కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 60

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 60)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
తతః కర్ణః కురుషు పరథ్రుతేషు; వరూదినా శవేతహయేన రాజన
పాఞ్చాల పుత్రాన వయధమత సూతపుత్రొ; మహేషుభిర వాత ఇవాభ్రసంఘాన
2 సూతం రదాథ అజ్ఞలికేన పాత్య; జఘాన చాశ్వాఞ జనమేజయస్య
శతానీకం సుత సొమం చ భల్లైర; అవాకిరథ ధనుషీ చాప్య అకృన్తత
3 ధృష్టథ్యుమ్నం నిర్బిభేథాద షడ్భిర; జఘాన చాశ్వం థక్షిణం తస్య

సంఖ్యే
హత్వా చాశ్వాన సాత్యకేః సూతపుత్రః; కైకేయ పుత్రం నయవధీథ విశొకమ
4 తమ అభ్యధావన నిహతే కుమారే; కైకేయ సేనాపతిర ఉగ్రధన్వా
శరైర విభిన్నం భృశమ ఉగ్రవేగైః; కర్ణాత్మజం సొ ఽభయహనత సుషేణమ
5 తస్యార్ధ చన్థ్రైస తరిభిర ఉచ్చకర్త; పరసహ్య బాహూ చ శిరశ చ కర్ణః
స సయన్థనాథ గామ అపతథ గతాసుః; పరశ్వధైః శాల ఇవావరుగ్ణః
6 హతాశ్వమ అఞ్జొ గతిభిః సుషేణః; శినిప్రవీరం నిశితైః పృషత్కైః
పరచ్ఛాథ్య నృత్యన్న ఇవ సౌతి పుత్రః; శైనేయ బాణాభిహతః పపాత
7 పుత్రే హతే కరొధపరీత చేతాః; కర్ణః శినీనామ ఋషభం జిఘాంసుః
హతొ ఽసి శైనేయ ఇతి బరువన స; వయవాసృజథ బాణమ అమిత్రసాహమ
8 స తస్య చిచ్ఛేథ శరం శిఖణ్డీ; తరిభిస తరిభిశ చ పరతుతొథ కర్ణమ
శిఖణ్డినః కర్ముకం స ధవజం చ; ఛిత్త్వా శరాభ్యామ అహనత సుజాతమ
9 శిఖణ్డినం షడ్భిర అవిధ్యథ ఉగ్రొ; థాన్తొ ధర్ష్టథ్యుమ్న శిరశ

చకర్త
అదాభినత సుత సొమం శరేణ; స సంశితేనాధిరదిర మహాత్మా
10 అదాక్రన్థే తుములే వర్తమానే; ధార్ష్టథ్యుమ్నే నిహతే తత్ర

కృష్ణః
అపాఞ్చాల్యం కరియతే యాహి పార్ద; కర్ణం జహీత్య అబ్రవీథ రాజసింహ
11 తతః పరహస్యాశు నరప్రవీరొ; రదం రదేనాధిరదేర జగామ
భయే తేషాం తరాణమ ఇచ్ఛన సుబాహుర; అభ్యాహతానాం రదరూదపేన
12 విస్ఫార్య గాణ్డీవమ అదొగ్ర ఘొషం; జయయా సమాహత్య తలే భృశం చ
బాణాన్ధ కారం సహసైవ కృత్వా; జఘాన నాగాశ్వరదాన నరాంశ చ
13 తం భీమసేనొ ఽను యయౌ రదేన; పృష్ఠే రక్షన పాణ్డవమ ఏకవీరమ
తౌ రాజపుత్రౌ తవరితౌ రదాభ్యాం; కర్ణాయ యాతావ అరిభిర విముక్తౌ
14 అత్రాన్తరే సుమహత సూతపుత్రశ; చక్రే యుథ్ధం సొమకాన

సంప్రమృథ్నన
రదాశ్వమాతఙ్గగణాఞ జఘాన; పరచ్ఛాథయామ ఆస థిశః శరైశ చ
15 తమ ఉత్తమౌజా జనమేజయశ చ; కరుథ్ధౌ యుధామన్యుశిఖణ్డినౌ చ
కర్ణం వినేథుః సహితాః పృషత్కైః; సంమర్థమానాః సహ పార్షతేన
16 తే పఞ్చ పాఞ్చాల రదాః సురూపైర; వైకర్తనం కర్ణమ అభిథ్రవన్తః
తస్మాథ రదాచ చయావయితుం న శేకుర; ధైర్యాత కృతాత్మానమ

ఇవేన్థ్రియాణి
17 తేషాం ధనూంషి ధవజవాజి సూతాంస; తూణం పతాకాశ చ నికృత్య బాణైః
తాన పఞ్చభిః స తవ అహనత పృషత్కైః; కర్ణస తతః సింహ ఇవొన్ననాథ
18 తస్యాస్యతస తాన అభినిఘ్నతశ చ; జయా బాణహస్తస్య ధనుః సవనేన
సాథ్రి థరుమా సయాత పృదివీ విశీర్ణా; ఇత్య ఏవ మత్వా జనతా వయషీథత
19 స శక్రచాపప్రతిమేన ధన్వనా; భృశాతతేనాధిరదిః శరాన సృజన
బభౌ రణే థీప్తమరీచి మణ్డలొ; యదాంశు మాలీ పరివృషవాంస తదా
20 శిఖణ్డినం థవాథశభిః పరాభినచ; ఛితైః శరైః షడ్భిర అదొత్తమౌజసమ
తరిహిర యుధామన్యుమ అవిధ్యథ ఆశుగైస; తరిభిస తరిభిః సొమక

పార్షతాత్మజౌ
21 పరాజితాః పఞ్చ మహారదాస తు తే; మహాహవే సూత సూతేన మారిష
నిరుథ్యమాస తస్దుర అమిత్రమర్థనా; యదేన్థ్రియార్దాత్మవతా

పరాజితాః
22 నిమజ్జతస తాన అద కర్ణ సాగరే; విపన్ననావొ వణిజొ యదార్ణవే
ఉథ్థధ్రిరే నౌభిర ఇవార్ణవాథ రదైః; సుకల్పితైర థరౌపథిజాః

సవమాతులాన
23 తతః శినీనామ ఋషబః శితైః శరైర; నికృత్య కర్ణ పరహితాన ఇషూన బహూన
విథార్య కర్ణం నిశితైర అయొ మయైస; తవాత్మజం జయేష్ఠమ అవిధ్యథ

అష్టభిః
24 కృపొ ఽద భొజశ చ తవాత్మజస తదా; సవయం చ కర్ణొ నిశితైర అతాడయత
స తైశ చతుర్భిర యుయుధే యథూత్తమొ; థిగ ఈశ్వరైర థైత్య పతిర యదాతదా
25 సమానతేనేష్వ అసనేన కూజతా; భృశాతతేనామిత బాణవర్షిణా
బభూవ థుర్ధర్షతరః స సాత్యకిః; శరన నభొ మధ్యగతొ యదా రవిః
26 పునః సమాసాథ్య రదాన సుథంశితాః; శినిప్రవీరం జుగుపుః పరంతపః
సమేత్య పాఞ్చాల రదా మహారణే; మరుథ్గణాః శక్రమ ఇవారి నిగ్రహే
27 తతొ ఽభవథ యుథ్ధమ అతీవ థారుణం; తవాహితానాం తవ సైనికైః సహ
రదాశ్వమాతఙ్గవినాశనం తదా; యదా సురాణామ అసురైః పురాభవత
28 రదథ్విపా వాజిపథాతయొ ఽపి వా; భరమన్తి నానావిధ

శస్త్రవృష్టితాః
పరస్పరేణాభిహతాశ చ చస్ఖలుర; వినేథుర ఆర్తా వయసవొ ఽపతన్త చ
29 తదాగతే భీమ భీస తవాత్మజః; ససార రాజావరజః కిరఞ శరైః
తమ అభ్యధావత తవరితొ వృకొథరొ; మహారురుం సింహ ఇవాభిపేతివాన
30 తతస తయొర యుథ్ధమ అతీతమానుషం; పరథీవ్యతొః పరాణథురొథరే ఽభవత
పరస్పరేణాభినివిష్ట రొషయొర; ఉథగ్రయొః శమ్బర శక్రయొర యదా
31 శరైః శరీరాన్తకరైః సుతేజనైర; నిజఘ్నతుస తావ ఇతరేతరం భృశమ
సకృత పరభిన్నావ ఇవ వాశితాన్తరే; మహాగజౌ మన్మద సక్తచేతసౌ
32 తవాత్మజస్యాద వృకొథరస తవరన; ధనుః కషురాభ్యాం ధవజమ ఏవ చాచ్ఛినత
లలాటమ అప్య అస్య బిభేథ పత్రిణా; శిరశ చ కాయాత పరజహార సారదేః
33 స రాజపుత్రొ ఽనయథ అవాప్య కార్ముకం; వృకొథరం థవాథశభిః పరాభినత
సవయం నియచ్ఛంస తురగాన అజిహ్మగైః; శరైశ చ భీమం పునర అభ్యవీవృషత