కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 36

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 36)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 []
కషత్రియాస తే మహారాజ పరస్పరవధైషిణః
అన్యొన్యం సమరే జఘ్నుః కృతవైరాః పరస్పరమ
2 రదౌఘాశ చ హయౌఘాశ చ నరౌఘాశ చ సమన్తతః
గజౌఘాశ చ మహారాజ సంసక్తాః సమ పరస్పరమ
3 గథానాం పరిఘాణాం చ కణపానాం చ సర్పతామ
పరాసానాం భిణ్డిపాలానాం భుశుణ్డీనాం చ సర్వశః
4 సంపాతం చాన్వపశ్యామ సంగ్రామే భృశథారుణే
శలభా ఇవ సంపేతుః సమన్తాచ ఛరవృష్టయః
5 నాగా నాగాన సమాసాథ్య వయధమన్త పరస్పరమ
హయా హయాంశ చ సమరే రదినొ రదినస తదా
పత్తయః పత్తిసంఘైశ చ హయసంఘైర హయాస తదా
6 పత్తయొ రదమాతఙ్గాన రదా హస్త్యశ్వమ ఏవ చ
నాగాశ చ సమరే తర్యఙ్గం మమృథుః శీఘ్రగా నృప
7 పతతాం తత్ర శూరాణాం కరొశతాం చ పరస్పరమ
ఘొరమ ఆయొధనం జజ్ఞే పశూనాం వైశసం యదా
8 రుధిరేణ సమాస్తీర్ణా భాతి భారత మేథినీ
శక్ర గొప గణాకీర్ణా పరావృషీవ యదా ధరా
9 యదా వా వాససీ శుక్లే మహారజన రఞ్జితే
బిభృత్యాథ యువతిః శయామా తథ్వథ ఆసీథ వసుంధరా
మాంసశొణితచిత్రేవ శాతకౌమ్భమయీవ చ
10 ఛిన్నానాం చొత్తమాఙ్గానాం బాహూనాం చొరుభిః సహ
కుణ్డలానాం పరవిథ్ధానాం భూషణానాం చ భారత
11 నిష్కాణామ అధిసూత్రాణాం శరీరాణాం చ ధన్వినామ
వర్మణాం సపతాకానాం సంఘాస తత్రాపతన భువి
12 గజాన గజాః సమాసాథ్య విషాణాగ్రైర అథారయన
విషాణాభిహతాస తే చ భరాజన్తే థవిరథా యదా
13 రుధిరేణావసిక్తాఙ్గా గైరికప్రస్రవా ఇవ
యదా భరాజన్తి సయన్థన్తః పర్వతా ధాతుమణ్డితాః
14 తొమరాన గజిభిర ముక్తాన పరతీపాన ఆస్దితాన బహూన
హస్తైర విచేరుస తే నాగా బభఞ్జుశ చాపరే తదా
15 నారాచైశ ఛిన్నవర్మాణొ భరాజన్తే సమ గజొత్తమాః
హిమాగమే మహారాజ వయభ్రా ఇవ మహీధరాః
16 శరైః కనకపుఙ్ఖైస తు చితా రేజుర గజొత్తమాః
ఉల్కాభిః సంప్రథీప్తాగ్రాః పర్వతా ఇవ మారిష
17 కేచ చిథ అభ్యాహతా నాగా నాగైర నగనిభా భువి
నిపేతుః సమరే తస్మిన పక్షవన్త ఇవాథ్రయః
18 అపరే పరాథ్రవన నాగాః శల్యార్తా వరణపీడితాః
పరతిమానైశ చ కుమ్భైశ చ పేతుర ఉర్వ్యాం మహాహవే
19 నిషేథుః సింహవచ చాన్యే నథన్తొ భైరవాన రవాన
మమ్లుశ చ బహవొ రాజంశ చుకూజుశ చాపరే తదా
20 హయాశ చ నిహతా బాకైః సవర్ణభాణ్డ పరిచ్ఛథాః
నిషేథుశ చైవ మమ్లుశ చ బభ్రముశ చ థిశొ థశ
21 అపరే కృష్యమాణాశ చ వివేష్టన్తొ మహీతలే
భావాన బహువిధాంశ చక్రుస తాడితాః శరతొమరైః
22 నరాస తు నిహతా భూమౌ కూజన్తస తత్ర మారిష
థృష్ట్వా చ బాన్ధవాన అన్యే పితౄన అన్యే పితామహాన
23 ధావమానాన పరాంశ చైవ థృష్ట్వాన్యే తత్ర భారత
గొత్ర నామాని ఖయాతాని శశంసుర ఇతరేతరమ
24 తేషాం ఛిన్నా మహారాజ భుజాః కనకభూషణాః
ఉథ్వేష్టన్తే వివేష్టన్తే పతన్తే చొత్పతన్తి చ
25 నిపతన్తి తదా భూమౌ సఫురన్తి చ సహస్రశః
వేగాంశ చాన్యే రణే చక్రుః సఫురన్త ఇవ పన్నగాః
26 తే భుజా భొగి భొగాభాశ చన్థనాక్తా విశాం పతే
లొహితార్థ్రా భృశం రేజుస తపనీయధ్వజా ఇవ
27 వర్తమానే తదా ఘొరే సంకులే సర్వతొథిశమ
అవిజ్ఞాతాః సమ యుధ్యన్తే వినిఘ్నన్తః పరస్పరమ
28 భౌమేన రజసా కీర్ణే శస్త్రసంపాత సంకులే
నైవ సవే న పరే రాజన వయజ్ఞాయన్త తమొవృతే
29 తదా తథ అభవథ యుథ్ధం ఘొరరూపం భయానకమ
శొణితొథా మహానథ్యః పరసస్రుస తత్ర చాసకృత
30 శీర్ష పాషాణ సంఛన్నాః కేశశైవలశాథ్వలాః
అస్ది సంఘాతసంకీర్ణా ధనుః శరవరొత్తమాః
31 మాంసకర్థమ పఙ్కాశ చ శొణితౌఘాః సుథారుణాః
నథీః పరవర్తయామ ఆసుర యమ రాష్ట్రవివర్ధనీః
32 తా నథ్యొ ఘొరరూపాశ చ నయన్త్యొ యమసాథనమ
అవగాఢా మజ్జయన్త్యః కషత్రస్యాజనయన భయమ
33 కరవ్యాథానాం నరవ్యాఘ్ర నర్థతాం తత్ర తత్ర హ
ఘొరమ ఆయొధనం జజ్ఞే పరేతరాజపురొపమమ
34 ఉత్దితాన్య అగణేయాని కబన్ధాని సమన్తతః
నృత్యన్తి వై భూతగణాః సంతృప్తా మాంసశొణితైః
35 పీత్వా చ శొణితం తత్ర వసాం పీత్వా చ భారత
మేథొ మజ్జా వసా తృప్తాస తృప్తా మాంసస్య చైవ హి
ధావమానాశ చ థృశ్యన్తే కాకగృధ్రబలాస తదా
36 శూరాస తే సమరే రాజన భయం తయక్త్వా సుథుస్త్యజమ
యొధవ్రతసమాఖ్యాతాశ చక్రుః కర్మాణ్య అభీతవత
37 శరశక్తిసమాకీర్ణే కరవ్యాథగణసంకులే
వయచరన్త గణైః శూరాః ఖయాపయన్తః సవపౌరుషమ
38 అన్యొన్యం శరావయన్తి సమ నామగొత్రాణి భారత
పితృనామాని చ రణే గొత్ర నామాని చాభితః
39 శరావయన్తొ హి బహవస తత్ర యొధా విశాం పతే
అన్యొన్యమ అవమృథ్నన్తః శక్తితొమరపట్టిశైః
40 వర్తమానే తథా యుథ్ధే ఘొరరూపే సుథారుణే
వయషీథత కౌరవీ సేనా భిన్నా నౌర ఇవ సాగరే