కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 34

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 34)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
తాన అభిథ్రవతొ థృష్ట్వా పాణ్డవాంస తావకం బలమ
కరొశతస తవ పుత్రస్య న సమ రాజన నయవర్తత
2 తతః పక్షాత పరపక్షాచ చ పరపక్షైశ చాపి థక్షిణాత
ఉథస్త శస్త్రాః కురవొ భీమమ అభ్యథ్రవన రణే
3 కర్ణొ ఽపి థృష్ట్వా థరవతొ ధార్తరాష్ట్రాన పరాఙ్ముఖాన
హంసవర్ణాన హయాగ్ర్యాంస తాన పరైషీథ యత్ర వృకొథరః
4 తే పరేషితా మహారాజ శల్యేనాహవ శొభినా
భీమసేనరదం పరాప్య సమసజ్జన్త వాజినః
5 థృష్ట్వా కర్ణం సమాయాన్తం భీమః కరొధసమన్వితః
మతిం థధ్రే వినాశాయ కర్ణస్య భరతర్షభ
6 సొ ఽబరవీత సాత్యకిం వీరం ధృష్టథ్యుమ్నం చ పార్షతమ
ఏనం రక్షత రాజానం ధర్మాత్మానం యుధిష్ఠిరమ
సంశయాన మహతొ ముక్తం కదం చిత పరేక్షితొ మమ
7 అగ్రతొ మే కృతొ రాజా ఛిన్నసర్వపరిచ్ఛథః
థుర్యొధనస్య పరీత్యర్దం రాధేయేన థురాత్మనా
8 అన్తమ అథ్య కరిష్యామి తస్య థుఃఖస్య పార్షత
హన్తా వాస్మి రణే కర్ణం స వా మాం నిహనిష్యతి
సంగ్రామేణ సుఘొరేణ సత్యమ ఏతథ బరవీమి వః
9 రాజానమ అథ్య భవతాం నయాసభూతం థథామి వై
అస్య సంరక్షణే సర్వే యతధ్వం విగతజ్వరాః
10 ఏవమ ఉక్త్వా మహాబాహుః పరాయాథ ఆధిరదిం పరతి
సింహనాథేన మహతా సర్వాః సంనాథయన థిశః
11 థృష్ట్వా తవరితమ ఆయాన్తం భీమం యుథ్ధాభినన్థినమ
సూతపుత్రమ అదొవాచ మథ్రాణామ ఈశ్వరొ విభుః
12 పశ్య కర్ణ మహాబాహుం కరుథ్ధం పాణ్డవనన్థనమ
థీర్ఘకాలార్జితం కరొధం మొక్తు కామం తవయి ధరువమ
13 ఈథృశం నాస్య రూపం మే థృష్టపూర్వం కథా చన
అభిమన్యౌ హతే కర్ణే రాక్షసే వా ఘటొత్కచే
14 తరైలొక్యస్య సమస్తస్య శక్తః కరుథ్ధొ నివారణే
బిభర్తి యాథృశం రూపం కాలాగ్నిసథృశం శుభమ
15 ఇతి బరువతి రాధేయం మథ్రాణామ ఈశ్వరే నృప
అభ్యవర్తత వై కర్ణం కరొధథీప్తొ వృకొథరః
16 తదాగతం తు సంప్రేక్ష్య భీమం యుథ్ధాభినన్థినమ
అబ్రవీథ వచనం శల్యం రాధేయః పరహసన్న ఇవ
17 యథ ఉక్తం వచనం మే ఽథయ తవయా మథ్రజనేశ్వర
భీమసేనం పరతి విభొ తత సత్యం నాత్ర సంశయః
18 ఏష శూరశ చ వీరశ చ కరొధనశ చ వృకొథరః
నిరపేక్షః శరీరే చ పరాణతశ చ బలాధికః
19 అజ్ఞాతవాసం వసతా విరాటనగరే తథా
థరౌపథ్యాః పరియకామేన కేవలం బాహుసంశ్రయాత
గూఢభావం సమాశ్రిత్య కీచకః సగణొ హతః
20 సొ ఽథయ సంగ్రామశిరసి సన్నథ్ధః కరొధమూర్చ్ఛితః
కింకరొథ్యత థణ్డేన మృత్యునాపి వరజేథ రణమ
21 చిరకాలాభిలషితొ మమాయం తు మనొరదః
అర్జునం సమరే హన్యాం మాం వా హన్యాథ ధనంజయః
స మే కథా చిథ అథ్యైవ భవేథ భీమ సమాగమాత
22 నిహతే భీమ సేతే తు యథి వా విరదీ కృతే
అభియాస్యతి మాం పార్దస తన మే సాధు భవిష్యతి
అత్ర యన మన్యసే పరాప్తం తచ ఛీఘ్రం సంప్రధారయ
23 ఏతచ ఛరుత్వా తు వచనం రాధేయస్య మహాత్మనః
ఉవాచ వచనం శల్యః సూతపుత్రం తదాగతమ
24 అభియాసి మహాబాహొ భీమసేనం మహాబలమ
నిరస్య భీమసేనం తు తతః పరాప్స్యసి ఫల్గునమ
25 యస తే కామొ ఽభిలషితశ చిరాత పరభృతి హృథ్గతః
స వై సంపత్స్యతే కర్ణ సత్యమ ఏతథ బరవీమి తే
26 ఏవమ ఉక్తే తతః కర్ణః శల్యం పునర అభాషత
హన్తాహమ అర్జునం సంఖ్యే మాం వా హన్తా ధనంజయః
యుథ్ధే మనః సమాధాయ యాహి యాహీత్య అచొథయత
27 తతః పరాయాథ రదేనాశు శల్యస తత్ర విశాం పతే
యత్ర భీమొ మహేష్వాసొ వయథ్రావయత వాహినీమ
28 తతస తూర్యనినాథశ చ భేరీణాం చ మహాస్వనః
ఉథతిష్ఠత రాజేన్థ్ర కర్ణ భీమ సమాగమే
29 భీమసేనొ ఽద సంక్రుథ్ధస తవ సైన్యం థురాసథమ
నారాచైర విమలైస తీక్ష్ణైర థిశః పరాథ్రావయథ బలీ
30 స సంనిపాతస తుములొ భీమరూపొ విశాం పతే
ఆసీథ రౌథ్రొ మహారాజ కర్ణ పాణ్డవయొర మృధే
తతొ ముహూర్తాథ రాజేన్థ్ర పాణ్డవః కర్ణమ ఆథ్రవత
31 తమ ఆపతన్తం సంప్రేక్ష్య కర్ణొ వైకర్తనొ వృషః
ఆజఘానొరసి కరుథ్ధొ నారాచేన సతనాన్తరే
పునశ చైనమ అమేయాత్మా శరవర్షైర అవాకిరత
32 స విథ్ధః సూతపుత్రేణ ఛాథయామ ఆస పత్రిభిః
వివ్యాధ నిశితైః కర్ణ నవభిర నతపర్వభిః
33 తస్య కర్ణొ ధనుర్మధ్యే థవిధా చిచ్ఛేథ పత్రిణా
అద తం ఛిన్నధన్వానమ అభ్యవిధ్యత సతనాన్తరే
నారాచేన సుతీక్ష్ణేన సర్వావరణభేథినా
34 సొ ఽనయత కార్ముకమ ఆథాయ సూతపుత్రం వృకొథరః
రాజన మర్మసు మర్మజ్ఞొ విథ్ధ్వా సునిశితైః శరైః
ననాథ బలవన నాథం కమ్పయన్న ఇవ రొథసీ
35 తం కర్ణః పఞ్చవింశత్యా నారాచానాం సమార్థయత
మథొత్కటం వనే థృప్తమ ఉల్కాభిర ఇవ కుఞ్జరమ
36 తతః సాయకభిన్నాఙ్గః పాణ్డవః కరొధమూర్చ్ఛితః
సంరమ్భామర్ష తామ్రాక్షః సూతపుత్ర వధేచ్ఛయా
37 స కార్ముకే మహావేగం భారసాధనమ ఉత్తమమ
గిరీణామ అపి భేత్తారం సాయకం సమయొజయత
38 వీకృష్య బలవచ చాపమ ఆ కర్ణాథ అతిమారుతిః
తం ముమొచ మహేష్వాసః కరుథ్ధః కర్ణ జిఘాంసయా
39 స విసృష్టొ బలవతా బాణొ వజ్రాశనిస్వనః
అథారయథ రణే కర్ణం వజ్రవేగ ఇవాచలమ
40 స భీమసేనాభిహతొ సూతపుత్రః కురూథ్వహా
నిషసాథ రదొపస్దే విసంజ్ఞః పృతనా పతిః
41 తతొ మథ్రాధిపొ థృష్ట్వా విసంజ్ఞం సూతనన్థనమ
అపొవాహ రదేనాజౌ కర్ణమ ఆహవశొభినమ
42 తతః పరాజితే కర్ణే ధార్తరాష్ట్రీం మహాచమూమ
వయథ్రావయథ భీమసేనొ యదేన్థ్రొ థానవీం చమూమ