కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 33

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 33)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
విథార్య కర్ణస తాం సేనాం ధర్మరాజమ ఉపాథ్రవత
రదహస్త్యశ్వపత్తీనాం సహస్రైః పరివారితః
2 నానాయుధ సహస్రాణి పరేషితాన్య అరిభిర వృషః
ఛిత్త్వా బాణశతైర ఉగ్రైస తాన విధ్యథ అసంభ్రమః
3 నిచకర్త శిరాంస్య ఏషాం బాహూన ఊరూంశ చ సర్వశః
తే హతా వసుధాం పేతుర భగ్నాశ చాన్యే విథుథ్రువుః
4 థరవిడాన్ధ్ర నిషాథాస తు పునః సాత్యకిచొథితాః
అభ్యర్థయఞ జిఘాంసన్తః పత్తయః కర్ణమ ఆహవే
5 తే విబాహు శిరస తరాణాః పరహతాః కర్ణ సాయకైః
పేతుః పృదివ్యాం యుగపచ ఛిన్నం శాలవనం యదా
6 ఏవం యొధశతాన్య ఆజౌ సహస్రాణ్య అయుతాని చ
హతానీయుర మహీం థేహైర యశసాపూరయన థిశః
7 అద వైకర్తనం కర్ణం రణే కరుథ్ధమ ఇవాన్తకమ
రురుధుః పాణ్డుపాఞ్చాలా వయాధిం మన్త్రౌషధైర ఇవ
8 స తాన పరమృథ్యాభ్యపతత పునర ఏవ యుధిష్ఠిరమ
మన్త్రౌషధిక్రియాతీతొ వయాధిర ఇత్య ఉల్బణొ యదా
9 స రాజగృథ్ధిభీ రుథ్ధః పాణ్డుపాఞ్చాల కేకయైః
నాశకత తాన అతిక్రాన్తుం మృత్యుర బరహ్మవిథొ యదా
10 తతొ యుధిష్ఠిరః కర్ణమ అథూరస్దం నివారితమ
అబ్రవీత పరవీరఘ్నః కరొధసంరక్తలొచనః
11 కర్ణ కర్ణ వృదా థృష్టే సూతపుత్ర వచః శృణు
సథా సపర్ధసి సంగ్రామే ఫల్గునేన యశస్వినా
తదాస్మాన బాధసే నిత్యం ధార్తరాష్ట్ర మతే సదితః
12 యథ బలం యచ చ తే వీర్యం పరథ్వేషొ యశ చ పాణ్డుషు
తత సర్వం థర్శయస్వాథ్య పౌరుషం మహథ ఆస్దితః
యుథ్ధశ్రథ్ధాం స తే ఽథయాహం వినేష్యామి మహాహవే
13 ఏవమ ఉక్త్వా మహారాజ కర్ణం పాణ్డుసుతస తథా
సువర్ణపుఙ్ఖైర థశభిర వివ్యాధాయొ మయైః శితైః
14 తం సూతపుత్రొ నవభిః పరత్యవిధ్యథ అరింథమః
వత్సథన్తైర మహేష్వాసః పరహసన్న ఇవ భారత
15 తతః కషురాభ్యాం పాఞ్చాల్యౌ చక్రరక్షౌ మహాత్మనః
జఘాన సమరే శూరః శరైః సంనతపర్వభిః
16 తావ ఉభౌ ధర్మరాజస్య పరవీరౌ పరిపార్శ్వతః
రదాభ్యాశే చకాశేతే చన్థ్రస్యేవ పునర వసూ
17 యుధిష్ఠిరః పునః కర్ణమ అవిధ్యత తరింశతా శరైః
సుషేణం సత్యసేనం చ తరిభిస తరిభిర అతాడయత
18 శల్యం నవత్యా వివ్యాధ తరిసప్తత్యా చ సూతజమ
తాంశ చాస్య గొప్తౄన వివ్యాధ తరిభిస తరిభిర అజిహ్మగైః
19 తతః పరహస్యాధిరదిర విధున్వానః స కార్ముకమ
భిత్త్వా భల్లేన రాజానం విథ్ధ్వా షష్ట్యానథన ముథా
20 తతః పరవీరాః పాణ్డూనామ అభ్యధావన యుధిష్ఠిరమ
సూతపుత్రాత పరీప్సన్తః కర్ణమ అభ్యర్థయఞ శరైః
21 సాత్యకిశ చేకితానశ చ యుయుత్సుః పాణ్డ్య ఏవ చ
ధృష్టథ్యుమ్నః శిఖణ్డీ చ థరౌపథేయాః పరభథ్రకాః
22 యమౌ చ భీమసేనశ చ శిశుపాలస్య చాత్మజః
కారూషా మత్స్యశేషాశ చ కేకయాః కాశికొసలాః
ఏతే చ తవరితా వీరా వసుషేణమ అవారయన
23 జనమేజయశ చ పాఞ్చాల్యః కర్ణం వివ్యాధ సాయకైః
వరాహకర్ణైర నారాచైర నాలీకైర నిశితైః శరైః
వత్సథన్తైర విపాఠైశ చ కషురప్రైశ చటకా ముఖైః
24 నానాప్రహరణైశ చొగ్రై రదహస్త్యశ్వసాథినః
సర్వతొ ఽభయాథ్రవన కర్ణం పరివార్య జిఘాంసయా
25 స పాణ్డవానాం పరవరైః సర్వతః సమభిథ్రుతః
ఉథైరయథ బరాహ్మమ అస్త్రం శరైః సంపూరయన థిశః
26 తదా శరమహాజ్వాలొ వీర్యొష్మా కర్ణ పావకః
నిర్థహన పాణ్డవ వనం చారు పర్యచరథ రణే
27 స సంవార్య మహాస్త్రాణి మహేష్వాసొ మహాత్మనామ
పరహస్య పురుషేన్థ్రస్య శరైశ చిచ్ఛేథ కార్ముకమ
28 తద సంధాయ నవతిం నిమేషాన నతపర్వణామ
బిభేథ కవచం రాజ్ఞొ రణే కర్ణః శితైః శరైః
29 తథ వర్మ హేమవికృతం రరాజ నిపతత తథా
సవిథ్యుథభ్రం సవితుః శిష్టం వాతహతం యదా
30 తథ అఙ్గం పురుషేన్థ్రస్య భరష్టవర్మ వయరొచత
రత్నైర అలంకృతం థివ్యైర వయభ్రం నిశి యదా నభః
31 స వివర్మా శరైః పార్దొ రుధిరేణ సముక్షితః
కరుథ్ధః సర్వాయసీం శక్తిం చిక్షేపాధిరదిం పరతి
32 తాం జవలన్తీమ ఇవాకాశే శరైశ చిచ్ఛేథ సప్తభిః
సా ఛిన్నా భూమిమ అపతన మహేష్వాసస్య సాయకైః
33 తతొ బాహ్వొర లలాటే చ హృథి చైవ యుధిష్ఠిరః
చతుర్భిస తొమరైః కర్ణం తాడయిత్వా ముథానథత
34 ఉథ్భిన్న రుధిరః కర్ణః కరుథ్ధః సర్ప ఇవ శవసన
ధవజం చిచ్ఛేథ భల్లేన తరిభిర వివ్యాధ పాణ్డవమ
ఇషుధీ చాస్య చిచ్ఛేథ రదం చ తిలశొ ఽచఛినత
35 ఏవం పార్దొ వయపాయాత స నిహతప్రార్ష్టి సారదిః
అశక్నువన పరముఖతః సదాతుం కర్ణస్య థుర్మనాః
36 తమ అభిథ్రుత్య రాధేయః సకన్ధం సంస్పృశ్య పాణినా
అబ్రవీత పరహసన రాజన కుత్సయన్న ఇవ పాణ్డవమ
37 కదం నామ కులే జాతః కషత్రధర్మే వయవస్దితః
పరజహ్యాత సమరే శత్రూన పరాణాన రక్షన మహాహవే
38 న భవాన కషత్రధర్మేషు కుశలొ ఽసీతి మే మతిః
బరాహ్మే బలే భవాన యుక్తః సవాధ్యాయే యజ్ఞకర్మణి
39 మాం సమ యుధ్యస్వ కౌన్తేయ మా చ వీరాన సమాసథః
మా చైనాన అప్రియం బరూహి మా చ వరజ మహారణమ
40 ఏవమ ఉక్త్వా తతః పార్దం విసృజ్య చ మహాబలః
నయహనత పాణ్డవీం సేనాం వజ్రహస్త ఇవాసురీమ
తతః పరాయాథ థరుతం రాజన వరీడన్న ఇవ జనేశ్వరః
41 అద పరయాన్తం రాజానమ అన్వయుస తే తథాచ్యుతమ
చేథిపాణ్డవ పాఞ్చాలాః సాత్యకిశ చ మహారద
థరౌపథేయాస తదా శూరా మాథ్రీపుత్రౌ చ పాణ్డవౌ
42 తతొ యుధిష్ఠిరానీకం థృష్ట్వా కర్ణః పరాఙ్ముఖమ
కురుభిః సహితొ వీరైః పృష్ఠగైః పృష్ఠమ అన్వయాత
43 శఙ్ఖభేరీ నినాథైశ చ కార్ముకాణాం చ నిస్వనైః
బభూవ ధార్తరాష్ట్రాణాం సింహనాథ రవస తథా
44 యుధిష్ఠిరస తు కౌరవ్య రదమ ఆరుహ్య సత్వరః
శరుతకీర్తేర మహారాజ థృష్టవాన కర్ణ విక్రమమ
45 కాల్యమానం బలం థృష్ట్వా ధర్మరాజొ యుధిష్ఠిరః
తాన యొధాన అబ్రవీత కరుథ్ధొ హతైనం వై సహస్రశః
46 తతొ రాజ్ఞాభ్యనుజ్ఞాతాః పాణ్డవానాం మహారదాః
భీమసేనముఖాః సర్వే పుత్రాంస తే పరత్యుపాథ్రవన
47 అభవత తుములః శబ్థొ యొధానాం తత్ర భారత
హస్త్యశ్వరదపత్తీనాం శస్త్రాణాం చ తతస తతః
48 ఉత్తిష్ఠత పరహరత పరైతాభిపతతేతి చ
ఇతి బరువాణా అన్యొన్యం జఘ్నుర యొధా రణాజిరే
49 అభ్రచ ఛాయేవ తత్రాసీచ ఛరవృష్టిభిర అమ్బరే
సమావృత్తైర నరవరైర నిఘ్నథ్భిర ఇతరేతరమ
50 విపతాకా ధవజచ ఛత్రా వయశ్వ సూతాయుధా రణే
వయఙ్గాఙ్గావయవాః పేతుః కషితౌ కషీణా హతేశ్వరాః
51 పరవరాణీవ శైలానాం శిఖరాణి థవిపొత్తమాః
సారొహా నిహతాః పేతుర వజ్రభిన్నా ఇవాథ్రయః
52 ఛిన్నభిన్న విపర్యస్తైర వర్మాలంకార విగ్రహైః
సారొహాస తురగాః పేతుర హతవీరాః సహస్రశః
53 విప్ర విథ్ధాయుధాఙ్గాశ చ థవిరథాశ్వరదైర హతాః
పరతివీరైశ చ సంమర్థే పత్తిసంఘాః సహస్రశః
54 విశాలాయతతామ్రాక్షైః పథ్మేన్థు సథృశాననైః
శిరొభిర యుథ్ధశౌణ్డానాం సర్వతః సంస్తృతా మహీ
55 తదా తు వితతే వయొమ్ని నిస్వనం శుశ్రువుర జనాః
విమానైర అప్సరః సంఘైర గీతవాథిత్రనిస్వనైః
56 హతాన కృత్తాన అభిముఖాన వీరాన వీరైః సహస్రశః
ఆరొప్యారొప్య గచ్ఛన్తి విమానేష్వ అప్సరొగణాః
57 తథ థృష్ట్వా మహథ ఆశ్చర్యం పరత్యక్షం సవర్గలిప్సయా
పరహృష్టమనసః శూరాః కషిప్రం జగ్ముః పరస్పరమ
58 రదినొ రదిభిః సార్ధం చిత్రం యుయుధుర ఆహవే
పత్తయః పత్తిభిర నాగా నాగైః సహ హయైర హయాః
59 ఏవం పరవృత్తే సంగ్రామే గజవాజిజనక్షయే
సైన్యే చ రజసా వయాప్తే సవే సవాఞ జఘ్నుః పరే పరాన
60 కచాకచి బభౌ యుథ్ధం థన్తా థన్తి నఖా నఖి
ముష్టియుథ్ధం నియుథ్ధం చ థేహపాప్మ వినాశనమ
61 తదా వర్తతి సంగ్రామే గజవాజిజనక్షయే
నరాశ్వగజథేహేభ్యః పరసృతా లొహితాపగా
నరాశ్వగజథేహాన సా వయువాహ పతితాన బహూన
62 నరాశ్వగజసంబాధే నరాశ్వగజసాథినామ
లొహితొథా మహాఘొరా నథీ లొహితకర్థమా
నరాశ్వగజథేహాన సా వహన్తీ భీరు భీషణీ
63 తస్యాః పరమపారం చ వరజన్తి విజయైషిణః
గాధేన చ పలవన్తశ చ నిమజ్జ్యొన్మజ్జ్య చాపరే
64 తే తు లొహితథిగ్ధాఙ్గా రక్తవర్మాయుధామ్బరాః
సస్నుస తస్యామ పపుశ చాసృన మమ్లుశ చ భరతర్షభ
65 రదాన అశ్వాన నరాన నాగాన ఆయుధాభరణాని చ
వసనాన్య అద వర్మాణి హన్యమానాన హతాన అపి
భూమిం ఖం థయాం థిశశ చైవ పరాయః పశ్యామ లొహితమ
66 లొహితస్య తు గన్ధేన సపర్శేన చ రసేన చ
రూపేణ చాతిరిక్తేన శబ్థేన చ విసర్పతా
విషాథః సుమహాన ఆసీత పరాయః సైన్యస్య భారత
67 తత తు విప్రహతం సైన్యం భీమసేనముఖైస తవ
భూయః సమాథ్రవన వీరాః సాత్యకిప్రముఖా రదాః
68 తేషామ ఆపతతాం వేగమ అవిషహ్య మహాత్మనామ
పుత్రాణాం తే మహత సైన్యమ ఆసీథ రాజన పరాఙ్ముఖమ
69 తత పరకీర్ణరదాశ్వేభం నరవాజి సమాకులమ
విధ్వస్తచర్మ కవచం పరవిథ్ధాయుధ కార్ముకమ
70 వయథ్రవత తావకం సైన్యం లొడ్యమానం సమన్తతః
సింహార్థితం మహారణ్యే యదా గజకులం తదా