కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 32

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 32)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
తదా వయూఢేష్వ అనీకేషు సంసక్తేషు చ సంజయ
సంశప్తకాన కదం పార్దొ గతః కర్ణశ చ పాణ్డవాన
2 ఏతథ విస్తరతొ యుథ్ధం పరబ్రూహి కుశలొ హయ అసి
న హి తృప్యామి వీరాణాం శృణ్వానొ విక్రమాన రణే
3 [స]
తత సదానే సమవస్దాప్య పరత్యమిత్రం మహాబలమ
అవ్యూహతార్జునొ వయూహం పుత్రస్య తవ థుర్నయే
4 తత సాథినాగకలిలం పథాతిరదసంకులమ
ధృష్టథ్యుమ్నముఖైర వయూఢమ అశొభత మహథ బలమ
5 పారావత సవర్ణాశ్వశ చన్థ్రాథిత్య సమథ్యుతిః
పార్షతః పరబభౌ ధన్వీ కాలొ విగ్రహవాన ఇవ
6 పార్షతం తవ అభి సంతస్దుర థరౌపథేయా యుయుత్సవః
సానుగా భీమవపుశశ చన్థ్రం తారాగణా ఇవ
7 అద వయూఢేష్వ అనీకేషు పరేక్ష్య సంశప్తకాన రణే
కరుథ్ధొ ఽరజునొ ఽభిథుథ్రావ వయాక్షిపన గాణ్డివం ధనుః
8 అద సంశప్తకాః పార్దమ అభ్యధావన వధైషిణః
విజయే కృతసంకల్పా మృత్యుం కృత్వా నివర్తనమ
9 తథ అశ్వసంఘ బహులం మత్తనాగరదాకులమ
పత్తిమచ ఛూర వీరౌఘైర థరుతమ అర్జునమ ఆథ్రవత
10 స సంప్రహారస తుములస తేషామ ఆసీత కిరీటినా
తస్యైవ నః శరుతొ యాథృఙ నివాతకవచైః సహ
11 రదాన అశ్వాన ధవజాన నాగాన పత్తీన రదపతీన అపి
ఇషూన ధనూంషి ఖడ్గాంశ చ చక్రాణి చ పరశ్వధాన
12 సాయుధాన ఉథ్యతాన బాహూన ఉథ్యతాన్య ఆయుధాని చ
చిచ్ఛేథ థవిషతాం పార్దః శిరాంసి చ సహస్రశః
13 తస్మిన సైన్యే మహావర్తే పాతాలావర్త సంనిభే
నిమగ్నం తం రదం మత్వా నేథుః సంశప్తకా ముథా
14 స పురస్తాథ అరీన హత్వా పశ్చార్ధేనొత్తరేణ చ
థక్షిణేన చ బీభత్సుః కరుథ్ధొ రుథ్రః పశూన ఇవ
15 అద పాఞ్చాల చేథీనాం సృఞ్జయానాం చ మారిష
తవథీయైః సహ సంగ్రామ ఆసీత పరమథారుణః
16 కృపశ చ కృతవర్మా చ శకునిశ చాపి సౌబలః
హృష్టసేనాః సుసంరబ్ధా రదానీకైః పరహారిణః
17 కొసలైః కాశిమత్స్యైశ చ కారూషైః కేకయైర అపి
శూరసేనైః శూర వీరైర యుయుధుర యుథ్ధథుర్మథాః
18 తేషామ అన్తకరం యుథ్ధం థేహపాప్మ పరణాశనమ
శూథ్ర విట కషత్రవీరాణాం ధర్మ్యం సవర్గ్యం యశః కరమ
19 థుర్యొధనొ ఽపి సహితొ భరాతృభిర భరతర్షభ
గుప్తః కురుప్రవీరైశ చ మథ్రాణాం చ మహారదైః
20 పాణ్డవైః సహపాఞ్చాలైశ చేథిభిః సాత్యకేన చ
యుధ్యమానం రణే కర్ణం కురువీరొ ఽభయపాలయత
21 కర్ణొ ఽపి నిశితైర బాణైర వినిహత్య మహాచమూమ
పరమృథ్య చ రదశ్రేష్ఠాన యుధిష్ఠిరమ అపీడయత
22 విపత్రాయుధ థేహాసూన కృత్వా శత్రూన సహస్రశః
యుక్త్వా సవర్గయశొభ్యాం చ సవేభ్యొ ముథమ ఉథావహత
23 [ధృ]
యత తత పరవిశ్య పార్దానాం సేనాం కుర్వఞ జనక్షయమ
కర్ణొ రాజానమ అభ్యర్చ్ఛత తన మమాచక్ష్వ సంజయ
24 కే చ పరవీరాః పార్దానాం యుధి కర్ణమ అవారయన
కాంశ చ పరమద్యాధిరదిర యుధిష్ఠిరమ అపీడయత
25 [స]
ధృష్టథ్యుమ్నముఖాన పార్దాన థృష్ట్వా కర్ణొ వయవస్దితాన
సమభ్యధావత తవరితః పాఞ్చాలాఞ శత్రుకర్శనః
26 తం తూర్ణమ అభిధావన్తం పాఞ్చాలా జితకాశినః
పరత్యుథ్యయుర మహారాజ హంసా ఇవ మహార్ణవమ
27 తతః శఙ్ఖసహస్రాణాం నిస్వనొ హృథయంగమః
పరాథురాసీథ ఉభయతొ భేరీశబ్థశ చ థారుణః
28 నానా వాథిత్రనాథశ చ థవిపాశ్వరదనిస్వనః
సింహనాథశ చ వీరాణామ అభవథ థారుణస తథా
29 సాథ్రి థరుమార్ణవా భూమిః సవాతామ్బుథమ అమ్బరమ
సార్కేన్థు గరహనక్షత్రా థయౌశ చ వయక్తం వయఘూర్ణత
30 అతి భూతాని తం శబ్థం మేనిరే ఽతి చ వివ్యదుః
యాని చాప్లవ సత్త్వాని పరాయస తాని మృతాని చ
31 అద కర్ణొ భృశం కరుథ్ధః శీఘ్రమ అస్త్రమ ఉథీరయన
జఘాన పాణ్డవీం సేనామ ఆసురీం మఘవాన ఇవ
32 స పాణ్డవరదాంస తూర్ణం పరవిశ్య విసృజఞ శరాన
పరభథ్రకాణాం పరవరాన అహనత సప్త సప్తతిమ
33 తతః సుపుఙ్ఖైర నిశితై రదశ్రేష్ఠొ రదేషుభిః
అవధీత పఞ్చవింశత్యా పాఞ్చాలాన పఞ్చవింశతిమ
34 సువర్ణపుఙ్ఖైర నారాచైః పరకాయవిథారణైః
చేథికాన అవధీథ వీరః శతశొ ఽద సహస్రశః
35 తం తదా సమరే కర్మ కుర్వాణమ అతిమానుషమ
పరివవ్రుర మహారాజ పాఞ్చాలానాం రదవ్రజాః
36 తతః సంధాయ విశిఖాన పఞ్చ భారత థుఃసహాన
పాఞ్చాలాన అవధీత పఞ్చ కర్ణొ వైకర్తనొ వృషః
37 భానుథేవం చిత్రసేనం సేనా బిన్థుం చ భారత
తపనం శూరసేనం చ పాఞ్చాలాన అవధీథ రణే
38 పాఞ్చాలేషు చ శూరేషు వధ్యమానేషు సాయకైః
హాహాకారొ మహాన ఆసీత పాఞ్చాలానాం మహాహవే
39 తేషాం సంకీర్యమాణానాం హాహాకారకృతా థిశః
పునర ఏవ చ తాన కర్ణొ జఘానాశు పతత్రిభిః
40 చక్రరక్షౌ తు కర్ణస్య పుత్రౌ మారిష థుర్జయౌ
సుషేణః సత్యసేనశ చ తయక్త్వా పరాణాన అయుధ్యతామ
41 పృష్ఠగొపస తు కర్ణస్య జయేష్ఠః పుత్రొ మహారదః
వృషసేనః సవయం కర్ణం పృష్ఠతః పర్యపాలయత
42 ధృష్టథ్యుమ్నః సాత్యకిశ చ థరౌపథేయా వృకొథరః
జనమేజయః శిఖణ్డీ చ పరవీరాశ చ పరభథ్రకాః
43 చేథికేకయపాఞ్చాలా యమౌ మత్స్యాశ చ థంశితాః
సమభ్యధావన రాధేయం జిఘాంసన్తః పరహారిణః
44 త ఏనం వివిధైః శస్త్రైః శరధారాభిర ఏవ చ
అభ్యవర్షన విమృథ్నన్తః పరావృషీవామ్బుథా గిరిమ
45 పితరం తు పరీప్సన్తః కర్ణ పుత్రాః పరహారిణః
తవథీయాశ చాపరే రాజన వీరా వీరాన అవారయన
46 సుషేణొ భీమసేనస్య ఛిత్త్వా భల్లేన కార్ముకమ
నారాచైః సప్తభిర విథ్ధ్వా హృథి భీమం ననాథ హ
47 అదాన్యథ ధనుర ఆథాయ సుథృఢం భీమవిక్రమః
సజ్యం వృకొథరః కృత్వా సుషేణస్యాచ్ఛినథ ధనుః
48 వివ్యాధ చైనం నవభిః కరుథ్ధొ నృత్యన్న ఇవేషుభిః
కర్ణం చ తూర్ణం వివ్యాధ తరిసప్తత్యా శితైః శరైః
49 సత్యసేనం చ థశభిః సాశ్వసూతధ్వజాయుధమ
పశ్యతాం సుహృథాం మధ్యే కర్ణ పుత్రమ అపాతయత
50 కషురప్ర ణున్నం తత తస్య శిరశ చన్థ్రనిభాననమ
శుభథర్శనమ ఏవాసీన నాలభ్రష్టమ ఇవామ్బుజమ
51 హత్వా కర్ణసుతం భీమస తావకాన పునర ఆర్థయత
కృప హార్థిక్యయొశ ఛిత్త్వా చాపే తావ అప్య అదార్థయత
52 థుఃశాసనం తరిభిర విథ్ధ్వా శకునిం షడ్భిర ఆయసైః
ఉలూకం చ పతత్రిం చ చకార విరదావ ఉభౌ
53 హే సుషేణ హతొ ఽసీతి బరువన్న ఆథత్త సాయకమ
తమ అస్య కర్ణశ చిచ్ఛేథ తరిభిశ చైనమ అతాడయత
54 అదాన్యమ అపి జగ్రాహ సుపర్వాణం సుతేజనమ
సుషేణాయాసృజథ భీమస తమ అప్య అస్యాచ్ఛినథ వృషః
55 పునః కర్ణస తరిసప్తత్యా భీమసేనం రదేషుభిః
పుత్రం పరీప్సన వివ్యాధ కరూరం కరూరైర జిఘాంసయా
56 సుషేణస తు ధనుర గృహ్య భారసాధనమ ఉత్తమమ
నకులం పఞ్చభిర బాణైర బాహ్వొర ఉరసి చార్థయత
57 నకులస తం తు వింశత్యా విథ్ధ్వా భారసహైర థృఢైః
ననాథ బలవన నాథం కర్ణస్య భయమ ఆథధత
58 తం సుషేణొ మహారాజ విథ్ధ్వా థశభిర ఆశుగైః
చిచ్ఛేథ చ ధనుః శీఘ్రం కషురప్రేణ మహారదః
59 అదాన్యథ ధనుర ఆథాయ నకులః కరొధమూర్చ్ఛితః
సుషేణం బహుభిర బాణైర వారయామ ఆస సంయుగే
60 స తు బాణైర థిశొ రాజన్న ఆచ్ఛాథ్య పరవీరహా
ఆజఘ్నే సారదిం చాస్య సుషేణం చ తతస తరిభిః
చిచ్ఛేథ చాస్య సుథృఢం ధనుర భల్లైస తరిభిస తరిధా
61 అదాన్యథ ధనుర ఆథాయ సుషేణః కరొధమూర్ఛితః
అవిధ్యన నకులం షష్ట్యా సహథేవం చ సప్తభిః
62 తథ యుథ్ధం సుమహథ ఘొరమ ఆసీథ థేవాసురొపమమ
నిఘ్నతాం సాయకైస తూర్ణమ అన్యొన్యస్య వధం పరతి
63 సాత్యకిర వృషసేనస్య హత్వా సూతం తరిభిః శరైః
ధనుశ చిచ్ఛేథ భల్లేన జఘానాశ్వాంశ చ సప్తభిః
ధవజమ ఏకేషుణొన్మద్య తరిభిస తం హృథ్య అతాడయత
64 అదావసన్నః సవరదే ముహూర్తాత పునర ఉత్దితః
అదొ జిఘాంసుః శైనేయం ఖడ్గచర్మ భృథ అభ్యయాత
65 తస్య చాప్లవతః శీఘ్రం వృషసేనస్య సాత్యకిః
వరాహకర్ణైర థశభిర అవిధ్యథ అసి చర్మణీ
66 థుఃశాసనస తు తం థృష్ట్వా విరదం వయాయుధం కృతమ
ఆరొప్య సవరదే తూర్ణమ అపొవాహ రదాన్తరమ
67 అదాన్యం రదమ ఆస్దాయ వృషసేనొ మహారదః
కర్ణస్య యుధి థుర్ధర్షః పునః పృష్ఠమ అపాలయత
68 థుఃశాసనం తు శైనేయొ నవైర నవభిర ఆశుగైః
విసూతాశ్వరదం కృత్వా లలాడే తరిభిర ఆర్పయత
69 స తవ అన్యం రదమ ఆస్దాయ విధివత కల్పితం పునః
యుయుధే పాణ్డుభిః సార్ధం కర్ణస్యాప్యాయయన బలమ
70 ధృష్టథ్యుమ్నస తతః కర్ణమ అవిధ్యథ థశభిః శరైః
థరౌపథేయాస తరిసప్తత్యా యుయుధానస తు సప్తభిః
71 భీమసేనశ చతుఃషష్ట్యా సహథేవశ చ పఞ్చభిః
నకులస తరింశతా బాణైః శతానీకశ చ సప్తభిః
శిఖణ్డీ థశభిర వీరొ ధర్మరాజః శతేన తు
72 ఏతే చాన్యే చ రాజేన్థ్ర పరవీరా జయ గృథ్ధినః
అభ్యర్థయన మహేష్వాసం సూతపుత్రం మహామృధే
73 తాన సూతపుత్రొ విశిఖైర థశభిర థశభిః శితైః
రదే చారు చరన వీరః పత్యవిధ్యథ అరింథమః
74 తత్రాస్త్ర వీర్యం కర్ణస్య లాఘవం చ మహాత్మనః
అపశ్యామ మహారాజ తథ అథ్భుతమ ఇవాభవత
75 న హయ ఆథథానం థథృశుః సంథధానం చ సాయకాన
విముఞ్చన్తం చ సంరమ్భాథ థథృశుస తే మహారదమ
76 థయౌర వియథ భూర థిశశ చాశు పరణున్నా నిశితైః శరైః
అరుణాభ్రావృతాకారం తస్మిన థేశే బభౌ వియత
77 నృత్యన్న ఇవ హి రాధేయశ చాపహస్తః పరతాపవాన
యైర విథ్ధః పరత్యవిధ్యత తాన ఏకైకం తరిగుణైః శరైః
78 థశభిర థశభిశ చైనాన పునర విథ్ధ్వా ననాథ హ
సాశ్వసూత ధవజచ ఛత్రాస తతస తే వివరం థథుః
79 తాన పరమృథ్నన మహేష్వాసాన రాధేయః శరవృష్టిభిః
రాజానీకమ అసంబాధం పరావిశచ ఛత్రుకర్శనః
80 స రదాంస తరిశతాన హత్వా చేథీనామ అనివర్తినామ
రాధేయొ నిశితైర బాణైర తతొ ఽభయార్చ్ఛథ యుధిష్ఠిరమ
81 తతస తే పాణ్డవా రాజఞ శిఖణ్డీ చ ససాత్యకిః
రాధేయాత పరిరక్షన్తొ రాజానం పర్యవారయన
82 తదైవ తావకాః సర్వే కర్ణం థుర్వారణం రణే
యత్తాః సేనా మహేష్వాసాః పర్యరక్షన్త సర్వశః
83 నానా వాథిత్రఘొషాశ చ పరాథురాసన విశాం పతే
సింహనాథశ చ సంజజ్ఞే శూరాణామ అనివర్తినామ
84 తతః పునః సమాజగ్ముర అభీతాః కురుపాణ్డవాః
యుధిష్ఠిర ముఖాః పార్దాః సూతపుత్ర ముఖా వయమ