కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 62

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 62)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
థుఃశాసనే తు నిహతే పుత్రాస తవ మహారదాః
మహాక్రొధవిషా వీరాః సమరేష్వ అపలాయినః
థశ రాజన మహావీర్యొ భీమం పరాచ్ఛాథయఞ శరైః
2 కవచీ నిషఙ్గీ పాశీ థణ్డధారొ ధనుర్ధరః
అలొలుపః శలః సంధొ వాతవేగసువర్చసౌ
3 ఏతే సమేత్య సహితా భరాతృవ్యసనకర్శితాః
భీమసేనం మహాబాహుం మార్గణైః సమవారయన
4 స వార్యమాణొ విశిఖైః సమన్తాత తైర మహారదైః
భీమః కరొధాభిరక్తాక్షః కరుథ్ధః కాల ఇవాబభౌ
5 తాంస తు భల్లైర మహావేగైర థశభిర థశభిః శితైః
రుక్మాఙ్గథొ రుక్మపుఙ్ఖైః పార్దొ నిన్యే యమక్షయమ
6 హతేషు తేషు వీరేషు పరథుథ్రావ బలం తవ
పశ్యతః సూతపుత్రస్య పాణ్డవస్య భయార్థితమ
7 తతః కర్ణొ మహారాజ పరవివేశ మహారణమ
థృష్ట్వా భీమస్య విక్రాన్తమ అన్తకస్య పరజాస్వ ఇవ
8 తస్య తవ ఆకార భావజ్ఞః శల్యః సమితిశొభనః
ఉవాచ వచనం కర్ణాం పరప్త కాలమ అరింథమ
మా వయదాం కురు రాధేయ నైతత తవయ్య ఉపపథ్యతే
9 ఏతే థరవన్తి రాజానొ భీమసేనభయార్థితాః
థుర్యొధనశ చ సంమూఢొ భరాతృవ్యసనథుఃఖితః
10 థుఃశాసనస్య రుధిరే పీయమానే మహాత్మనా
వయాపన్న చేతసశ చైవ శొకొపహతమన్యవః
11 థుర్యొధనమ ఉపాసన్తే పరివార్య సమన్తతః
కృపప్రభృతయః కర్ణహతశేషాశ చ సొథరాః
12 పాణ్డవా లబ్ధలక్షాశ చ ధనంజయ పురొగమాః
తవామ ఏవాభిముఖాః శూరా యుథ్ధాయ సముపాస్దితాః
13 స తం పురుషశార్థూల పౌరుషే మహతి సదితః
కషత్రధర్మం పురస్కృత్య పరత్యుథ్యాహి ధనంజయమ
14 భారొ హి ధార్తరాష్ట్రేణ తవయి సర్వః సమర్పితః
తమ ఉథ్వహ మహాబాహొ యదాశక్తి యదాబలమ
జయే సయాథ విపులా కీర్తిర ధరువః సవర్గః పరాజయే
15 వృషసేనశ చ రాధేయ సంక్రుథ్ధస తనయస తవ
తవయి మొహసమాపన్నే పాణ్డవాన అభిధావతి
16 ఏతచ ఛరుత్వా తు వచనం శల్యస్యామిత తేజసః
హృథి మానుష్యకం భావం చక్రే యుథ్ధాయ సుస్దిరమ
17 తతః కరుథ్ధొ వృషసేనొ ఽభయధావథ; ఆతస్దివాంసం సవరదం హతారిమ
వృకొథరం కాలమ ఇవాత్త థణ్డం; గథాహస్తం పొదమానం తవథీయాన
18 తమ అభ్యధావన నకులః పరవీరొ; రొషాథ అమిత్రం పరతుథన పృషత్కైః
కర్ణస్య పుత్రం సమరే పరహృష్టం; జిష్ణుర జిఘాంసుర మఘవేవ జమ్భమ
19 తతొ ధవజం సఫాటికచిత్రకమ్బుం; చిచ్ఛేథ వీరొ నకులః కషురేణ
కర్ణాత్మజస్యేష్వ అసనం చ చిత్రం; భల్లేన జామ్బూనథపట్ట నథ్ధమ
20 అదాన్యథ ఆథాయ ధనుః సుశీఘ్రం; కర్ణాత్మజః పాణ్డవమ అభ్యవిధ్యత
థివ్యైర మహాస్త్రైర నకులం మహాస్త్రొ; థుఃశాసనస్యాపచితిం యియాసుః
21 తతః కరుథ్ధొ నకులస తం మహాత్మా; శరైర మహొల్కా పరతిమైర అవిధ్యత
థివ్యైరస్త్రైర అభ్యవిధ్యచ చ సొ ఽపి; కర్ణస్యా పుత్రొ నకులం కృతాస్త్రః
22 కర్ణస్యా పుత్రొ నకులస్య రాజన; సర్వాన అశ్వాన అక్షిణొథ ఉత్తమాస్త్రైః
వనాయుజాన సుకుమారస్య శుభ్రాన; అలంకృతాఞ జాతరూపేణ శీఘ్రాన
23 తతొ హతాశ్వాథ అవరుహ్య యానాథ; ఆథాయ చర్మ రుచిరం చాష్ట చన్థ్రమ
ఆకాశసంకాశమ అసిం గృహీత్వా; పొప్లూయమానః ఖగవచ చచార
24 తతొ ఽనతరిక్షే నృవరాశ్వనాగంశ; చిచ్ఛేథ మార్గాన విచరన విచిత్రాన
తే పరాపతన్న అసినా గాం విశస్తా; యదాశ్వమేధే పశవః శమిత్రా
25 థవిసాహస్రా విథితా యుథ్ధశౌణ్డా; నానాథేశ్యాః సుభృతాః సత్యసంధాః
ఏకేన శీఘ్రం నకులేన కృత్తాః; సారేప్సునా ఇవొత్తమ చన్థనాస తే
26 తమ ఆపతన్తం నకులం సొ ఽభిపత్య; సమన్తతః సాయకైర అభ్యవిధ్యత
స తుథ్యమానొ నకులః పృషత్కైర; వివ్యాధ వీరం స చుకొప విథ్ధః
27 తం కర్ణ పుత్రొ విధమన్తమ ఏకం; నరాశ్వమాతఙ్గరదప్రవేకాన
కరీడన్తమ అష్టాథశభిః పృషత్కైర; వివ్యాధ వీరం స చుకొప విథ్ధః
28 తతొ ఽభయధావత సమరే జిఘాంసుః; కర్ణాత్మజం పాణ్డుసుతొ నృవీరః
తస్యేషుభిర వయధమత కర్ణ పుత్రొ; మహారణే చర్మ సహస్రతారమ
29 తస్యాయసం నిశితం తీక్ష్ణధారమ; అసిం వికొశం గురుభారసాహమ
థవిషచ ఛరీరాపహరం సుఘొరమ; ఆధున్వతః సర్పమ ఇవొగ్రరూపమ
30 కషిప్రం శరైః షడ్భిర అమిత్రసాహశ; చకర్త ఖడ్గం నిశితైః సుఘొరైః
పునశ చ పీతైర నిశితైః పృషత్కైః; సతనాన్తరే గాఢమ అదాభ్యవిధ్యత
31 స భీమసేనస్య రతహం హతాశ్వొ; మాథ్రీ సుతః కర్ణసుతాభితప్తః
ఆపుప్లువే సింహ ఇవాచలాగ్రం; సంప్రేక్షమాణస్య ధనంజయస్య
32 నకులమ అద విథిత్వా ఛిన్నబాణాసనాసిం; విరదమ అరిశరార్తం కర్ణ పుత్రాస్త్ర భగ్నమ
పవనధుత పతాకా హరాథినొ వల్గితాశ్వా; వరపురుషనియత్తాస తే రదాః శీఘ్రమ ఈయుః
33 థరుపథ సుత వరిష్ఠాః పఞ్చ శైనేయ షష్ఠా; థరుపథ థుహితృపుత్రాః పఞ్చ చామిత్రసాహాః
థవిరథరదనరాశ్వాన సూథయన్తస తవథీయాన; భుజగ పతినికాశైర మార్గణైర ఆత్తశస్త్రాః
34 అద తవ రదముఖ్యాస తాన పరతీయుస తవరన్తొ; హృథిక సుత కృపౌ చ థరౌణిథుర్యొధనౌ చ
శకునిశుకవృకాశ చ కరాద థేవావృధౌ చ; థవిరథజలథఘొషైః సయన్థనైః కార్ముకైశ చ
35 తవ నరవరవర్యాస తాన థశైకం చ వీరాన; పరవర శరవరాగ్ర్యైస తాడయన్తొ ఽభయరున్ధన
నవ జలథసవర్ణైర హస్తిభిర తాన ఉథీయుర; గిరిశిఖరనికాశైర భీమవేగైః కుణిన్థాః
36 సుకల్పితా హైమవతా మథొత్కటా; రణాభికామైః కృతిభిః సమాస్దితాః
సువర్ణజాలావతతా బభుర గజాస; తదా యదా వై జలథాః సవిథ్యుతః
37 కుణిన్థ పుత్రొ థశభిర మహాయసైః; కృపం ససూతాశ్వమ అపీడయథ భృశమ
తతః శరథ్వత సుత సాయకైర హతః; సహైవ నాగేన పపాత భూతలే
38 కుణిన్థ పుత్రావరజస తు తొమరైర; థివాకరాంశు పరతిమైర అయొ మయైః
రదం చ విక్షొభ్య ననాథ నర్థతస; తతొ ఽసయ గాన్ధారపతిః శిరొ ఽహరత
39 తతః కుణిన్థేషు హతేషు తేష్వ అద; పరహృష్టరూపాస తవ తే మహారదాః
భృశం పరథధ్ముర లవనామ్బుసంభవాన; పరాంశ చ బాణాసనపాణయొ ఽభయయుః
40 అదాభవథ యుథ్ధమ అతీవ థారుణం; పునః కురూణాం సహ పాణు సృఞ్జయైః
శరాసి శక్త్యృష్టి గథా పరశ్వధైర; నరాశ్వనాగాసు హరం భృశాకులమ
41 రదాశ్వమాతఙ్గపథాతిభిస తతః; పరస్పరం విప్రహతాపతన కషితౌ
యదా సవిథ్యుత్స్తనితా బలాహకాః; సమాస్దితా థిగ్భ్య ఇవొగ్రమారుతైః
42 తతః శతానీక హతాన మహాగజాంస; తదా రదాన పత్తిగణాంశ చ తావకాన
జఘాన భొజశ చ హయాన అదాపతన; విశస్త్ర కృత్తాః కృతవర్మణా థవిపాః
43 అదాపరే థరౌణిశరాహతా థవిపాస; తరయః ససర్వాయుధ యొధకేతవః
నిపేతుర ఉర్వ్యాం వయసవః పరపాతితాస; తదా యదా వజ్రహతా మహాచలాః
44 కుణిన్థ రాజావరజాథ అనన్తరః; సతనాన్తరే పత్రివరైర అతాడయత
తవాత్మజం తస్య తవాత్మజః శరైః; శితైః శరీరం బిభిథే థవిపం చ తమ
45 స నాగరాజః సహ రాజసూనునా; పపాత రక్తం బహు సర్వతః కషరన
శచీశ వజ్రప్రహతొ ఽముథాగమే; యదా జలం గైరికపర్వతస తదా
46 కుణిన్థ పుత్ర పరహితొ ఽపరథ్విపః; శుకం ససూతాశ్వరదం వయపొదయత
తతొ ఽపతత కరాద శరాభిథారితః; సహేశ్వరొ వజ్రహతొ యదా గిరిః
47 రదీ థవిపస్దేన హతొ ఽపతచ ఛరైః; కరాదాధిపః పర్వతజేన థుర్జయః
స వాజిసూతేష్వ అసనస తదాపతథ; యదా మహావాతహతొ మహాథ్రుమః
48 వృకొ థవిపస్దం గిరిరాజవాసినం; భృశం శరైర థవాథశభిః పరాభినత
తతొ వృకం సాశ్వరదం మహాజవం; తవరంశ చతుర్భిశ చరణే వయపొదయత
49 స నాగరాజః సనియన్తృకొ ఽపతత; పరాహతొ బభ్రు సుతేషు భిర భృశమ
స చాపి థేవావృధ సూనుర అర్థితః; పపాత నున్నః సహథేవ సూనునా
50 విషాణ పొత్రాపరగాత్రఘాతినా; గజేన హన్తుం శకునేః కుణిన్థజః
జగామ వేగేన భృశార్థయంశ చ తం; తతొ ఽసయ గాన్ధారపతిః శిరొ ఽహరత
51 తతః శతానీక హతా మహాగజా; హయా రదాః పత్తిగణాశ చ తావకాః
సుపర్ణవాతప్రహతా యదా నగాస; తదాగతా గామ అవశా విచూర్ణితాః
52 తతొ ఽభయవిధ్యథ బహుభిః శితైః శరైః; కుణిన్థ పుత్రొ నకులాత్మజం సమయన
తతొ ఽసయ కాయాన నిచకర్త నాకులిః; శిరః కరుషేణామ్బుజ సంనిభాననమ
53 తతః శతానీకమ అవిధ్యథ ఆశుగైస; తరిభిః శితైః కర్ణసుతొ ఽరజునం తరిభిః
తరిభిశ చ భీమం నకులం చ సప్తభిర; జనార్థనం థవాథశభిశ చ సాయకైః
54 తథ అస్య కర్మాతిమనుష్య కర్మణః; సమీక్ష్య హృష్టాః కురవొ ఽభయపూజయన
పరాక్రమజ్ఞాస తు ధనంజయస్య తే; హుతొ ఽయమ అగ్నావ ఇతి తం తు మేనిరే
55 తతః కిరీటీ పరవీర ఘాతీ; హతాశ్వమ ఆలొక్య నరప్రవీరమ
తమ అభ్యధావథ వృషసేనమ ఆహవే; ససూతజస్య పరముఖే సదితం తథా
56 తమ ఆపతన్తం నరవీరమ ఉగ్రం; మహాహవే బాణసహస్రధారిణమ
అభ్యాపతత కర్ణసుతొ మహారదొ; యదైవ చేన్థ్రం నముచిః పురాతనే
57 తతొ ఽథభుతేనైక శతేన పార్దం; శరైర విథ్ధ్వా సూతపుత్రస్య పుత్రః
ననాథ నాథం సుమహానుభావొ; విథ్ధ్వేవ శక్రం నముచిః పురా వై
58 పునః స పార్దం వృషసేన ఉగ్రైర; బాణైర అవిధ్యథ భుజమూలమధ్యే
తదైవ కృష్ణం నవభిః సమార్థయత; పునశ చ పార్దం థశభిః శితాగ్రైః
59 తతః కిరీటీ రణమూర్ధ్ని కొపాత; కృత్వా తరిశాఖాం భరుకుటిం లలాటే
ముమొచ బాణాన విశిఖాన మహాత్మా; వధాయ రాజన సూతపుత్రస్య సంఖ్యే
60 వివ్యాధ చైనం థశభిః పృషత్కైర; మర్మస్వ అసక్తం పరసభం కిరీటీ
చిచ్ఛేథ చాస్యేష్వ అసనం భుజౌ చ; కషురైర చతుర్భిః శిర ఏవ చొగ్రైః
61 స పార్ద బాణాభిహతః పపాత; రదాథ విబాహుర విశిరా ధరాయామ
సుపుష్పితః పర్ణధరొ ఽతికాయొ; వాతేరితః శాల ఇవాథ్రిశృఙ్గాత
62 తం పరేక్ష్య బాణాభిహతం పతన్తం; రదాత సుతం సూతజః కషిప్రకారీ
రదం రదేనాశు జగామ వేగాత; కిరీటినః పుత్ర బధాభితప్తః