కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 59

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 59)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
తం తు యాన్తం మహావేగైర అశ్వైః కపివరధ్వజమ
యుథ్ధాయాభ్యథ్రవన వీరాః కురూణాం నవతీ రదాః
పరివవ్రుర నరవ్యాఘ్రా నరవ్యాఘ్రం రణే ఽరజునమ
2 కృష్ణః శవేతాన మహావేగాన అశ్వాన కనకభూషణాన
ముక్తాజాలప్రతిచ్ఛన్నాన పరైషీత కర్ణ రదం పరతి
3 తతః కర్ణ రదం యాన్తమ అరీన ఘనన్తం ధనంజయమ
బాణవర్షైర అభిఘ్నన్తః సంశప్తక రదా యయుః
4 తవరమాణాంస తు తాన సర్వాన ససూతేష్వ అసన ధవజాన
జఘాన నవతిం వీరాన అర్జునొ నిశితైః శరైః
5 తే ఽపతన్త హతా బాణైర నానారూపైః కిరీటినా
సవిమానా యదా సిథ్ధాః సవర్గాత పుణ్యక్షయే తదా
6 తతః సరద నాగాశ్వాః కురవః కురుసత్తమ
నిర్భయా భరతశ్రేష్ఠమ అభ్యవర్తన్త ఫల్గునమ
7 తథ ఆయస్తమ అముక్తాస్త్రమ ఉథీర్ణవరవారణమ
పుత్రాణాం తే మహత సైన్యం సమరౌత్సీథ ధనంజయః
8 శక్త్యృష్టి తొమరప్రాసైర గథా నిస్త్రింశసాయకైః
పరాచ్ఛాథయన మహేష్వాసాః కురవః కురునన్థనమ
9 తాం కురూణాం పరవితతాం శస్త్రవృష్టిం సముథ్యతామ
వయధమత పాణ్డవొ బాణైస తమః సూర్య ఇవాంశుభిః
10 తతొ మలేచ్ఛాః సదితైర మత్తైస తరయొథశ శతైర గజైః
పార్శ్వతొ ఽభయహనన పార్దం తవ పుత్రస్య శాసనాత
11 కర్ణినాలీకనారాచైస తొమరైః పరాసశక్తిభిః
కమ్పనైర భిణ్డిపాలైశ చ రదస్దం పార్దమ ఆర్థయన
12 తామ అస్త్రవృష్టిం పరహితాం థవిపస్దైర యవనైః సమయన
చిచ్ఛేథ నిశితైర భల్లైర అర్ధచన్థ్రైశ చ ఫల్గునః
13 అద తాన థవిరథాన సర్వాన నానా లిఙ్గైర మహాశరైః
సపతాకాన సహారొహాన గిరీన వజ్రైర ఇవాభినత
14 తే హేమపుఙ్ఖైర ఇషుభిర ఆచితా హేమమాలినః
హతాః పేతుర మహానాగాః సాగ్నిజ్వాలా ఇవాథ్రయః
15 తతొ గాణ్డీవనిర్ఘొషొ మహాన ఆసీథ విశాం పతే
సతనతాం కూజతాం చైవ మనుష్యగజవాజినామ
16 కుఞ్జరాశ చ హతా రాజన పరాథ్రవంస తే సమన్తతః
అశ్వాంశ చ పర్యధావన్త హతారొహా థిశొ థశ
17 రదా హీనా మహారాజ రదిభిర వాజిభిస తదా
గన్ధర్వనగరాకారా థృశ్యన్తే సమ సహస్రశః
18 అశ్వారొహా మహారాజ ధావమానాస తతస తతః
తత్ర తత్రైవ థృశ్యన్తే పతితాః పార్ద సాయకైః
19 తస్మిన కషణే పాణ్డవస్య బాహ్వొర బలమ అథృశ్యత
యత సాథినొ వారణాంశ చ రదాంశ చైకొ ఽజయథ యుధి
20 తతస తర్యఙ్గేణ మహతా బలేన భరతర్షభ
థృష్ట్వా పరివృతం రాజన భీమసేనః కిరీటినమ
21 హతావశేషాన ఉత్సృజ్య తవథీయాన కతి చిథ రదాన
జవేనాభ్యథ్రవథ రాజన ధనంజయరదం పరతి
22 తతస తత పరాథ్రవత సైన్యం హతభూయిష్ఠమ ఆతురమ
థృష్ట్వా యథ అర్జునం భీమొ జగామ భరాతరం పరతి
23 హతావశిష్టాంస తురగాన అర్జునేన మహాజవాన
భీమొ వయధమథ అభ్రాన్తొ గథాపాణిర మహాహవే
24 కాలరాత్రిమ ఇవాత్యుగ్రాం నరనాగాశ్వభొజనామ
పరాకారాట్ట పురథ్వార థారణీమ అతిథారుణామ
25 తతొ గథాం నృనాగాశ్వేష్వ ఆశు భీమొ వయవాసృజత
సా జఘాన బహూన అశ్వాన అశ్వారొహాంశ చ మారిష
26 కాంస్యాయస తనుత్రాంస తాన నరాన అశ్వాంశ చ పాణ్డవః
పొదయామ ఆస గథయా సశబ్థహం తే ఽపతన హతాః
27 హత్వా తు తథ గజానీకం భీమసేనొ మహాబలః
పునః సవరదమ ఆస్దాయ పృష్ఠతొ ఽరజునమ అన్వగాత
28 హతం పరాఙ్ముఖ పరాయం నిరుత్సాహం పరం బలమ
వయాలమ్బత మహారాజ పరాయశః శస్త్రవేష్టితమ
29 విలమ్బమానం తత సైన్యమ అప్రగల్భమ అవస్దితమ
థృష్ట్వా పరాచ్ఛాథయథ బాణైర అర్జునః పరాణతాపనైః
30 తతః కురూణామ అభవథ ఆర్తనాథొ మహామృధే
రదాశ్వనాగాసు హరైర వధ్యతామ అర్జునేషుభిః
31 హాహాకృతం భృశం తస్దౌ లీయమానం పరస్పరమ
అలాతచక్రవత సైన్యం తథాబ్భ్రమత తావకమ
32 ఆథీప్తం తవ తత సైన్యం శరైశ ఛిన్నతనుచ ఛథమ
ఆసీత సవశొణిత కలిన్నం ఫుల్లాశొక వనం యదా
33 తథ థృష్ట్వా కురవస తత్ర విక్రాన్తం సవ్యసాచినః
నిరాశాః సమపథ్యన్త సర్వే కర్ణస్య జీవితే
34 అవిషహ్యం తు పార్దస్య శరసంపాతమ ఆహవే
మత్వా నయవర్తన కురవొ జితా గాణ్డీవధన్వనా
35 తే హిత్వా సమరే పార్దం వధ్యమానాశ చ సాయకైః
పరథుథ్రువుర థిశొ భీతాశ చుక్రుశుశ చాపి సూతజమ
36 అభ్యథ్రవత తాన పార్దః కిరఞ శరశతాన బహూన
హర్షయన పాణ్డవాన యొధాన భీమసేనపురొగమాన
37 పుత్రాస తు తే మహారాజ జగ్ముః కర్ణ రదం పరది
అగాధే మజ్జతాం తేషాం థవీపః కర్ణొ ఽభవత తథా
38 కురవొ హి మహారాజ నిర్విషాః పన్నగా ఇవ
కర్ణమ ఏవొపలీయన్త భయాథ గాణ్డీవధన్వనః
39 యదా సర్వాణి భూతాని మృత్యొర భీతాని భారత
ధర్మమ ఏవొపలీయన్తే కర్మవన్తి హి యాని చ
40 తదా కర్ణం మహేష్వాసం పుత్రాస తవ నరాధిప
ఉపాలీయన్త సంత్రాసాత పాణ్డవస్యమహాత్మనః
41 తాఞ శొణితపరిక్లిన్నాన విషమస్దాఞ శరాతురాన
మా భైష్టేత్య అబ్రవీత కర్ణొ హయ అభితొ మామ ఇతేతి చ
42 సంభగ్నం హి బలం థృష్ట్వా బలాత పార్దేన తావకమ
ధనుర విస్ఫారయన కర్ణస తస్దౌ శత్రుజిఘాంసయా
పాఞ్చాలాన పునర ఆధావత పశ్యతః సవ్యసాచినః
43 తతః కషణేన కషితిపాః కషతజప్రతిమేక్షణాః
కర్ణం వవర్షుర బాణౌఘైర యదా మేఘా మహీధరమ
44 తతః శరసహస్రాణి కర్ణ ముక్తాని మారిష
వయయొజయన్త పాఞ్చాలాన పరాణైః పరాణభృతాం వర
45 తతొ రణొ మహాన ఆసీత పాఞ్చాలానాం విశాం పతే
వధ్యతాం సూతపుత్రేణ మిత్రార్దే ఽమిత్రఘాతినామ