కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 47

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 47)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
తథ ధర్మశీలస్య వచొ నిశమ్య; రాజ్ఞః కరుథ్ధస్యాధిరదౌ మహాత్మా
ఉవాచ థుర్ధర్షమ అథీనసత్త్వం; యుధిష్ఠిరం జిష్ణుర అనన్తవీర్యః
2 సంశప్తకైర యుధ్యమానస్య మే ఽథయ; సేనాగ్రయాయీ కురుసైన్యస్య రాజన
ఆశీవిషాభాన ఖగమాన పరముఞ్చన; థరౌణిః పురస్తాత సహసా వయతిష్ఠత
3 థృష్ట్వా రదం మేఘనిభం మమేమమ; అమ్బష్ఠ సేనా మరణే వయతిష్ఠత
తేషామ అహం పఞ్చ శతాని హత్వా; తతొ థరౌణిమ అగమం పార్దివాగ్ర్య
4 తతొ ఽపరాన బాణసంఘాన అనేకాన; ఆకర్ణపూర్ణాయత విప్రముక్తాన
ససర్జ శిక్షాస్త్ర బలప్రయత్నైర; తదా యదా పరావృషి కామమేఘః
5 నైవాథథానం న చ సంథధానం; జానీమహే కతరేణాస్యతి ఇతి
వామేన వా యథి వా థక్షిణేన; స థరొణపుత్రః సమరే పర్యవర్తత
6 అవిధ్యన మాం పఞ్చభిర థరొణపుత్రః; శితైః శరైః పఞ్చభిర వాసుథేవమ
అహం తు తం తరింశతా వజ్రకల్పైః; సమార్థయం నిమిషస్యాన్తరేణ
7 స విక్షరన రుధిరం సర్వగాత్రై; రదానీకం సూత సూనొర వివేశ
మయాభిభూతః సైనికానాం పరబర్హాన; అసావ అపశ్యన రుధిరేణ పరథిగ్ధాన
8 తతొ ఽభిభూతం యుధి వీక్ష్య సైన్యం; విధ్వస్తయొధం థరుతవాజినాగమ
పఞ్చాశతా రదముఖైః సమేతః; కర్ణస తవరన మామ ఉపాయాత పరమాదీ
9 తాన సూథయిత్వాహమ అపాస్య కర్ణం; థరష్టుం భవన్తం తవరయాభియాతః
సర్వే పాఞ్చాలా హయ ఉథ్విజన్తే సమ కర్ణాథ; గన్ధాథ గావః కేసరిణొ

యదైవ
10 మహాఝషస్యేవ ముఖం పరపన్నాః; పరభథ్రకాః కర్ణమ అభి థరవన్తి
మృత్యొర ఆస్యం వయాత్తమ ఇవాన్వపథ్యన; పరభథ్రకాః కర్ణమ ఆసాథ్య

రాజన
11 ఆయాహి పశ్యాథ్య యుయుత్సమానం; మాం సూతపుత్రం చ వృతౌ జయాయ
షట సాహస్రా భారత రాజపుత్రాః; సవర్గాయ లొకాయ రదా నిమగ్నాః
12 సమేత్యాహం సూతపుత్రేణ సంఖ్యే; వృత్రేణ వజ్రీవ నరేన్థ్రముఖ్య
యొత్స్యే భృశం భారత సూతపుత్రమ; అస్మిన సంగ్రామే యథి వై థృశ్యతే

ఽథయ
13 కర్ణం న చేథ అథ్య నిహన్మి రాజన; సబాన్ధవం యుధ్యమానం పరసహ్య
పరతిశ్రుత్యాకుర్వతాం వై గతిర యా; కష్టాం గచ్ఛేయం తామ అహం

రాజసింహ
14 ఆమన్త్రయే తవాం బరూహి జయం రణే మే; పురా భీమం ధార్తరాష్ట్రా

గరసన్తే
సౌతిం హనిష్యామి నరేన్థ్ర సింహ; సైన్యం తదా శత్రుగణాంశ చ సర్వాన