కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 57

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 57)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
అర్జునస తు మహారాజ కృత్వా సైన్యం పృదగ్విధామ
సూతపుత్రం సుసంరబ్ధం థృష్ట్వా చైవ మహారణే
2 శొణితొథాం మహీం కృత్వా మాంసమజ్జాస్ది వాహినీమ
వాసుథేవమ ఇథం వాక్యమ అబ్రవీత పురుషర్షభ
3 ఏష కేతూ రణే కృష్ణ సూతపుత్రస్య థృశ్యతే
భీమసేనాథయశ చైతే యొధయన్తి మహారదాన
ఏతే థరవన్తి పాఞ్చాలాః కర్ణాస తరస్తా జనార్థన
4 ఏష థుర్యొధనొ రాజా శవేతచ ఛత్రేణ భాస్వతా
కర్ణేన భగ్నాన పాఞ్చాలాన థరావయన బహు శొభతే
5 కృపశ చ కృతవర్మా చ థరౌణిశ చైవ మహాబలః
ఏతే రక్షన్తి రాజానం సూతపుత్రేణ రక్షితాః
అవధ్యమానాస తే ఽసమాభిర ఘాతయిష్యన్తి సొమకాన
6 ఏష శల్యొ రదొపస్దే రశ్మిసంచార కొవిథః
సూతపుత్ర రదం కృష్ణ వాహయన బహు శొభతే
7 తత్ర మే బుథ్ధిర ఉత్పన్నా వాహయాత్ర మహారదమ
నాహత్వా సమరే కర్ణం నివర్తిష్యే కదం చన
8 రాధేయొ ఽపయ అన్యదా పర్దాన సృఞ్జయాంశ చ మహారదాన
నిఃశేషాన సమరే కుర్యాత పశ్యాతొర నౌ జనార్థన
9 తతః పరాయాథ రదేనాశు కేశవస తవ వాహినీమ
కర్ణం పరతి మహేష్వాసం థవైరదే సవ్యసాచినా
10 పరయాతశ చ మహాబాహుః పాణ్డవానుజ్ఞయా హరిః
ఆశ్వాసయన రదేనైవ పాణ్డుసైన్యాని సర్వశః
11 రదఘొషః స సంగ్రామే పాణ్డవేయస్య సంబభౌ
వాసవాశని తుల్యస్య మహౌఘస్యేవ మారిష
12 మహతా రదఘొషేణ పాణ్డవః సత్యవిక్రమః
అభ్యయాథ అప్రమేయాత్మా విజయస తవ వాహినీమ
13 తమ ఆయాన్తం సమీక్ష్యైవ శవేతాశ్వం కృష్ణసారదిమ
మథ్రరాజొ ఽబరవీత కృష్ణం కేతుం థృష్ట్వా మహాత్మనః
14 అయం స రద ఆయాతి శవేతాశ్వః కృష్ణసారదిః
నిఘ్నన్న అమిత్రాన సమరే యం కర్ణ పరిపృచ్ఛసి
15 ఏష తిష్ఠతి కౌన్తేయః సంస్పృశన గాణ్డివం ధనుః
తం హనిష్యసి చేథ అథ్య తన నః శరేయొ భవిష్యతి
16 ఏషా విథీర్యతే సేనా ధార్తరాష్ట్రీ సమన్తతః
అర్జునస్య భయాత తూర్ణం నిఘ్నతః శాత్రవాన బహూన
17 వర్జయన సర్వసైన్యాని తవరతే హి ధనంజయః
తవథర్దమ ఇతి మన్యే ఽహం యదాస్యొథీర్యతే వపుః
18 న హయ అవస్దాప్యతే పార్దొ యుయుత్సుః కేన చిత సహ
తవామ ఋతే కరొధథీప్తొ హి పీడ్యమానే వృకొథరే
19 విరదం ధర్మరాజం చ థృష్ట్వా సుథృఢ విక్షతమ
శిఖణ్డినం సాత్యకిం చ ధృష్టథ్యుమ్నం చ పార్షతమ
20 థరౌపథేయాన యుధామన్యుమ ఉత్తమౌజసమ ఏవ చ
నకులం సహథేవం చ భరాతరౌ థవౌ సమీక్ష్య చ
21 సహసైక రదః పార్దస తవామ అభ్యేతి పరంతప
కరొధరక్తేక్షణః కరుథ్ధొ జిఘాంసుః సర్వధన్వినామ
22 తవరితొ ఽభిపతత్య అస్మాంస తయక్త్వా సైన్యాన్య అసంశయమ
తవం కర్ణ పరతియాహ్య ఏనం నాస్త్య అన్యొ హి ధనుర్ధరః
23 న తం పశ్యామి లొకే ఽసమింస తవత్తొ ఽపయ అన్యం ధనుర్ధరమ
అర్జునం సమరే కరుథ్ధాం యొ వేలామ ఇవ ధారయేత
24 న చాస్య రక్షాం పశ్యామి పృష్ఠతొ న చ పార్శ్వతః
ఏక ఏవాభియాతి తవాం పశ్య సాఫల్యమ ఆత్మనః
25 తవం హి కృష్ణౌ రణే శక్తః సంసాధయితుమ ఆహవే
తవైష భారొ రాధేయ పరత్యుథ్యాహి ధనంజయమ
26 తవం కృతొ హయ ఏవ భీష్మేణ థరొణ థరౌణికృపైర అపి
సవ్యసాచి పరతిరదస తం నివర్తత పాణ్డవమ
27 లేలిహానం యదా సర్పం గర్జన్తమ ఋషభం యదా
లయస్దితం యదా వయాఘ్రం జహి కర్ణ ధనంజయమ
28 ఏతే థరవన్తి సమరే ధార్తరాష్ట్రా మహారదాః
అర్జునస్యా భయాత తూర్ణం నిరపేక్షా జనాధిపాః
29 థరవతామ అద తేషాం తు యుధి నాన్యొ ఽసతి మానవః
భయహా యొ భవేథ వీర తవామ ఋతే సూతనన్థన
30 ఏతే తవాం కురవః సర్వే థీపమ ఆసాథ్య సంయుగే
విష్ఠితాః పురుషవ్యాఘ్ర తవాత్తః శరణ కాఙ్క్షిణః
31 వైథేహామ్బష్ఠ కామ్బొజాస తదా నగ్న జితస తవయా
గాన్ధారాశ చ యయా ధృత్యా జితాః సంఖ్యే సుథుర్జయాః
32 తాం ధృతిం కురు రాధేయ తతః పరత్యేహి పాణ్డవమ
వాసుథేవం చ వార్ష్ణేయం పరీయమాణం కిరీటినా
33 [కర్ణ]
పరకృతిస్దొ హి మే శల్య ఇథానీం సంమతస తదా
పరతిభాసి మహాబాహొ విభీశ చైవ ధనంజయాత
34 పశ్య బాహ్వొర బలం మే ఽథయ శిక్షితస్య చ పశ్య మే
ఏకొ ఽథయ నిహనిష్యామి పాణ్డవానాం మహాచమూమ
35 కృష్ణౌ చ పురుషవ్యాఘ్రౌ తచ చ సత్యం బరవీమి తే
నాహత్వా యుధి తౌ వీరావ అపయాస్యే కదం చన
36 సవప్స్యే వా నిహ్యతస తాభ్యామ అసత్యొ హి రణే జయః
కృతార్దొ వా భవిష్యామి హత్వా తావ అద వా హతః
37 నైతాథృశొ జాతు బభూవ లొకే; రదొత్తమొ యావథ అనుశ్రుతం నః
తమ ఈథృశం పరతియొత్స్యామి పార్దం; మహాహవే పశ్య చ పౌరుషం మే
38 రదే చరత్య ఏష రదప్రవీరః; శీఘ్రైర హయైః కౌరవ రాజపుత్రః
స వాథ్య మాం నేష్యతి కృచ్ఛ్రమ ఏతత; కర్ణస్యాన్తాథ ఏతథ అన్తాః సద

సర్వే
39 అస్వేథినౌ రాజపుత్రస్య హస్తావ; అవేపినౌ జాతకిణౌ బృహన్తౌ
థృఢాయుధః కృతిమాన కషిప్రహస్తొ; న పాణ్డవేయేన సమొ ఽసతి యొధః
40 గృహ్ణాత్య అనేకాన అపి కఙ్కపత్రాన; ఏకం యదా తాన కషితిపాన పరమద్య
తే కరొశమాత్రం నిపతన్త్య అమొఘాః; కస తేన యొధొ ఽసతి సమః పృదివ్యామ
41 అతొషయత పాణ్డవేయొ హుతాశం; కృష్ణ థవితీయొ ఽతిరదస తరస్వీ
లేభే చక్రం యత్ర కృష్ణొ మహాత్మా; ధనుర గాణ్డీవం పాణ్డవః సవ్య

సాచీ
42 శవేతాశ్వయుక్తం చ సుఘొషమ అగ్ర్యం; రదం మహాబాహుర అథీనసత్త్వః
మహేషుధీ చాక్షయౌ థివ్యరూపౌ; శస్త్రాణి థివ్యాని చ హవ్యవాహాత
43 తదేన్థ్ర లొకే నిజఘాన థైత్యాన; అసంఖ్యేయాన కాలకేయాంశ చ సర్వాన
లేభే శఙ్ఖం థేవథత్తం సమ తత్ర; కొ నామ తేనాభ్యధికః పృదివ్యామ
44 మహాథేవం తొషయామ ఆస చైవ; సాక్షాత సుయుథ్ధేన మహానుభావః
లేభే తతః పాశుపతం సుఘొరం; తరైలొక్యసంహార కరం మహాస్త్రమ
45 పృదక్పృదగ లొకపాలాః సమేతా; థథుర హయ అస్త్రాణ్య అప్రమేయాణి

యస్య
యైస తాఞ జఘానాశు రణే నృసింహాన; స కాలఖఞ్జాన అసురాన సమేతాన
46 తదా విరాటస్య పురే సమేతాన; సర్వాన అస్మాన ఏకరదేన జిత్వా
జహార తథ గొధనమ ఆజిమధ్యే; వస్త్రాణి చాథత్త మహారదేభ్యః
47 తమ ఈథృశ్మ వీర్యగుణొపపన్నం; కృష్ణ థవితీయం వరయే రణాయ
అనన్తవీర్యేణ చ కేశవేన; నారాయణేనాప్రతిమేన గుప్తమ
48 వర్షాయుతైర యస్య గుణా న శక్యా; వక్తుం సమేతైర అపి సర్వలొకైః
మహాత్మనః శఙ్ఖచక్రాసి పాణేర; విష్ణొర జిష్ణొర వసుథేవాత్మజస్య
భయం మే వై జాయతే సాధ్వసం చ; థృష్ట్వా కృష్ణావ ఏకరదే సమేతౌ
49 ఉభౌ హి శూరౌ కృతినౌ థృఢాస్త్రౌ; మహారదౌ సంహననొపపన్నౌ
ఏతాథృశౌ ఫల్గున వాసుథేవౌ; కొ ఽనయః పరతీయాన మథ ఋతే ను శల్య
50 ఏతావ అహం యుధి వా పాతయిష్యే; మాం వా కృష్ణౌ నిహనిష్యతొ ఽథయ
ఇతి బరువఞ శక్యమ అమిత్రహన్తా; కర్ణొ రణే మేఘ ఇవొన్ననాథ
51 అభ్యేత్య పుత్రేణ తవాభినన్థితః; సమేత్య చొవాచ కురుప్రవీరాన
కృపం చ భొజం చ మహాభుజావ ఉభౌ; తదైవ గాన్ధార నృపం సహానుజమ
గురొః సుతం చావరజం తదాత్మనః; పథాతినొ ఽద థవిపసాథినొ ఽనయాన
52 నిరున్ధతాభిథ్రవతాచ్యుతార్జునౌ; శరమేణ సంయొజయతాశు సర్వతః
యదా భవథ్భిర భృశవిక్షతావ ఉభౌ; సుఖేన హన్యామ అహమ అథ్య భూమిపాః
53 తదేతి చొక్త్వా తవరితాః సమ తే ఽరజునం; జిఘాంసవొ వీరతమాః

సమభ్యయుః
నథీనథాన భూరి జలొ మహార్ణవొ; యదాతదా తాన సమరే ఽరజునొ ఽగరసత
54 న సంథధానొ న తదా శరొత్తమాన; పరముఞ్చమానొ రిపుభిః పరథృశ్యతే
ధనంజయస తస్య శరైశ చ థారితా; హతాశ చ పేతుర నరవాజి కుఞ్జరాః
55 శరార్చిషం గాణ్డివచారు మణ్డలం; యుగాన్తసూర్యప్రతిమాన తేజసమ
న కౌరవాః శేకుర ఉథీక్షితుం జయం; యదా రవిం వయాధిత చక్షుషొ జనాః
56 తమ అభ్యధావథ విసృజఞ శరాన కృపస; తదైవ భొజస తవ చాత్మజః సవయమ
జిఘాంసుభిస తాన కుశలైః శరొత్తమాన; మహాహవే సంజవితాన పరయత్నతః
శరైః పరచిచ్ఛేథ చ పాణ్డవస తవరన; పరాభినథ వక్షసి చ తరిభిస తరిభిః
57 స గాణ్డివాభ్యాయత పూర్ణమణ్డలస; తపన రిపూన అర్జున భాస్కరొ బభౌ
శరొగ్ర రశ్మిః శుచి శుక్రమధ్యగొ; యదైవ సూర్యః పరివేషగస తదా
58 అదాగ్ర్య బాణైర థశభిర ధనంజయం; పరాభినథ థరొణసుతొ ఽచయుతం తరిభిః
చతుర్భిర అశ్వాంశ చతురః కపిం తదా; శరైః స నారాచవరైర అవాకిరత
59 తదా తు తత తత సఫురథ ఆత్తకార్ముకం; తరిభిః శరైర యన్తృశిరః

కషురేణ
హయాంశ చతుర్భిశ చతురస తరిభిర ధవజం; ధనంజయొ థరౌణిరదాన నయపాతయత
60 స రొషపూర్ణొ ఽశనివజ్రహాటకైర; అలంకృతం తక్షక భొగవర్చసమ
సుబన్ధనం కార్ముకమ అన్యథ ఆథథే; యదా మహాహిప్రవరం గిరేస తదా
61 సవమ ఆయుధం చొపవికీర్య భూతలే; ధనుశ చ కృత్వా సగుణం గుణాధికః
సమానయానావ అజితౌ నరొత్తమౌ; శరొత్తమైర థరౌణిర అవిధ్యథ అన్తికాత
62 కృపశ చ భొజశ చ తదాత్మజశ చ తే; తమొనుథం వారిధరా ఇవాపతన
కృపస్య పార్దః సశరం శరాసనం; హయాన ధవజం సారదిమ ఏవ పత్రిభిః
63 శరైః పరచిచ్ఛేథ తవాత్మజస్య; ధవజం ధనుశ చ పరచకర్త నర్థతః
జఘాన చాశ్వాన కృతవర్మణః శుభాన; ధవజం చ చిచ్ఛేథ తతః పరతాపవాన
64 సవాజిసూతేష్వ అసనాన సకేతనాఞ; జఘాన నాగాశ్వరదాంస తవరంశ చ సః
తతః పరకీర్ణం సుమహథ బలం తవ; పరథారితం సేతుర ఇవామ్భసా యదా
తతొ ఽరజునస్యాశు రదేన కేశవశ; చకార శత్రూన అపసవ్య మాతురాన
65 తద పరయాన్తం తవరితం ధనంజయం; శతక్రతుం వృత్ర నిజఘ్నుషం యదా
సమన్వధావన పునర ఉచ్ఛ్రితైర ధవజై; రదైః సుయుక్తైర అపరే యుయుత్సవః
66 అదాభిసృత్య పరతివార్య తాన అరీన; ధనంజయస్యాభి రదం మహారదాః
శిఖణ్డిశైనేయ యమాః శితైః శరైర; విథారయన్తొ వయనథన సుభౌరవమ
67 తతొ ఽభిజఘ్నుః కుపితాః పరస్పరం; శరైస తథాఞ్జొ గతిభిః సుతేజనైః
కురుప్రవీరాః సహ సృఞ్జయైర యదా; అసురాః పురా థేవవరైర అయొధయన
68 జయేప్సవః సవర్గమనాయ చొత్సుకాః; పతన్తి నాగాశ్వరదాః పరంతప
జగర్జుర ఉచ్చైర బలవచ చ వివ్యధుః; శరైః సుముక్తైర ఇతరేతరం పృదక
69 శరాన్ధకారే తు మహాత్మభిః కృతే; మహామృధే యొధవరైః పరస్పరమ
బభుర థశాశా న థివం చ పార్దివ; పరభా చ సూర్యస్య తమొవృతాభవత