కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 39

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 39)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
థరౌణిర యుధిష్ఠిరం థృష్ట్వా శైనేయేనాభిరక్షితమ
థరౌపథేయైస తదా శూరైర అభ్యవర్తత హృష్టవత
2 కిరన్న ఇషుగణాన ఘొరాన సవర్ణపుఙ్ఖాఞ శిలాశితాన
థర్శయన వివిధాన మార్గాఞ శిక్షార్దం లఘుహస్తవత
3 తతః ఖం పూరయామ ఆస శరైర థివ్యాస్త్రమన్త్రితైః
యుధిష్ఠిరం చ సమరే పర్యవారయథ అస్త్రవిత
4 థరౌణాయని శరచ ఛన్నం న పరాజ్ఞాయత కిం చన
బాణభూతమ అభూత సర్వమ ఆయొధన శిరొ హి తత
5 బాణజాలం థివిష్ఠం తత సవర్ణజాలవిభూషితమ
శుశుభే భరతశ్రేష్ఠ వితానమ ఇవ విష్ఠితమ
6 తేన ఛన్నే రణే రాజన బాణజాలేన భాస్వతా
అభ్రచ ఛాయేవ సంజజ్ఞే బాణరుథ్ధే నభస్తలే
7 తత్రాశ్చర్యమ అపశ్యామ బాణభూతే తదావిధే
న సమ సంపతతే భూమౌ థృష్ట్వా థరౌణేః పరాక్రమమ
8 లాఘవం థరొణపుత్రస్య థృష్ట్వా తత్ర మహారదాః
వయస్మయన్త మహారాజ న చైనం పరతివీక్షితుమ
శేకుస తే సర్వరాజానస తపన్తమ ఇవ భాస్కరమ
9 సాత్యకిర యతమానస తు ధర్మరాజశ చ పాణ్డవః
తదేతరాణి సైన్యాని న సమ చక్రుః పరాక్రమమ
10 వధ్యమానే తతః సైన్యే థరౌపథేయా మహారదాః
సాత్యకిర ధర్మరాజశ చ పాఞ్చాలాశ చాపి సంగతాః
తయక్త్వా మృత్యుభయం ఘొరం థరౌణాయనిమ ఉపాథ్రవన
11 సాత్యకిః పఞ్చవింశత్యా థరౌణిం విథ్ధ్వా శిలా ముఖైః
పునర వివ్యాధ నారాచైః సప్తభిః సవర్ణభూషితైః
12 యుధిష్ఠిరస తరిసప్తత్యా పరతివిన్ధ్యశ చ సప్తభిః
శరుతకర్మా తరిభిర బాణైః శరుతకీర్తిస తు సప్తభిః
13 సుత సొమశ చ నవభిః శతానీకశ చ సప్తభిః
అన్యే చ బహవః శూరా వివ్యధుస తం సమన్తతః
14 సొ ఽతిక్రుథ్ధస తతొ రాజన్న ఆశీవిష ఇవ శవసన
సాత్యకిం పఞ్చవింశత్యా పరావిధ్యత శిలాశితైః
15 శరుతకీర్తిం చ నవభిః సుత సొమం చ పఞ్చభిః
అష్టభిః శరుతకర్మాణం పరతివిన్ధ్యం తరిభిః శరైః
శతానీకం చ నవభిర ధర్మపుత్రం చ సప్తభిః
16 అదేతరాంస తతః శూరాన థవాభ్యాం థవాభ్యామ అతాడయత
శరుతకీర్తేస తదా చాపం చిచ్ఛేథ నిశితైః శరైః
17 అదాన్యథ ధనుర ఆథాయ శరుతకీర్తిర మహారదః
థరౌణాయనిం తరిభిర విథ్ధ్వా వివ్యాధాన్యైః శితైః శరైః
18 తతొ థరౌణిర మహారాజ శరవర్షేణ భారత
ఛాథయామ ఆస తత సైన్యం సమన్తాచ చ శరైర నృపాన
19 తతః పునర అమేయాత్మా ధర్మరాజస్య కార్ముకమ
థరౌణిశ చిచ్ఛేథ విహసన వివ్యాధ చ శరైస తరిభిః
20 తతొ ధర్మసుతొ రాజన పరగృహ్యాన్యన మహథ ధనుః
థరౌణిం వివ్యాధ సప్తత్యా బాహ్వొర ఉరసి చార్థయత
21 సాత్యకిస తు తతః కరుథ్ధొ థరౌణేః పరహరతొ రణే
అర్ధచన్థ్రేణ తీక్ష్ణేన ధనుశ ఛిత్త్వానథథ భృశమ
22 ఛిన్నధన్వా తతొ థరౌణిః శక్త్యా శక్తిమతాం వరః
సారదిం పాతయామ ఆస శైనేయస్య రదాథ థరుతమ
23 అదాన్యథ ధనుర ఆథాయ థరొణపుత్రః పరతాపవాన
శైనేయం శరవర్షేణ ఛాథయామ ఆస భారత
24 తస్యాశ్వాః పరథ్రుతాః సంఖ్యే పతితే రదసారదౌ
తత్ర తత్రైవ ధావన్తః సమథృశ్యన్త భారత
25 యుధిష్ఠిరపురొగాస తే థరౌణిం శస్త్రభృతాం వరమ
అభ్యవర్షన్త వేగేన విసృజన్తః శితాఞ శరాన
26 ఆగచ్ఛమానాంస తాన థృష్ట్వా రౌథ్రరూపాన పరంతపః
పరహసన పరతిజగ్రాహ థరొణపుత్రొ మహారణే
27 తతః శరశతజ్వాలః సేనా కక్షంమహా రదః
థరౌణిర థథాహ సమరే కక్షమ అగ్నిర యదా వనే
28 తథ బలం పాణ్డుపుత్రస్య థరొణపుత్ర పరతాపితమ
చుక్షుభే భరతశ్రేష్ఠ తిమినేవ నథీ ముఖమ
29 థృష్ట్వా తే చ మహారాజ థరొణపుత్ర పరాక్రమమ
నిహతాన మేనిరే సర్వాన పాణ్డూన థరొణసుతేన వై
30 యుధిష్ఠిరస తు తవరితొ థరౌణిం శలిష్య మహారదమ
అబ్రవీథ థరొణపుత్రం తు రొషామర్షసమన్వితః
31 నైవ నామ తవ పరీతిర నైవ నామ కృతజ్ఞతా
యతస తవం పురుషవ్యాఘ్ర మామ ఏవాథ్య జిఘాంససి
32 బరాహ్మణేన తపః కార్యం థానమ అధ్యయనం తదా
కషత్రియేణ ధనుర నామ్యం స భవాన బరాహ్మణ బరువః
33 మిషతస తే మహాబాహొ జేష్యామి యుధి కౌరవాన
కురుష్వ సమరే కర్మ బరహ్మ బన్ధుర అసి ధరువమ
34 ఏవమ ఉక్తొ మహారాజ థరొణపుత్రః సమయన్న ఇవ
యుక్తత్వం తచ చ సంచిన్త్య నొత్తరం కిం చిథ అబ్రవీత
35 అనుక్త్వా చ తతః కిం చిచ ఛరవర్షేణ పాణ్డవమ
ఛాథయామ ఆస సమరే కరుథ్ధొ ఽనతక ఇవ పరజాః
36 సంఛాథ్యమానస తు తథా థరొణపుత్రేణ మారిష
పార్దొ ఽపయాతః శీఘ్రం వై విహాయ మహతీం చమూమ
37 అపయాతే తతస తస్మిన ధర్మపుత్రే యుధిష్ఠిరే
థరొణపుత్రః సదితొ రాజన పరత్యాథేశాన మహాత్మనః
38 తతొ యుధిష్ఠిరొ రాజా తయక్త్వా థరౌణిం మహాహవే
పరయయౌ తావకం సైన్యం యుక్తః కరూరాయ కర్మణే