కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 38

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 38)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
కృతవర్మా కృపొ థరౌణిః సూతపుత్రశ చ మారిష
ఉలూకః సౌబలశ చైవ రాజా చ సహ సొథరైః
2 సీథమానాం చమూం థృష్ట్వా పాణ్డుపుత్ర భయార్థితామ
సముజ్జిహీర్షుర వేగేన భిన్నాం నావమ ఇవార్ణవే
3 తతొ యుథ్ధమ అతీవాసీన ముహూర్తమ ఇవ భారత
భీరూణాం తరాసజననం శూరాణాం హర్షవర్ధనమ
4 కృపేణ శరవర్షాణి విప్ర ముక్తాని సంయుగే
సృఞ్జయాః శాతయామ ఆసుః శలభానాం వరజా ఇవ
5 శిఖణ్డీ తు తతః కరుథ్ధొ గౌతమం తవరితొ యయౌ
వవర్ష శరవర్షాణి సమన్తాథ ఏవ బరాహ్మణే
6 కృపస తు శరవర్షం తథ వినిహత్య మహాస్త్రవిత
శిఖణ్డినం రణే కరుథ్ధొ వివ్యాధ థశభిః శరైః
7 తతః శిఖణ్డీ కుపీతః శరైః సప్తభిర ఆహవే
కృపం వివ్యాధ సుభృశం కఙ్కపత్రైర అజిహ్మగైః
8 తతః కృపః శరైస తీక్ష్ణైః సొ ఽతివిథ్ధొ మహారదః
వయశ్వ సూత రదం చక్రే పార్షతం తు థవిజొత్తమః
9 హతాశ్వాత తు తతొ యానాథ అవప్లుత్య మహారదః
చర్మఖడ్గే చ సంగృహ్య సత్వరం బరాహ్మణం యయౌ
10 తమ ఆపతన్తం సహసా శరైః సంనతపర్వభిః
ఛాథయామ ఆస సమరే తథ అథ్భుతమ ఇవాభవత
11 తత్రాథ్భుతమ అపశ్యామ శిలానాం పలవనం యదా
నిశ్చేష్టొ యథ రణే రాజఞ శిఖణ్డీ సమతిష్ఠత
12 కృపేణ ఛాథితం థృష్ట్వా నృపొత్తమ శిఖణ్డినమ
పరత్యుథ్యయౌ కృపం తూర్ణం ధృష్టథ్యుమ్నొ మహారద
13 ధృష్టథ్యుమ్నం తతొ యాన్తం శారథ్వత రదం పరతి
పరతిజగ్రాహ వేగేన కృతవర్మా మహారదః
14 యుధిష్ఠిరమ అదాయాన్తం శారథ్వత రదం పరతి
సపుత్రం సహసేనం చ థరొణపుత్రొ నయవారయత
15 నకులం సహథేవం చ తవరమాణౌ మహారదౌ
పరతిజగ్రాహ తే పుత్రః శరవర్షేణ వారయన
16 భీమసేనం కరూషాంశ చ కేకయాన సహసృఞ్జయాన
కర్ణొ వైకర్తనొ యుథ్ధే వారయామ ఆస భారత
17 శిఖణ్డినస తతొ బాణాన కృపః శారథ్వతొ యుధి
పరాహిణొత తవరయా యుక్తొ థిధక్షుర ఇవ మారిష
18 తాఞ శరాన పరేషితాంస తేన సమన్తాథ ధేమభూషణాన
చిచ్ఛేథ ఖడ్గమ ఆవిధ్య భరామయంశ చ పునః పునః
19 శతచన్థ్రం తతశ చర్మ గౌతమః పార్షతస్య హ
వయధమత సాయకైస తూర్ణం తత ఉచ్చుక్రుశుర జనాః
20 స విచర్మా మహారాజ ఖడ్గపాణిర ఉపాథ్రవత
కృపస్య వశమ ఆపన్నొ మృత్యొర ఆస్యమ ఇవాతురః
21 శారథ్వత శరైర గరస్తం కలిశ్యమానం మహాబలమ
చిత్రకేతుసుతొ రాజన సుకేతుస తవరితొ యయౌ
22 వికిరన బరాహ్మణం యుథ్ధే బహుభిర నిశితైః శరైః
అభ్యాపతథ అమేయాత్మా గౌతమస్య రదం పరతి
23 థృష్ట్వావిషహ్యం తం యుథ్ధే బరాహ్మణం చరితవ్రతమ
అపయాతస తతస తూర్ణం శిఖణ్డీ రాజసత్తమ
24 సుకేతుస తు తతొ రాజన గౌతమం నవభిః శరైః
విథ్ధ్వా వివ్యాధ సప్తత్యా పునశ చైనం తరిభిః శరైః
25 అదాస్య సశరం చాపం పునశ చిచ్ఛేథ మారిష
సారదిం చ శరేణాస్య భృశం మర్మణ్య అతాడయత
26 గౌతమస తు తతః కరుథ్ధొ ధనుర గృహ్య నవం థృఢమ
సుకేతుం తరింశతా బాణైః సర్వమర్మస్వ అతాడయత
27 స విహ్వలితసర్వాఙ్గః పరచచాల రదొత్తమే
భూమిచాలే యదా వృక్షశ చలత్య ఆకమ్పితొ భృశమ
28 చలతస తస్య కాయాత తు శిరొ జవలితకుణ్డలమ
సొష్ణీషం సశిరస్త్రాణం కషురప్రేణాన్వపాతయత
29 తచ్ఛిరః పరాపతథ భూమౌ శయేనాహృతమ ఇవామిషమ
తతొ ఽసయ కాయొ వసుధాం పశ్చాత పరాప తథా చయుతః
30 తస్మిన హతే మహారాజ తరస్తాస తస్య పథానుగాః
గౌతమం సమరే తయక్త్వా థుథ్రువుస తే థిశొ థశ
31 ధృష్టథ్యుమ్నం తు సమరే సంనివార్య మహాబలః
కృతవర్మాబ్రవీథ ధృష్టస తిష్ఠ తిష్ఠేతి పార్షతమ
32 తథ అభూత తుములం యుథ్ధం వృష్ణిపార్షతయొ రణే
ఆమిషార్దే యదా యుథ్ధం శయేనయొర గృథ్ధయొర నృప
33 ధృష్టథ్యుమ్నస తు సమరే హార్థిక్యం నవభిః శరైః
ఆజఘానొరసి కరుథ్ధః పీడయన హృథికాత్మజమ
34 కృతవర్మా తు సమరే పార్షతేన థృఢాహతః
పార్షతం సరదం సాశ్వం ఛాథయామ ఆస సాయకైః
35 సరదశ ఛాథితొ రాజన ధృష్టథ్యుమ్నొ న థృశ్యతే
మేఘైర ఇవ పరిచ్ఛన్నొ భాస్కరొ జలథాగమే
36 విధూయ తం బాణగణం శరైః కనకభూషణైః
వయరొచత రణే రాజన ధృష్టథ్యుమ్నః కృతవ్రణః
37 తతస తు పార్షతః కరుథ్ధః శస్త్రవృష్టిం సుథారుణామ
కృతవర్మాణమ ఆసాథ్య వయసృజత పృతనా పతిః
38 తామ ఆపతన్తీం సహసా శస్త్రవృష్టిం నిరన్తరామ
శరైర అనేకసాహస్రైర హార్థిక్యొ వయధమథ యుధి
39 థృష్ట్వా తు థారితాం యుథ్ధే శస్త్రవృష్టిం థురుత్తరామ
కృతవర్మాణమ అభ్యేత్య వారయామ ఆస పార్షతః
40 సారదిం చాస్య తరసా పరాహిణొథ యమసాథనమ
భల్లేన శితధారేణ స హతః పరాపతథ రదాత
41 ధృష్టథ్యుమ్నస తు బలవాఞ జిత్వా శత్రుం మహారదమ
కౌరవాన సమరే తూర్ణం వారయామ ఆస సాయకైః
42 తతస తే తావకా యొధా ధృష్టథ్యుమ్నమ ఉపాథ్రవన
సింహనాథ రవం కృత్వా తతొ యుథ్ధమ అవర్తత