కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 37

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 37)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
వర్తమానే తథా యుథ్ధే కషత్రియాణాం నిమజ్జనే
గాణ్డీవస్య మహాన ఘొషః శుశ్రువే యుధి మారిష
2 సంశప్తకానాం కథనమ అకరొథ యత్ర పాణ్డవః
కొసలానాం తదా రాజన నారాయణ బలస్య చ
3 సంశప్తకాస తు సమరే శరవృష్టిం సమన్తతః
అపాతయన పార్ద మూర్ధ్ని జయ గృథ్ధాః పరమన్యవః
4 తాం వృష్టిం సహసా రాజంస తరసా ధారయన పరభుః
వయగాహత రణే పార్దొ వినిఘ్నన రదినాం వరః
5 నిగృహ్య తు రదానీకం కఙ్కపత్రైః శిలాశితైః
ఆససాథ రణే పార్దః సుశర్మాణం మహారదమ
6 స తస్య శరవర్షాణి వవర్ష రదినాం వరః
తదా సంశప్తకాశ చైవ పార్దస్య సమరే సదితాః
7 సుశర్మా తు తతః పార్దాం విథ్ధ్వా నవభిర ఆశుగైః
జనార్థనం తరిభిర బాణైర అభ్యహన థక్షిణే భుజే
తతొ ఽపరేణ భల్లేన కేతుం వివ్యాధ మారిష
8 స వానరవరొ రాజన విశ్వకర్మ కృతొ మహాన
ననాథ సుమహాన నాథం భీషయన వై ననర్థ చ
9 కపేస తు నినథం శరుత్వా సంత్రస్తా తవ వాహినీ
భయం విపులమ ఆథాయ నిశ్చేష్టా సమపథ్యత
10 తతః సా శుశుభే సేనా నిశ్చేష్టావస్దితా నృప
నానాపుష్పసమాకీర్ణం యదా చైత్రరదం వనమ
11 పరతిలభ్య తతః సంజ్ఞాం యొధాస తే కురుసత్తమ
అర్జునం సిషిచుర బాణైః పర్వతం జలథా ఇవ
పరివవ్రుస తథా సర్వే పాణ్డవస్య మహారదమ
12 తే హయాన రదచక్రే చ రదేషాశ చాపి భారత
నిగృహ్య బలవత తూర్ణం సింహనాథమ అదానథన
13 అపరే జగృహుశ చైవ కేశవస్య మహాభుజౌ
పార్దమ అన్యే మహారాజ రదస్దం జగృహుర ముథా
14 కేశవస తు తథా బాహూ విధున్వన రణమూర్ధని
పాతయామ ఆస తాన సర్వాన థుష్టహస్తీవ హస్తినః
15 తతః కరుథ్ధొ రణే పార్దః సంవృతస తైర మహారదైః
నిగృహీతం రదం థృష్ట్వా కేశవం చాప్య అభిథ్రుతమ
రదారూఢాంశ చ సుబహూన పథాతీంశ చాప్య అపాతయత
16 ఆసన్నాంశ చ తతొ యొధాఞ శరైర ఆసన్న యొధిభిః
చయావయామ ఆస సమరే కేశవం చేథమ అబ్రవీత
17 పశ్య కృష్ణ మహాబాహొ సంశప్తక గణాన మయా
కుర్వాణాన థారుణం కర్మ వధ్యమానాన సహస్రశః
18 రదబన్ధమ ఇథం ఘొరం పృదివ్యాం నాస్తి కశ చన
యః సహేత పుమాఁల లొకే మథ అన్యొ యథుపుంగవ
19 ఇత్య ఏవమ ఉక్త్వా బీభత్సుర థేవథత్తమ అదాధమత
పాఞ్చజన్యం చ కృష్ణొ ఽపి పూరయన్న ఇవ రొథసీ
20 తం తు శఙ్ఖస్వనం శరుత్వా సంశప్తక వరూదినీ
సంచచాల మహారాజ విత్రస్తా చాభవథ భృషమ
21 పథబన్ధం తతశ చక్రే పాణ్డవః పరవీరహా
నాగమ అస్త్రం మహారాజ సంప్రొథీర్య ముహుర ముహుః
22 యాన ఉథ్థిశ్య రణే పార్దః పథబన్ధం చకార హ
తే బథ్ధాః పథబన్ధేన పాణ్డవేన మహాత్మనా
నిశ్చేష్టా అభవన రాజన్న అశ్మసారమయా ఇవ
23 నిశ్చేష్టాంస తు తతొ యొధాన అవధీత పాణ్డునన్థనః
యదేన్థుః సమరే థైత్యాంస తారకస్య వధే పురా
24 తే వధ్యమానాః సమరే ముముచుస తం రదొత్తమమ
ఆయుధాని చ సర్వాణి విస్రష్టుమ ఉపచక్రముః
25 తతః సుశర్మా రాజేన్థ్ర గృహీతాం వీక్ష్య వాహినీమ
సౌపర్ణమ అస్త్రం తవరితః పరాథుశ్చక్రే మహారదః
26 తతః సుపర్ణాః సంపేతుర భక్షయన్తొ భుజంగమాన
తే వై విథుథ్రువుర నాగా థృష్ట్వా తాన ఖచరాన నృప
27 బభౌ బలం తథ విముక్తం పథబన్ధాథ విశాం పతే
మేఘవృన్థాథ యదా ముక్తొ భాస్కరస తాపయన పరజాః
28 విప్రముక్తాస తు తే యొధాః ఫల్గునస్య రదం పరతి
ససృజుర బాణసంఘాంశ చ శస్త్రసంఘాంశ చ మారిష
29 తాం మహాస్త్ర మయీం వృష్టిం సంఛిథ్య శరవృష్టిభిః
వయవాతిష్ఠత తతొ యొధాన వాసవిః పరవీరహా
30 సుశర్మా తు తతొ రాజన బాణేనానత పర్వణా
అర్జునం హృథయే విథ్ధ్వా వివ్యాధాన్యైస తరిభిః శరైః
స గాఢవిథ్ధొ వయదితొ రదొపస్ద ఉపావిశత
31 పరతిలభ్య తతః సంజ్ఞాం శవేతాశ్వః కృష్ణసారదిః
ఐన్థ్రమ అస్త్రమ అమేయాత్మా పరాథుశ్చక్రే తవరాన్వితః
తతొ బాణసహస్రాణి సముత్పన్నాని మారిష
32 సర్వథిక్షు వయథృశ్యన్త సూథయన్తొ నృప థవిపాన
హయాన రదాంశ చ సమరే శస్త్రైః శతసహస్రశః
33 వధ్యమానే తతః సైన్యే విపులా భీః సమావిశత
సంశప్తక గణానాం చ గొపాలానాం చ భారత
న హి కశ చిత పుమాంస తత్ర యొ ఽరజునం పరత్యయుధ్యత
34 పశ్యతాం తత్ర వీరాణామ అహన్యత మహథ బలమ
హన్యమానమ అపశ్యంశ చ నిశ్చేష్టాః సమ పరాక్రమే
35 అయుతం తత్ర యొధానాం హత్వా పాణ్డుసుతొ రణే
వయభ్రాజత రణే రాజన విధూమొ ఽగనిర ఇవ జవలన
36 చతుర్థశసహస్రాణి యాని శిష్టాని భారత
రదానామ అయుతం చైవ తరిసాహస్రాశ చ థన్తినః
37 తతః సంశప్తకా భూయః పరివవ్రుర ధనంజయమ
మర్తవ్యమ ఇతి నిశ్చిత్య జయం వాపి నివర్తనమ
38 తత్ర యుథ్ధం మహథ ధయాసీత తావకానాం విశాం పతే
శూరేణ బలినా సార్ధం పాణ్డవేన కిరీటినా