కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 44

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 44)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
నివృత్తే భీమసేనే చ పాణ్డవే చ యుధిష్ఠిరే
వధ్యమానే బలే చాపి మామకే పాణ్డుసృఞ్జయైః
2 థరవమాణే బలౌఘే చ నిరాక్రన్థే ముహుర ముహుః
కిమ అకుర్వన్త కురవస తన మమాచక్ష్వ సంజయ
3 [స]
థృష్ట్వా భీమం మహాబాహుం సూతపుత్రః పరతాపవాన
కరొధరక్తేక్షణొ రాజన భీమసేనమ ఉపాథ్రవత
4 తావకం చ బలం థృష్ట్వా భీమసేనాత పరాఙ్ముఖమ
యత్నేన మహతా రాజన పర్యవస్దాపయథ బలీ
5 వయవస్దాప్య మహాబాహుస తవ పుత్రస్య వాహినీమ
పరత్యుథ్యయౌ తథా కర్ణః పాణ్డవాన యుథ్ధథుర్మథాన
6 పరత్యుథ్యయుస తు రాధేయం పాణ్డవానాం మహారదాః
ధున్వానాః కార్ముకాణ్య ఆజౌ విక్షిపన్తశ చ సాయకాన
7 భీమసేనః సినేర నప్తా శిఖణ్డీ జనమేజయః
ధృష్టథ్యుమ్నశ చ బలవాన సర్వే చాపి పరభథ్రకాః
8 పాఞ్చాలాశ చ నరవ్యాఘ్రాః సమన్తాత తవ వాహినీమ
అభ్యథ్రవన్త సంక్రుథ్ధాః సమరే జితకాశినః
9 తదైవ తావకా రాజన పాణ్డవానామ అనీకినీమ
అభ్యథ్రవన్త తవరితా జిఘాంసన్తొ మహారదాః
10 రదనాగాశ్వకలిలం పత్తిధ్వజసమాకులమ
బభూవ పురుషవ్యాఘ్ర సైన్యమ అథ్భుతథర్శనమ
11 శిఖణ్డీ చ యయౌ కర్ణం ధృష్టథ్యుమ్నః సుతం తవ
థుఃశాసనం మహారాజ మహత్యా సేనయా వృతమ
12 నకులొ వృషసేనం చ చిత్రసేనం సమభ్యయాత
ఉలూకం సమరే రాజన సహథేవః సమభ్యయాత
13 సాత్యకిః శకునిం చాపి భీమసేనశ చ కౌరవాన
అర్జునం చ రణే యత్తం థరొణపుత్రొ మహారదః
14 యుధామన్యుం మహేష్వాసం గౌతమొ ఽభయపతథ రణే
కృతవర్మా చ బలవాన ఉత్తమౌజసమ ఆథ్రవత
15 భీమసేనః కురూన సర్వాన పుత్రాంశ చ తవ మారిష
సహానీకాన మహాబాహుర ఏక ఏవాభ్యవారయత
16 శిఖణ్డీ చ తతః కర్ణం విచరన్తమ అభీతవత
భీష్మ హన్తా మహారాజ వారయామ ఆస పత్రిభిః
17 పరతిరబ్ధస తతః కర్ణొ రొషాత పరస్ఫురితాధరః
శిఖణ్డినం తరిభిర బాణైర భరువొర మధ్యే వయతాడయత
18 ధారయంస తు స తాన బాణాఞ శిఖణ్డీ బహ్వ అశొభత
రాజతః పర్వతొ యథ్వత తరిభిః శృఙ్గైః సమన్వితః
19 సొ ఽతివిథ్ధొ మహేష్వాసః సూతపుత్రేణ సంయుగే
కర్ణం వివ్యాధ సమరే నవత్యా నిశితైః శరైః
20 తస్య కర్ణొ హయాన హత్వా సారదిం చ తరిభిః శరైః
ఉన్మమాద ధవజం చాస్య కషుప్రప్రేణ మహారదః
21 హతాశ్వాత తు తతొ యానాథ అవప్లుత్య మహారదః
శక్తిం చిక్షేప కర్ణాయ సంక్రుథ్ధః శత్రుతాపనః
22 తాం ఛిత్త్వా సమరే కర్ణస తరిభిర భారత సాయకైః
శిఖణ్డినమ అదావిధ్యన నవభిర నిశితైః శరైః
23 కర్ణ చాపచ్యుతాన బాణాన వర్జయంస తు నరొత్తమః
అపయాతస తతస తూర్ణం శిఖణ్డీ జయతాం వరః
24 తతః కర్ణొ మహారాజ పాణ్డుసైన్యాన్య అశాతయత
తూలరాశిం సమాసాథ్య యదా వాయుర మహాజవః
25 ధృష్టథ్యుమ్నొ మహారాజ తవ పుత్రేణ పీడితః
థుఃశాసనం తరిభిర బాణైర అభ్యవిధ్యత సతనాన్తరే
26 తస్య థుఃశాసనొ బాహుం సవ్యం వివ్యాధ మారిష
శితేన రుక్మపుఙ్ఖేన భల్లేన నతపర్వణా
27 ధృష్టథ్యుమ్నస తు నిర్విథ్ధః శరం ఘొరమ అమర్షణః
థుఃశాసనాయ సంక్రుథ్ధః పరేషయామ ఆస భారత
28 ఆపతన్తం మహావేగం ధృష్టథ్యుమ్న సమీరితమ
శరైశ చిచ్ఛేథ పుత్రస తే తరిభిర ఏవ విశాం పతే
29 అదాపరైః సప్త థశైర భల్లైః కనకభూషణైః
ధృష్టథ్యుమ్నం సమాసాథ్య బాహ్వొర ఉరసి చార్థయత
30 తతః స పార్షతః కరుథ్ధొ ధనుశ చిచ్ఛేథ మారిష
కషురప్రేణ సుతీక్ష్ణేన తత ఉచ్చుక్రుశుర జనాః
31 అదాన్యథ ధనుర ఆథాయ పుత్రస తే భరతర్షభ
ధృష్టథ్యుమ్నం శరవ్రాతైః సమన్తాత పర్యవారయత
32 తవ పుత్రస్య తే థృష్ట్వా విక్రమం తం మహాత్మనః
వయహసన్త రణే యొధాః సిథ్ధాశ చాప్సరసాం గణాః
33 తతః పరవవృతే యుథ్ధం తావకానాం పరైః సహ
ఘొరం పరాణభృతాం కాలే ఘొరరూపం పరంతప
34 నకులం వృషసేనస తు విథ్ధ్వా పఞ్చభిర ఆయసైః
పితుః సమీపే తిష్ఠన్తం తరిభిర అన్యైర అవిధ్యత
35 నకులస తు తతః కరుథ్ధొ వృషసేనం సమయన్న ఇవ
నారాచేన సుతీక్ష్ణేన వివ్యాధ హృథయే థృఢమ
36 సొ ఽతివిథ్ధొ బలవతా శత్రుణా శత్రుకర్శనః
శత్రుం వివ్యాధ వింశత్యా స చ తం పఞ్చభిః శరైః
37 తతః శరసహస్రేణ తావ ఉభౌ పురుషర్షభౌ
అన్యొన్యమ ఆచ్ఛాథయతామ అదాభజ్యత వాహినీ
38 థృష్ట్వా తు పరథ్రుతాం సేనాం ధార్తరాష్ట్రస్య సూతజః
నివారయామ ఆస బలాథ అనుపత్య విశాం పతే
నివృత్తే తు తతః కర్ణే నకులః కౌరవాన యయౌ
39 కర్ణపుత్రస తు సమరే హిత్వా నకులమ ఏవ తు
జుగొప చక్రం తవరితం రాధేయస్యైవ మారిష
40 ఉలూకస తు రణే కరుథ్ధః సహథేవేన వారితః
తస్యాశ్వాంశ చతురొ హత్వా సహథేవః పరతాపవాన
సారదిం పరేషయామ ఆస యమస్య సథనం పరతి
41 ఉలూకస తు తతొ యానాథ అవప్లుత్య విశాం పతే
తరిగర్తానాం బలం పూర్ణం జగామ పితృనన్థనః
42 సాత్యకిః శకునిం విథ్ధ్వా వింశత్యా నిశితైః శరైః
ధవజం చిచ్ఛేథ భల్లేన సౌబలస్య హసన్న ఇవ
43 సౌబలస తస్య సమరే కరుథ్ధొ రాజన పరతాపవాన
విథార్య కవచం భూయొ ధవజం చిచ్ఛేథ కాఞ్చనమ
44 అదైనం నిశితైర బాణైః సాత్యకిః పరత్యవిధ్యత
సారదిం చ మహారాజ తరిభిర ఏవ సమార్థయత
అదాస్య వాహాంస తవరితః శరైర నిన్యే యమక్షయమ
45 తతొ ఽవప్లుత్య సహసా శకునిర భరతర్షభ
ఆరురొహ రదం తూర్ణమ ఉలూకస్య మహారదః
అపొవాహాద శీఘ్రం స శైనేయాథ యుథ్ధశాలినః
46 సాత్యకిస తు రణే రాజంస తావకానామ అనీకినీమ
అభిథుథ్రావ వేగేన తతొ ఽనీకమ అభిథ్యత
47 శైనేయ శరనున్నం తు తతః సైన్యం విశాం పతే
భేజే థశ థిశస తూర్ణం నయపతచ చ గతాసువత
48 భీమసేనం తవ సుతొ వారయామ ఆస సంయుగే
తం తు భీమొ ముహూర్తేన వయశ్వ సూత రదధ్వజమ
చక్రే లొకేశ్వరం తత్ర తేనాతుష్యన్త చారణాః
49 తతొ ఽపాయాన నృపస తత్ర భీమసేనస్య గొచరాత
కురుసైన్యం తతః సర్వం భీమసేనమ ఉపాథ్రవత
తత్ర రావొ మహాన ఆసీథ భీమమ ఏకం జిఘాంసతామ
50 యుధామన్యుః కృపం విథ్ధ్వా ధనుర అస్యాశు చిచ్ఛిథే
అదాన్యథ ధనుర ఆథాయ కృపః శస్త్రభృతాం వరః
51 యుధామన్యొర ధవజం సూతం ఛత్రం చాపాతయత కషితౌ
తతొ ఽపాయాథ రదేనైవ యుధామన్యుర మహారదః
52 ఉత్తమౌజాస తు హార్థిక్యం శరైర భీమపరాక్రమమ
ఛాథయామ ఆస సహసా మేఘొ వృష్ట్యా యదాచలమ
53 తథ యుథ్ధం సుమహచ చాసీథ ఘొరరూపం పరంతప
యాథృశం న మయా యుథ్ధం థృష్టపూర్వం విశాం పతే
54 కృతవర్మా తతొ రాజన్న ఉత్తమౌజసమ ఆహవే
హృథి వివ్యాధ స తథా రదొపస్ద ఉపావిశత
55 సారదిస తమ అపొవాహ రదేన రదినాం వరమ
తతస తు సత్వరం రాజన పాణ్డుసైన్యమ ఉపాథ్రవత