కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 46

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 46)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
మహాసత్త్వౌ తు తౌ థృష్ట్వా సహితౌ కేశవార్జునౌ
హతమ ఆధిరదిం మేనే సంఖ్యే గాణ్డీవధన్వనా
2 తావ అభ్యనన్థత కౌన్తేయః సామ్నా పరమవల్గునా
సమితపూర్వమ అమిత్రఘ్నః పూజయన భరతర్షభ
3 [య]
సవాగత్వం థేవకీపుత్ర సవాగతం తే ధనంజయ
పరియం మే థర్శనం బాఢం యువయొర అచ్యుతార్జునౌ
4 అక్షతాబ్భ్యామ అరిష్టాభ్యాం కదం యుధ్య మహారద
ఆశీవిషసమం యుథ్ధే సర్వశస్త్రవిశారథమ
5 అగ్రగం ధార్తరాష్ట్రాణాం సవేషాం శర్మ వర్మ చ
రక్షితం వృషసేనేన సుషేణేన చ ధన్వినా
6 అనుజ్ఞాతం మహావీర్యం రమేణాస్త్రేషు థుర్జయమ
తరాతారం ధార్తరాష్ట్రాణాం గన్తారం వాహినీముఖే
7 హన్తారమ అరిసైన్యానామ అమిత్రగణమర్థనమ
థుర్యొధన హితే యుక్తమ అస్మథ యుథ్ధాయ చొథ్యతమ
8 అప్రధృష్యం మహాయుథ్ధే థేవైర అపి సవాసవైః
అనలానిలయొస తుల్యం తేజసా చ బలేన చ
9 పాతాలమ ఇవ గమ్భీరం సుహృథ ఆనన్థవర్ధనమ
అన్తకాభమ అమిత్రాణాం కర్ణం హత్వా మహాహవే
థిష్ట్యా యువామ అనుప్రాప్తౌ జిత్వాసురమ ఇవామరౌ
10 తేన యుథ్ధమ అథీనేన మయా హయ అథ్యాచ్యుతార్జునౌ
కుపితేనాన్తకేనేవ పరజాః సర్వా జిఘాంసతా
11 తేన కేతుశ చ మే ఛిన్నొ హతౌ చ పార్ష్ణిసారదీ
హతవాహః కృతశ చాస్మి యుయుధానస్య పశ్యతః
12 ధృష్టథ్యుమ్నస్య యమయొర వీరస్య చ శిఖణ్డినః
పశ్యతాం థరౌపథేయానాం పాఞ్చాలానాం చ సర్వశః
13 ఏతాఞ జిత్వా మహావీర్యాన కర్ణః శత్రుగణాన బహూన
జితవాన మాం మహాబాహొ యతమానం మహారణే
14 అనుసృజ్య చ మాం యుథ్ధే పరుషాణ్య ఉక్తవాన బహు
తత్ర తత్ర యుధాం శరేష్ఠః పరిభూయ న సంశయః
15 భీమసేనప్రభావాత తు యజ జీవామి ధనంజయ
బహునాత్ర కిమ ఉక్తేన నాహం తత సొఢుమ ఉత్సహే
16 తరయొథశాహం వర్షాణి యస్మాథ భీతొ ధనంజయ
న సమ నిథ్రాం లభే రాత్రౌ న చాహని సుఖం కవ చిత
17 తస్య థవేషేణ సంయుక్తః పరిథహ్యే ధనంజయ
ఆత్మనొ మరణాం జానన వాధ్రీణస ఇవ థవిపః
18 యస్యాయమ అగమత కాలశ చిన్తయానస్య మే విభొ
కదం శక్యొ మయా కర్ణొ యుథ్ధే కషపయితుం భవేత
19 జాగ్రత సవపంశ చ కౌన్తేయ కర్ణమ ఏవ సథా హయ అహమ
పశ్యామి తత్ర తత్రైవ కర్ణ భూతమ ఇథం జగత
20 యత్ర యత్ర హి గచ్ఛామి కర్ణాథ భీతొ ధనంజయ
తత్ర తత్ర హి పశ్యామి కర్ణమ ఏవాగ్రతః సదితమ
21 సొ ఽహం తేనైవ వీరేణ సమరేష్వ అపలాయినా
సహయః సరదః పార్ద జిత్వా జీవన విసార్జితః
22 కొ ను మే జీవితేనార్దొ రాజ్యేనార్దొ ఽద వా పునః
మమైవం ధిక్కృతస్యేహ కర్ణేనాహవ శొభినా
23 న పరాప్తపూర్వం యథ భీష్మాత కృపాథ థరొణాచ చ సంయుగే
తత పరాప్తమ అథ్య మే యుథ్ధే సూతపుత్రాన మహారదాత
24 తత తవా పృచ్ఛామి కౌన్తేయ యదా హయ అకుశలస తదా
తన మమాచక్ష్వ కార్త్స్న్యేన యదా కర్ణస తవయా హతః
25 శక్ర వీర్యసమొ యుథ్ధే యమ తుల్యపరాక్రమః
రామ తుల్యస తదాస్త్రే యః స కదం వై నిషూథితః
26 మహారదః సమాఖ్యాతః సర్వయుథ్ధవిశారథః
ధనుర్ధరాణాం పరవరః సర్వేషామ ఏకపూరుషః
27 పూజితొ ధృతరాష్ట్రేణ సపుత్రేణ విశాం పతే
సథా తవథర్దం రాధేయః స కదం నిహతస తవయా
28 ధృతరాష్ట్రొ హి యొధేషు సర్వేష్వ ఏవ సథార్జున
తవ మృత్యుం రణే కర్ణం మన్యతే పురుషర్షభః
29 స తవయా పురుషవ్యాఘ్ర కదం యుథ్ధే నిషూథితః
తం మమాచక్ష్వ బీభత్సొ యదా కర్ణొ హతస తవయా
30 సొత్సేధమ అస్య చ శిరః పశ్యతాం సుహృథాం హృతమ
తవయా పురుషశార్థూల శార్థూలేన యదా రురొః
31 యః పర్యుపాసీత పరథిశొ థిశశ చ; తవాం సూతపుత్రః సమరే పరీప్సన
థిత్సుః కర్ణః సమరే హస్తిపూగం; స హీథానీం కఙ్కపత్రైః

సుతీక్ష్ణైః
32 తవయా రణే నిహతః సూతపుత్రః; కచ చిచ ఛేతే భూమితలే థురాత్మా
కచ చిత పరియం మే పరమం తవయాథ్య; కృతం రణే సూతపుత్రం నిహత్య
33 యః సర్వతః పర్యపతత తవథర్దే; మహాన్వితొ గర్వితః సూతపుత్రః
సా శూరమానీ సమరే సమేత్య; కచ చిత తవయా నిహతః సంయుగే ఽథయ
34 రౌక్మం రదం హస్తివరైశ చ యుక్తం; రదం థిత్సుర యఃపరేభ్యస తవథర్దే
సాథా రణే సపర్ధతే యః స పాపః; కచ చిత తవయా నిహతస తాత యుథ్ధే
35 యొ ఽసౌ నిత్యం శూర మథేన మత్తొ; వికత్దతే సంసథి కౌరవాణామ
పరియొ ఽతయర్దం తస్య సుయొధనస్య; కచ చిత స పాపొ నిహతస తవయాథ్య
36 కచ చిత సమాగమ్య ధనుఃప్రముక్తైస; తవత పరేషితైర లొహితార్దైర

విహంగైః
శేతే ఽథయ పాపః స విభిన్నగాత్రః; కచ చిథ భగ్నొ ధార్తరాష్ట్రస్య

బాహుః
37 యొ ఽసౌ సథా శలాఘతే రాజమధ్యే; థుర్యొధనం హర్షయన థర్పపూర్ణః
అహం హన్తా ఫల్గునస్యేతి మొహాత; కచ్చిథ ధతస తస్య న వై తదా రదః
38 నాహం పాథౌ ధావయిష్యే కథా చిథ; యావత సదితః పార్ద ఇత్య

అల్పబుథ్ధిః
వరతం తస్యైతత సర్వథా శక్రసూనొ; కచ చిత తవయా నిహతః సొ ఽథయ కర్ణః
39 యొ ఽసౌ కృష్ణామ అబ్రవీథ థుష్టబుథ్ధిః; కర్ణః సభాయాం

కురువీరమధ్యే
కిం పాణ్డవాంస తవం న జహాసి కృష్ణే; సుథుర్బలాన పతితాన

హీనసత్త్వాన
40 యత తత కర్ణః పరత్యజానాత తవథర్దే; నాహత్వాహం సహ కృష్ణేన పార్దమ
ఇహొపయాతేతి స పాపబుథ్ధిః; కచ చిచ ఛేతే శరసంభిన్న గాత్రః
41 కచ చిత సంగ్రామే విథితొ వా తథాయం; సమాగమః సృఞ్జయ కౌరవాణామ
యత్రావస్దామ ఈథృశీం పరాపితొ ఽహం; కచ చిత తవయా సొ ఽథయ హతః సమేత్య
42 కచ చిత తవయా తస్య సుమన్థబుథ్ధేర; గాణ్డీవముక్తైర విశిఖైర

జవలథ్భిః
సకుణ్డలం భానుమథ ఉత్తమాఙ్గం; కాయాత పరకృత్తం యుధి సవ్యసాచిన
43 యత తన మయా బాణసమర్పితేన; ధయాతొ ఽసి కర్ణస్య వధాయ వీర
తన మే తవయా కచ చిథ అమొఘమ అథ్య; ధయాతం కృతం కర్ణ నిపాతనేన
44 యథ థర్పపూర్ణః స సుయొధనొ ఽసమాన; అవేక్షతే కర్ణ సమాశ్రయేణ
కచ చిత తవయా సొ ఽథయ సమాశ్రయొ ఽసయ; భగ్నః పరాక్రమ్య సుయొధనస్య
45 యొ నః పురా షణ్ఢతిలాన అవొచత; సభామధ్యే పార్దివానాం సమక్షమ
స థుర్మతిః కచ్చ చిథ ఉపేత్య సంఖ్యే; తవయా హతః సూతపుత్రొ ఽతయమర్షీ
46 యః సూతపుత్రః పరహసన థురాత్మా; పురాబ్రవీన నిజితాం సౌబలేన
సవయం పరసహ్యానయ యాజ్ఞసేనీమ; అపీహ కచ్చ చిత స హతస తవయాథ్య
47 యః శస్త్రభృచ ఛరేష్ఠతమం పృదివ్యాం; పితామహం వయాక్షిపథ

అల్పచేతాః
సంఖ్యాయమానొ ఽరధరదః స కచ చిత; తవయా హతొ ఽథయాధిరదిర థురాత్మా
48 అమర్షణం నికృతిసమీరణేరితం; హృథి శరితం జవలనమ ఇమం సథా మమ
హతొ మయా సొ ఽథయ సమేత్య పాపధీర; ఇతి బరువన పరశమయ మే ఽథయ ఫల్గున