కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 31

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 31)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
తతః పరానీక భిథం వయూహమ అప్రతిమం పరైః
సమీక్ష్య కర్ణః పార్దానాం ధృష్టథ్యుమ్నాభిరక్షితమ
2 పరయయౌ రదఘొషేణ సింహనాథ రవేణ చ
వాథిత్రాణాం చ నినథైః కమ్పయన్న ఇవ మేథినీమ
3 వేపమాన ఇవ కరొధాథ యుథ్ధశౌణ్డః పరంతపః
పతివ్యూహ్య మహాతేజా యదావథ భరతర్షభ
4 వయధమత పాణ్డవీం సేనామ ఆసురీం మఘవాన ఇవ
యుధిష్ఠిరం చాభిభవన్న అసపవ్యం చకార హ
5 [ధృ]
కదం సంజయ రాధేయః పరత్యవ్యూహత పాణ్డవాన
ధృష్టథ్యుమ్నముఖాన వీరాన భీమసేనాభిరక్షితాన
6 కే చ పరపక్షౌ పక్షౌ వా మమ సైన్యస్య సంజయ
పరవిభజ్య యదాన్యాయం కదం వా సమవస్దితాః
7 కదం పాణ్డుసుతశ చాపి పరత్యవ్యూహన్త మామకాన
కదం చైతాన మహాయుథ్ధం పరావర్తత సుథారుణమ
8 కవ చ బీభత్సుర అభవథ యత కర్ణొ ఽయాథ యుధిష్ఠిరమ
కొ హయ అర్జునస్య సాంనిధ్యే శక్తొ ఽభయేతుం యుధిష్ఠిరమ
9 సర్వభూతాని యొ హయ ఏకః ఖాణ్డవే జితవాన పురా
కస తమ అన్యత్ర రాధేయాత పరతియుధ్యేజ జిజీవిషుః
10 [స]
శృణు వయూహస్య రచనామ అర్జునశ చ యదాగతః
పరిథాయ నృపం తేభ్యః సంగ్రామశ చాభవథ యదా
11 కృపః శారథ్వతొ రాజన మాగధశ చ తరస్వినః
సాత్వతః కృతవర్మా చ థక్షిణం పక్షమ ఆశ్రితాః
12 తేషాం పరపక్షే శకునిర ఉలూకశ చ మహారదః
సాథిభిర విమలప్రాసైస తవానీకమ అరక్షతామ
13 గాన్ధారిభిర అసంభ్రాన్తైః పార్వతీయైశ చ థుర్జయైః
శలభానామ ఇవ వరాతైః పిశాచైర ఇవ థుర్థృశైః
14 చతుస్త్రింశత సహస్రాణి రదానామ అనివర్తినామ
సంశప్తకా యుథ్ధశౌణ్డా వామం పార్శ్వమ అపాలయన
15 సముచ్చితాస తవ సుతైః కృష్ణార్జున జిఘాంసవః
తేషాం పరపక్షః కామ్బొజాః శకాశ చ యవనైః సహ
16 నిథేశాత సూతపుత్రస్య సరదాః సాశ్వపత్తయః
ఆహ్వయన్తొ ఽరజునం తస్దుః కేశవం చ మహాబలమ
17 మధ్యే సేనాముఖం కర్ణొ వయవాతిష్ఠత థంశితః
చిత్రవర్మాఙ్గథః సరగ్వీ పాలయన ధవజ్జినీ ముఖమ
18 రక్ష్యమాణః సుసంరబ్ధైః పుత్రైః శస్త్రభృతాం వరః
వాహినీ పరముఖం వీరః సంప్రకర్షన్న అశొభత
19 అయొ ఽరత్నిర మహాబాహుః సూర్యవైశ్వానర థయుతిః
మహాథ్విప సకన్ధగతః పిఙ్గలః పరియథర్శనః
థుఃశాసనొ వృతః సైన్యైః సదితొ వయూహస్య పృష్ఠ్యతః
20 తమ అన్వయాన మహారాజ సవయం థుర్యొధనొ నృపః
చిత్రాశ్వైశ చిత్రసంనాహైః సొథర్యైర అభిరక్షితః
21 రక్ష్యమాణొ మహావీర్యైః సహితైర మథ్రకేకయైః
అశొభత మహారాజ థేవైర ఇవ శతక్రతుః
22 అశ్వత్దామా కురూణాం చ యే పరవీరా మహారదాః
నిత్యమత్తాశ చ మాతఙ్గాః శూరైర మలేచ్ఛైర అధిష్ఠితాః
అన్వయుస తథ్రదానీకం కషరన్త ఇవ తొయథాః
23 తే ధవజైర వైజయన్తీభిర జవలథ్భిః పరమాయుధైః
సాథిభిశ చాస్దితా రేజుర థరుమవన్త ఇవాచలాః
24 తేషాం పథాతినాగానాం పాథరక్షాః సహస్రశః
పట్టిశాసి ధరాః శూరా బభూవుర అనివర్తినః
25 సాథిభిః సయన్థనైర నాగైర అధికం సమలంకృతైః
స వయూహ రాజొ విబభౌ థేవాసురచమూపమః
26 బార్హస్పత్యః సువిహితొ నాయకేన విపశ్చితా
నృత్యతీవ మహావ్యూహః పరేషామ ఆథధథ భయమ
27 తస్య పక్షప్రపక్షేభ్యొ నిష్పతన్తి యుయుత్సవః
పత్త్యశ్వరదమాతఙ్గాః పరావృషీవ బలాహకాః
28 తతః సేనాముఖే కర్ణం థృష్ట్వా రాజా యుధిష్ఠిరః
ధనంజయమ అమిత్రఘ్నమ ఏకవీరమ ఉవాచ హ
29 పశ్యార్జున మహావ్యూహం కర్ణేన విహితం రణే
యుక్తం పక్షైః పరపక్షైశ చ సేనానీకం పరకాశతే
30 తథ ఏతథ వై సమాలొక్య పరత్యమిత్రం మహథ బలమ
యదా నాభిభవత్య అస్మాంస తదా నీతిర విధీయతామ
31 ఏవమ ఉక్తొ ఽరజునొ రాజ్ఞా పరాఞ్జలిర నృపమ అబ్రవీత
యదా భవాన ఆహ తదా తత సర్వం న తథ అన్యదా
32 యస తవ అస్య విహితొ ఘాతస తం కరిష్యామి భారత
పరధానవధ ఏవాస్య వినాశస తం కరొమ్య అహమ
33 [య]
యస్మాత తవమ ఏవ రాధేయం భీమసేనః సుయొధనమ
వృషసేనం చ నకులః సహథేవొ ఽపి సౌబలమ
34 థుఃశాసనం శతానీకొ హార్థిక్యం శినిపుంగవః
ధృష్టథ్యుమ్నస తదా థరౌణిం సవయం యాస్యామ్య అహం కృపమ
35 థరౌపథేయా ధార్తరాష్ట్రాఞ శిష్టాన సహ శిఖణ్డినా
తే తే చ తాంస తాన అహితాన అస్మాకం ఘనన్తు మామకాః
36 [స]
ఇత్య ఉక్తొ ధర్మరాజేన తదేత్య ఉక్త్వా ధనంజయః
వయాథిథేశ సవసైన్యాని సవయం చాగాచ చమూముఖమ
37 అద తం రదమ ఆయాన్తం థృష్ట్వాత్యథ్భుత థర్శనమ
ఉవాచాధిరదిం శల్యః పునస తం యుథ్ధథుర్మథమ
38 అయం స రద ఆయాతి శవేతాశ్వః కృష్ణసారదిః
నిఘ్నన్న అమిత్రాన కౌన్తేయొ యం యం తవం పరిపృచ్ఛసి
39 శరూయతే తుములః శబ్థొ రదనేమి సవనొ మహాన
ఏష రేణుః సముథ్భూతొ థివమ ఆవృత్య తిష్ఠతి
40 చక్రనేమి పరణున్నా చ కమ్పతే కర్ణ మేథినీ
పరవాత్య ఏష మహావాయుర అభితస తవ వాహినీమ
కరవ్యాథా వయాహరన్త్య ఏతే మృగాః కుర్వన్తి భైరవమ
41 పశ్య కర్ణ మహాఘొరం భయథం లొమహర్షణమ
కబన్ధం మేఘసంకాశం భానుమ ఆవృత్య సంస్దితమ
42 పశ్య యూదైర బహువిధైర మృగాణాం సర్వతొథిశమ
బలిభిర థృప్తశార్థూలైర ఆథిత్యొ ఽభినిరీక్ష్యతే
43 పశ్య కఙ్కాంశ చ గృధ్రాంశ చ సమవేతాన సహస్రశః
సదితాన అభిముఖాన ఘొరాన అన్యొన్యమ అభిభాషతః
44 సితాశ చాశ్వాః సమాయుక్తాస తవ కర్ణ మహారదే
పరథరాః పరజ్వలన్త్య ఏతే ధవజశ చైవ పరకమ్పతే
45 ఉథీర్యతొ హయాన పశ్య మహాకాయాన మహాజవాన
పలవమానాన థర్శనీయాన ఆకాశే గరుడాన ఇవ
46 ధరువమ ఏషు నిమిత్తేషు భీమిమ ఆవృత్య పార్దివాః
సవప్స్యన్తి నిహతాః కర్ణ శతశొ ఽద సహస్రశః
47 శఙ్ఖానాం తుములః శబ్థః శరూయతే లొమహర్షణః
ఆనకానాం చ రాధేయ మృథఙ్గానాం చ సర్వశః
48 బాణశబ్థాన బహువిధాన నరాశ్వరదనిస్వనా
జయాతలత్రేషు శబ్థాంశ చ శృణు కర్ణ మహాత్మనామ
49 హేమరూప్య పరమృష్టానాం వాససాం శిల్పినిర్మితాః
నానావర్ణా రదే భాన్తి శవసనేన పరకమ్పితాః
50 సహేమ చన్థ్ర తారార్కాః పతాకాః కిఙ్కిణీ యుతాః
పశ్య కర్ణార్జునస్యైతాః సౌథామిన్య ఇవామ్బుథే
51 ధవజాః కణకణాయన్తే వాతేనాభిసమీరితాః
సపతాకా రదాశ చాపి పాఞ్చాలానాం మహాత్మనామ
52 నాగాశ్వరదపత్త్యౌఘాంస తావకాన సమభిఘ్నతః
ధవజాగ్రం థృశ్యతే తవ అస్య జయాశబ్థశ చాపి శరూయతే
53 అథ్య థరష్టాసి తం వీరం శవేతాశ్వం కృష్ణసారదిమ
నిఘ్నన్తం శాత్రవాన సంఖ్యే యం కర్ణ పరిపృచ్ఛసి
54 అథ్య తౌ పురుషవ్యాఘ్రౌ లొహితాక్షౌ పరంతపౌ
వాసుథేవార్జునౌ కర్ణ థరష్టాస్య ఏకరదస్దితౌ
55 సారదిర యస్య వార్ష్ణేయొ గాణ్డీవం యస్య కార్ముకమ
తం చేథ ధన్తాసి రాధేయ తవం నొ రాజా భవిష్యసి
56 ఏష సంశప్తకాహూతస తాన ఏవాభిముఖొ గతః
కరొతి కథనం చైషాం సంగ్రామే థవిషతాం బలీ
ఇతి బరువాణం మథ్రేశం కర్ణః పరాహాతిమన్యుమాన
57 పశ్య సంశప్తకైః కరుథ్ధైః సర్వతః సమభిథ్రుతః
ఏష సూర్య ఇవామ్భొథైర్శ ఛన్నః పార్దొ న థృశ్యతే
ఏతథ అన్తొ ఽరజునః శల్య నిమగ్నః శొకసాగరే
58 [షల్య]
వరుణం కొ ఽమభసా హన్యాథ ఇన్ధనేన చ పావకమ
కొ వానిలం నిగృహ్ణీయాత పిబేథ వా కొ మహార్ణవమ
59 ఈథృగ రూపమ అహం మన్యే పార్దస్య యుధి నిగ్రహమ
న హి శక్యొ ఽరజునొ జేతుం సేన్థ్రైః సర్వైః సురాసురైః
60 అదైవం పరితొషస తే వాచొక్త్వా సుమనా భవ
న స శక్యొ యుధా జేతుమ అన్యం కురు మనొరదమ
61 బాహుభ్యామ ఉథ్ధరేథ భూమిం థహేత కరుథ్ధ ఇమాః పరజాః
పాతయేత తరిథివాథ థేవాన యొ ఽరజునం సమరే జయేత
62 పశ్య కున్తీసుతం వీరం భీమమ అక్లిష్టకారిణమ
పరభాసన్తం మహాబాహుం సదితం మేరుమ ఇవాచలమ
63 అమర్షీ నిత్యసంరబ్ధశ చిరం వైరమ అనుస్మరన
ఏష భీమొ జయ పరేప్సుర యుధి తిష్ఠతి వీర్యవాన
64 ఏష ధర్మభృతాం శరేష్ఠొ ధర్మరాజొ యుధిష్ఠిరః
తిష్ఠత్య అసుకరః సంఖ్యే పరైః పరపురంజయః
65 ఏతౌ చ పురుషవ్యాఘ్రావ అశ్వినావ ఇవ సొథరౌ
నకులః సహథేవశ చ తిష్ఠతొ యుధి థుర్జయౌ
66 థృశ్యన్త ఏతే కార్ష్ణేయాః పఞ్చ పఞ్చాచలా ఇవ
వయవస్దితా యొత్స్యమానాః సర్వే ఽరజున సమా యుధి
67 ఏతే థరుపథపుత్రాశ చ ధృష్టథ్యుమ్నపురొగమాః
హీనాః సత్యజితా వీరాస తిష్ఠన్తి పరమౌజసః
68 ఇతి సంవథతొర ఏవ తయొః పురుషసింహయొః
తే సేనే సమసజ్జేతాం గఙ్గా యమునవథ భృషమ