కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 40

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 40)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
భీమసేనం సపాఞ్చాల్యం చేథికేకయసంవృతమ
వైకర్తనః సవయం రుథ్ధ్వా వరయామ ఆస సాయకైః
2 తతస తు చేథికారూషాన సృఞ్జయాంశ చ మహారదాన
కర్ణొ జఘాన సంక్రుథ్ధొ భీమసేనస్య పశ్యతః
3 భీమసేనస తతః కర్ణం విహాయ రదసత్తమమ
పరయయౌ కౌరవం సైన్యం కక్షమ అగ్నిర ఇవ జవలన
4 సూతపుత్రొ ఽపి సమరే పాఞ్చాలాన కేకయాంస తదా
సృఞ్జయాంశ చ మహేష్వాసాన నిజఘాన సహస్రశః
5 సంశప్తకేషు పార్దాశ చ కౌరవేషు వృకొథరః
పాఞ్చాలేషు తదా కర్ణః కషయం చక్రూర మహారదాః
6 తే కషత్రియా థహ్యమానాస తరిభిస తైః పావకొపమైః
జగ్ముర వినాశం సమరే రాజన థుర్మన్త్రితే తవ
7 తతొ థుర్యొధనః కరుథ్ధొ నకులం నవభిః శరైః
వివ్యాధ భరతశ్రేష్ఠ చతురశ చాస్య వాజినః
8 తతః పునర అమేయాత్మా తవ పుత్రొ జనాధిపః
కషురేణ సహథేవస్య ధవజం చిచ్ఛేథ కాఞ్చనమ
9 నకులస తు తతః కరుథ్ధస తవ పుత్రం తరిసప్తభిః
జఘాన సమరే రాజన సహథేవశ చ పఞ్చభిః
10 తావ ఉభౌ భరతశ్రేష్ఠౌ శరేష్ఠౌ సర్వధనుష్మతామ
వివ్యాధొరసి సంక్రుథ్ధః పఞ్చభిః పఞ్చభిః శరైః
11 తతొ ఽపరాభ్యాం భల్లాభ్యాం ధనుషీ సమకృన్తత
యమయొః పరహసన రాజన వివ్యాధైవ చ సప్తభిః
12 తావ అన్యే ధనుషీ శరేష్ఠే శక్రచాపనిభే శుభే
పరగృహ్య రేజతుః శూరౌ థేవపుత్రసమౌ యుధి
13 తతస తౌ రభసౌ యుథ్ధే భరాతరౌ భరాతరం నృప
శరైర వవర్షతుర ఘొరైర మహామేఘౌ యదాచలమ
14 తతః కరుథ్ధొ మహారాజ తవ పుత్రొ మహారదః
పాణ్డుపుత్రౌ మహేష్వాసౌ వారయామ ఆస పత్రిభిః
15 ధనుర్మణ్డలమ ఏవాస్య థృశ్యతే యుధి భారత
సాయకాశ చైవ థృశ్యన్తే నిశ్చరన్తః సమన్తతః
16 తస్య సాయకసంఛన్నౌ చకాశేతాం చ పాణ్డవౌ
మేఘచ ఛన్నౌ యదా వయొమ్ని చన్థ్రసూర్యౌ హతప్రభౌ
17 తే తు బాణా మహారాజ హేమపుఙ్ఖాః శిలాశితాః
ఆఛాథయన థిశః సర్వాః సూర్యస్యేవాంశవస తథా
18 బాణభూతే తతస తస్మిన సంఛన్నే చ నభస్తలే
యమాభ్యాం థథృశే రూపం కాలాన్తకయమొపమమ
19 పరాక్రమం తు తం థృష్ట్వా తవ సూనొర మహారదాః
మృత్యొర ఉపాన్తికం పరాప్తౌ మాథ్రీపుత్రౌ సమ మేనిరే
20 తతః సేనాపతీ రాజన పాణ్డవస్య మహాత్మనః
పార్షతః పరయయౌ తత్ర యత్ర రాజా సుయొధనః
21 మాథ్రీపుత్రౌ తతః శూరౌ వయతిక్రమ్య మహారదౌ
ధృష్టథ్యుమ్నస తవ సుతం తాడయామ ఆస సాయకైః
22 తమ అవిధ్యథ అమేయాత్మా తవ పుత్రొ ఽతయమర్షణః
పాఞ్చాల్యం పఞ్చవింశత్యా పరహస్య పురుషర్షభ
23 తతః పునర అమేయాత్మా పుత్రస తే పృదివీపతే
విథ్ధ్వా ననాథ పాఞ్చాల్యం షష్ట్యా పఞ్చభిర ఏవ చ
24 అదాస్య సశరం చాపం హస్తావాపం చ మారిష
కషురప్రేణ సుతీక్ష్ణేన రాజా చిచ్ఛేథ సంయుగే
25 తథ అపాస్య ధనుశ ఛిన్నం పాఞ్చాల్యః శక్ర కర్శనః
అన్యథ ఆథత్త వేగేన ధనుర భారసహం నవమ
26 పరజ్వలన్న ఇవ వేగేన సంరమ్భాథ రుధిరేక్షణః
అశొభత మహేష్వాసొ ధృష్టథ్యుమ్నః కృతవ్రణః
27 స పఞ్చథశ నారాచాఞ శవసతః పన్నగాన ఇవ
జిఘాంసుర భరతశ్రేష్ఠం ధృష్టథ్యుమ్నొ వయవాసృజత
28 తే వర్మ హేమవికృతం భిత్త్వా రాజ్ఞః శిలాశితాః
వివిశుర వసుధాం వేగాత కఙ్కబర్హిణ వాససః
29 సొ ఽతివిథ్ధొ మహారాజ పుత్రస తే ఽతివ్యరాజత
వసన్తే పుష్పశబలః సపుష్ప ఇవ కింశుకః
30 స ఛిన్నవర్మా నారాచైః పరహారైర జర్జరచ్ఛవిః
ధృష్టథ్యుమ్నస్య భల్లేన కరుథ్ధశ చిచ్ఛేథ కార్ముకమ
31 అదైనం ఛిన్నధన్వానం తవరమాణొ మహీపతిః
సాయకైర థశభీ రాజన భరువొర మధ్యే సమార్థయత
32 తస్య తే ఽశొభయన వక్త్రం కర్మార పరిమార్జితాః
పరఫుల్లం చమ్పకం యథ్వథ భరమరా మధు లిప్సవః
33 తథ అపాస్య ధనుశ ఛిన్నం ధృష్టథ్యుమ్నొ మహామనాః
అన్యథ ఆథత్త వేగేన ధనుర భల్లాంశ చ షొడశ
34 తతొ థుర్యొధనస్యాశ్వాన హత్వా సూతం చ పఞ్చభిః
ధనుశ చిచ్ఛేథ భల్లేన జాతరూపపరిష్కృతమ
35 రదం సొపస్కరం ఛత్రం శక్తిం ఖడ్గం గథాం ధవజమ
భల్లైశ చిచ్ఛేథ నవభిః పుత్రస్య తవ పార్షతః
36 తపనీయాఙ్గథం చిత్రం నాగం మణిమయం శుభమ
ధవజం కురుపతేశ ఛిన్నం థథృశుః సర్వపార్దివాః
37 థుర్యొధనం తు విరదం ఛిన్నసర్వాయుధం రణే
భరాతరః పర్యరక్షన్త సొథర్యా భరతర్షభ
38 తమ ఆరొప్య రదే రాజన థణ్డధారొ జనాధిపమ
అపొవాహ చ సంభ్రాన్తొ ధృష్టథ్యుమ్నస్య పశ్యతః
39 కర్ణస తు సాత్యకిం జిత్వా రాజగృథ్ధీ మహాబలః
థరొణ హన్తారమ ఉగ్రేషుం ససారాభిముఖం రణే
40 తం పృష్ఠతొ ఽభయయాత తూర్ణం శైనేయొ వితుథఞ శరైః
వారణం జఘనొపాన్తే విషాణాభ్యామ ఇవ థవిపః
41 స భారత మహాన ఆసీథ యొధానాం సుమహాత్మనామ
కర్ణ పార్షతయొర మధ్యే తవథీయానాం మహారణః
42 న పాణ్డవానాం నాస్మాకం యొధః కశ్చ చిత పరాఙ్ముఖః
పరత్యథృశ్యత యత కర్ణః పాఞ్చాలాంస తవరితొ యయౌ
43 తస్మిన కషణే నరశ్రేష్ఠ గజవాజిన రక్షయః
పరాథురాసీథ ఉభయతొ రాజన మధ్యం గతే ఽహని
44 పాఞ్చాలాస తు మహారాజ తవరితా విజిగీషవః
సర్వతొ ఽభయథ్రవన కర్ణం పతత్రిణ ఇవ థరుమమ
45 తేషామ ఆధిరదిః కరుథ్ధొ యతమానాన మనస్వినః
విచిన్వన్న ఏవ బాణాగ్రైః సమాసాథయథ అగ్రతః
46 వయాఘ్రకేతుం సుశర్మాణం శఙ్కుం చొగ్రం ధనంజయమ
శుక్లం చ రొచమానం చ సింహసేనం చ థుర్జయమ
47 తే వీరా రదవేగేన పరివవ్రుర నరొత్తరమ
సృజన్తం సాయకాన కరుథ్ధం కర్ణమ ఆహవశొభినమ
48 యుధ్యమానాంస తు తాఞ శూరాన మనుజేన్థ్రః పరతాపవాన
అష్టాభిర అష్టౌ రాధేయొ నయహనన నిశితైః శరైః
49 అదాపరాన మహారాజ సూతపుత్రః పరతాపవాన
జఘాన బహుసాహస్రాన యొధాన యుథ్ధవిశారథః
50 విష్ణుం చ విష్ణుకర్మాణం థేవాపిం భథ్రమ ఏవ చ
థణ్డం చ సమరే రాజంశ చిత్రం చిత్రాయుధం హరిమ
51 సింహకేతుం రొచమానం శలభం చ మహారదమ
నిజఘాన సుసంక్రుథ్ధశ చేథీనాం చ మహారదాన
52 తేషామ ఆథథతః పరాణాన ఆసీథ ఆధిరదేర వపుః
శొణితాభ్యుక్షితాఙ్గస్య రుథ్రస్యేవొర్జితం మహత
53 తత్ర భారత కర్ణేన మాతఙ్గాస తాడితాః శరైః
సర్వతొ ఽభయథ్రవన భీతాః కుర్వన్తొ మహథ ఆకులమ
54 నిపేతుర ఉర్వ్యాం సమరే కర్ణ సాయకపీడితాః
కుర్వన్తొ వివిధాన నాథాన వజ్రనున్నా ఇవాచలాః
55 గజవాజిమనుష్యైశ చ నిపతథ్భిః సమన్తతః
రదైశ చావగతైర మార్గే పర్యస్తీర్యత మేథినీ
56 నైవ భీష్మొ న చ థరొణొ నాప్య అన్యే యుధి తావకాః
చక్రుః సమ తాథృశం కర్మ యాథృశం వై కృతం రణే
57 సూతపుత్రేణ నాగేషు రదేషు చ హయేషు చ
నరేషు చ నరవ్యాఘ్ర కృతం సమ కథనం మహత
58 మృగమధ్యే యదా సింహొ థృశ్యతే నిర్భయశ చరన
పాఞ్చాలానాం తదా మధ్యే కర్ణొ ఽచరథ అభీతవత
59 యదా మృగగణాంస తరస్తాన సింహొ థరావయతే థిశః
పాఞ్చాలానాం రదవ్రాతాన కర్ణొ థరావయతే తదా
60 సింహాస్యం చ యదా పరాప్య న జీవన్తి మృగాః కవ చిత
తదా కర్ణమ అనుప్రాప్య న జీవన్తి మహారదాః
61 వైశ్వానరం యదా థీప్తం థహ్యన్తే పరాప్య వై జనాః
కర్ణాగ్నినా రణే తథ్వథ థగ్ధా భారత సృఞ్జయాః
62 కర్ణేన చేథిష్వ ఏకేన పాఞ్చాలేషు చ భారత
విశ్రావ్య నామ నిహతా బహవః శూర సంమతాః
63 మమ చాసీన మనుష్యేన్థ్ర థృష్ట్వా కర్ణస్య విక్రమమ
నైకొ ఽపయ ఆధిరదేర జీవన పాఞ్చాల్యొ మొక్ష్యతే యుధి
64 పాఞ్చాలాన విధమన సంఖ్యే సూతపుత్రః పరతాపవాన
అభ్యధావత సంక్రుథ్ధొ ధర్మపుత్రం యుధిష్ఠిరమ
65 ధృష్టథ్యుమ్నశ చ రాజానం థరౌపథేయాశ చ మారిష
పరివవ్రుర అమిత్రఘ్నం శతశశ చాపరే జనాః
66 శిఖణ్డీ సహథేవశ చ నకులొ నాకులిస తదా
జనమేజయః శినేర నప్తా బహవశ చ పరభథ్రకాః
67 ఏతే పురొగమా భూత్వా ధృష్టథ్యుమ్నస్య సంయుగే
కర్ణమ అస్యన్తమ ఇష్వస్త్రైర విచేరుర అమితౌజసః
68 తాంస తత్రాధిరదిః సంఖ్యే చేథిపాఞ్చాలపాణ్డవాన
ఏకొ బహూన అభ్యపతథ గరుత్మన పాన్నగాన ఇవ
69 భీమసేనస తు సంక్రుథ్ధః కురూన మథ్రాన సకేకయాన
ఏకః సంఖ్యే మహేష్వాసొ యొధయన బహ్వ అశొభత
70 తత్ర మర్మసు భీమేన నారాచైస తాడితా గజాః
పరపతన్తొ హతారొహాః కమ్పయన్తి సమ మేథినీమ
71 వాజినశ చ హతారొహాః పత్తయశ చ గతాసవః
శేరతే యుధి నిర్భిన్నా వమన్తొ రుధిరం బహు
72 సహస్రశశ చ రదినః పతితాః పతితాయుధాః
అక్షతాః సమథృశ్యన్త భీమాథ భీతా గతాసవః
73 రదిభిర వాజిభిః సూతైః పత్తిభిశ చ తదా గజైః
భీమసేనశరచ ఛిన్నైర ఆస్తీర్ణా వసుధాభవత
74 తత సతమ్భితమ ఇవాతిష్ఠథ భీమసేనబలార్థితమ
థుర్యొధన బలం రాజన నిరుత్సాహం కృతవ్రణమ
75 నిశ్చేష్టం తుములే థీనం బభౌ తస్మిన మహారణే
పరసన్నసలిలః కాలే యదా సయాత సాగరొ నృప
76 మన్యువీర్యబలొపేతం బలాత పర్యవరొపితమ
అభవత తవ పుత్రస్య తత సైన్యమ ఇషుభిస తథా
రుధిరౌఘపరిక్లిన్నం రుధిరార్థ్రం బభూవ హ
77 సూతపుత్రొ రణే కరుథ్ధః పాణ్డవానామ అనీకినీమ
భీమసేనః కురూంశ చాపి థరావయన బహ్వ అశొభత
78 వర్తమానే తదా రౌథ్రే సంగ్రామే ఽథభుతథర్శనే
నిహత్య పృతనా మధ్యే సంశప్తక గణాన బహూన
79 అర్జునొ జయతాం శరేష్ఠొ వాసుథేవమ అదాబ్రవీత
పరభగ్నం బలమ ఏతథ ధి యొత్స్యమానం జనార్థన
80 ఏతే ధావన్తి సగణాః సంశప్తక మహారదాః
అపారయన్తొ మథ్బాణాన సింహశబ్థాన మృగా ఇవ
81 థీర్యతే చ మహత సైన్యం సృఞ్జయానాం మహారణే
హస్తికక్ష్యొ హయ అసౌ కృష్ణ కేతుః కర్ణస్య ధీమతః
థృశ్యతే రాజసైన్యస్య మధ్యే విచరతొ ముహుః
82 న చ కర్ణం రణే శక్తా జేతుమ అన్యే మహారదాః
జానీతే హి భవాన కర్ణం వీర్యవన్తం పరాక్రమే
83 తత్ర యాహి యతః కర్ణొ థరావయత్య ఏష నొ బలమ
84 వర్జయిత్వా రణే యాహి సూతపుత్రం మహారదమ
శరమొ మా బాధతే కృష్ణ యదా వా తవ రొచతే
85 ఏతచ ఛరుత్వా మహారాజ గొవిన్థః పరహసన్న ఇవ
అబ్రవీథ అర్జునం తూర్ణం కౌరవాఞ జహి పాణ్డవ
86 తతస తవ మహత సైన్యం గొవిన్థ పరేరితా హయాః
హంసవర్ణాః పరవివిశుర వహన్తః కృష్ణ పాణ్డవౌ
87 కేశవ పరహితైర అశ్వైః శవేతైః కాఞ్చనభూషణైః
పరవిశథ్భిస తవ బలం చతుర్థిశమ అభిథ్యత
88 తౌ విథార్య మహాసేనా పరవిష్టౌ కేశవార్జునౌ
కరుథ్ధౌ సంరమ్భరక్తాక్షౌ వయభ్రాజేతాం మహాథ్యుతీ
89 యుథ్ధశౌణ్డౌ సమాహూతావ అరిభిస తౌ రణాధ్వరమ
యజ్వభిర విధినాహూతౌ మఖే థేవావ ఇవాశ్వినౌ
90 కరుథ్ధౌ తౌ తు నరవ్యాఘ్రౌ వేగవన్తౌల బభూవతుః
తలశబ్థేన రుషితౌ యదా నాగౌ మహాహవే
91 విగాహన స రదానీకమ అశ్వసంఘాంశ చ ఫల్గునః
వయచరత పృతనా మధ్యే పాశహస్త ఇవాన్తకః
92 తం థృష్ట్వా యుధి విక్రాన్తం సేనాయాం తవ భారత
సంశప్తక గణాన భూయః పుత్రస తే సమచొథయత
93 తతొ రదసహస్రేణ థవిరథానాం తరిభిః శతైః
చతుర్థశసహస్రైశ చ తురగాణాం మహాహవే
94 థవాభ్యాం శతసహస్రాభ్యాం పథాతీనాం చ ధన్వినామ
శూరాణాం నామ లబ్ధానాం విథితానాం సమన్తతః
అభ్యవర్తన్త తౌ వీరౌ ఛాథయన్తొ మహారదాః
95 స ఛాథ్యమానః సమరే శరైః పరబలార్థనః
థర్శయన రౌథ్రమ ఆత్మానం పాశహస్త ఇవాన్తకః
నిఘ్నన సంశప్తకాన పార్దః పరేక్షణీయతరొ ఽభవత
96 తతొ విథ్యుత్ప్రభైర బాణైః కార్తస్వరవిభూషితైః
నిరన్తరమ ఇవాకాశమ ఆసీన నున్నైః కిరీటినా
97 కిరీటిభుజనిర్ముక్తైః సంపతథ్భిర మహాశరైః
సమాచ్ఛన్నం బభౌ సర్వం కాథ్రవేయైర ఇవ పరభొ
98 రుక్మపుఙ్ఖాన పరసన్నాగ్రాఞ శరాన సంనతపర్వణః
అథర్శయథ అమేయాత్మా థిక్షు సర్వాసు పాణ్డవః
99 హత్వా థశసహస్రాణి పార్దివానాం మహారద
సంశప్తకానాం కౌన్తేయః పరపక్షం తవరితొ ఽభయయాత
100 పరపక్షం స సమాసాథ్య పార్దః కామ్బొజరక్షితమ
పరమమాద బలాథ బాణైర థానవాన ఇవ వాసవః
101 పరచిచ్ఛేథాశు భల్లైశ చ థవిషతామ ఆతతాయినామ
శస్త్రపాణీంస తదా బాహూంస తదాపి చ శిరాంస్య ఉత
102 అఙ్గాఙ్గావయవైశ ఛిన్నైర వయాయుధాస తే ఽపతన కషితౌ
విష్వగ వాతాభిసంభగ్నా బహుశాఖా ఇవ థరుమాః
103 హస్త్యశ్వరదపత్తీనాం వరాతాన నిఘ్నన్తమ అర్జునమ
సుథక్షిణాథ అవరజః శరవృష్ట్యాభ్యవీవృషత
104 అస్యాస్యతొ ఽరధచన్థ్రాభ్యాం స బాహూ పరిఘొపమౌ
పూర్ణచన్థ్రాభవక్త్రం చ కషురేణాభ్యహనచ ఛిరః
105 స పపాత తతొ వాహాత సవలొహిత పరిస్రవః
మనఃశిలా గిరేః శృఙ్గం వజ్రేణేవావథారితమ
106 సుథక్షిణాథ అవరజం కామ్బొజం థథృశుర హతమ
పరాంశుం కమలపత్రాక్షమ అత్యర్దం పరియథర్శనమ
కాఞ్చనస్తమ్భసంకాశం భిన్నం హేమగిరిం యదా
107 తతొ ఽభవత పునర యుథ్ధం ఘొరమ అథ్భుతథర్శనమ
నానావస్దాశ చ యొధానాం బభూవుస తత్ర యుధ్యతామ
108 ఏతేష్వ ఆవర్జితైర అశ్వైః కామ్బొజైర యవనైః శకైః
శొణితాక్తైస తథా రక్తం సర్వమ ఆసీథ విశాం పతే
109 రదై రదాశ్వసూతైశ చ హతారొహైశ చ వాజిభిః
థవిరథైశ చ హతారొహైర మహామాత్రైర హతథ్విపైః
అన్యొన్యేన మహారాజ కృతొ ఘొరొ జనక్షయః
110 తస్మిన పరపక్షే పక్షే చ వధ్యమానే మహాత్మనా
అర్జునం జయతాం శరేష్ఠం తవరితొ థరౌణిర ఆయయౌ
111 విధున్వానొ మహచ చాపం కార్తస్వరవిభూషితమ
ఆథథానః శరాన ఘొరాన సవా రశ్మీన ఇవ భాస్కరః
112 తైః పతథ్భిర మహారాజ థరౌణిముక్తైః సమన్తతః
సంఛాథితౌ రదస్దౌ తావ ఉభౌ కృష్ణ ధనంజయౌ
113 తతః శరశతైస తీక్ష్ణైర భారథ్వాజః పరతావపాన
నిశ్చేష్టౌ తావ ఉభౌ చక్రే యుథ్ధే మాధవ పాణ్డవౌ
114 హాహాకృతమ అభూత సర్వం జఙ్గమం సదావరం తదా
చరాచరస్య గొప్తారౌ థృష్ట్వా సంఛాథితౌ శరైః
115 సిథ్ధచారణసంఘాశ చ సంపేతుర వై సమన్తతః
చిన్తయన్తొ భవేథ అథ్య లొకానాం సవస్త్య అపీత్య అహ
116 న మయా తాథృశొ రాజన థృష్టపూర్వః పరాక్రమః
సంజజ్ఞే యాథృశొ థరౌణేః కృష్ణౌ సంఛాథయిష్యతః
117 థరౌణేస తు ధనుషః శబ్థమ అహితత్రాసనం రణే
అశ్రౌషం బహుశొ రాజన సింహస్య నథతొ యదా
118 జయా చాస్య చరతొ యుథ్ధే సవ్యథక్షిణమ అస్యతః
విథ్యుథ అమ్బుథమధ్యస్దా భరాజమానేవ సాభవత
119 స తదా కషిప్రకారీ చ థృఢహస్తశ చ పాణ్డవః
సంమొహం పరమం గత్వా పరైక్షత థరొణజం తతః
120 స విక్రమం హృతం మేనే ఆత్మానః సుమహాత్మనా
తదాస్య సమరే రాజన వపుర ఆసీత సుథుర్థృశమ
121 థరౌణిపాణ్డవయొర ఏవం వతమానే మహారణే
వర్ధమానే చ రాజేన్థ్ర థరొణపుత్రే మహాబలే
హీయమానే చ కౌన్తేయే కృష్ణం రొషః సమభ్యయాత
122 సరొషాన నిఃశ్వసన రాజన నిర్థహన్న ఇవ చక్షుషా
థరౌణిం హయ అపశ్యత సంగ్రామే ఫల్గునం చ ముహుర ముహుః
123 తతః కరుథ్ధొ ఽబరవీత కృష్ణః పార్దం సప్రణయం తథా
అత్యథ్భుతమ ఇథం పార్ద తవ పశ్యామి సంయుగే
అతిశేతే హి యత్ర తవా థరొణపుత్రొ ఽథయ భారత
124 కచ చిత తే గాణ్డివం హస్తే రదే తిష్ఠసి చార్జున
కచ చిత కుశలినౌ బాహూ కచ చిథ వీర్యం తథ ఏవ తే
125 ఏవమ ఉక్తస తు కృష్ణేన కషిప్త్వా భల్లాంశ చతుర్థశ
తవరమాణస తవరా కాలే థరౌణేర ధనుర అదాచ్ఛినత
ధవజం ఛత్రం పతాకాం చ రదాం శక్తిం గథాం తదా
126 జత్రు థేశే చ సుభృశం వత్సథన్తైర అతాడయత
స పూర్చ్ఛాం పరమాం గత్వా ధవజయష్టిం సమాశ్రితః
127 తం విసంజ్ఞం మహారాజ కిరీటిభయపీడితమ
అపొవాహ రణాత సూతొ రక్షమాణొ ధనంజయాత
128 ఏతస్మిన్న ఏవ కాలే తు విజయః శత్రుతాపనః
నయవధీత తావకం సైన్యం శతశొ ఽద సహస్రశః
పశ్యతస తవ పుత్రస్య తస్య వీరస్య భారత
129 ఏవమ ఏష కషయొ వృత్తస తావకానాం పరైః సహ
కరూరొ విశసనొ ఘొరొ రాజన థుర్మన్త్రితే తవ
130 సంశప్తకాంశ చ కౌన్తేయః కురూంశ చాపి వృకొథరః
వసుషేణం చ పాఞ్చాలః కృత్స్నేన వయధమథ రణే