కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 56

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 56)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
తతొ భగ్నేషు సైన్యేషు భీమసేనేన సంయుగే
థుర్యొధనొ ఽబరవీత కిం ను సౌబలొ వాపి సంజయ
2 కర్ణొ వా జయతాం శరేష్ఠొ యొధా వా మామకా యుధి
కృపొ వా కృతవర్మా చ థరౌణిర థుఃశాసనొ ఽపి వా
3 అత్యథ్భుతమ ఇథం మన్యే పాణ్డవేయస్య విక్రమమ
యదాప్రతిజ్ఞం యొధానాం రాధేయః కృతవాన అపి
4 కురూణామ అపి సర్వేషాం కర్ణః శత్రునిషూథనః
శర్మ వర్మ పరతిష్ఠా చ జీవితాశా చ సంజయ
5 తత పరభగ్నం బలం థృష్ట్వా కౌన్తేయేనామితౌజసా
రాధేయానామ అధిరదః కర్ణః కిమ అకరొథ యుధి
6 పుత్రా వా మమ థుర్ధర్షా రాజానొ వా మహారదాః
ఏతన మే సర్వమ ఆచక్ష్వ కుశలొ హయ అసి సంజయ
7 [స]
అపరాహ్ణే మహారాజ సూతపుత్రః పరతాపవాన
జఘాన సొమకాన సర్వాన భీమసేనస్య పశ్యతః
భీమొ ఽపయ అతిబలః సైన్యం ధార్తరాష్ట్రం వయపొదయత
8 థరావ్యమాణం బలం థృష్ట్వా భీమసేనేన ధీమతా
యన్తారమ అబ్రవీత కర్ణః పాఞ్చాలాన ఏవ మా వహ
9 మథ్రరాజస తతః శల్యః శవేతాన అశ్వాన మహాజవాన
పరాహిణొచ చేథిపాఞ్చాలాన కరూషాంశ చ మహాబలః
10 పరవిశ్య చ స తాం సేనాం శల్యః పరబలార్థనః
నయయచ్ఛత తురగాన హృష్టొ యత్ర యత్రైచ్ఛథ అగ్రణీః
11 తం రతహం మేఘసంకాశం వైయాఘ్రపరివారణమ
సంథృశ్య పాణ్డుపాఞ్చాలాస తరస్తా ఆసన విశాం పతే
12 తతొ రదస్య నినథః పరాథురాసీన మహారణే
పర్జన్యసమనిర్ఘొషః పర్వతస్యేవ థీర్యతః
13 తతః శరశతైస తీక్ష్ణైః కర్ణొ ఽపయ ఆకర్ణనిఃసృతైః
జఘాన పాణ్డవ బలం శతశొ ఽద సహస్రశః
14 తం తదా సమరే కర్మ కుర్వాణమ అతిమానుషమ
పరివవ్రుర మహేష్వాసాః పాణ్డవానాం మహారదాః
15 తం శిఖణ్డీ చ భీమశ చ ధృష్టథ్యుమ్నశ చ పార్షతః
నకులః సహథేవశ చ థరౌపథేయాః ససాత్యకాః
పరివవ్రుర జిఘాంసన్తొ రాధేయం శరవృష్టిభిః
16 సాత్యకిస తు తతః కర్ణం వింశత్యా నిశితైః శరైః
అతాడయథ రణే శూరొ జత్రు థేశే నరొత్తమః
17 శిఖణ్డీ పఞ్చవింశత్యా ధృష్టథ్యుమ్నశ చ పఞ్చభిః
థరౌపథేయాశ చతుఃషష్ట్యా సహథేవశ చ సప్తభిః
నకులశ చ శతేనాజౌ కర్ణం వివ్యాధ సాయకైః
18 భీమసేనస తు రాధేయం నవత్యా నతపర్వణామ
వివ్యాధ సమరే కరుథ్ధొ జత్రు థేశే మహాబలః
19 తతః పరహస్యాధిరదిర విక్షిపన ధనుర ఉత్తమమ
ముమొచ నిశితాన బాణాన పీడయన సుమహాబలః
తాన పరత్యవిధ్యథ రాధేయః పఞ్చభిః పఞ్చభిః శరైః
20 సాత్యకేస తు ధనుశ ఛిత్త్వా ధవజం చ పురుషర్షభః
అదైనం నవభిర బాణైర ఆజఘాన సతనాన్తరే
21 భీమసేనస తు తం కరుథ్ధొ వివ్యాధ తరింశతా శరైః
సారదిం చ తరిభిర బాణైర ఆజఘాన పరంతపః
22 విరదాన థరౌపథేయాంశ చ చకార పురుషర్షభః
అక్ష్ణొర నిమేష మాత్రేణ తథ అథ్భుతమ ఇవాభవత
23 విముఖీకృత్య తాన సర్వాఞ శరైః సంనతపర్వభిః
పాఞ్చాలాన అహనచ ఛూరశ చేథీనాం చ మహారదాన
24 తే వధ్యమానాః సమరే చేథిమత్స్యా విశాం పతే
కర్ణమ ఏకమ అభిథ్రుత్య శరసంఘైః సమార్థయన
తాఞ జఘాన శితైర బాణైః సూతపుత్రొ మహారదః
25 ఏతథ అత్యథ్భుతం కర్ణే థృష్టవాన అస్మి భారత
యథ ఏకః సమరే శూరాన సూతపుత్రః పరతాపవాన
26 యాతమానాన పరం శక్త్యాయొధయత తాంశ చ ధన్వినః
పాణ్డవేయాన మహారాజ శరైర వారితవాన రణే
27 తత్ర భారత కర్ణస్య లలాఘవేన మహాత్మనః
తుతుషుర థేవతాః సర్వాః సిథ్ధాశ చ పరమర్షయః
28 అపూజయన మహేష్వాసా ధార్తరాష్ట్రా నరొత్తమమ
కర్ణం రదవరశ్రేష్ఠం శరేష్ఠం సర్వధనుష్మతామ
29 తతః కర్ణొ మహారాజ థథాహ రిపువాహినీమ
కక్షమ ఇథ్ధొ యదా వహ్నిర నిథాఘే జవలితొ మహాన
30 తే వధ్యమానాః కర్ణేన పాణ్డవేయాస తతస తతః
పరాథ్రవన్త రణే భీతాః కర్ణం థృష్ట్వా మహాబలమ
31 తత్రాక్రన్థొ మహాన ఆసీత పాఞ్చాలానాం మహారణే
వధ్యతాం సాయకైస తీక్ష్ణైః కర్ణ చాపవరచ్యుతైః
32 తేన శబ్థేన విత్రస్తా పాణ్డవానాం మహాచమూః
కర్ణమ ఏకం రణే యొధం మేనిరే తత్ర శాత్రవాః
33 తత్రాథ్భుతం పరం చక్రే రాధేయః శత్రుకర్శనః
యథ ఏకం పాణ్డవాః సర్వే న శేకుర అభివీక్షితుమ
34 యదౌఘః పర్వతశ్రేష్ఠమ ఆసాథ్యాభిప్రథీర్యతేల
తదా తత పాణ్డవం సైన్యం కర్ణమ ఆస్సాథ్య థీర్యతే
35 కర్ణొ ఽపి సమరే రాజన విధూమొ ఽగనిర ఇవ జవలన
థహంస తస్దౌ మహాబాహుః పాణ్డవానాం మహాచమూమ
36 శిరాంసి చ మహారాజ కర్ణాంశ చఞ్చల కుణ్డలాన
బాహూంశ చ వీరొ వీరాణాం చిచ్ఛేథ లఘు చేషుభిః
37 హస్తిథన్తాన తసరూన ఖడ్గాన ధవజాఞ శక్తీర హయాన గజాన
రదాంశ చ వివిధాన రాజన పతాకావ్యజనాని చ
38 అక్షేషా యుగయొక్త్రాణి చక్రాణి వివిధాని చ
చిచ్ఛేథ శతధా కర్ణొ యొధవ్రతమ అనుష్ఠితః
39 తత్ర భారత కర్ణేన నిహతైర గజవాజిభిః
అగమ్యరూపా పృదివీ మాంసశొణితకర్థమా
40 విషమం చ సమం చైవ హతైర అశ్వపథాతిభిః
రదైశ చ కుఞ్జరైశ చైవ న పరజ్ఞాయత కిం చన
41 నాపి సవే న పరే యొధాః పరజ్ఞాయన్త పరస్పరమ
ఘొరే శరాన్ధకారే తు కర్ణాస్త్రే చ విజృమ్భితే
42 రాధేయ చాపనిర్ముక్తైః శరైః కాఞ్చనభూషితైః
సంఛాథితా మహారాజ యతమానా మహారదాః
43 తే పాణ్డవేయాః సమరే కర్ణేన సమ పునః పునః
అభజ్యన్త మహారాజ యతమానా మహారదాః
44 మృగసంఘాన యదా కరుథ్ధః సింహొ థరావయతే వనే
కర్ణస తు సమరే యొధాంస తత్ర తత్ర మహాయశాః
కాలయామ ఆస తత సైన్యం యదా పశుగణాన వృకః
45 థృష్ట్వా తు పాణ్డవీం సేనాం ధార్తరాష్ట్రాః పరాఙ్ముఖీమ
అభిజగ్ముర మహేష్వాసా రువన్తొ భైరవాన రవాన
46 థుర్యొధనొ హి రాజేన్థ్ర ముథా పరమయా యుతః
వాథయామ ఆస సంహృష్టొ నానావాథ్యాని సర్వశః
47 పాఞ్చాలాపి మహేష్వాసా భగ్నభగ్నా నరొత్తమాః
నయవర్తన్త యదా శూరా మృత్యుం కృత్వా నివర్తనమ
48 తాన నివృత్తాన రణే శూరాన రాధేయః శత్రుతాపనః
అనేకశొ మహారాజ బభఞ్జ పురుషర్షభః
49 తత్ర భారత కర్ణేన పాఞ్చాలా వింశతీ రదాః
నిహతాః సాథయః కరొధాచ చేథయశ చ పరఃశతాః
50 కృత్వా శూన్యాన రదొపస్దాన వాజిపృష్ఠాంశ చ భారత
నిర్మనుష్యాన గజస్కన్ధాన పాథాతాంశ చైవ విథ్రుతాన
51 ఆథిత్య ఇవ మధ్యాహ్నే థుర్నిరీక్ష్యః పరంతహ
కాలాన్తకవపుః కరూథః సూతపుత్రశ చచాల హ
52 ఏవమ ఏతాన మహారాజ నరవాజి రదా థవిపాన
హత్వా తస్దౌ మహేష్వాసః కర్ణొ ఽరిగణసూథనః
53 యదా భూతగణాన హత్వా కాలస తిష్ఠేన మహాబలః
తదా స సొమకాన హత్వా తస్దావ ఏకొ మహారదః
54 తత్రాథ్భుతమ అపశ్యామ పాఞ్చాలానాం పరాక్రమమ
వధ్యమానాపి కర్ణేన నాజహూ రణమూర్ధని
55 రాజా థుఃశాసనశ చైవ కృపః శారథ్వతస తదా
అశ్వత్దామా కృతవర్మా శకునిశ చాపి సౌబలః
నయహనన పాణ్డవీం సేనాం శతశొ ఽద సహస్రశః
56 కర్ణ పుత్రౌ చ రాజేన్థ్ర భరాతరౌ సత్యవిక్రమౌ
అనాశయేతాం బలినః పాఞ్చాలాన వై తతస తతః
తత్ర యుథ్ధం తథా హయ ఆసీత కరూరం విశసనం మహత
57 తదైవ పాణ్డవాః శూరా ధృష్టథ్యుమ్న శిఖణ్డినౌ
థరౌపథేయాశ చ సంక్రుథ్ధా అభ్యఘ్నంస తావకం బలమ
58 ఏవమ ఏష కషయొ వృత్తః పాణ్డవానాం తతస తతః
తావకానామ అపి రణే భీమం పరాప్య మహాబలమ