ నవ ఏష మమాథ్య నాగః; సవయం య ఆగాథ గరుడస్య వక్త్రమ
23 [కృస్ణ]
యొ ఽసౌ తవయా ఖాణ్డావే చిత్రభానుం; సంతర్పయానేన ధనుర్ధరేణ
వియథ గతొ బాణనికృత్త థేహొ; హయ అనేకరూపొ నిహతాస్య మాతా
24 తతస తు జిష్ణుః పరిహృత్య శేషాంశ; చిచ్ఛేథ షడ్భిర నిశితైః సుధారైః
నాగం వియత తిర్యగ ఇవొత్పతన్తం; స ఛిన్నగాత్రొ నిపపాత భూమౌ
25 తస్మిన ముహూర్తే థశభిః పృషాత్కైః; శిలాశితైర బర్హిణవాజితైశ చ
వివ్యాధ కర్ణః పురుషప్రవీరం; ధనంజయం తిర్యగ అవేక్షమాణామ
26 తతొ ఽరజునొ థవాథశభిర విముక్తైర; ఆకర్ణముక్తైర నిశితైః సమర్ప్య
నారాచమ ఆశీవిషతుల్యవేగామ; ఆకర్ణా పూర్ణాయతమ ఉత్ససర్జ
27 స చిత్ర వర్మేషు వరొ విథార్య; పరాణాన నిరస్యన్న ఇవ సాధు ముక్తః
కర్ణస్య పీత్వా రుధిరం వివేశ; వసుంధరాం శొణితవాజ థిగ్ధః
28 తతొ వృషొ బాణనిపాత కొపితొ; మహొరగొ థణ్డవిఘట్టితొ యదా
తదాశు కారీ వయసృజచ ఛరొత్తమాన; మహావిషః సర్ప ఇవొత్తమం విషమ
29 జనర్థనం థవాథశభిః పరాభినన; నవైర నవత్యా చ శరైస తదార్జునమ
శరేణ ఘొరేణ పునశ చ పాణ్డవం; విభిథ్య కర్ణొ ఽభయనథజ జహాస చ
30 తమ అస్య హర్షం మమృషే న పాణ్డవొ; బిభేథ మర్మాణి తతొ ఽసయ మర్మవిత
పరం శరైః పత్రిభిర ఇన్థ్ర విక్రమస; తదా యదేన్థ్రొ బలమ ఓజసాహనత
31 తతః శరాణాం నవతీర నవార్జునః; ససర్జ కర్ణే ఽనతకథణ్డసంనిభాః
శరైర భృశాయస్త తనుః పరవివ్యదే; తదా యదా వజ్రవిథారితొ ఽచలః
32 మణిప్రవేకొత్తమ వజ్రహాటకైర; అలం కృతం చాస్య వరాఙ్గభూషణమ
పరవిథ్ధముర్వ్యాం నిపపాత పత్రిభిర; ధనంజయేనొత్తమ కుణ్డలే ఽపి చ
33 మహాధనం శిల్పివరైః పరయత్నతః; కృతం యథ అస్యొత్తమ వర్మ భాస్వరమ
సుథీర్ఘ కాలేన తథ అస్య పాణ్డవః; కషణేన బాణైర బహుధా వయశాతయత
34 స తం వివర్మాణమ అదొత్తమేషుభిః; శరైశ చతుర్భిః కుపితః పరాభినత
స వివ్యదే ఽతయర్దమ అరిప్రహారితొ; యదాతురః పిత్త కఫానిల వరణైః
35 మహాధనుర మణ్డలనిఃసృతైః శితైః; కరియా పరయత్నప్రహితైర బలేన చ
తతక్ష కర్ణం బహుభిః శరొత్తమైర; బిభేథ మర్మస్వ అపి చార్జునస తవరన
36 థృఢాహతః పత్రిభిర ఉగ్రవేగైః; పార్దేన కర్ణొ వివిధైః శితాగ్రైః
బభౌ గిరిర గైరికధాతురక్తః; కషరన పరపాతైర ఇవ రక్తమ అమ్భః
37 సాశ్వం తు కర్ణం సరదం కిరీటీ; సామాచినొథ భారత వత్సథన్తైః
పరచ్ఛాథయామ ఆస థిశశ చ బాణైః; సర్వప్రయత్నాత తపనీయపుఙ్ఖైః
38 స వత్సథన్తైః పృదు పీనవక్షాః; సమాచ్చితః సమాధిరదిర విభాతి
సుపుష్పితాశొక పలాశశాల్మాలిర; యదాచలః సపన్థన చన్థనాయుతః
39 శరైః శరీరే బహుధా సమర్పితైర; విభాతి కర్ణః సమరే విశాం పతే
మహీరుహైర ఆచితసాను కన్థరొ; యదా మహేన్థ్రః శుభకర్ణికారవాన
40 స బాణసంఘాన ధనుషా వయవాసృజన; విభాతి కర్ణః శరజాలరశ్మివాన
సలొహితొ రక్తగభస్తి మణ్డలొ; థివాకరొ ఽసతాభిముఖొ యదాతదా
41 బాహ్వన్తరాథ ఆధిరదేర విముక్తాన; బాణాన మహాహీన ఇవ థీప్యమానాన
వయధ్వంసయన్న అర్జున బాహుముక్తాః; శరాః సమాసాథ్య థిశః శితాగ్రాః
42 తతశ చక్రమపతత తస్య భూమౌ; స విహ్వలః సామరే సూతపుత్రః
ఘూర్ణే రదే బరాహ్మణస్యాభిశాపాథ; రమాథ ఉపాత్తే ఽపరతిభాతి చాస్త్రే
43 అమృష్యమాణొ వయసనాని తాని; హస్తౌ విధున్వన స విగర్హమాణః
ధర్మప్రధానాన అభిపాతి ధర్మ; ఇత్య అబ్రువన ధర్మవిథః సథైవ
మమాపి నిమ్నొ ఽథయ న పాతి భక్తాన; మన్యే న నిత్యం పరిపాతి ధార్మః
44 ఏవం బరువన పరస్ఖలితాశ్వసూతొ; విచాల్యమానొ ఽరజున శస్త్రపాతైః
మర్మాభిఘాతాచ చలితః కరియాసు; పునః పునర ధర్మమ అగర్హథ ఆజౌ
45 తతః శరైర భీమతరైర ఆవిధ్యత తరిభిర ఆహవే
హస్తే కర్ణస తథా పార్దమ అభ్యవిధ్యచ చ సాప్తభిః
46 తతొ ఽరజునః సాప్త థశ తిగ్మతేజాన అజిహ్మగాన
ఇన్థ్రాశనిసమాన ఘొరాన అసృజత పావకొపమాన
47 నిర్భిథ్య తే భీమవేగా నయపతన పృదివీతలే
కమ్పితాత్మా తదా కర్ణః శక్త్యా చేష్టామ అథర్శయత
48 బలేనాద స సంస్తభ్య బరహ్మాస్త్రం సముథైరయత
ఐన్థ్రాస్త్రమ అర్జునశ చాపి తథ థృష్ట్వాభిన్యమన్త్రయత
49 గాణ్డీవం జయాం చ బాణాంశ చ అనుమన్త్ర్య ధనంజయః
అసృజచ ఛరవర్షాణి వర్షాణీవ పురంథరః
50 తతస తేజొమయా బాణా రదాత పార్దస్య నిఃసృతాః
పరాథురాసన మహావీర్యాః కర్ణస్య రదమ అన్తికాత
51 తాన కర్ణస తవ అగ్రతొ ఽభయస్తాన మొఘాంశ చక్రే మహారదః
తతొ ఽబరవీథ వృష్ణి వీరస తస్మిన్న అస్త్రే వినాశితే
52 విసృజాస్త్రం పరం పార్ద రాధేయొ గరసతే శరాన
బరహ్మాస్త్రమ అర్జునశ చాపి సంమన్త్ర్యాద పరయొజయత
53 హాథయిత్వా తతొ బాణైః కర్ణాం పరభ్రామ్య చార్జునః
తస్య కర్ణః శరైః కరుథ్ధశ చిచ్ఛేథ జయాం సుతేజనైః
54 తతొ జయామ అవధాయాన్యామ అనుమృజ్యా చ పాణ్డవః
శరైర అవాకిరత కర్ణం థీప్యమానైః సహస్రశః
55 తస్య జయాచ ఛేథనం కర్ణొ జయావధానం చ సంయుగే
నాన్వబుధ్యత శీఘ్రత్వాత తథ అథ్భుతమ ఇవాభవత
56 అస్త్రైర అస్త్రాణి రాధేయః పరత్యహన సవ్యసాచినః
చక్రే చాభ్యథ్ధికం పార్దాత సవవీర్యం పరతిథార్శయన
57 తతః కృష్ణొ ఽరజునం థృష్ట్వా కర్ణాస్త్రేణాభిపీడితమ
అభ్యస్యేత్య అబ్రవీత పార్దమ ఆతిష్ఠాస్త్రమ అనుత్తమమ
58 తతొ ఽనయమ ఆగ్నిసథృశం శరం సర్పవిషొపమమ
అశ్మసారమయం థివ్యమ అనుమన్త్ర్య ధనంజయః
59 రౌథ్రమ అస్స్త్రం సమాథాయ కషేప్తు కామః కిరీటివాన
తతొ ఽగరసన మహీ చక్రం రాధేయస్య మహామృధే
60 గరస్త చక్రస తు రాధేయః కొపాథ అశ్రూణ్య అవర్తయత
సొ ఽబరవీథ అర్జునం చాపి ముహూర్తం కషమ పాణ్డవ
61 మధ్యే చక్రమ అవగ్రస్తం థృష్ట్వా థైవాథ ఇథం మమ
పార్ద కాపురుషాచీర్ణమ ఆభిసంధిం వివర్జయ
62 పరకీర్ణకేశం విముఖే బరాహ్మాణే చ కృతాఞ్జలౌ
శరణా గతే నయస్తశస్త్రే తదా వయసనగే ఽరజున
63 అబాణే భరష్టకవచే భరష్ట భగ్నాయుధే తదా
న శూరాః పరహరన్త్య ఆజౌ న రాజ్ఞే పార్దివాస తదా
తవం చ శూరొ ఽసి కౌన్తేయ తస్మాత కషమ ముహూర్తకమ
64 యావచ చక్రమ ఇథం భూమేర ఉథ్ధరామి ధనంజయ
న మాం రదస్దొ భూమిష్ఠమ అసజ్జం హన్తుమ అర్హసి
న వాసుథేవాత తవత్తొ వా పాణ్డవేయ విభేమ్య అహమ
65 తవం హి కషత్రియ థాయాథొ మహాకులవివర్ధనః
సమృత్వా ధర్మొపథేశం తవం ముహూర్తం కషమ పాణ్డవ