కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 64

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 64)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
తథ థేవ నాగాసురసిథ్ధసంఘైర; గన్ధర్వయక్షాప్సరసాం చ సంఘైః
బరహ్మర్షిరాజర్షిసుపర్ణజుష్టం; బభౌ వియథ విస్మయనీయ రూపమ
2 నానథ్యమానం నినథైర మనొజ్ఞైర; వాథిత్రగీతస్తుతిభిశ చ నృత్తైః
సర్వే ఽనతరిక్షే థథృశుర మనుష్యాః; ఖస్దాంశ చ తాన విస్మయనీయ రూపాన
3 తతః పరహృష్టాః కురు పాణ్డుయొధా; వాథిత్రపత్రాయుధ సింహనాథైః
నినాథయన్తొ వసుధాం థిశశ చ; సవనేన సర్వే థవిషతొ నిజఘ్నుః
4 నానాశ్వమాతఙ్గరదాయుతాకులం; వరాసి శక్త్యృష్టి నిపాతథుఃసహమ
అభీరుజుష్టం హతథేహసంకులం; రణాజిరం లొహితరక్తమ ఆబభౌ
5 తదా పరవృత్తే ఽసత్రభృతాం పరాభవే; ధనంజయశ చాధిరదిశ చ సాయకైః
థిశశ చ సైన్యం చ శితైర అజిహ్మగైః; పరస్పరం పరొర్ణువతుః సమ థంశితౌ
6 తతస తవథీయాశ చ పరే చ సాయకైః; కృతే ఽనధకారే వివిథుర న కిం చన
భయాత తు తావ ఏవ రదౌ సమాశ్రయంస; తమొనుథౌ ఖే పరసృతా ఇవాంశవః
7 తతొ ఽసత్రమ అస్త్రేణ పరస్పరస్య తౌ; విధూయ వాతావ ఇవ పూర్వపశ్చిమౌ
ఘనాన్ధకారే వితతే తమొనుథౌ; యదొథితౌ తథ్వథ అతీవ రేజతుః
8 న చాభిమన్తవ్యమ ఇతి పరచొథితాః; పరే తవథీయాశ చ తథావతస్దిరే
మహారదౌ తౌ పరివార్య సర్వతః; సురాసురా వాసవ శమ్బరావ ఇవ
9 మృథఙ్గభేరీపణవానకస్వనైర; నినాథితే భారత శఙ్ఖనిస్వనైః
ససింహ నాథౌ బభతుర నరొత్తమౌ; శశాఙ్కసూర్యావ ఇవ మేఘసంప్లవే
10 మహాధనుర మణ్డలా మధ్యగావ ఉభౌ; సువర్చసౌ బాణసహస్రరశ్మినౌ
థిధక్షమాణౌ సచరాచరం జగథ; యుగాస్త సూర్యావ ఇవ థుఃసహౌ రణే
11 ఉభావ అజేయావ అహితాన్తకావ ఉభౌ; జిఘాంసతుస తౌ కృతినౌ పరస్పరమ
మహాహవే వీర వరౌ సమీయతుర; యదేన్థ్ర జమ్భావ ఇవ కర్ణ పాణ్డవౌ
12 తతొ మహాస్త్రాణి మహాధనుర్ధరౌ; విముఞ్చమానావ ఇషుభిర భయానకైః
నరాశ్వనాగానమితౌ నిజఘ్నతుః; పరస్పరం జఘ్నతుర ఉత్తమేషుభిః
13 తతొ విసస్రుః పునర అర్థితాః శరైర; నరొత్తమాభ్యాం కురుపాణ్డవాశ్రయాః
సనాగపత్త్యశ్వరదా థిశొ గతాస; తదా యదా సింహభయాథ వనౌకసః
14 తతస తు థుర్యొధన భొజసౌబలాః; కృపశ చ శారథ్వత సూనునా సహ
మహారదాః పఞ్చ ధనంజయాచ్యుతౌ; శరైః శరీరాన్తకరైర అతాడయన
15 ధనూంషి తేషామ ఇషుధీన హయాన ధవజాన; రదాంశ చ సూతాంశ చ ధనంజయః శరైః
సమం చ చిచ్ఛేథ పరాభినచ చ తాఞ; శరొత్తమైర థవాథశభిశ చ సూతజమ
16 అదాభ్యధావంస తవరితాః శతం రదాః; శతం చ నాగార్జునమ ఆతతాయినః
శకాస తుఖారా యవనాశ చ సాథినః; సహైవ కామ్బొజవరైర జిఘాంసవః
17 వరాయుధాన పాణిగతాన కరైః సహ; కషురైర నయకృన్తంస తవరితాః శిరాంసి చ
హయాంశ చ నాగాంశ చ రదాంశ చ యుధ్యతాం; ధనంజయః శత్రుగణం తమ అక్షిణొత
18 తతొ ఽనతరిక్షే సురతూర్య నిస్వనాః; ససాధు వాథా హృషితైః సమీరితాః
నిపేతుర అప్య ఉత్తమపుష్పపృష్టయః; సురూప గన్ధాః పవనేరితాః శివాః
19 తథ అథ్భుతం థేవమనుష్యసాక్షికం; సమీక్ష్య భూతాని విసిష్మియుర నృప
తవాత్మజః సూత సూతశ చ న వయదాం; న విస్మయం జగ్మతుర ఏకనిశ్చయౌ
20 అదాబ్రవీథ థరొణసుతస తవాత్మజం; కరం కరేణ పరతిపీడ్య సాన్త్వయన
పరసీథ థుర్యొధన శామ్య పాణ్డవైర; అలం విరొధేన ధిగ అస్తు విగ్రహమ
21 హతొ గురుర బరహ్మ సమొ మహాస్త్రవిత; తదైవ భీష్మ పరముఖా నరర్షభాః
అహం తవ అవధ్యొ మమ చాపి మాతులః; పరశాధి రాజ్యం సాహ పాణ్డవైర చిరమ
22 ధనంజయః సదాస్యతి వారితొ మయా; జనార్థనొ నైవ విరొధమ ఇచ్ఛతి
యుధిష్ఠిరొ భూతహితే సథా రతొ; వృకొథరస తథ్వశగస తదా యమౌ
23 తవయా చ పార్దైశ చ పరస్పరేణ; పరజాః శివం పరాప్నుయుర ఇచ్ఛతి తవయి
వరజన్తు శేషాః సవపురాణి పార్దివా; నివృత్తవైరాశ చ భవన్తు సైనికాః
24 న చేథ వచః శరొష్యసి మే నరాధిప; ధరువం పరతప్తాసి హతొ ఽరిభిర యుధి
ఇథం చ థృష్టం జగతా సహ తవయా; కృతం యథ ఏకేన కిరీటిమాలినా
యదా న కుర్యాథ బలభిన్న చాన్తకొ; న చ పరచేతా భగవాన న యక్షరాట
25 అతొ ఽపి భూయాంశ చ గుణైర ధనంజయః; స చాభిపత్స్యత్య అఖిలం వచొ మమ
తవానుయాత్రాం చ తదా కరిష్యతి; పరసీథ రాజఞ జగతః శమాయ వై
26 మమాపి మానః పరమః సథా తవయి; బరవీమ్య అతస తవాం పరమాచ చ సౌహృథాత
నివారయిష్యామి హి కర్ణమ అప్య అహం; యథా భవాన సప్రణయొ భవిష్యతి
27 వథన్తి మిత్రం సహజం విచక్షణాస; తదైవ సామ్నా చ ధనేన చార్జితమ
పరతాపతశ చొపనతం చతుర్విధం; తథ అస్తి సర్వం తవయి పాణ్డవేషు చ
28 నిసర్గతస తే తవ వీర బాన్ధవాః; పునశ చ సామ్నా చ సమాప్నుహి సదిరమ
తవయి పరసన్నే యథి మిత్రతామ ఇయుర; ధరువం నరేన్థ్రేన్థ్ర తదా తవమ ఆచర
29 స ఏవమ ఉక్తః సుహృథా వచొ హితం; విచిన్త్య నిఃశ్వస్య చ థుర్మనాబ్రవీత
యదా భవాన ఆహ సఖే తదైవ తన; మమాపి చ జఞాపయతొ వచః శృణు
30 నిహత్య థుఃశాసనమ ఉక్తవాన బహు; పరసహ్య శార్థూలవథ ఏష థుర్మతిః
వృకొథరస తథ ధృథయే మమ సదితం; న తత్పరొక్షం భవతః కుతః శమః
31 న చాపి కర్ణం గురుపుత్ర సంస్తవాథ; ఉపారమేత్య అర్హసి వక్తుమ అచ్యుత
శరమేణ యుక్తొ మహతాథ్య ఫల్గునస; తమ ఏష కర్ణః పరసాభం హనిష్యతి
32 తమ ఏవమ ఉక్త్వాభ్యనునీయ చాసకృత; తవాత్మజః సవాన అనుశాస్తి సైనికాన
సమాఘ్నతాభిథ్రవతాహితాన ఇమాన; సబాణశబ్థాన కిమ ఉ జొషమ ఆస్యతే