కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 54

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 54)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
అద తవ ఇథానీం తుములే విమర్థే; థవిషథ్భిర ఏకొ బహుభిః సమావృతః
మహాభయే సారదిమ ఇత్య ఉవాచ; భీమశ చమూం వారయన ధార్తరాష్ట్రీమ
తవం సారదే యాహి జవేన వాహైర; నయామ్య ఏతాన ధార్తరాష్ట్రాన యమాయ
2 సంచొథితొ భీమసేనేన చైవం; స సారదిః పుత్రబలం తవథీయమ
పరాయాత తతః సారదిర ఉగ్రవేగొ; యతొ భీమస తథ బలం గన్తుమ ఐచ్ఛత
3 తతొ ఽపరే నాగరదాశ్వపత్తిభిః; పరత్యుథ్యయుః కురవస తం సమన్తాత
భీమస్య వాహాగ్ర్యమ ఉథారవేగం; సమన్తతొ బాణగణైర నిజఘ్నుః
4 తతః శరాన ఆపతతొ మహాత్మా; చిచ్ఛేథ బాణైర తపనీయపుఙ్ఖైః
తే వై నిపేతుస తపనీయపుఙ్ఖా; థవిధా తరిధా భీమ శరైర నికృత్తాః
5 తతొ రాజన నార రదాశ్వయూనాం; భీమాహతానాం తవ రాజమధ్యే
ఘొరొ నినాథః పరబభౌ నరేన్థ్ర; వజ్రాహతానామ ఇవ పర్వతానామ
6 తే వధ్యమానాశ చ నరేన్థ్రముఖ్యా; నిర్భిన్నా వై భీమసేనప్రవేకైః
భీమం సమన్తాత సమరే ఽధయరొహన; వృక్షం శకున్తా ఇవ పుష్పహేతొః
7 తతొ ఽభిపాతం తవ సైన్యమధ్యే; పరాథుశ్చక్రే వేగమ ఇవాత్త వేగః
యదాన్త కాలే కషపయన థిధక్షుర; భూతాన్త కృత కాల ఇవాత్త థణ్డః
8 తస్యాతివేగస్య రణే ఽతివేగం; నాశక్నువన ధారయితుం తవథీయాః
వయాత్తాననస్యాపతతొ యదైవ; కాలస్య కాలే హరతః పరజా వై
9 తతొ బలం భారత భారతానాం; పరథహ్యమానం సమరే మహాత్మన
భీతం థిశొ ఽకీర్యత భీమ నున్నం; మహానిలేనాభ్ర గణొ యదైవ
10 తతొ ధీమాన సారదిమ అబ్రవీథ బలీ; స భీమసేనః పునర ఏవ హృష్టః
సూతాభిజానీహి పరాన సవకాన వా; రదాన ధవజాంశ చాపతతః సమేతాన
యుధ్యన్న అహం నాభిజానామి కిం చిన; మా సైన్యం సవం ఛాథయిష్యే

పృషత్కైః
11 అరీన విశొకాభినిరీక్ష్య సర్వతొ; మనస తు చిన్తా పరథునొతి మే

భృశమ
రాజాతురొ నాగమ అథ్యత కిరీటీ; బహూన థుఃఖాన్య అభిజాతొ ఽసమి సూత
12 ఏతథ థుఃఖం సారదే ధర్మరాజొ; యన మాం హిత్వా యాతవాఞ శత్రుమధ్యే
నైనం జీవన నాపి జానామ్య అజీవన; బీభత్సుం వా తన మమాథ్యాతిథుఃఖమ
13 సొ ఽహం థవిషత సైన్యమ ఉథగ్రకల్పం; వినాశయిష్యే పరమప్రతీతః
ఏతాన నిహత్యాజిమధ్యే సమేతాన; పరీతొ భవిష్యామి సహ తవయాథ్య
14 సర్వాంస తూణీరాన మార్గణాన వాన్వవేక్ష్య; కిం శిష్టం సయాత

సాయకానాం రదే మే
కా వాజాతిః కింప్రమాణం చ తేషాం; జఞాత్వా వయక్తం తన మమాచక్ష్వ సూత
15 [విషొక]
షణ మార్గణానామ అయుతాని వీర; కషురాశ చ భల్లాశ చ తదాయుతాఖ్యాః
నారాచానాం థవే సహస్రే తు వీర; తరీణ్య ఏవ చ పరథరాణాం చ పార్ద
16 అస్త్య ఆయుధం పాణ్డవేయావశిష్టం; న యథ వహేచ ఛకటం షడ గవీయమ
ఏతథ విథ్వన ముఞ్చ సహస్రశొ ఽపి; గథాసిబాహుథ్రవిణం చ తే ఽసతి
17 [భస]
సూతాథ్యేమం పశ్య భీమ పరముక్తైః; సంభిన్థథ్భిః పార్దివాన ఆశు

వేగైః
ఉగ్రైర బాణైర ఆహవం ఘొరరూపం; నష్టాథిత్యం మృత్యులొకేన తుల్యమ
18 అథ్యైవ తథ విథితం పార్దివానాం; భవిష్యతియ ఆకుమారం చ సూత
నిమగ్నొ వా సమరే భీమసేన; ఏకః కురూన వా సమరే విజేతా
19 సర్వే సంఖ్యే కురవొ నిష్పతన్తు; మాం వా లొకాః కీర్తయన్త్వ

ఆకుమారమ
సవాన ఏకస తాన అహం పాతయిష్యే; తే వా సర్వే భీమసేనం తుథన్తు
20 ఆశాస్తారః కర్మ చాప్య ఉత్తమం వా; తన మే థేవాః కేవలం సాధయన్తు
ఆయాత్వ ఇహాథ్యార్జునః శత్రుఘాతీ; శక్రస తూర్ణం యజ్ఞ ఇవొపహూతః
21 ఈక్ష్వస్వైతాం భారతీం థీర్యమాణామ; ఏతే కస్మాథ విథ్రవన్తే

నరేన్థ్రాః
వయక్తం ధీమాన సవ్యసాచీ నరాగ్ర్యః; సైన్యం హయ ఏతచ ఛాథయత్య ఆశు

బాణైః
22 పశ్య ధవజాంశ చ థరవతొ విశొక; నాగాన హయాన పత్తిసంఘాంశ చ సంఖ్యే
రాదాన విశీర్ణాఞ శరశక్తితాడితాన; పశ్యస్వైతాన రదినశ చైవ సూత
23 ఆపూర్యతే కౌరవీ చాప్య అభీక్ష్ణం; సేనా హయ అసౌ సుభృశం హన్యమానా
ధనంజయస్యాశని తుల్యవేగైర; గరస్తా శరైర బర్హి సువర్ణవాజైః
24 ఏతే థరవన్తి సమ రదాశ్వనాగాః; పథాతిసంఘాన అవమర్థయన్తః
సంముహ్యమానాః కౌరవాః సర్వ ఏవ; థరవన్తి నాగా ఇవ థావభీతాః
హాహాకృతాశ చైవ రణే విశొక; ముఞ్చన్తి నాథాన విపులాన గజేన్థ్రాః
25 [విషొక]
సర్వే కామాః పాణ్డవ తే సమృథ్ధాః; కపిధ్వజొ థృశ్యతే హస్తిసైన్యే
నీలాథ ధనాథ విథ్యుతమ ఉచ్చరన్తీం; తదాపశ్యం విస్ఫురథ వై ధనుస తత
26 కపిర హయ అసౌ వీక్ష్యతే సర్వతొ వై; ధవజాగ్రమ ఆరుహ్య ధనంజయస్య
థివాకరాబ్భొ మణిర ఏష థివ్యొ; విభ్రాజతే చైవ కిరీటసంస్దః
27 పార్శ్వే భీమం పాణ్డురాభ్రప్రకాశం; పశ్యేమం తవం థేవథత్తం

సుఘొషమ
అభీశు హస్తస్య జనార్థనస్య; విగాహమానస్య చమూం పరేషామ
28 రవిప్రభం వజ్రనాభం కషురాన్తం; పార్శ్వే సదితం పశ్య

జనార్థనస్య
చక్రం యశొ వర్ధయత కేశవస్య; సథార్చితం యథుభిః పశ్య వీర
29 [భమ]
థథామి తే గరామవరాంశ చతుర్థశ; పరియాఖ్యానే సారదే సుప్రసన్నః
థసీ శతం చాపి రదాంశ చ వింశతిం; యథ అర్జునం వేథయసే విశొక