కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 65

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 65)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
తౌ శఙ్ఖభేరీ నినథే సమృథ్ధే; సమీయతుః శవేతహయౌ నరాగ్ర్యౌ
వైకర్తనః సూతపుత్రొ ఽరజునశ చ; థుర్మన్త్రితే తవ పుత్రస్య రాజన
2 యదా గజౌ హైమవతౌ పరభిన్నౌ; పరగృహ్య థన్తావ ఇవ వాశితార్దే
తదా సమాజగ్మతుర ఉగ్రవేగౌ; ధనంజయశ చాధిరదిశ చ వీరౌ
3 బలాహకేనేవ యదాబలాహకొ; యథృచ్ఛయా వా గిరిణా గిరిర యదా
తదా ధనుర్జ్యాతలనేమి నిస్వనౌ; సమీయతుస తావ ఇషువర్షవర్షిణౌ
4 పరవృథ్ధశృఙ్గథ్రుమ వీరుథ ఓషధీ; పరవృథ్ధనానావిధ పర్వతౌకసౌ
యదాచలౌ వా గలితౌ మహాబలౌ; తదా మహాస్త్రైర ఇతరేతరం ఘనతః
5 స సంనిపాతస తు తయొర మహాన అభూత; సురేశ వైరొచ్చనయొర యదా పురా
శరైర విభుగ్నాఙ్గనియన్తృవాహనః; సుథుఃసహొ ఽనయైః పటు శొణితొథకః
6 పరభూతపథ్మొత్పల మత్స్యకచ్ఛపౌ; మహాహ్రథౌ పణ్షి గణానునాథితౌ
సుసంనికృష్టావ అనిలొథ్ధతౌ యదా; తదా రదౌ తౌ ధవజినౌ సమీయతుః
7 ఉభౌ మహేన్థ్రస్య సామాన విక్రమావ; ఉభౌ మహేన్థ్రప్రతిమౌ మహారదౌ
మహేన్థ్రవజ్రప్రతిమైశ చ సాయకైర; మహేన్థ్ర వృత్రావ ఇవ సంప్రజహ్రతుః
8 సనాగపత్త్యశ్వరదే ఉభే బలే; విచిత్రవర్ణాభరణామ్బర సరజే
చకమ్పతుశ చొన్నమతః సమ విస్మయాథ; వియథ గతాశ చార్జున కర్ణ సంయుగే
9 భుజాః సవజ్రాఙ్గులయః సముచ్ఛ్రితాః; ససింహ నాథా హృషితైర థిథృక్షుభిః
యథార్జునం మత్తమ ఇవ థవిపొ థవిపం; సమభ్యయాథ ఆధిరదిర జిఘాంసయా
10 అభ్యక్రొశన సొమకాస తత్ర పార్దం; వరస్వ యాహ్య అర్జున విధ్య కర్ణమ
ఛిన్ధ్య అస్య మూర్ధానమ అలం చిరేణ; శరథ్ధాం చ రాజ్యాథ ధృతరాష్ట్ర సూనొః
11 తదాస్మాకం బహవస తత్ర యొధాః; కర్ణం తథా యాహి యాహీత్య అవొచన
జహ్య అర్జునం కర్ణ తతః సచీరాః; పునర వనం యాన్తు చిరాయ పార్దాః
12 తతః కర్ణః పరదమం తత్ర పార్దం; మహేషుభిర థశభిః పర్యవిధ్యత
తమ అర్జునః పరత్యవిధ్యచ ఛితాగ్రైః; కక్షాన్తరే థశభిర అతీవ కరుథ్ధః
13 పరస్పరం తౌ విశిఖైః సుతీక్ష్ణైస; తతక్షతుః సూతపుత్రొ ఽరజునశ చ
పరస్పరస్యాన్తరేప్సూ విమర్థే; సుభీమమ అభ్యాయయతుః పరహృష్టౌ
14 అమృష్యమాణశ చ మహావిమర్థే; తత్రాక్రుధ్యథ భీమసేనొ మహాత్మా
అదాబ్రవీత పాణినా పాణిమ ఆఘ్నన; సంథష్టౌష్ఠ నృత్యతి వాథయన్న ఇవ
కదం ను తవాం సూతపుత్రః కిరీటిన; మహేషుభిర థశభిర అవిధ్యథ అగ్రే
15 యయా ధృత్యా సర్వభూతాన్య అజైషీర; గరాసం థథథ వహ్నయే ఖాణ్డవే తవమ
తయా ధృత్యా సూతపుత్రం జహి తవమ; అహం వైనం గథయా పొదయిష్యే
16 అదాబ్రవీథ వాసుథేవొఽపి పార్దం; థృష్ట్వా రదేషూన పరతిహన్యమానాన
అమీమృథత సర్వదా తే ఽథయ కర్ణొ; హయ అస్త్రైర అస్త్రాణి కిమ ఇథం కిరీటిన
17 స వీర కిం ముహ్యసి నావధీయసే; నథన్త్య ఏతే కురవః సంప్రహృష్టాః
కర్ణం పురస్కృత్య విథుర హి సర్వే; తవథ అస్త్రమ అస్త్రైర వినిపాత్యమానమ
18 యయా ధృత్యా నిహతం తామసాస్త్రం; యుగే యుగే రాక్షసాశ చాపి ఘొరాః
థమ్భొథ్భవాశ చాసురాశ చాహవేషు; తయా ధృత్యా తవం జహి సూతపుత్రమ
19 అనేనా వాస్య కషుర నేమినాథ్య; సంఛిన్థ్ధి మూర్ధానమ అరేః పరసహ్య
మయా నిసృష్టేన సుథర్శనేన; వజ్రేణ శక్రొ నముచేర ఇవారేః
20 కిరాత రూపీ భగవాన యయా చ; తవయా మహత్యా పరితొషితొ ఽభూత
తాం తవం ధృతిం వీర పునర గృహీత్వా; సహానుబన్ధం జహి సూతపుత్రమ
21 తతొ మహీం సాగరమేఖలాం తం; సపత్తనాం గరామవతీం సమృథ్ధామ
పరయచ్ఛ రాజ్ఞే నిహతారి సాంఘాం; యశశ చ పార్దాతులమ ఆప్నుహి తవమ
22 సంచొథితొ భీమ జనార్థనభ్యం; సమృత్వా తథాత్మానమ అవేక్ష్య సత్త్వమ
మహాత్మనశ చాగమనే విథిత్వా; పరయొజనం కేశవమ ఇత్య ఉవాచ
23 పరాథుష్కరొమ్య ఏష మహాస్త్రమ ఉగ్రం; శివాయ లొకస్య వధాయ సౌతేః
తన మే ఽనుజనాతు భవాన సురాశ చ; బరహ్మా భువొ బరహ్మ విథశ చ సర్వే
24 ఇత్య ఊచివాన బరాహ్మమ అసహ్యమ అస్త్రం; పరాథుశ్చక్రే మనసా సంవిధేయమ
తతొ థిశశ చ పరథిశశ చ సర్వాః; సమావృణొత సాయకైర భూరి తేజాః
స సర్జబాణాన భరతర్షభొ ఽపి; శతం శతానేకవథ ఆశు వేగాన
25 వైకర్తనేనాపి తదాజిమధ్యే; సహస్రశొ బాణగణా విసృష్టాః
తే ఘొషిణః పాణ్డవమ అభ్యుపేయుః; పజన్య ముక్తా ఇవ వారిధారాః
26 స భీమాసేనం చ జనార్థనం చ; కిరీటినం చాప్య అమనుష్యకర్మా
తరిభిస తరిభిర భీమబలొ నిహత్యా; ననాథ ఘొరం మహతా సవరేణ
27 స కర్ణ బాణాభిహతః కిరీటీ; భీమం తదా పరేక్ష్య జనార్థనం చ
అమృష్యమాణః పునార ఏవ పార్దః; శరాన థశాష్టౌ చ సముథ్బబర్హ
28 సుషేణమ ఏకేన శరేణ విథ్ధ్వా శల్యాం; చతుర్భిస తరిభిర ఏవ కర్ణమ
తతః సుముక్తైర థశభిర జఘాన; సభా పతిం కాఞ్చనవర్మ నాథ్ధమ
29 సా రాజపుత్రొ విశిరా విబాహుర; వివాజి సూతొ విధనుర వికేతుః
తతొ రదాగ్రాథ అపతత పరభగ్నః; పరశ్వధైః శాల ఇవాభికృత్తః
30 పునశ చ కర్ణం తరిభిర అష్టభిశ చ; థవాభ్యాం చతుర్భిర థశభిశ చ విథ్ధ్వా
చాతుః శతన థవిరథాన సాయుధీయాన; హత్వా రదాన అష్ట శతం జఘాన
సహస్రమ అశ్వాంశ చ పునశ చ సాథీన; అష్టౌ సహస్రాణి చ పాత్తి వీరాన
31 థృష్ట్వాజి ముఖ్యావ అద యుధ్యమానౌ; థిథృక్షవః శూర వరావ అరిఘ్నౌ
కర్ణం చ పార్దం చ నియామ్య వాహాన; ఖస్దా మహీస్దాశ చ జనావతస్దుః
32 తతొ ధనుర్జ్యా సహసాతికృష్టా; సుఘొషమ ఆచ్ఛిథ్యత పాణ్డవస్య
తస్మిన కషణే సూతపుత్రస తు పార్దం; సమాచ్చినొత కషుథ్రకాణాం శతేన
33 నిర్ముక్తసర్పప్రతిమైశ చ తీక్ష్ణైస; తైలప్రధౌతైః ఖగ పాత్రవాజైః
షష్ట్యా నారాచైర వాసుథేవం బిభేథ; తథన్తరం సొమకాః పరాథ్రవన్త
34 తతొ ధనుర్జ్యామ అవధమ్య శీఘ్రం; శరాన అస్తాన ఆధిరదేర విధమ్య
సుసంరబ్ధః కర్ణ శరక్షతాఙ్గొ; రణే పార్దః సొమకాన పరత్యగృహ్ణాత
న పక్షిణః సామ్పతన్త్య అన్తరిక్షే; కషేపీయసాస్త్రేణ కృతే ఽనధకారే
35 శల్యం చ పార్దొ థశభిః పృషత్కైర; భృశం తనుత్రే పరహసన్న అవిధ్యత
తతః కార్ణం థవాథశభిః సుముక్తైర; విథ్ధ్వా పునః సప్తభిర అభ్యవిధ్యత
36 స పార్ద బాణాసనవేగనున్నైర; థృఢాహతః పత్రిభిర ఉగ్రవేగైః
విభిన్నగాత్రః కషతజొక్షితాఙ్గః; కర్ణొ బభౌ రుథ్ర ఇవాతతేషుః
37 తతస తరిభిశ చ తరిథాశాధిపొపమం; శరైర బిభేథాధిరదిర ధనంజయమ
శరాంస తు పఞ్చ జవలితాన ఇవొరగాన; పరవీరయామ ఆస జిఘాంసుర అచ్చ్యుతే
38 తే వర్మ భిత్త్వా పురుషొత్తమస్య; సువర్ణచిత్రం నయపతన సుముక్తాః
వేగేన గామ ఆవివిశుః సువేగాః; సనాత్వా చ కర్ణాభిముఖాః పరతీయుః
39 తాన పఞ్చ భల్లైస తవరితైః సుముక్తైస; తరిధా తరిధైకైకమ అదొచ్చకర్త
ధనంజయస తే నయపతన పృదివ్యాం; మహాహయస తక్షక పుత్ర పక్షాః
40 తతః పరజజ్వాల కిరీటమాలీ; కరొధేన కక్షం పరథహన్న ఇవాగ్నిః
స కర్ణమ ఆకర్ణవికృష్టసృష్టైః; శరైః శరీరాన్తకరైర జవలథ్భిః
మర్మస్వ అవిధ్యత స చచాల థుఃఖాథ; ధైర్యాత తు తస్దావ అతిమాత్రధైర్యః
41 తతః శరౌఘైః పరథిశొ థిశశ చ; రవిప్రభా కర్ణ రదశ చ రాజన
అథృశ్య ఆసీత కుపితే ధనంజయే; తుషారనీహారవృతం యదా నభః
42 సచక్రరక్షాన అద పాథరక్షాన; పురఃసరాన పృష్ఠగొపాంశ చ సర్వాన
థుర్యొధనేనానుమతాన అరిఘ్నాన; సముచ్చితాన సురదాన సారభూతాన
43 థవిసాహస్రాన సమరే సవ్యసాచీ; కురుప్రవీరాన ఋషభః కురూణామ
కషణేన సర్వాన సరదాశ్వసూతాన; నినాయ రాజన కషాయమ ఏకవీరః
44 అదాపలాయన్త విహాయ కర్ణం; తవాత్మజాః కురవశ చావశిష్టాః
హతాన అవకీర్య శరక్షతాంశ చ; లాలప్యమానాంస తనయాన పితౄంశ చ
45 సా సర్వతః పరేక్ష్య థిశొ విశూన్యా; భయావథీర్ణైః కురుభిర విహీనః
న వివ్యదే భారత తత్ర కర్ణః; పరతీపమ ఏవార్జునమ అభ్యధావత