కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 48

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 48)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
శరుత్వా కర్ణం కల్యమ ఉథారవీర్యం; కరుథ్ధః పార్దః

ఫల్గునస్యామితౌజాః
ధనంజయం వాక్యమ ఉవాచ చేథం; యుధిష్ఠిరః కర్ణ శరాభితప్తః
2 ఇథం యథి థవైతవనే హయ అవక్ష్యః; కర్ణం యొథ్ధుం న పరసహే నృపేతి
వయం తథా పరాప్తకాలాని సర్వే; వృత్తాన్య ఉపైష్యామ తథైవ పార్ద
3 మయి పరతిశ్రుత్య వధం హి తస్య; బలస్య చాప్తస్య తదైవ వీర
ఆనీయ నః శత్రుమధ్యం స కస్మాత; సముత్క్షిప్య సదణ్డిలే

పరత్యపింష్ఠాహ
4 అన్వాశిష్మ వయమ అర్జున తవయి; యియాసవొ బహుకల్యాణమ ఇష్టమ
తన నః సర్వం విఫలం రాజపుత్ర; ఫలార్దినాం నిచులేవాతిపుష్పః
5 పరచ్ఛాథితం బడిశమ ఇవామిషేణ; పరచ్ఛాథితొ గవయ ఇవాపవాచా
అనర్దకం మే థర్శితవాన అసి తవం; రాజ్యార్దినొ రాజ్యరూపం వినాశమ
6 యత తత పృదాం వాగ ఉవాచాన్తరిక్షే; సప్తాహ జాతే తవయి మన్థబుథ్ధౌ
జాతః పుత్రొ వాసవ విక్రమొ ఽయం; సర్వాఞ శూరాఞ శాత్రవాఞ జేష్యతీతి
7 అయం జేతా ఖాణ్డవే థేవసంఘాన; సర్వాణి భూతాన్య అపి చొత్తమౌజాః
అయం జేతా మథ్రకలిఙ్గకేకయాన; అయం కురూన హన్తి చ రాజమధ్యే
8 అస్మాత పరొ న భవితా ధనుర్ధరొ; న వై భూతః కశ చన జాతు జేతా
ఇచ్ఛన్న ఆర్యః సర్వభూతాని కుర్యాథ; వశే వశీసర్వసమాప్త విథ్యః
9 కాన్త్యా శశాఙ్కస్య జవేన వాయొః; సదైర్యేణ మేరొః కషమయా

పృదివ్యాః
సూర్యస్య భాసా ధనథస్య లక్ష్మ్యా; శౌర్యేణ శక్రస్య బబలేన విష్ణొః
10 తుల్యొ మహాత్మా తవ కున్తి పుత్రొ; జాతొ ఽథితేర విష్ణుర ఇవారి

హన్తా
సవేషాం జయాయ థవిషతాం వధాయ; ఖయాతొ ఽమితౌజాః కులతన్తు కర్తా
11 ఇత్య అన్తరిక్షే శతశృఙ్గమూర్ధ్ని; తపస్వినాం శృణ్వతాం వాగ

ఉవాచ
ఏవంవిధం తవాం తచ చ నాభూత తవాథ్య; థేవా హి నూనమ అనృతం వథన్తి
12 తదాపరేషామ ఋషిసత్తమానాం; శరుత్వా గిరం పూజయతాం సథైవ
న సంనతిం పరైతి సుయొధనస్య; న తవా జానామ్య ఆధిరదేర భయార్తమ
13 తవష్టా కృతం వాహమ అకూజనాక్షం; శుభం సమాస్దాయ కపిధ్వజం తవమ
ఖడ్గం గృహీత్వా హేమచిత్రం సమిథ్ధం; ధనుశ చేథం గాణ్డివం

తాలమాత్రమ
స కేశవేనొహ్యమానః కదం ను; కర్ణాథ భీతొ వయపయాతొ ఽసి పార్ద
14 ధనుశ చైతత కేశవాయ పరథాయ; యన్తా భవిష్యస తవం రణే చేథ థురాత్మన
తతొ ఽహనిష్యత కేశవః కర్ణమ ఉగ్రం; మరుత్పతిర వృత్రమ ఇవాత్త వజ్రః
15 మాసే ఽపతిష్యః పఞ్చమే తవం పరకృచ్ఛ్రే; న వా గర్భొ ఽపయ అభవిష్యః

పృదాయాః
తత తే శరమొ రాజపుత్రాభవిష్యన; న సంగ్రామాథ అపయాతుం థురాత్మన