కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 35

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 35)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
సుథుష్కరమ ఇథం కర్మకృతం భీమేన సంజయ
యేన కర్ణొ మహాబాహూ రదొపస్దే నిపాతితః
2 కర్ణొ హయ ఏకొ రణే హన్తా సృఞ్జయాన పాణ్డవైః సహ
ఇతి థుర్యొధనః సూత పరాబ్రవీన మాం ముహుర ముహుః
3 పరాజితం తు రాధేయం థృష్ట్వా భీమేన సంయుగే
తతః పరం కిమ అకరొత పుత్రొ థుర్యొధనొ మమ
4 [స]
విభ్రాన్తం పరేక్ష్య రాధేయం సూతపుత్రం మహాహవే
మహత్యా సేనయా రాజన సొథర్యాన సమభాషత
5 శీఘ్రం గచ్ఛత భథ్రం వొ రాధేయం పరిరక్షత
భీమసేనభయాగాధే మజ్జన్తం వయసనార్ణవే
6 తే తు రాజ్ఞః సమాథిష్టా భీమసేనజిఘాంసవః
అభ్యవర్తన్త సంక్రుథ్ధాః పతంగా ఇవ పావకమ
7 శరుతాయుర థుర్ధరః కరాదొ వివిత్సుర వికటః సమః
నిషఙ్గీ కవచీ పాశీ తదా నన్థొపనన్థకౌ
8 థుష్ప్రధర్షః సుబాహుశ చ వాతవేగసువర్చసౌ
ధనుర గరాహొ థుర్మథశ చ తదా సత్త్వసమః సహః
9 ఏతే రదైః పరివృతా వీర్యవన్తొ మహాబలాః
భీమసేనం సమాసాథ్య సమన్తాత పర్యవారయన
తే వయముఞ్చఞ శరవ్రాతాన నానా లిఙ్గాన సమన్తతః
10 స తైర అభ్యర్థ్యమానస తు భీమసేనొ మహాబలః
తేషామ ఆపతతాం కషిప్రం సుతానాం తే నరాధిప
రదైః పఞ్చాశతా సార్ధం పఞ్చాశన నయహనథ రదాన
11 వివిత్సొస తు తతః కరుథ్ధొ భల్లేనాపాహరచ ఛిరః
సకుణ్డల శిరస తరాణం పూర్ణచన్థ్రొపమం తథా
భీమేన చ మహారాజ స పపాత హతొ భువి
12 తం థృష్ట్వా నిహతం శూరం భరాతరః సర్వతః పరభొ
అబ్భ్యథ్రవన్త సమరే భీమం భీమపరాక్రమమ
13 తతొ ఽపరాభ్యాం భల్లాభ్యాం పుత్రయొస తే మహాహవే
జహార సమరే పరాణాన భీమొ భీమపరాక్రమః
14 తౌ ధరామ అన్వపథ్యేతాం వాతరుగ్ణావ ఇవ థరుమౌ
వికటశ చ సమశ చొభౌ థేవగర్భసమౌ నృప
15 తతస తు తవరితొ భీమః కరాదం నిన్యే యమక్షయమ
నారాచేన సుతీక్ష్ణేన స హతొ నయపతథ భువి
16 హాహాకారస తతస తీవ్రః సంబభూవ జనేశ్వర
వధ్యమానేషు తే రాజంస తథా పుత్రేషు ధన్విషు
17 తేషాం సంలులితే సైన్యే భీమసేనొ మహాబలః
నన్థొపనన్థౌ సమరే పరాపయథ యమసాథనమ
18 తతస తే పరాథ్రవన భీతాః పుత్రాస తే విహ్వలీ కృతాః
భీమసేనం రణే థృష్ట్వా కాలాన్తకయమొపమమ
19 పుత్రాంస తే నిహతాన థృష్ట్వా సూతపుత్రొ మహామనాః
హంసవర్ణాన హయాన భూయః పరాహిణొథ యత్ర పాణ్డవః
20 తే పరేషితా మహారాజ మథ్రరాజేన వాజినః
భీమసేనరదం పరాప్య సమసజ్జన్త వేగితాః
21 స సంనిపాతస తుములొ ఘొరరూపొ విశాం పతే
ఆసీథ రౌథ్రొ మహారాజ కర్ణ పాణ్డవయొర మృధే
22 థృష్ట్వా మమ మహారాజ తౌ సమేతౌ మహారదౌ
ఆసీథ బుథ్ధిః కదం నూనమ ఏతథ అథ్య భవిష్యతి
23 తతొ ముహూర్తాథ రాజేన్థ్ర నాతికృచ్ఛ్రాథ ధసన్న ఇవ
విరదం భీమకర్మాణం భీమం కర్ణశ చకార హ
24 విరదొ భరతశ్రేష్ఠః పరహసన్న అనిలొపమః
గథాహస్తొ మహాబాహుర అపతత సయన్థనొత్తమాత
25 నాగాన సప్తశతాన రాజాన్న ఈష థన్తాన పరహారిణః
వయధమత సహసా భీమః కరుథ్ధ రూపాః పరంతపః
26 థన్తవేష్టేషు నేత్రేషు కమ్భేషు స కటేషు చ
మర్మస్వ అపి చ మర్మజ్ఞొ నినథన వయధమథ భృశమ
27 తతస తే పరాథ్రవన భీతాః పరతీపం పరహితాః పునః
మహామాత్రైస తమ ఆవవ్రుర మేఘా ఇవ థివాకరమ
28 తాన స సప్తశతాన నాగాన సారొహాయుధ కేతనాన
భూమిష్ఠొ గథయా జఘ్నే శరన మేఘాన ఇవానిలః
29 తతః సుబల పుత్రస్య నాగాన అతిబలాన పునః
పొదయామ ఆస కౌన్తేయొ థవాపఞ్చాశతమ ఆహవే
30 తదా రదశతం సాగ్రం పత్తీంశ చ శతశొ ఽపరాన
నయహనత పాణ్డవొ యుథ్ధే తాపయంస తవ వాహినీమ
31 పరతాప్యమానం సూర్యేణ భీమేన చ మహాత్మనా
తవ సైన్యం సంచ్చుకొచ చర్మ వహ్ని గతం యదా
32 తే భీమ భయసంత్రస్తాస తావకా భరతర్షభ
విహాయ సమరే భీమం థుథ్రువుర వై థిశొ థశ
33 రదాః పఞ్చశతాశ చాన్యే హరాథినశ చర్మ వర్మిణః
భీమమ అభ్యథ్రవంస తూర్ణం శరపూగైః సమన్తతః
34 తాన ససూత రదాన సర్వాన సపతాకా ధవజాయుధాన
పొదయామ ఆస గథయా భీమొ విష్ణుర ఇవాసురాన
35 తతః శకునినిర్థిష్టాః సాథినః శూర సంమతాః
తరిసాహస్రా యయుర భీమం శక్త్యృష్టి పరాసపాణయః
36 తాన పరత్యుథ్గమ్య యవనాన అశ్వారొహాన వరారిహా
విచరన వివిధాన మార్గాన ఘాతయామ ఆస పొదయన
37 తేషామ ఆసీన మహాఞ శబ్థస తాడితానాం చ సార్వశః
అసిభిశ ఛిథ్యమానానాం నడానామ ఇవ భారత
38 ఏవం సుబల పుత్రస్య తరిసాహస్రాన హయొత్తమాన
హత్వాన్యం రదమ ఆస్దాయ కరుథ్ధొ రాధేయమ అభ్యయాత
39 కర్ణొ ఽపి సమరే రాజన ధర్మపుత్రమ అరింథమమ
శరైః పరచ్ఛాథయామ ఆస సారదిం చాప్య అపాతయత
40 తతః సంమ్ప్రథ్రుతం సంఖ్యే రదం థృష్ట్వా మహారదః
అన్వధావత కిరన బాణైః కఙ్కపత్రైర అజిహ్మగైః
41 రాజానమ అభి ధావన్తం శరైర ఆవృత్య రొథసీ
కరుథ్ధః పరచ్ఛాథయామ ఆస శరజాలేన మారుతిః
42 సంనివృత్తస తతస తూర్ణం రాధేయః శత్రుకర్శనః
భీమం పరచ్ఛాథయామ ఆస సమన్తాన నిశితైః శరైః
43 భీమసేనరదవ్యగ్రం కర్ణం భారత సాత్యకిః
అభ్యర్థయథ అమేయాత్మా పార్ష్ణిగ్రహణకారణాత
అభ్యవర్తత కర్ణస తమ అర్థితొ ఽపి శరైర భృశమ
44 తావ అన్యొన్యం సమాసాథ్య వృషాభౌ సర్వధన్వినామ
విసృజన్తౌ శరాంశ చిత్రాన విభ్రాజేతాం మనస్వినౌ
45 తాభ్యాం వియతి రాజేన్థ్ర వితతం భీమథర్శనమ
కరౌఞ్చపృష్ఠారుణం రౌథ్రం బాణజాలం వయథృశ్యత
46 నైవ సూర్యప్రభాం ఖం వా న థిశః పరథిశః కుతః
పరాజ్ఞాసిష్మ వయం తాభ్యాం శరైర ముక్తైః సహస్రశః
47 మధ్యాహ్నే తపతొ రాజన భాస్కరస్య మహాప్రభాః
హృతాః సర్వాః శరౌఘైస తైః కర్ణమ ఆధవయొస తథా
48 సౌబలం కృతవర్మాణం థరౌణిమ ఆధిరదిం కృపమ
సంసక్తాన పాణ్డవైర థృష్ట్వా నివృత్తాః కురవః పునః
49 తేషామ ఆపతతాం శబ్థస తీవ్ర ఆసీథ విశాం పతే
ఉథ్ధూతానాం యదా వృష్ట్యా సాగరాణాం భయావహః
50 తే సేనే భృశసంవిగ్నే థృష్ట్వాన్యొన్యం మహారణే
హర్షేణ మహతా యుక్తే పరిగృహ్య పరస్పరమ
51 తతః పరవవృతే యుథ్ధం మధ్యం పరాప్తే థివాకరే
యాథృశం న కథాచిథ ధి థృష్టపూర్వం న చ శరుతమ
52 బలౌఘస తు సమాసాథ్య బలౌఘం సహసా రణే
ఉపాసర్పత వేగేన జలౌఘ ఇవ సాగరమ
53 ఆసీన నినాథః సుమహాన బలౌఘానాం పరస్పరమ
గర్జతాం సాగరౌఘాణాం యదా సయాన నిస్వనొ మహాన
54 తే తు సేనే సమాసాథ్య వేగవత్యౌ పరస్పరమ
ఏకీభావమ అనుప్రాప్తే నథ్యావ ఇవ సమాగమే
55 తతః పరవవృతే యుథ్ధం ఘొరరూపం విశాం పతే
కురూణాం పాణ్డవానాం చ లిప్సతాం సుమహథ యశః
56 కురూణాం గర్జతాం తత్ర అవిచ్ఛేథ కృతా గిరః
శరూయన్తే వివిధా రాజన నామాన్య ఉథ్థిశ్య భారత
57 యస్య యథ ధి రణే నయఙ్గం పితృతొ మాతృతొ ఽపి వా
కర్మతః శీలతొ వాపి స తచ ఛరావయతే యుధి
58 తాన థృష్ట్వా సమరే శూరాంస తర్జయానాన పరస్పరమ
అబ్భవన మే మతీ రాజన్న ఏషామ అస్తీతి జీవితమ
59 తేషాం థృష్ట్వా తు కరుథ్ధానాం వపూంష్య అమితతేజసామ
అభవన మే భయం తీవ్రం కదమ ఏతథ భవిష్యతి
60 తతస తే పాణ్డవా రాజన కౌరవాశ చ మహారదాః
తతక్షుః సాయకైస తీక్ష్ణైర నిఘ్నన్తొ హి పరస్పరమ