కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 63

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 63)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
వృషసేనం హతం థృష్ట్వా శొకామర్ష సమన్వితః
ముక్త్వా శొకొథ్భవం వారి నేత్రాభ్యాం సహసా వృషః
2 రదేన కర్ణస తేజస్వీ జగామాభిముఖొ రిపూన
యుథ్ధాయామర్ష తామ్రాక్షః సమాహూయ ధనంజయమ
3 తౌ రదౌ సూర్యసంకాశౌ వైయాఘ్రపరివారణౌ
సమేతౌ థథృశుస తత్ర థవావ ఇవార్కౌ సమాగతౌ
4 శవేతాశ్వౌ పురుషాథిత్యావ ఆస్దితావ అరిమర్థనౌ
శుశుభాతే మహాత్మానౌ చన్థ్రాథిత్యౌ యదా థివి
5 తౌ థృష్ట్వా విస్మయం జగ్ముః సర్వభూతాని మారిష
తరైలొక్యవిజయే యత్తావ ఇన్థ్ర వైరొచనావ ఇవ
6 రదజ్యా తలనిర్హ్రాథైర బాణశఙ్ఖరవైర అపి
తౌ రదావ అభిధావన్తౌ సమాలొక్య మహీక్షితామ
7 ధవజౌ చ థృష్ట్వా సంసక్తౌ విస్మయః సమపథ్యత
హస్తికక్ష్యాం చ కర్ణస్య వానరం చ కిరీటినః
8 తౌ రదౌ సంప్రసక్తౌ చ థృష్ట్వా భారత పార్దివాః
సింహనాథ రవాంశ చక్రుః సాధువాథాంశ చ పుష్కలాన
9 శరుత్వా తు థవైరదం తాభ్యాం తత్ర యొధాః సమన్తతః
చక్రుర బాహువలమ చైవ తదా చేలా వలం మహత
10 ఆజగ్ముః కురవస తత్ర వాథిత్రానుగతాస తథా
కర్ణం పరహర్షయన్తశ చ శఙ్ఖాన థధ్ముశ చ పుష్కలాన
11 తదైవ పాణ్డవాః సర్వే హర్షయన్తొ ధనంజయమ
తూర్యశఙ్ఖనినాథేన థిశః సర్వా వయనాథయన
12 కష్వేడితాస్ఫొటితొత్క్రుష్టైస తుములం సర్వతొ ఽభవత
బాహుఘొషాశ చ వీరాణాం కర్ణార్జున సమాగమే
13 తౌ థృష్ట్వా పురుషవ్యాఘ్రౌ రదస్దౌ రదినాం వరౌ
పరగృహీతమహాచాపౌ శరశక్తిగథాయుధౌ
14 వర్మిణౌ బథ్ధనిస్త్రింశొ శేతాశ్వౌ శఙ్ఖశొభినౌ
తూణీరవరసంపన్నౌ థవావ అపి సమ సుథర్శనౌ
15 రక్తచన్థన థిగ్ధాఙ్గౌ సమథౌ వృషభావ ఇవ
ఆశీవిషసమప్రఖ్యౌ యమ కాలాన్తకొపమౌ
16 ఇన్థ్ర వృత్రావ ఇవ కరుథ్ధౌ సూర్యా చాన్థ్రమస పరభౌ
మహాగ్రహావ ఇవ కరూరౌ యుగాన్తే సముపస్దితౌ
17 థేవగర్భౌ థేవసమౌ థేవతుల్యౌ చ రూపతః
సమేతౌ పురుషవ్యాఘ్రౌ పరేక్ష్య కర్ణ ధనంజయౌ
18 ఉభౌ వరాయుధధరావ ఉభౌ రణకృతశ్రమౌ
ఉభౌ చ బాహుశబ్థేన నాథయన్తౌ నభస్తలమ
19 ఉభౌ విశ్రుత కర్మాణౌ పౌరుషేణా బలేన చ
ఉభౌ చ సథృశౌ యుథ్ధే శమ్బరామర రాజయొః
20 కాతవీర్య సమౌ యుథ్ధే తదా థాశరభేః సమౌ
విష్ణువీర్యసమౌ వీర్యే తదా బవ సమౌ యుధి
21 ఉభౌ శవేతహయౌ రాజన రదప్రవర వాహినౌ
సారదీ పరవరౌ చైవ తయొర ఆస్తాం మహాబలౌ
22 తౌ తు థృష్ట్వా మహారాజ రాజమానౌ మహారదౌ
సిథ్ధచారణసంఘానాం విస్మయః సమపథ్యత
23 ధార్తరాష్ట్రాస తతః కర్ణం సబలా భరతర్షభ
పరివావ్రుర మహాత్మానం కషిప్రమ ఆహవశొభినమ
24 తదైవ పాణ్డవా హృష్టా ధృష్టథ్యుమ్నపురొగమాః
పరివవ్రుర మహాత్మానం పార్దమ అప్రతిమాం యుధి
25 తావకానాం రణే కర్ణొ గలహ ఆసీథ విశాం పతే
తదైవ పాణ్డవేయానాం గలహః పార్దొ ఽభవథ యుధి
26 త ఏవ సభ్యాస తత్రాసాన పరేక్షకాశ చాభవన సమ తే
తత్రైషాం గలహమానానాం ధరువౌ జయపరాజయౌ
27 తాభ్యాం థయూతం సమాయత్తం విజయాయేతరాయ వా
అస్మాకం పణ్డవానాం చ సదితానాం రణమూర్ధని
28 తౌ తు సదితౌ మహారాజ సమరే యుథ్ధశాలినౌ
అన్యొన్యం పరతిసంరబ్ధావ అన్యొన్యస్యా జయైషిణౌ
అన్యొన్యం పరతిసంరబ్ధావ అన్యొన్యస్య జయైషిణౌ
29 తావ ఉభౌ పరతిహీర్షేతామ ఇన్థ్ర వృత్రావ ఇవాభితః
భీమరూపా ధరావ ఆస్తం మహాధూమావ ఇవ గరహౌ
30 తతొ ఽనతరిక్షే సాక్షేపా వివాథా భరతర్షభ
మిదొ భేథాశ చ భూతానామ ఆసన కర్ణాజునాన్తరే
వయాశ్రయన్త థిశొ భిన్నాః సర్వలొకాశ చ మారిష
31 థేవథానవగన్ధర్వాః పిశాచ్చొరగ రాక్షసాః
పరతిపక్ష గరహం చక్రుః కర్ణార్జున సమాగమే
32 థయౌర ఆసీత్క కర్ణతొ వయగ్రా సనక్షత్రా విశాం పతే
భూమిర విశాలా పార్దస్య మాతాపుత్రస్య భారత
33 సరితః సాగరాశ చైవ గిరయశ చ నరొత్తమ
వృక్షాశ చౌషధయస తత్ర వయాశ్రయన్తి కిరీటినమ
34 అసురా యాతుధానాశ చ గరుహ్యకాశ చ పరంతప
కర్ణతః సమపథ్యన్త ఖే చరాణి వయాంసి చ
35 రత్నాని నిధయః సర్వే వేథాశ చాఖ్యానపాఞ్చమాః
సొపవేథొపనిషథః సరహస్యాః ససంగ్రహాః
36 వాసుకిశ చిత్రసేనశ చ తక్షాకశ చొపతక్షకః
పర్వతాశ చ తదా సర్వే కాథ్రవేయాశ చ సాన్వయాః
విషవన్తొ మహారొషా నాగాశ చార్జునతొ ఽభవన
37 ఐరావతాః సౌరభేయా వైశాలేయాశ చ భొగినః
ఏతే ఽభవన్న అర్జునతః కషుథ్ర సర్పాస తు కర్ణతః
38 ఈహామృగా వయాడ మృగా మఙ్గల్యాశ చ మృగథ్విజాః
పార్దస్య విజయం రాజన సర్వ ఏవాభిసంశ్రితాః
39 వసవొ మరుతః సాధ్యా రుథ్రా విశ్వే ఽశవినౌ తదా
అగ్నిర ఇన్థ్రశ చ సొమశ చ పవనశ చ థిశొ థశ
ధనంజయమ ఉపాజగ్ముర ఆథిత్యాః కర్ణతొ ఽభవన
40 థేవాస తు పితృభిః సార్ధాం సగణార్జునతొ ఽభవన
యమొ వైశ్రవణశ చైవ వరుణశ చ యతొ ఽరజునః
41 థేవ బరహ్మ నృపర్షీణాం గణాః పాణ్డవతొ ఽభవన
తుమ్బురు పరముఖా రాజన గన్ధర్వాశ చ యతొ ఽరజునః
42 పరావేయాః సాహ మౌనేయైర గన్ధర్వాప్సరసాం గణాః
ఈహామృగవ్యాడ మృగైర థవిపాశ చ రదపత్తిభిః
43 ఉహ్యమానాస తదా మేఘైర వాయునా చ మనీషిణః
థిథృక్షవః సమాజగ్ముః కర్ణార్జున సమాగమమ
44 థేవథానవగన్ధర్వా నాగా యక్షాః పతత్రిణః
మహర్షయొ వేథ విథః పితరశ చ సవధా భుజః
45 తపొ విథ్యాస తదౌషధ్యొ నానారూపామ్బర తవిషః
అన్తరిక్షే మహారాజ వినథన్తొ ఽవతస్దిరే
46 బరహ్మా బరహ్మర్షిభిః సార్ధం పరజాపతిభిర ఏవ చ
భవేనావస్దితొ యానం థివ్యం తం థేశమ ఆభ్యయాత
47 థృష్ట్వా పరజాపతిం థేవాః సవయం భువమ ఉపాగమన
సమొ ఽసతు థేవ విజయ ఏతయొర నరసింహయొః
48 తథ ఉపశ్రుత్య మఘవా పరణిపత్య పితామహమ
కర్ణాజున వినాశేన మా నశ్యత్వ అఖిలం జగత
49 సవయమ్భొ బరూహి తథ వాక్యం సమొ ఽసతు విజయొ ఽనయొః
తత తదాస్తు నమస తే ఽసతు పరసీథ భగవన మమ
50 బరహ్మేశానావ అదొ వాక్యమ ఊచతుస తరిథశేశ్వరమ
విజయొ ధరువ ఏవాస్తు విజయస్య మహాత్మనః
51 మనస్వీ బలవాఞ శూరః కృతాస్త్రశ చ తపొధనః
బిభర్తి చ మహాతేజా ధనుర్వేథమ అశేషతః
52 అతిక్రమేచ చ మాహాత్మ్యాథ థిష్టమ ఏతస్య పర్యయాత
అతిక్రాన్తే చ లొకానామ అభావొ నియతొ భవేత
53 న విథ్యతే వయవస్దానం కృష్ణయొః కరుథ్ధయొః కవ చిత
సరష్టారౌ హయ అసతశ చొభౌ సతశ చ పురుషర్షభౌ
54 నరనారాయణావ ఏతౌ పురాణావ ఋషిసత్తమౌ
అనియత్తౌ నియన్తారావ అభీతౌ సమ పరంతపౌ
55 కర్ణొ లొకాన అయం ముఖ్యాన పరాప్త్నొతు పురుషర్షభః
వీరొ వైకర్తనః శూరొ విజయస తవ అస్తు కృష్ణయొః
56 వసూనాం చ సలొకత్వం మరుతాం వా సమాప్నుయాత
సహితొ థరొణ భీష్మాభ్యాం నాకలొకే మహీయతామ
57 ఇత్య ఉక్తొ థేవథేవాభ్యాం సహస్రాక్షొ ఽబరవీథ వచః
ఆమన్త్ర్య సర్వభూతాని బరహ్మేశానానుశాసనాత
58 శరుతం భవథ్భిర యాత పరొక్తం భగవాథ్భ్యాం జగథ ధితమ
తత తదా నాన్యదా తథ ధి తిష్ఠధ్వం గతమన్యవః
59 ఇతి శరుత్వేన్థ్ర వచనాం సర్వభూతాని మారిష
విస్మితాన్య అభవన రాజన పూజయాం చక్రిరే చ తత
60 వయసృజాంశ చ సుగన్ధీని నానారూపాణి ఖాత తదా
పుష్పవర్షాణి బిబుధా థేవ తూర్యాణ్య అవాథయన
61 థిథృక్షవశ చాప్రతిమం థవైరదం నరసింహయొః
థేవథానవగన్ధర్వాః సర్వ ఏవావతస్దిరే
రదౌ చ తౌ శవేతహయౌ యుక్తకేతూ మహాస్వనౌ
62 సమాగతా లొకవీరాః శఙ్ఖాన థధ్ముః పృదక పృదక
వాసుథేవార్జునౌ వీరౌ కర్ణ శల్యౌ చ భారత
63 తథ భీరు సంత్రాస కరం యుథ్ధం సమభవత తథా
అన్యొన్యస్పర్ధినొర వీర్యే శక్రశమ్బరయొర ఇవ
64 తయొర ధవజౌ వీతమాలౌ శుశుభాతే రదస్దితౌ
పృదగ రూపౌ సమార్ఛన్తౌ కరొధం యుథ్ధే పరస్పరమ
65 కర్ణస్యాశీవిషనిభా రత్నసారవతీ థృఢా
పురంథర ధనుఃప్రఖ్యా హస్తికక్ష్యా వయరాజత
66 కపిశ్రేష్ఠస తు పార్దస్య వయాథితాస్యొ భయంకరః
భీషయన్న ఏవ థంష్ట్రాభిర థుర్నిరీక్ష్యొ రవిర యదా
67 యుథ్థ్ధాభిలాషుకొ భూత్వా ధవజొ గాణ్డీవధన్వనః
కర్ణ ధవజమ ఉపాతిష్ఠత సొ ఽవథీథ అభినర్థయన
68 ఉత్పత్య చ మహావేగః కక్ష్యామ అభ్యహనత కపి
నఖైశ చ థశనైర్శ చైవ గరుడః పన్నగం యదా
69 సుకిఙ్కిణీకాభరణా కాలపాశొపమాయసీ
అభ్యథ్రవత సుసంక్రుథ్ధా నాగకక్ష్యా మహాకపిమ
70 ఉభయొర ఉత్తమే యుథ్ధే థవైరదే థయూత ఆహృతే
పరకుర్వాతే ధవజౌ యుథ్ధం పరత్యహేషన హయాన హయాః
71 అవిధ్యత పుణ్డరీకాక్షః శల్యం నయనసాయకైః
స చాపి పుణ్డరీకాక్షం తదైవాభిసమైక్షత
72 తత్రాజయథ వాసుథేవః శల్యం నయనసాయకైః
కర్ణం చాప్య అజయథ థృష్ట్యా కున్తీపుత్రొ ధనంజయః
73 అదాబ్రవీత సూతపుత్రః శల్యమ ఆభాష్య సస్మితమ
యథి పార్దొ రణే హన్యాథ అథ్య మామ ఇహ కర్హి చిత
కిమ ఉత్తరం తథా తే సయాత సఖే సత్యం బరవీహి మే
74 [షల్య]
యథి కర్ణ రణే హన్యాథ అథ్య తవాం శవేతవాహనః
ఉభావ ఏకరదేనాహం హన్యాం మాధవ పాణ్డవౌ
75 [స]
ఏవమ ఏవ తు గొవింథమ అర్జునః పరత్యభాషత
తం పరహస్యాబ్రవీత కృష్ణః పార్దం పరమ ఇథం వచః
76 పతేథ థివాకరః సదానాచ ఛీర్యేతానేకధా కషితిః
శైత్యమ ఆగ్నిర ఇయాన న తవా కర్ణొ హన్యాథ ధనంజయమ
77 యథి తవ ఏవం కదం చిత సయాల లొకపర్యసనం యదా
హన్యాం కర్ణం తదా శల్యం బాహుభ్యామ ఏవ సంయుగే
78 ఇతి కృష్ణ వచః శరుత్వా పరహసన కపికేతనః
అర్జునః పరత్యువాచేథం కృష్ణమ అక్లిష్టకారిణమ
మమాప్య ఏతావ అపర్యాప్తౌ కర్ణ శల్యౌ జనార్థన
79 సపతాకా ధవజం కర్ణం సశల్య రదవాజినమ
సచ్ఛత్ర కవచం చైవ సశక్తి శరకార్ముకమ
80 థరష్టాస్య అథ్య శరైః కర్ణం రణే కృత్తమ అనేకధా
అథ్యైనం సరదం సాశ్వం సశక్తి కవచాయుధమ
న హి మే శామ్యతే వైరం కృష్ణాం యత పరాహసత పురా
81 అథ్య థరష్టాసి గొవిన్థకర్ణమ ఉన్మదితం మయా
వారణేనేవ మత్తేన పుష్పితం జగతీ రుహమ
82 అథ్య తా మధురా వాచః శరొతాసి మధుసూథన
అథ్యాభిమన్యు జననీమ అనృణః సాన్త్వయిష్యసి
కున్తీం పితృష్వసారం చ సంప్రహృష్టొ జనార్థన
83 అథ్య బాష్పముఖీం కృష్ణాం సాన్త్వయిష్యసి మాధవ
వాగ్భిశ చామృతకల్పాభిర ధర్మరాజం యుధిష్ఠిరమ