కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 52

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 52)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
స కేశవస్యా బీభత్సుః శరుత్వా భారత భాషితమ
విశొకః సంప్రహృష్టశ చ కషణేన సమపథ్యత
2 తతొ జయామ అనుమృజ్యాశు వయాక్షిపథ గాణ్డివం ధనుః
థధ్రే కర్ణ వినాశాయ కేశవం చాభ్యభాషత
3 తవయా నాదేన గొవిన్థ ధరువ ఏష జయొ మమ
పరసన్నొ యస్య మే ఽథయ తవం భూతభవ్య భవత పరభుః
4 తవత్సహాయొ హయ అహం కృష్ణ తరీఁల లొకాన వై సమాగతాన
పరాపయేయం పరం లొకం కిమ ఉ కర్ణం మహారణే
5 పశ్యామి థరవతీం సేనాం పాఞ్చాలానాం జనార్థన
పశ్యామి కర్ణం సమరే విచరన్తమ అభీతవత
6 భార్గవాస్త్రం చ పశ్యామి విచరన్తం సమన్తతః
సృష్టం కర్ణేన వార్ష్ణేయ శక్రేణేవ మహాశనిమ
7 అయం ఖలు స సంగ్రామొ యత్ర కృష్ణ మయా కృతమ
కదయిష్యన్తి భూతాని యావథ భూమిర ధరిష్యతి
8 అథ్య కృష్ణ వికర్ణా మే కర్ణం నేష్యన్తి మృత్యవే
గాణ్డీవముక్తాః కషిణ్వన్తొ మమ హస్తప్రచొథితాః
9 అథ్య రాజా ధృతరాష్ట్రః సవాం బుథ్ధిమ అవమంస్యతే
థుర్యొధనమ అరాజ్యార్హం యయా రాజ్యే ఽభిషేచయత
10 అథ్య రాజ్యాత సుఖాచ చైవ శరియొ రాష్ట్రాత తదా పురాత
పుత్రేభ్యశ చ మహాబాహొ ధృతరాష్ట్రొ వియొక్ష్యతే
11 అథ్య థుర్యొధనొ రాజా జీవితాచ చ నిరాశకః
భవిష్యతి హతే కర్ణే కృష్ణ సత్యం బరవీమి తే
12 అథ్య థృష్ట్వా మయా కర్ణం శరైర విశకలీకృతమ
సమరతాం తవ వాక్యాని శమం పరతి జనేశ్వరః
13 అథ్యాసౌ సౌబలః కృష్ణ గలహం జానాతు వై శరాన
థురొథరం చ గాణ్డీవం మణ్డలం చ రదం మమ
14 యొ ఽసౌ రణే నరం నాన్యం పృదివ్యామ అభిమన్యతే
తస్యాథ్య సూతపుత్రస్య భూమిః పాస్యతి శొణితమ
గాణ్డీవసృష్టా థాస్యన్తి కర్ణస్య పరమాం గతిమ
15 అథ్య తప్స్యతి రాధేయః పాఞ్చాలీం యత తథాబ్రవీత
సభామధ్యే వచః కరూరం కుత్సయన పాణ్డవాన పరతి
16 యే వై షణ్ఢతిలాస తత్ర భవితారొ ఽథయ తే తిలాః
హతే వైకర్తనే కర్ణే సూతపుత్రే థురాత్మని
17 అహం వః పాణ్డుపుత్రేభ్యస తరాస్యామీతి యథ అబ్రవీత
అనృతం తత కరిష్యన్తి మామకా నిశితాః శరాః
18 హన్తాహం పాణ్డవాన సర్వాన సపుత్రాన ఇతి యొ ఽబరవీత
తమ అథ్య కర్ణం హన్తాస్మి మిషతాం సర్వధన్వినామ
19 యస్య వీర్యే సమాశ్వస్య ధార్తరాష్ట్రొ బృహన మనాః
అవామన్యత థుర్బుథ్ధిర నిత్యమ అస్మాన థురాత్మవాన
తమ అథ్య కర్ణం రాధేయం హన్తాస్మి మధుసూథన
20 అథ్య కర్ణే హతే కృష్ణ ధార్తరాష్ట్రాః సరాజకాః
విథ్రవన్తు థిశొ భీతాః సింహత్రస్తా మృగా ఇవ
21 అథ్య థుర్యొధనొ రాజా పృదివీమ అన్వవేక్షతామ
హతే కర్ణే మయా సంఖ్యే సపుత్రే ససుహృజ్జనే
22 అథ్య కర్ణం హతం థృష్ట్వా ధార్తరాష్ట్రొ ఽతయమర్షణః
జానాతు మాం రణే కృష్ణ పరవరం సర్వధన్వినామ
23 అథ్యాహమ అనృణః కృష్ణ భవిష్యామిధనుర భృతామ
కరొధస్య చ కురూణాం చ శరాణాం గాణ్డివస్య చ
24 అథ్య థుఃఖమ అహం మొక్ష్యే తరయొథశ సమార్జితమ
హత్వా కర్ణం రణే కృష్ణ శమ్బరం మఘవాన ఇవ
25 అథ్య కర్ణే హతే యుథ్ధే సొమకానాం మహారదాః
కృతం కార్యం చ మన్యన్తాం మిత్రకార్యేప్సవొ యుధి
26 న జానే చ కదం పరీతిః శైనేయస్యాథ్య మాధవ
భవిష్యాన్తి హతే కర్ణే మయి చాపి జయాధికే
27 అహం హత్వా రణే కర్ణం పుత్రం చాస్య మహారదమ
పరీతిం థాస్యామి భీమస్య యమయొః సాత్యకేర అపి
28 ధృష్టథ్యుమ్న శిఖణ్డిభ్యాం పాఞ్చాలానాం చ మాధవ
అధ్యానృణ్యం గమిష్యామి హత్వా కర్ణం మహారణే
29 అథ్య పశ్యన్తు సంగ్రామే ధనంజయమ అమర్షణమ
యుధ్యన్తం కౌరవాన సంఖ్యే పాతయన్తం చ సూతజమ
భవత సకాశే వక్ష్యే చ పునర ఏవాత్మ సంస్తవమ
30 ధనుర్వేథే మత్సమొ నాస్తి లొకే; పరాక్రమే వా మమ కొ ఽసతి తుల్యః
కొ వాప్య అన్యొ మత్సమొ ఽసతి కషమాయాం; తదా కరొధే సథృశొ ఽనయొ న మే

ఽసతి
31 అహం ధనుష్మాన అసురాన సురాంశ చ; సర్వాణి భూతాని చ సంగతాని
సవబాహువీర్యాథ గమయే పరాభవం; మత్పౌరుషం విథ్ధి పరః పరేభ్యః
32 శరార్చిషా గాణ్డివేనాహమ ఏకః; సర్వాన కురూన బాహ్లికాంశ

చాభిపత్య
హిమాత్యయే కక్షగతొ యదాగ్నిస; తహా థహేయం సగణాన పరసహ్య
33 పాణౌ పృషత్కా లిఖితా మమైతే; ధనుశ చ సవ్యే నిహితం సబాణమ
పాథౌ చ మే సరదౌ సధ్వజౌ చ; న మాథృశం యుథ్ధగతం జయన్తి