కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 58

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 58)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
రాజన కురూణాం పరవరైర బలైర భీమమ అభిథ్రుతమ
మజ్జన్తమ ఇవ కౌన్తేయమ ఉజ్జిహీర్షుర ధనంజయః
2 విమృథ్య సూతపుత్రస్య సేనాం భారత సాయకైః
పరాహిణొన మృత్యులొకాయ పరవీరాన ధనంజయః
3 తతొ ఽసయామ్బరమ ఆవృత్య శరజాలాని భాగశః
అథృశ్యన్త తదాన్యే చ నిఘ్నన్తస తవ వాహినీమ
4 స పక్షిసంఘాచరితమ ఆకాశం పూరయఞ శరైః
ధనంజయొ మహారాజ కురూణామ అన్తకొ ఽభవత
5 తతొ భల్లైః కషురప్రైశ చ నారాచైర నిర్మలైర అపి
గాత్రాణి పరాక్షిణొత పార్దః శైరాంసి చ చకర్త హ
6 ఛిన్నగాత్రైర వికవచైర విశిరస్కైః సమన్తతః
పతితైశ చపతథ్భిశ చ యొధైర ఆసీత సమావృతమ
7 ధనంజయ శరాభ్యస్తైః సయన్థనాశ్వనరథ్విపైః
రణభూమిర అభూథ రాజన మహావైతరణీ యదా
8 ఇషా చక్రాక్షభఙ్గైశ చ వయశ్వైః సాశ్వైశ చ యుధ్యతామ
ససూతైర హతసూతైశ చ రదైః సతీర్ణాభవన మహీ
9 సువర్ణవర్మ సంనాహైర యొధైః కనకభూషణైః
ఆస్దితాః కృతవర్మాణొ భథ్రా నిత్యమథా థవిపాః
కరుథ్ధాః కరుథ్ధైర మహామాత్రైః పరేషితార్జునమ అభ్యయుః
10 చతుఃశతాః శరవర్షైర హతాః పేతుః కిరీటినా
పర్యస్తానీవ శృఙ్గాణి ససత్త్వాని మహాగిరేః
11 ధనంజయ శరాభ్యస్తైః సతీర్ణా భూర వరవారణైః
అభిపేథే ఽరజున రదొ ఘనాన భిన్థన్నివాంశుమాన
12 హతైర గజమనుష్యాశ్వైర భగ్నైశ చ బహుధా రదైః
విశస్త్ర పత్రకవచైర యుథ్ధశౌణ్డైర గతాసుభిః
అపవిథ్ధాయుధైర మార్గః సతీర్ణొ ఽభూత ఫల్గునేన వై
13 వయస్ఫూర్జయచ చ గాణ్డీవం సుమహథ భైరవస్వనమ
ఘొరొ వజ్రవినిష్పేషః సతనయిత్నొర ఇవామ్బరే
14 తతః పరథీర్యత చమూర ధనంజయ శరాహతా
మహావాతసమావిథ్ధా మహానౌర ఇవ సాగరే
15 నానారూపాః పరహరణాః శరా గాణ్డీవచొథితాః
అలాతొల్కాశని పరఖ్యాస తవ సైన్యం వినిర్థహన
16 మహాగిరౌ వేణువనం నిశి పరజ్వలితం యదా
తదా తవ మహత సైన్యం పరాస్ఫురచ ఛరపీడితమ
17 సంపిష్ట థగ్ధవిధ్వస్తం తవ సైన్యం కిరీటినా
హతమ్ప్రవిహతం బాణైః సర్వతః పరథ్రుతం థిశః
18 మహావనే మృగగణా థావాగ్నిగ్రసితా యదా
కురవః పర్యవర్తన్త నిర్థగ్ధాః సవ్యసాచినా
19 ఉత్సృజ్య హి మహాబాహుం భీమసేనం తథా రణే
బలం కురూణామ ఉథ్విగ్నం సర్వమ ఆసీత పరాఙ్ముఖమ
20 తతః కురుషు భగ్నేషు బీభత్సుర అపరాజితః
భీమసేనం సమాసాథ్య ముహూర్తం సొ ఽభయవర్తత
21 సమాగమ్య స భీమేన మన్త్రయిత్వా చ ఫల్గునః
విశల్యమ అరుజం చాస్మై కదయిత్వా యుధిష్ఠిరమ
22 భీమసేనాభ్యనుజ్ఞాతస తతః పరాయాథ ధనంజయః
నాథయన రదఘొషేణ పృదివీం థయాం చ భారత
23 తతః పరివృతొ భీమైర థశభిః శత్రుపుఙ్గవైః
థుఃశాసనాథ అవరజైస తవ పుత్రైర ధనంజయః
24 తే తమ అభ్యర్థయన బాణైర ఉల్కాభిర ఇవ కుఞ్జరమ
ఆతతేష్వ అసనాః కరూరా నృత్యన్త ఇవ భారత
25 అపసవ్యాంస తు తాంశ చక్రే రదేన మధుసూథనః
తతస తే పరాథ్రవఞ శూరాః పరాఙ్ముఖ రదే ఽరజునే
26 తేషామ ఆపతతాం కేతూన రదాంశ చాపాని సాయకాన
నారాచైర అర్ధచన్థ్రైశ చ కషిప్రం పార్దొ నయపాతయత
27 అదాన్యైర థశభిర భల్లైః శిరాంస్య ఏషాం నయపాతయత
రొషసంరక్త నేత్రాణి సంథష్టౌష్ఠాని భూతలే
తాని వక్త్రాణి విబభుర వయొమ్ని తారాగణా ఇవ
28 తాంస తు భల్లైర మహావేగైర థశభిర థశ కౌరవాన
రుక్మాఙ్గథాన రుక్మపుఙ్ఖైర విథ్ధ్వా పరాయాథ అమిత్రహా