కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 61

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 61)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
తత్రాకరొథ థుష్కరం రాజపుత్రొ; థుఃశాసనస తుములే యుధ్యమానః
చిచ్ఛేథ భీమస్య ధనుః కషురేణ; షడ్భిః శరైః సారదిమ అప్య అవిధ్యత
2 తతొ ఽభినథ బహుభిః కషిప్రమ ఏవ; వరేషుభిర భీమసేనం మహాత్మా
స విక్షరన నాగ ఇవ పరభిన్నొ; గథామ అస్మై తుములే పరాహిణొథ వై
3 తయాహరథ థశ ధన్వన్తరాణి; థుఃశాసనం భీమసేనః పరసహ్య
తయా హతః పతితొ వేపమానొ; థుఃశాసనొ గథయా వేగవత్యా
4 హయాః ససూతాశ చ హతా నరేన్థ్ర; చూర్ణీకృతశ చాస్య రతః పతన్త్యా
విధ్వస్తవర్మాభరణామ్బర సరగ; విచేష్టమానొ భృశవేథనార్తః
5 తతః సమృత్వా భీమసేనస తరస్వీ; సాపత్నకం యత పరయుక్తం సుతైస తే
రదాథ అవప్లుత్య గతః స భూమౌ; యత్నేన తస్మిన పరణిధాయ చక్షుః
6 అసిం సముథ్ధృత్య శితం సుధారం; కణ్ఠే సమాక్రమ్య చ వేపమానమ
ఉత్కృత్య వక్షః పతితస్య భూమావ; అదాపిబచ ఛొణితమ అస్య కొష్ణమ
ఆస్వాథ్య చాస్వాథ్య చ వీక్షమాణః; కరుథ్ధొ ఽతివేలం పరజగాథ వాక్యమ
7 సతన్యస్య మాతుర మధుసర్పిషొ వా; మాధ్వీక పానస్య చ సత్కృతస్య
థివ్యస్య వా తొయరసస్య పానాత; పయొ థధిభ్యాం మదితాచ చ ముఖ్యాత
సర్వేభ్య ఏవాభ్యధికొ రసొ ఽయం; మతొ మమాథ్యాహిత లొహితస్య
8 ఏవం బరువాణం పునర ఆథ్రవన్తమ; ఆస్వాథ్య వల్గన్తమ అతిప్రహృష్టమ
యే భీమసేనం థథృశుస తథానీం; భయేన తే ఽపి వయదితా నిపేతుః
9 యే చాపి తత్రాపతితా మనుష్యాస; తేషాం కరేభ్యః పతితం చ శస్త్రమ
భయాచ చ సంచుక్రుశుర ఉచ్చకైస తే; నిమీలితాక్షా థథృశుశ చ తన న
10 యే తత్ర భీమం థథృశుః సమన్తాథ; థౌఃశాసనం తథ్రుధిరం పిబన్తమ
సర్వే పలాయన్త భయాభిపన్నా; నాయం మనుష్య ఇతి భాషమాణాః
11 శృణ్వతాం లొకవీరాణామ ఇథం వచనమ అబ్రవీత
ఏష తే రుధిరం కణ్ఠాత పిబామి పురుషాధమ
బరూహీథానీం సుసంరబ్ధః పునర గౌర ఇతి గౌర ఇతి
12 పరమాణ కొట్యాం శయనం కాలకూటస్య భొజనమ
థశనం చాహిభిః కష్టం థాహం చ జతు వేశ్మని
13 థయూతేన రాజ్యహరణమ అరణ్యే వసతిశ చ యా
ఇష్వస్త్రాణి చ సంగ్రామేష్వ అసుఖాని చ వేశ్మని
14 థుఃఖాన్య ఏతాని జానీమొ న సుఖాని కథా చన
ధృతరాష్ట్రస్య థౌరాత్మ్యాత సపుత్రస్యా సథా వయమ
15 ఇత్య ఉక్త్వా వచనం రాజఞ జయం పరాప్య వృకొథరః
పునర ఆహ మహారాజ సమయంస తౌ కేశవార్జునౌ
16 థుఃశాసనే యథ రణే సంశ్రుతం మే; తథ వై సర్వం కృతమ అథ్యేహ వీరౌ
అథ్యైవ థాస్యామ్య అపరం థవితీయం; థుర్యొధనం యజ్ఞపశుం విశస్యా
శిరొమృథిత్వా చ పథా థురాత్మనః; శాన్తిం లప్స్యే కౌరవాణాం సమక్షమ
17 ఏతావథ ఉక్త్వా వచనం పరహృష్టొ; ననాథ అచొచ్చై రుధిరార్థ్రగాత్రః
ననర్త చైవాతిబలొ మహాత్మా; వృత్రం నిహత్యేవ సహస్రనేత్రః