కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 43

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 43)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
ఏతస్మిన్న అన్తరే కృష్ణః పార్దం వచనమ అబ్రవీత
థర్శయన్న ఇవ కౌన్తేయం ధర్మరాజం యుధిష్ఠిరమ
2 ఏష పాణ్డవ తే భరాతా ధార్తరాష్ట్రైర మహాబలైః
జిఘాంసుభిర మహేష్వాసైర థరుతం పార్దానుసర్యతే
3 తదానుయాన్తి సంరబ్ధాః పాఞ్చాలా యుథ్ధథుర్మథాః
యుధిష్ఠిరం మహాత్మానం పరీప్సన్తొ మహాజవాః
4 ఏష థుర్యొధనః పార్దరదానీకేన థంశితః
రాజా సర్వస్య లొకస్య రాజానమ అనుధావతి
5 జిఘాంసుః పురుషవ్యాఘ్రం భరాతృభిః సహితొ బలీ
ఆశీవిషా సమస్పర్శైః సర్వయుథ్ధవిశారథైః
6 ఏతే జిఘృక్షవొ యాన్తి థవిపాశ్వరదపత్తయః
యుధిష్ఠిరం ధార్తరాష్ట్రా రత్నొత్తమమ ఇవార్దినః
7 పశ్య సాత్వత భీమాభ్యాం నిరుథ్ధాధిష్ఠితః పరభుః
జిహీర్షవొ ఽమృతం థైత్యాః శక్రాగ్నిభ్యామ ఇవావశాః
8 ఏతే బహుత్వాత తవరితాః పునర గచ్ఛన్తి పాణ్డవమ
సముథ్రమ ఇవ వార్యొఘాః పరావృట్కాలే మహారదః
9 నథన్తః సింహనాథాంశ చ ధమన్తశ చాపి వారిజాన
బలవన్తొ మహేష్వాసా విధున్వన్తొ ధనూంషి చ
10 మృత్యొర ముఖగతం మన్యే కున్తీపుత్రం యుధిష్ట్ష్హిరమ
హుతమ అగ్నౌ చ భథ్రం తే థుర్యొధన వశంగతమ
11 యదా యుక్తమ అనీకం హి ధార్తరాష్ట్రస్య పాణ్డవ
నాస్య శక్రొ ఽపి ముచ్యేత సంప్రాప్తొ బాణగొచ్చరమ
12 థుర్యొధనస్య శూరస్య థరౌణేః శారథ్వతస్య చ
కర్ణస్య చేషు వేగొ వై పర్వతాన అపి థారయేత
13 థుర్యొధనస్య శూరస్య శరౌఘాఞ శీఘ్రమ అస్యతః
సంక్రుథ్ధస్యాన్తకస్యేవ కొ వేగం సంసహేథ రణే
14 కర్ణేన చ కృతొ రాజా విముఖః శత్రుతాపనః
బలవాఁల లఘు తస్తశ చ కృతీ యుథ్ధవిశారథః
15 రాధేయః పాణ్డవశ్రేష్ఠం శక్తః పీడయితుం రణే
సహితొ ధృతరాష్ట్రస్య పుత్రైః శూరొ మహాత్మభిః
16 తస్యైవం యుధ్యమానస్య సంగ్రామే సంయతాత్మనః
అన్యైర అపి చ పార్దస్య హృతం వర్మ మహారదైః
17 ఉపవాసకృశొ రాజా భృశం భరతసత్తమ
బరాహ్మే బలే సదితొ హయ ఏష న కషత్రే ఽతిబలే విభొ
18 న జీవతి మహారాజొ మన్యే పార్ద యుధిష్ఠిరః
యథ భీమసేనః సహతే సింహనాథమ అమర్షణః
19 నర్థతాం ధార్తరాష్ట్రాణాం పునః పునర అరింథమ
ధమతాం చ మహాశఙ్ఖాన సంగ్రామే జితకర్శినామ
20 యుధిష్ఠిరం పాణ్డవేయం హతేతి భరతర్షభ
సంచొథయత్య అసౌ కర్ణొ ధార్తరాష్ట్రాన మహాబలాన
21 సదూణాకర్ణేన్థు జాలేన పార్ద పాశుపతేన చ
పరచ్ఛాథయన్తొ రాజానమ అనుయాన్తి మహారదాః
ఆతురొ మే మతొ రాజా సంనిషేవ్యశ చ భారత
22 యదైనమ అనువర్తన్తే పాఞ్చాలాః సహ పాణ్డవైః
తవరమాణాస తవరా కాలే సర్వశస్త్రభృతాం వరాః
మజ్జన్తమ ఇవ పాతాలే బలినొ ఽపయ ఉజ్జిహీర్షవః
23 న కేతుర థృశ్యతే రాజ్ఞః కర్ణేన నిహతః శరైః
పశ్యతొర యమయొః పార్ద సాత్యకేశ చ శిఖణ్డినః
24 ధృష్టథ్యుమ్నస్య భీమస్య శతానీకస్య వా విభొ
పాఞ్చాలానాం చ సర్వేషాం చేథీనాం చైవ భారత
25 ఏష కర్ణొ రణే పార్ద పాణ్డవానామ అనీకినీమ
శరైర విధ్వంసయతి వై నలినీమ ఇవ కుఞ్జరః
26 ఏతే థరవన్తి రదినస తవథీయాః పాణ్డునన్థన
పశ్య పశ్య యదా పార్ద గచ్ఛన్త్య ఏతే మహారదాః
27 ఏతే భారత మాతఙ్గాః కర్ణేనాభిహతా రణే
ఆర్తనాథాన వికుర్వాణా విథ్రవన్తి థిశొ థశ
28 రదానాం థరవతాం వృన్థం పశ్య పార్ద సమన్తతః
థరావ్యమాణం రణే చైవ కర్ణేనామిత్ర కర్శినా
29 హస్తికక్ష్యాం రణే పశ్య చరన్తీం తత్ర తత్ర హ
రదస్దం సూతపుత్రస్య కేతుం కేతుమతాం వర
30 అసౌ ధావతి రాధేయొ భీమసేనరదం పరతి
కిరఞ శరశతానీవ వినిఘ్నంస తవ వాహినీమ
31 ఏతాన పశ్య చ పాఞ్చాలాన థరావ్యమాణాన మహాత్మనా
శక్రేణేవ యదా థైత్యాన హన్యమానాన మహాహవే
32 ఏష కర్ణొ రణే జిత్వా పాఞ్చాలాన పాణ్డుసృఞ్జయాన
థిశొ విప్రేక్షతే సర్వాస తవథర్దమ ఇతి మే మతిః
33 పశ్య పార్దధనుఃశ్రేష్ఠం వికర్షన సాధు శొభతే
శత్రూఞ జిత్వా యదా శక్రొ థేవసంఘైః సమావృతః
34 ఏతే నథన్తి కౌరవ్యా థృష్ట్వా కర్ణస్య విక్రమమ
తరాసయన్తొ రణే పార్దాన సృఞ్జయాంశ చ సహస్రశః
35 ఏష సర్వాత్మనా పాణ్డూంస తరాసయిత్వా మహారణే
అభిభాషతి రాధేయః సర్వసైన్యాని మానథ
36 అభిథ్రవత గచ్ఛధ్వం థరుతం థరవత కౌరవాః
యదా జీవన న వః కశ చిన ముచ్యతే యుధి సృఞ్జయః
37 తదా కురుత సంయత్తా వయం యాస్యామ పృష్ఠతః
ఏవమ ఉక్త్వా యయావ ఏష పృష్ఠతొ వికిరఞ శరైః
38 పశ్య కర్ణం రణే పార్ద శవేతచ్ఛవి విరాజితమ
ఉథయం పర్వతం యథ్వచ ఛొభయన వై థివాకరః
39 పూర్ణచన్థ్ర నికాశేన మూర్ధ్ని ఛత్రేణ భారత
ధరియమాణేన సమరే తదా శతశలాకినా
40 ఏష తవాం పరేక్షతే కర్ణః సకతాక్షొ విశాం పతే
ఉత్తమం యత్నమ ఆస్దాయ ధరువామ ఏష్యతి సంయుగే
41 పశ్య హయ ఏనం మహాబాహొ విధున్వానం మహథ ధనుః
శరాంశ చాశీవిషాకారాన విసృజన్తం మహాబలమ
42 అసౌ నివృత్తొ రాధేయొ థృశ్యతే వానరధ్వజ
వధాయ చాత్మనొ ఽభయేతి థీపస్య శలభొ యదా
43 కర్ణమ ఏకాకినం థృష్ట్వా రదానీకేన భారత
రిరక్షిషుః సుసంయత్తొ ధార్తరాష్ట్రొ ఽభివర్తతే
44 సార్వైః సహైభిర థుష్టాత్మా వధ్య ఏష పరయత్నతః
తవయా యశశ చ రాజ్యం చ సుఖం చొత్తమమ ఇచ్ఛతా
45 ఆత్మానం చ కృతాత్మానం సమీక్ష్య భరతర్షభ
కృతాగసం చ రాధేయం ధర్మాత్మని యుధిష్ఠిరే
46 పరతిపథ్యస్వ రాధేయం పరాప్తకాలమ అనన్తరమ
ఆర్యాం యుథ్ధే మతిం కృత్వా పరత్యేహి రదయూదపమ
47 పఞ్చ హయ ఏతాని మిఖ్యానాం రదానాం రదసత్తమ
శతాన్య ఆయాన్తి వేగేన బలినాం భీమ తేజసామ
48 పఞ్చ నాగసహస్రాణి థవిగుణా వాజినస తదా
అభిసంహత్య కౌన్తేయ పథాతిప్రయుతాని చ
అన్యొన్యరక్షితం వీర బలం తవామ అభివర్తతే
49 సూతపుత్రే మహేష్వాసే థర్శయాత్మానమ ఆత్మనా
ఉత్తమం యత్నమ ఆస్దాయ పరత్యేహి భరతర్షభ
50 అసౌ కర్ణః సుసంరబ్ధః పాఞ్చాలాన అభిధావతి
కేతుమ అస్య హి పశ్యామి ధృష్టథ్యుమ్న రదం పరతి
సముచ్ఛేత్స్యతి పాఞ్చాలాన ఇతి మన్యే పరంతప
51 ఆచక్షే తే పరియం పార్ద తథ ఏవం భరతర్షభ
రాజా జీవతి కౌరవ్యొ ధర్మపుత్రొ యుధిష్ఠిరః
52 అసౌ భిమొ మహాబాహుహ్ల సంనివృత్తశ చమూముఖే
వృతః సృఞ్జయ సైన్యేన సాత్యకేన చ భాతత
53 వధ్యన్త ఏతే సమరే కౌరవా నిశితైః శరైః
భీమసేనేన కౌన్తేయ పాఞ్చాలైశ చ మహాత్మభిః
54 సేనా హి ధార్తరాష్ట్రస్య విముఖా చాభవథ రణాత
విప్రధావతి వేగేన భీమస్య నిహతా శరైః
55 విపన్నసస్యేవ మహీ రుధిరేణ సముక్షితా
భారతీ భరతశ్రేష్ఠ సేనా కృపణ థర్శనా
56 నివృత్తం పశ్య కౌన్తేయ భీమసేనం యుధాం పతిమ
ఆశీవిషమ ఇవ కరుథ్ధం తస్మాథ థరవతి వాహినీ
57 పీతరక్తాసిత సితాస తారా చన్థ్రార్క మణ్డితాః
పతాకావిప్రకీర్యన్తే ఛత్రాణ్య ఏతాని చార్జున
58 సౌవర్ణా రాజతాశ చైవ తైజసాశ చ పృదగ్విధాః
కేతవొ వినిపాత్యన్తే హస్త్యశ్వం విప్రకీర్యతే
59 రదేభ్యః పరపతన్త్య ఏతే రదినొ విగతాసవః
నానావర్ణైర హతా బాణైః పాఞ్చాలైర అపలాయిభిః
60 నిర్మనుష్యాన గజాన అశ్వాన రదాంశ చైవ ధనంజయ
సమాథ్రవన్తి పాఞ్చాలా ధార్తరాష్ట్రాంస తరస్వినః
61 మృథ్నన్తి చ నరవ్యాఘ్రా భీమసేనవ్యపాశ్రయాత
బలం పరేషాం థుర్ధర్షం తయక్త్వా పరాణాన అరింథమ
62 ఏతే నథన్తి పాఞ్చాలా ధమన్త్య అపి చ వారిజాన
అభిథ్రవన్తి చ రణే నిఘ్నన్తః సాయకైః పరాన
63 పశ్య సవర్గస్య మాహాత్మ్యం పాఞ్చాలా హి పరంతప
ధార్తరాష్ట్రాన వినిఘ్నన్తి కరుథ్ధాః సింహా ఇవ థవిపాన
64 సర్వతశ చాభిపన్నైషా ధార్తరాష్ట్రీ మహాచమూః
పాఞ్చాలైర మానసాథ ఏత్య హంసైర గఙ్గేవ వేగితైః
65 సుభృశం చ పరాక్రాన్తాః పాఞ్చాలానాం నివారణే
కృప కర్ణాథయొ వీరా ఋషభాణామ ఇవర్షభాః
66 సునిమగ్నాంశ చ భీమాస్త్రైర ధార్తరాష్ట్రాన మహారదాన
ధృష్టథ్యుమ్నముఖా వీరా ఘనన్తి శత్రూన సహస్రశః
విషణ్ణభూయిష్ఠ రదా ధార్తరాష్ట్రీ మహాచమూః
67 పశ్య భీమేన నారాచైశ ఛిన్నా నాగాఃపతన్త్య అమీ
వజ్రివజ్రాహతానీవ శిఖరాణి మహీభృతామ
68 భీమసేనస్య నిర్విథ్ధా బాణైః సంనతపర్వభిః
సవాన్య అనీకాని మృథ్నన్తొ థరవత్య ఏతే మహాగజాః
69 నాభిజానాసి భీమస్య సింహనాథం థురుత్సహమ
నథతొ ఽరజున సంగ్రామే వీరస్య జితకాశినః
70 ఏష నైషాథిర అబ్భ్యేతి థవిపముఖ్యేన పాణ్డవమ
జిఘాంసుస తొమరైః కరుథ్ధొ థణ్డా పాణిర ఇవాన్తకః
71 సతొమరావ అస్య భుజౌ ఛిన్నౌ భీమేన గర్జతః
తీక్ష్ణైర అగ్నిశిఖా పరఖ్యైర నారాచైర థశభిర హతః
72 హత్వైనం పునర ఆయాతి నాగాన అన్యాన పరహారిణః
పశ్య నీలామ్బుథనిభాన మహామాత్రైర అధిష్ఠితాన
శక్తితొమరసంకాశైర వినిఘ్నన్తం వృకొథరమ
73 సప్త సప్త చ నాగంస తాన వైజయన్తీశ చ సధ్వజాః
నిహత్య నిశితైర బాణైశ ఛిన్నాః పార్దాగ్రజేన తే
థశభిర థశభిశ చైకొ నారాచైర నిహతొ గజః
74 న చాసౌ ధార్తరాష్ట్రాణాం శరూయతే నినథస తదా
పురంథరసమే కరుథ్ధే నివృత్తే భరతర్షభే
75 అక్షౌహిణ్యస తదా తిస్రొ ధార్తరాష్ట్రస్య సంహతాః
కరుథ్ధేన నరసింహేన భీమసేనేన వారితాః
76 [స]
భీమసేనేన తత కర్మకృతం థృష్ట్వా సుథుష్కరమ
అర్జునొ వయధమచ ఛిష్టాన అహితాన నిశితైః శరైః
77 తే వధ్యమానాః సమరే సంశప్తక గణాః పరభొ
శక్రస్యాతిదితాం గత్వా విశొకా హయ అభవన ముథా
78 పార్దశ చ పురుషవ్యాఘ్రః శరైః సంనతపర్వభిః
జఘాన ధార్తరాష్ట్రస్య చతుర్విధ బలాం చమూమ