కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 53

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 53)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
తేషామ అనీకాని బృహథ ధవజాని; రణే సమృథ్ధాని సమాగతాని
గర్జన్తి భేరీ నినథొన్ముఖాని; మేఘైర యదా మేఘగణాస తపాన్తే
2 మహాగజాభ్రాకులమ అస్త్రతొయం; వాథిత్రనేమీ తలశబ్థవచ చ
హిరణ్యచిత్రాయుధ వైథ్యుతం చ; మహారదైర ఆవృతశబ్థవచ చ
3 తథ భీమవేగం రుధిరౌఘవాహి; ఖడ్గాకులం కషత్రియ జీవ వాహి
అనార్తవం కరూరమ అనిష్ట వర్షం; బభూవ తత సంహరణం పరజానామ
4 రదాన ససూతాన సహయాన గజాంశ చ; సర్వాన అరీన మృత్యువశం శరౌఘైః
నిన్యే హయాంశ చైవ తదా ససాథీన; పథాతిసంఘాంశ చ తదైవ పార్దః
5 కృపః శిఖణ్డీ చ రణే సమేతౌ; థుర్యొధనం సాత్యకిర అభ్యగచ్ఛత
శరుతశ్రవా థరొణసుతేన సార్ధం; యుధామన్యుశ చిత్రసేనేన చాపి
6 కర్ణస్య పుత్రస తు రదీ సుషేణం; సమాగతః సృఞ్జయాంశ చొత్తమౌజాః
గాన్ధారరాజం సహథేవః కషుధార్తొ; మహర్షభం సింహ ఇవాభ్యధావత
7 శతానీకొ నాకులిః కర్ణ పుత్రం; యువా యువానం వృషసేనం శరౌఘైః
సమార్థయత కర్ణసుతశ చ వీరః; పాఞ్చాలేయం శరవర్షైర అనేకైః
8 రదర్షభః కృతవర్మాణమ ఆర్చ్ఛన; మాథ్రీపుత్రొ నకులశ చిత్రయొధీ
పాఞ్చాలానామ అధిపొ యాజ్ఞసేనిః; సేనాపతిం కర్ణమ ఆర్చ్ఛత ససైన్యమ
9 థుఃశాసనొ భారత భారతీ చ; సంశప్తకానాం పృతనా సమృథ్ధా
భీమం రణే శస్త్రభృతాం వరిష్ఠం; తథా సమార్చ్ఛత తమ అసహ్య వేగమ
10 కర్ణాత్మజం తత్ర జఘాన శూరస; తదాఛిన్నచ చొత్తమౌజాః పరసహ్య
తస్యొత్తమాఙ్గం నిపపాత భూమౌ; జఞినాథయథ గాం నినథేన ఖం చ
11 సుషేణ శీర్షం పతితం పృదివ్యాం; విలొక్య కర్ణొ ఽద తథార్తరూపః
కరొధాథ ధయాంస తస్య రదం ధవజం చ; బాణైః సుధారైర నిశితైర నయకృన్తత
12 స తూత్తమౌజా నిశితైః పృషత్కైర; వివ్యాధ ఖడ్గేన చ భాస్వరేణ
పార్ష్ణిం హయాంశ చైవ కృపస్య హత్వా; శిఖణ్డివాహం స తతొ ఽభయరొహత
13 కృపం తు థృష్ట్వా విరదం రదస్దొ; నైచ్ఛచ ఛరైస తాడయితుం శిఖణ్డీ
తం థరౌణిర ఆవార్య రదం కృపం సమ; సముజ్జహ్రే పఙ్కగతాం యదా గామ
14 హిరణ్యవర్మా నిశితైః పృషత్కైస; తవాత్మజానామ అనిలాత్మజొ వై
అతాపయత సైన్యమ అతీవ భీమః; కాలే శుచౌ మధ్యగతొ యదార్కః