కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 30

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 30)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
తతః పునర మహారాజ మథ్రరాజమ అరింథమమ
అభ్యభాషత రాధేయః సంనివార్యొత్తరం వచః
2 యత తవం నిథర్శనార్దం మాం శల్య జల్పితవాన అసి
నాహం శక్యస తవయా వాచా విభీషయితుమ ఆహవే
3 యథి మాం థేవతాః సర్వా యొధయేయుః సవాసవాః
తదాపి మే భయం న సయాత కిమ ఉ పార్దాత సకేశవాత
4 నాహం భీషయితుం శక్యొ వాన మాత్రేణ కదం చన
అన్యం జానీహి యః శక్యస తవయా భీషయితుం రణే
5 నీచస్య బలమ ఏతావత పారుష్యం యత తవమ ఆత్ద మామ
అశక్తొ ఽసమథ గుణాన పరాప్తుం వల్గసే బహు థుర్మతే
6 న హి కర్ణః సముథ్భూతొ భయార్దమ ఇహ మారిష
విక్రమార్దమ అహం జాతొ యశొఽరదం చ తదైవ చ
7 ఇథం తు మే తవమ ఏకాగ్రః శృణు మథ్రజనాధిప
సంనిధౌ ధృతరాష్ట్రస్య పరొచ్యమానం మయా శరుతమ
8 థేశాంశ చ వివిధాంశ చిత్రాన పూర్వవృత్తాంశ చ పార్దివాన
బరాహ్మణాః కదయన్తః సమ ధృతరాష్ఠమ ఉపాసతే
9 తత్ర వృథ్ధః పురావృత్తాః కదాః కాశ చిథ థవిజొత్తమః
బాహ్లీక థేశం మథ్రాంశ చ కుత్సయన వాక్యమ అబ్రవీత
10 బహిష్కృతా హిమవతా గఙ్గయా చ తిరస్కృతాః
సరస్వత్యా యమునయా కురుక్షేత్రేణ చాపి యే
11 పఞ్చానాం సిన్ధుషష్ఠానాం నథీనాం యే ఽనతర ఆశ్రితాః
తాన ధర్మబాహ్యాన అశుచీన బాహ్లీకాన పరివర్జయేత
12 గొవర్ధనొ నామ వటః సుభాణ్డం నామ చత్వరమ
ఏతథ రాజకులథ్వారమ ఆకుమారః సమరామ్య అహమ
13 కార్యేణాత్యర్ద గాఢేన బాహ్లీకేషూషితం మయా
తత ఏషాం సమాచారః సంవాసాథ విథితొ మమ
14 శాకలం నామ నగరమ ఆపగా నామ నిమ్నగా
జర్తికా నామ బాహ్లీకాస తేషాం వృత్తం సునిన్థితమ
15 ధానా గౌడాసవే పీత్వా గొమాంసం లశునైః సహ
అపూప మాంసవాట్యానామ ఆశినః శీలవర్జితాః
16 హసన్తి గాన్తి నృత్యన్తి సత్రీభిర మత్తా వివాససః
నగరాగార వప్రేషు బహిర మాల్యానులేపనాః
17 మత్తావగీతైర వివిధైః ఖరొష్ట్రనినథొపమైః
ఆహుర అన్యొన్యమ ఉక్తాని పరబ్రువాణా మథొత్కటాః
18 హాహతే హాహతేత్య ఏవ సవామిభర్తృహతేతి చ
ఆక్రొశన్త్యః పరనృత్యన్తి మన్థాః పర్వస్వ అసంయతాః
19 తేషాం కిలావలిప్తానాం నివసన కురుజాఙ్గలే
కశ చిథ బాహ్లీక ముఖ్యానాం నాతిహృష్టమనా జగౌ
20 సా నూనం బృహతీ గౌరీ సూక్ష్మకమ్బలవాసినీ
మామ అనుస్మరతీ శేతే బాహ్లీకం కురు వాసినమ
21 శతథ్రుక నథీం తీర్త్వా తాం చ రమ్యామ ఇరావతీమ
గత్వా సవథేశం థరక్ష్యామి సదూలశఙ్ఖాః శుభాః సత్రియః
22 మనఃశిలొజ్జ్వలాపాఙ్గా గౌర్యస తరికకుథాఞ్జనాః
కేవలాజినసంవీతాః కూర్థన్త్యః పరియథర్శనాః
23 మృథఙ్గానక శఙ్ఖానాం మర్థలానాం చ నిస్వనైః
ఖరొష్ట్రాశ్వతరైశ చైవ మత్తా యాస్యామహే సుఖమ
24 శమీ పీలు కరీరాణాం వనేషు సుఖవర్త్మసు
అపూపాన సక్తు పిణ్డీశ చ ఖాథన్తొ మదితాన్వితాః
25 పదిషు పరబలా భూత్వా కథాస మృథితే ఽధవని
ఖలొపహారం కుర్వాణాస తాడయిష్యామ భూయసః
26 ఏవం హీనేషు వరాత్యేషు బాహ్లీకేషు థురాత్మసు
కశ చేతయానొ నివసేన ముహూర్తమ అపి మానవః
27 ఈథృశా బరాహ్మణేనొక్తా బాహ్లీకా మొఘచారిణః
యేషాం షడ్భాగహర్తా తవమ ఉభయొః శుభపాపయొః
28 ఇత్య ఉక్త్వా బరాహ్మణః సాధుర ఉత్తరం పునర ఉక్తవాన
బాహ్లీకేష్వ అవినీతేషు పరొచ్యమానం నిబొధత
29 తత్ర సమ రాక్షసీ గాతి సథా కృష్ణ చతుర్థశీమ
నగరే శాకలే సఫీతే ఆహత్య నిశి థున్థుభిమ
30 కథా వా ఘొషికా గాదాః పునర గాస్యన్తి శాకలే
గవ్యస్య తృప్తా మాంసస్య పీత్వా గౌడం మహాసవమ
31 గౌరీభిః సహ నారీభిర బృహతీభిః సవలంకృతాః
పలాణ్డు గాణ్డూష యుతాన ఖాథన్తే చైడకాన బహూన
32 వారాహం కౌక్కుటం మాంసం గవ్యం గార్థభమ ఔష్ట్రకమ
ఐడం చ యే న ఖాథన్తి తేషాం జన్మ నిరర్దకమ
33 ఇతి గాయన్తి యే మత్తాః శీధునా శాకలావతః
సబాలవృథ్ధాః కూర్థన్తస తేషు వృత్తం కదం భవేత
34 ఇతి శల్య విజానీహి హన్త భూయొ బరవీమి తే
యథ అన్యొ ఽపయ ఉక్తవాన అస్మాన బరాహ్మణః కురుసంసథి
35 పఞ్చ నథ్యొ వహన్త్య ఏతా యత్ర పీలు వనాన్య అపి
శతథ్రుశ చ విపాశా చ తృతీయేరావతీ తదా
చన్థ్ర భాగా వితస్తా చ సిన్ధుషష్ఠా బహిర గతాః
36 ఆరట్టా నామ తే థేశా నష్టధర్మాన న తాన వరజేత
వరాత్యానాం థాసమీయానాం విథేహానామ అయజ్వనామ
37 న థేవాః పరతిగృహ్ణన్తి పితరొ బరాహ్మణాస తదా
తేషాం పరనష్టధర్మాణాం బాహ్లీకానామ ఇతి శరుతిః
38 బరాహ్మణేన తదా పరొక్తం విథుషా సాధు సంసథి
కాష్ఠకుణ్డేషు బాహ్లీకా మృణ్మయేషు చ భుఞ్జతే
సక్తు వాట్యావలిప్తేషు శవాథి లీఢేషు నిర్ఘృణాః
39 ఆవికం చౌష్ట్రికం చైవ కషీరం గార్థభమ ఏవ చ
తథ వికారాంశ చ బాహ్లీకాః ఖాథన్తి చ పిబన్తి చ
40 పుత్ర సంకరిణొ జాల్మాః సర్వాన నక్షీర భొజనాః
ఆరట్టా నామ బాహ్లీకా వర్జనీయా విపశ్చితా
41 ఉత శల్య విజానీహి హన్త భూయొ బరవీమి తే
యథ అన్యొ ఽపయ ఉక్తవాన సభ్యొ బరాహ్మణః కురుసంసథి
42 యుగం ధరే పయః పీత్వా పరొష్య చాప్య అచ్యుతస్దలే
తథ్వథ భూతిలయే సనాత్వా కదం సవర్గం గమిష్యతి
43 పఞ్చ నథ్యొ వహన్త్య ఏతా యత్ర నిఃసృత్య పర్వతాత
ఆరట్టా నామ బాహ్లీకా న తేష్వ ఆర్యొ థవ్యహం వసేత
44 బహిశ చ నామ హలీకశ చ విపాశాయాం పిశాచకౌ
తయొర అపత్యం బాహ్లీకా నైషా సృష్టిః పరజాపతేః
45 కారః కరాన మహిషకాన కలిఙ్గాన కీకటాటవీన
కర్కొటకాన వీరకాంశ చ థుర్ధర్మాంశ చ వివర్జయేత
46 ఇతి తీర్దానుసర్తారం రాక్షసీ కా చిథ అబ్రవీత
ఏకరాత్రా శమీ గేహే మహొలూఖల మేఖలా
47 ఆరట్టా నామ తే థేశా బాహ్లీకా నామ తే జనాః
వసాతి సిన్ధుసౌవీరా ఇతి పరాయొ వికుత్సితాః
48 ఉత శల్య విజానీహి హన్త భూయొ బరవీమి తే
ఉచ్యమానం మయా సమ్యక తథ ఏకాగ్రమనాః శృణు
49 బరాహ్మణః శిల్పినొ గేహమ అభ్యగచ్ఛత పురాతిదిః
ఆచారం తత్ర సంప్రేక్ష్య పరీతః శిల్పినమ అబ్రవీత
50 మయా హిమవతః శృఙ్గమ ఏకేనాధ్యుషితం చిరమ
థృష్టాశ చ బహవొ థేశా నానాధర్మసమాకులాః
51 న చ కేన చ ధర్మేణ విరుధ్యన్తే పరజా ఇమాః
సర్వే హి తే ఽబరువన ధర్మం యదొక్తం వేథపారగైః
52 అటతా తు సథా థేశాన నానాధర్మసమాకులాన
ఆగచ్ఛతా మహారాజ బాహ్లీకేషు నిశామితమ
53 తత్రైవ బరాహ్మణొ భూత్వా తతొ భవతి కషత్రియః
వైశ్యః శూథ్రశ చ బాహ్లీకస తతొ భవతి నాపితః
54 నాపితశ చ తతొ భూత్వా పునర భవతి బరాహ్మణః
థవిజొ భూత్వా చ తత్రైవ పునర థాసొ ఽపి జాయతే
55 భవత్య ఏకః కులే విప్రః శిష్టాన్యే కామచారిణః
గాన్ధారా మథ్రకాశ చైవ బాహ్లీకాః కే ఽపయ అచేతసః
56 ఏతన మయా శరుతం తత్ర ధర్మసంకరకారకమ
కృత్స్నామ అటిత్వా పృదివీం బాహ్లీకేషు విపర్యయః
57 ఉత శల్య విజానీహి హన్త భూయొ బరవీమి తే
యథ అప్య అన్యొ ఽబరవీథ వాక్యం బాహ్లీకానాం వికుత్సితమ
58 సతీ పురా హృతా కా చిథ ఆరట్టా కిల థస్యుభిః
అధర్మతశ చొపయాతా సా తాన అభ్యశపత తతః
59 బాలాం బన్ధుమతీం యన మామ అధర్మేణొపగచ్ఛద
తస్మాన నార్యొ భవిష్యన్తి బన్ధక్యొ వై కులేషు వః
న చైవాస్మాత పరమొక్ష్యధ్వం ఘొరాత పాపాన నరాధమాః
60 కురవః సహపాఞ్చాలాః శాల్వా మత్స్యాః సనైమిషాః
కొసలాః కాశయొ ఽఙగాశ చ కలిఙ్గా మగధాస తదా
61 చేథయశ చ మహాభాగా ధర్మం జానన్తి శాశ్వతమ
నానాథేశేషు సన్తశ చ పరాయొ బాహ్యా లయాథ ఋతే
62 ఆ మత్స్యేభ్యః కురుపాఞ్చాలథేశ్యా; ఆ నైమిషాచ చేథయొ యే విశిష్టాః
ధర్మం పురాణమ ఉపజీవన్తి సన్తొ; మథ్రాన ఋతే పఞ్చ నథాంశ చ జిహ్మాన
63 ఏవం విథ్వన ధర్మకదాంశ చ రాజంస; తూష్ణీంభూతొ జడవచ ఛల్య భూయాహ
తవం తస్య గొప్తా చ జనస్య రాజా; షడ్భాగహర్తా శుభథుష్కృతస్య
64 అద వా థుష్కృతస్య తవం హర్తా తేషామ అరక్షితా
రక్షితా పుణ్యభాగ రాజా పరజానాం తవం తవ అపుణ్య భాక
65 పూజ్యమానే పురా ధర్మే సర్వథేశేషు శాశ్వతే
ధర్మం పాఞ్చనథం థృష్ట్వా ధిగ ఇత్య ఆహ పితామహః
66 వరాత్యానాం థాశమీయానాం కృతే ఽపయ అశుభ కర్మణామ
ఇతి పాఞ్చనథం ధర్మమ అవమేనే పితామహః
సవధర్మస్దేషు వర్ణేషు సొ ఽపయ ఏతం నాభిపూజయేత
67 ఉత శల్య విజానీహి హన్త భూయొ బరవీమి తే
కల్మాషపాథః సరసి నిమజ్జన రాక్షసొ ఽబరవీత
68 కషత్రియస్య మలం భైక్షం బరాహ్మణస్యానృతం మలమ
మలం పృదివ్యా బాహ్లీకాః సత్రీణాం మథ్రస్త్రియొ మలమ
69 నిమజ్జమానమ ఉథ్ధృత్య కశ చిథ రాజా నిశాచరమ
అపృచ్ఛత తేన చాఖ్యాత్మ పరొక్తవాన యన నిబొధ తత
70 మానుషాణాం మలం మేచ్ఛా మేచ్ఛానాం మౌష్టికా మలమ
మౌష్టికానాం మలం శణ్డాః శణ్డానాం రాజయాజకాః
71 రాజయాజక యాజ్యానాం మథ్రకాణాం చ యన మలమ
తథ భవేథ వై తవ మలం యథ్య అస్మాన న విముఞ్చసి
72 ఇతి రక్షొపసృష్టేషు విషవీర్యహతేషు చ
రాక్షసం భేషజం పరొక్తం సంసిథ్ధం వచనొత్తరమ
73 బరాహ్మం పాఞ్చాలా కౌరవేయాః సవధర్మః; సత్యం మత్స్యాః శూరసేనాశ చ యజ్ఞః
పరాచ్యా థాసా వృషలా థాక్షిణాత్యాః; సతేనా బాహ్లీకాః సంకరా వై సురాష్ట్రాః
74 కృతఘ్నతా పరవిత్తాపహారః; సురా పానం గురు థారావమర్శః
యేషాం ధర్మస తాన పరతి నాస్త్య అధర్మ; ఆరట్టకాన పాఞ్చనథాన ధిగ అస్తు
75 ఆ పాఞ్చాలేభ్యః కురవొ నైమిషాశ చ; మత్స్యాశ చైవాప్య అద జానన్తి ధర్మమ
కలిఙ్గకాశ చాఙ్గకా మాగధాశ చ; శిష్టాన ధర్మాన ఉపజీవన్తి వృథ్ధాః
76 పరాచీం థిశం శరితా థేవా జాతవేథః పురొగమాః
థక్షిణాం పితరొ గుప్తాం యమేన శుభకర్మణా
77 పరతీచీం వరుణః పాతి పాలయన్న అసురాన బలీ
ఉథీచీం భగవాం సొమొ బరహ్మణ్యొ బరాహ్మణైః సహ
78 రక్షఃపిశాచాన హిమవాన గుహ్యకాన గన్ధమాథనః
ధరువః సర్వాణి భూతాని విష్ణుర లొకాఞ జనార్థనః
79 ఇఙ్గితజ్ఞాశ చ మగధాః పరేక్షితజ్ఞాశ చ కొసలాః
అర్ధొక్తాః కురుపాఞ్చాలాః శాల్వాః కృత్స్నానుశాసనాః
పార్వతీయాశ చ విషమా యదైవ గిరయస తదా
80 సర్వజ్ఞా యవనా రాజఞ శూరాశ చైవ విశేషతః
మలేచ్ఛాః సవసంజ్ఞా నియతా నానుక్త ఇతరొ జనః
81 పరతిరబ్ధాస తు బాహ్లీకా న చ కే చన మథ్రకాః
స తవమ ఏతాథృశః శల్య నొత్తరం వక్తుమ అర్హసి
82 ఏతజ జఞాత్వా జొషమ ఆస్స్వ పరతీపం మా సమ వై కృదాః
స తవాం పూర్వమ అహం హత్వా హనిష్యే కేశవార్జునౌ
83 [షల్య]
ఆతురాణాం పరిత్యాగః సవథారసుత విక్రయః
అఙ్గేషు వర్తతే కర్ణ యేషామ అధిపతిర భవాన
84 రదాతిరద సంఖ్యాయాం యత తవా భీష్మస తథాబ్రవీత
తాన విథిత్వాత్మనొ థొషాన నిర్మన్యుర భవ మా కరుధః
85 సర్వత్ర బరాహ్మణాః సన్తి సన్తి సర్వత్ర కషత్రియాః
వైశ్యాః శూథ్రాస తదా కర్ణ సత్రియః సాధ్వ్యశ చ సువ్రతాః
86 రమన్తే చొపహాసేన పురుషాః పురుషైః సహ
అన్యొన్యమ అవతక్షన్తొ థేశే థేశే సమైదునాః
87 పరవాచ్యేషు నిపుణః సర్వొ భవతి సర్వథా
ఆత్మవాచ్యం న జానీతే జానన్న అపి విముహ్యతి
88 [స]
కర్ణొ ఽపి నొత్తరం పరాహ శల్యొ ఽపయ అభిముఖః పరాన
పునః పరహస్య రాధేయః పునర యాహీత్య అచొథయత