కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 42

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 42)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
తతః పునః సమాజగ్ముర అభీతాః కురుసృఞ్జయాః
యుధిష్ఠిర ముఖాః పార్దా వైకర్తన ముఖా వయమ
2 తతః పరవవృతే భీమః సంగ్రామొ లొమహర్షణః
కర్ణస్య పాణ్డవానాం చ యమ రాష్ట్రవివర్ధనః
3 తస్మిన పరవృత్తే సంగ్రామే తుములే శొణితొథకే
సంశప్తకేషు శూరేషు కిం చిచ ఛిష్టేషు భారత
4 ధృష్టథ్యుమ్నొ మహారాజ సహితః సర్వరాజభిః
కర్ణమ ఏవాభిథుథ్రావ పాణ్డవాశ చ మహారదాః
5 ఆగచ్ఛమానాంస తాన సంఖ్యే పరహృష్టాన విజయైషిణః
థధారైకొ రణే కర్ణొ జలౌఘాన ఇవ పర్వతః
6 తమ ఆసాథ్య తు తే కర్ణం వయశీర్యన్త మహారదః
యదాచలం సమాసాథ్య జలౌఘాః సర్వతొథిశమ
తయొర ఆసీన మహారాజ సంగ్రామొ లొమహర్షణః
7 ధృష్టథ్యుమ్నస తు రాధేయం శరేణ నతపర్వణా
తాడయామ ఆస సంక్రుథ్ధస తిష్ఠ తిష్ఠేతి చాబ్రవీత
8 విజయం తు ధనుఃశ్రేష్ఠం విధున్వానొ మహారదః
పార్షతస్య ధనుశ ఛిత్త్వా శరాన ఆశీవిషొపమాన
తాడయామ ఆస సంక్రుథ్ధః పార్షతం నవభిః శరైః
9 తే వర్మ హేమవికృతం భిత్త్వా తస్య మహాత్మనః
శొణితాక్తా వయరాజన్త శక్ర గొపా ఇవానఘ
10 తథ అపాస్య ధనుశ ఛిన్నం ధృష్టథ్యుమ్నొ మహారదః
అన్యథ ధనుర ఉపాథాయ శరాంశ చాశీవిషొపమాన
కర్ణం వివ్యాధ సప్తత్యా శరైః సంనతపర్వభిః
11 తదైవ రాజన కర్ణొ ఽపి పార్షతం శత్రుతాపనమ
థరొణ శత్రుం మహేష్వాసొ వివ్యాధ నిశితైః శరైః
12 తస్య కర్ణొ మహారాజ శరం కనకభూషణమ
పరేషయామ ఆస సంక్రుథ్ధొ మృత్యుథణ్డమ ఇవాపరమ
13 తమ ఆపతన్తం సహసా ఘొరరూపం విశాం పతే
చిచ్ఛేథ సప్తధా రాజఞ శైనేయః కృతహస్తవత
14 థృష్ట్వా వినిహితం బాణం శరైః కర్ణొ విశాం పతే
సాత్యకిం శరవర్షేణ సమన్తాత పర్యవారయత
15 వివ్యాధ చైనం సమరే నారాచైస తత్ర సప్తభిః
తం పరత్యవిధ్యచ ఛైనేయః శరైర హేమవిభూషితైః
16 తతొ యుథ్ధమ అతీవాసీచ చక్షుః శరొత్రభయావహమ
రాజన ఘొరం చ చిత్రం చ పరేక్షణీయం సమన్తతః
17 సర్వేషాం తత్ర భూతానాం లొమ హర్షొ వయజాయత
తథ థృష్ట్వా సమరే కర్మ కర్ణ శైనేయయొర నృప
18 ఏతస్మిన్న అన్తరే థరౌణిర అభ్యయాత సుమహాబలమ
పార్షతం శత్రుథమనం శత్రువీర్యాసు నాశనమ
19 అభ్యభాషత సంక్రుథ్ధొ థరౌణిర థూరే ధనంజయే
తిష్ఠ తిష్ఠాథ్య బరహ్మఘ్న న మే జీవన విమొక్ష్యసే
20 ఇత్య ఉక్త్వా సుభృశం వీరః శీఘ్రకృన నిశితైః శరైః
పార్షతం ఛాథయామ ఆస ఘొరరూపైః సుతేజనైః
యతమానం పరం శక్త్యా యతమానొ మహారదః
21 యదా హి సమరే థరౌణిః పార్షతం వీక్ష్య మారిష
తదా థరౌణిం రణే థృష్ట్వా పార్షతః పరవీరహా
నాతిహృష్టమనా భూత్వా మన్యతే మృత్యుమ ఆత్మనః
22 థరౌణిస తు థృష్ట్వా రాజేన్థ్ర ధృష్టథ్యుమ్నం రణే సదితమ
కరొధేన నిఃశ్వసన వీరః పార్షతం సముపాథ్రవత
తావ అన్యొన్యం తు థృష్ట్వైవ సంరమ్భం జగ్మతుః పరమ
23 అదాబ్రవీన మహారాజ థరొణపుత్రః పరతాపవాన
ధృష్టథ్యుమ్నం సమీపస్దం తవరమాణొ విశాం పతే
పాఞ్చాలాపసథాథ్య తవాం పరేషయిష్యామి మృత్యవే
24 పాపం హి యత తవయా కర్మ ఘనతా థరొణం పురా కృతమ
అథ్య తవా పత్స్యతే తథ వై యదా హయ అకుశలం తదా
25 అరక్ష్యమాణః పార్దేన యథి తిష్ఠసి సంయుగే
నాపక్రమసి వా మూఢ సత్యమ ఏతథ బరవీమి తే
26 ఏవమ ఉక్తః పరత్యువాచ ధృష్టథ్యుమ్నః పరతాపవాన
పరతివాక్యం స ఏవాసిర మామకొ థాస్యతే తవ
యేనైవ తే పితుర థత్తం యతమానస్య సంయుగే
27 యథి తావన మయా థరొణొ నిహతొ బరాహ్మణ బరువః
తవామ ఇథానీం కదం యుథ్ధే న హనిష్యామి విక్రమాత
28 ఏవమ ఉక్త్వా మహారాజ సేనాపతిర అమర్షణః
నిశితేనాద బాణేన థరౌణిం వివ్యాధ పార్షత
29 తతొ థరొణిః సుసంక్రుథ్ధః శరైః సంనతపర్వభిః
పరాచ్ఛాథయథ థిశొ రాజన ధృష్టథ్యుమ్నస్య సంయుగే
30 నైవాన్తరిక్షం న థిశొ నైవ యొధాః సమన్తతః
థృశ్యన్తే వై మహారాజ శరైశ ఛన్నాః సహస్రశః
31 తదైవ పార్షతొ రాజన థరౌణిమ ఆహవశొభినమ
శరైః సంఛాథయామ ఆస సూతపుత్రస్య పశ్యతః
32 రాధేయొ ఽపి మహారాజ పాఞ్చాలాన సహ పాణ్డవైః
థరౌపథేయాన యుధామన్యుం సాత్యకిం చ మహారదమ
ఏకః స వారయామ ఆస పరేక్షణీయః సమన్తతః
33 ధృష్టథ్యుమ్నొ ఽపి సమరే థరౌణేశ చిచ్ఛేథ కార్ముకమ
తథ అపాస్య ధనుశ ఛిన్నమ అన్యథ ఆథత్త కార్ముకమ
వేగవత సమరే ఘొరం శరాంశ చాశీవిషొపమాన
34 స పార్షతస్య రాజేన్థ్ర ధనుః శక్తిం గథాం ధవజమ
హయాన సూతం రదం చైవ నిమేషాథ వయధమచ ఛరైః
35 స ఛిన్నధన్వా విరదొ హతాశ్వొ హతసారదిః
ఖడ్గమ ఆథత్త విపులం శతచన్థ్రం చ భానుమత
36 థరౌణిస తథ అపి రాజేన్థ్ర భల్లైః కషిప్రం మహారదః
చిచ్ఛేథ సమరే వీరః కషిప్రహస్తొ థృఢాయుధః
రదాథ అనవరూఢస్య తథ అథ్భుతమ ఇవాభవత
37 ధృష్టథ్యుమ్నం తు విరదం హతాశ్వం ఛిన్నకార్ముకమ
శరైశ చ బహుధా విథ్ధమ అస్త్రైశ చ శకలీకృతమ
నాతరథ భరతశ్రేష్ఠ యతమానొ మహారదః
38 తస్యాన్తమ ఇషుభీ రాజన యథా థరౌణిర న జగ్మివాన
అద తయక్త్వా ధనుర వీరః పార్షతం తవరితొ ఽనవగాత
39 ఆసీథ ఆథ్రవతొ రాజన వేగస తస్య మహాత్మనః
గరుడస్యేవ పతతొ జిఘృక్షొః పన్నగొత్తమమ
40 ఏతస్మిన్న ఏవ కాలే తు మాధవొ ఽరజునమ అబ్రవీత
పశ్య పార్ద యదా థరౌణిః పార్షతస్య వధం పరతి
యత్నం కరొతి విపులం హన్యాచ చైనమ అసంశయమ
41 తం మొచయ మహాబాహొ పార్షతం శత్రుతాపనమ
థరౌణేర ఆస్యమ అనుప్రాప్తం మృత్యొర ఆస్య గతం యదా
42 ఏవమ ఉక్త్వా మహారాజ వాసుథేవః పరతాపవాన
పరైషయత తత్ర తురగాన యత్ర థరౌణిర వయవస్దితః
43 తే హయాశ చన్థ్రసంకాశాః కేశవేన పరచొథితాః
పిబన్త ఇవ తథ వయొమ జగ్ముర థరౌణి రదం పరది
44 థృష్ట్వాయాన్తౌ మహావీర్యావ ఉభౌ కృష్ణ ధనంజయౌ
ధృష్టథ్యుమ్న వధే రాజంశ చక్రే యత్నం మహాబలః
45 వికృష్యమాణం థృష్ట్వైవ ధృష్టథ్యుమ్నం జనేశ్వర
శరాంశ చిక్షేప వై పార్దొ థరౌణిం పరతి మహాబలః
46 తే శరా హేమవికృతా గాణ్డీవప్రేషితా భృశమ
థరౌణిమ ఆసాథ్య వివిశుర వల్మీకమ ఇవ పన్నగాః
47 స విథ్ధస తైః శరైర ఘొరైర థరొణపుత్రః పరతాపవాన
రదమ ఆరురుహే వీరొ ధనంజయ శరార్థితః
పరగృహ్య చ ధనుఃశ్రేష్ఠం పార్దం వివ్యాధ సాయకైః
48 ఏతస్మిన్న అన్తరే వీరః సహథేవొ జనాధిప
అపొవాహ రదేనాజౌ పార్షతం శత్రుతాపనమ
49 అర్జునొ ఽపి మహారాజ థరౌణిం వివ్యాధ పత్రిభిః
తం థరొణపుత్రః సంక్రుథ్ధొ బాహ్వొర ఉరసి చార్థయత
50 కరొధితస తు రణే పార్దొ నారాచం కాలసంమితమ
థరొణపుత్రాయ చిక్షేప కాలథణ్డమ ఇవాపరమ
స బరాహ్మణస్యాంస థేశే కాలథణ్డమ ఇవాపరమ
51 స విహ్వలొ మహారాజ శరవేగేన సంయుగే
నిషసాథ రదొపస్దే వయాక్షిపథ విజయం ధనుః
52 అర్జునం సమరే కరుథ్ధః పరేక్షమాణొ ముహుర ముహుః
థవైరదం చాపి పార్దేన కామయానొ మహారణే
53 తం తు హిత్వా హతం వీరం సారదిః శత్రుకర్శనమ
అపొవాహ రదేనాజౌ తవరమాణొ రణాజిరాత
54 అదొత్క్రుష్టం మహా రాజపాఞ్చాలైర జితకాశిభిః
మొక్షితం పార్షతం థృష్ట్వా థరొణపుత్రం చ పీడితమ
55 వాథిత్రాణి చ థివ్యాని పరావాథ్యన్త సహస్రశః
సింహనాథశ చ సంజజ్ఞే థృష్ట్వా ఘొరం మహాథ్భుతమ
56 ఏవం కృత్వాబ్రవీత పార్దొ వాసుథేవం ధనంజయః
యాహి సంశప్తకాన కృష్ణ కార్యమ ఏతత పరం మమ
57 తతః పరయాతొ థాశార్హః శరుత్వా పాణ్డవ భాషితమ
రదేనాతిపతాకేన మనొమారుతరంహసా