కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 29

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 29)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
మథ్రాధిపస్యాధిరదిస తథైవం; వచొ నిశమ్యాప్రియమ అప్రతీతః
ఉవాచ శల్యం విథితం మమైతథ; యదావిధావ అర్జున వాసుథేవౌ
2 శౌరే రదం వాహయతొ ఽరజునస్య; బలం మహాస్త్రాణి చ పాణ్డవస్య
అహం విజానామి యదావథ అథ్య; పరొక్షభూతం తవ తత తు శల్యల
3 తౌ చాప్రధృష్యౌ శస్త్రభృతాం వరిష్ఠౌ; వయపేతభీర యొధయిష్యామి కృష్ణౌ
సంతాపయత్య అభ్యధికం తు రామాచ; ఛాపొ ఽథయ మాం బరాహ్మణసత్తమాచ చ
4 అవాత్సం వై బరాహ్మణచ ఛథ్మనాహం; రామే పురా థివ్యమ అస్త్రం చికీర్షుః
తత్రాపి మే థేవరాజేన విఘ్నొ; హితార్దినా ఫల్గునస్యైవ శల్య
5 కృతొ ఽవభేథేన మమొరుమ ఏత్య; పరవిశ్య కీటస్య తనుం విరూపామ
గురొర భయాచ చాపి న చేలివాన అహం; తచ చావబుథ్ధొ థథృశే స విప్రః
6 పృష్ఠశ చాహం తమ అవొచం మహర్షిం; సూతొ ఽహమ అస్మీతి స మాం శశాప
సూతొపధావ ఆప్తమ ఇథం తవయాస్త్రం; న కర్మకాలే పరతిభాస్యతి తవామ
7 అన్యత్ర యస్మాత తవ మృత్యుకాలాథ; అబ్రాహ్మణే బరహ్మ న హి ధరువం సయాత
తథ అథ్య పర్యాప్తమ అతీవ శస్త్రమ; అస్మిన సంగ్రామే తుములే తాత భీమే
8 అపాం పతిర వేగవాన అప్రమేయొ; నిమజ్జయిష్యన నివహాన పరజానామ
మహానగం యః కురుతే సముథ్రం; వేలైవ తం వారయత్య అప్రమేయమ
9 పరముఞ్చన్తం బాణసంఘాన అమొఘాన; మర్మచ ఛిథొ వీర హణః సపత్రాన
కున్తీపుత్రం పరతియొత్స్యామి యుథ్ధే; జయా కర్షిణామ ఉత్తమమ అథ్య లొకే
10 ఏవం బలేనాతిబలం మహాస్త్రం; సముథ్రకల్పం సుథురాపమ ఉగ్రమ
శరౌఘిణం పార్దివాన మజ్జయన్తం; వేలేవ పార్దమ ఇషుభిః సంసహిష్యే
11 అథ్యాహవే యస్య న తుల్యమ అన్యం; మన్యే మనుష్యం ధనుర ఆథథానమ
సురాసురాన వై యుధి యొ జయేత; తేనాథ్య మే పశ్య యుథ్ధం సుఘొరమ
12 అతిమానీ పాణ్డవొ యుథ్ధకామొ; అమానుషైర ఏష్యతి మే మహాస్త్రైః
తస్యాస్త్రమ అస్త్రైర అభిహత్య సంఖ్యే; శరొత్తమైః పాతయిష్యామి పార్దమ
13 థివాకరేణాపి సమం తపన్తం; సమాప్తరశ్మిం యశసా జవలన్తమ
తమొనుథం మేఘ ఇవాతిమాత్రొ; ధనంజయం ఛాథయిష్యామి బాణైః
14 వైశ్వానరం ధూమశిఖం జవలన్తం; తేజస్వినం లొకమ ఇమం థహన్తమ
మేఘొ భూత్వా శరవర్షైర యదాగ్నిం; తదా పార్దం శమయిష్యామి యుథ్ధే
15 పరమాదినం బలవన్తం పరహారిణం; పరభఞ్జనం మాతరిశ్వానమ ఉగ్రమ
యుథ్ధే సహిష్యే హిమవాన ఇవాచలొ; ధనంజయం కరుథ్ధమ అమృష్యమాణమ
16 విశారథం రదమార్గేష్వ అసక్తం; ధుర్యం నిత్యం సమరేషు పరవీరమ
లొకే వరం సర్వధనుర్ధరాణాం; ధనంజయం సంయుగే సంసహిష్యే
17 అథ్యాహవే యస్య న తుల్యమ అన్యం; మధ్యే మనుష్యం ధనుర ఆథథానమ
సర్వామ ఇమాం యః పృదివీం సహేత; తదా విథ్వాన యొత్స్యమానొ ఽసమి తేన
18 యః సర్వభూతాని సథేవకాని; పరస్దే ఽజయత ఖాణ్డవే సవ్యసాచీ
కొ జీవితం రక్షమాణొ హి తేన; యుయుత్సతే మామ ఋతే మానుషొ ఽనయః
19 అహం తస్య పౌరుషం పాణ్డవస్య; బరూయాం హృష్టః సమితౌ కషత్రియాణామ
కిం తవం మూర్ఖః పరభషన మూఢ చేతా; మామ అవొచః పౌరుషమ అర్జునస్య
20 అప్రియొ యః పరుషొ నిష్ఠురొ హి; కషుథ్రః కషేప్తా కషమిణశ చాక్షమావాన
హన్యామ అహం తాథృశానాం శతాని; కషమామి తవాం కషమయా కాలయొగాత
21 అవొచస తవం పాణ్డవార్దే ఽపరియాణి; పరధర్షయన మాం మూఢవత పాపకర్మన
మయ్య ఆర్జవే జిహ్మగతిర హతస తవం; మిత్రథ్రొహీ సప్త పథం హి మిత్రమ
22 కాలస తవ అయం మృత్యుమయొ ఽతిథారుణొ; థుర్యొధనొ యుథ్ధమ ఉపాగమథ యత
తస్యార్దసిథ్ధిమ అభికాఙ్క్షమాణస; తమ అభ్యేష్యే యత్ర నైకాన్త్యమ అస్తి
23 మిత్రం మిథేర నన్థతేః పరీయతేర వా; సంత్రాయతేర మానథ మొథతేర వా
బరవీతి తచ చాముత విప్ర పూర్వాత; తచ చాపి సర్వం మమ థుర్యొధనే ఽసతి
24 శత్రుః శథేః శాసతేః శాయతేర వా; శృణాతేర వా శవయతేర వాపి సర్గే
ఉపసర్గాథ బహుధా సూథతేశ చ; పరాయేణ సర్వం తవయి తచ చ మహ్యమ
25 థుర్యొధనార్దం తవ చాప్రియార్దం; యశొఽరదమ ఆత్మార్దమ అపీశ్వరార్దమ
తస్మాథ అహం పాణ్డవ వాసుథేవౌ; యొత్స్యే యత్నాత కర్మ తత పశ్య మే ఽథయ
26 అస్త్రాణి పశ్యాథ్య మమొత్తమాని; బరాహ్మాణి థివ్యాన్య అద మానుషాణి
ఆసాథయిష్యామ్య అహమ ఉగ్రవీర్యం; థవిపొత్తమం మత్తమ ఇవాభిమత్తః
27 అస్త్రం బరాహ్మం మనసా తథ ధయజయ్యం; కషేప్స్యే పార్దాయాప్రతిమం జయాయ
తేనాపి మే నైవ ముచ్యేత యుథ్ధే; న చేత పతేథ విషమే మే ఽథయ చక్రమ
28 వైవస్వతాథ థణ్డహస్తాథ వరుణాథ వాపి పాశినః
సగథాథ వా ధనపతేః సవర్జాథ వాపి వాసవాత
29 నాన్యస్మాథ అపి కస్మాచ చిథ బిభిమొ హయ ఆతతాయినః
ఇతి శల్య విజానీహి యదా నాహం బిభేమ్య అభీః
30 తస్మాథ భయం న మే పార్దాన నాపి చైవ జనార్థనాత
అథ్య యుథ్ధం హి తాభ్యాం మే సంపరాయే భవిష్యతి
31 శవభ్రే తే పతతాం చక్రమ ఇతి మే బరాహ్మణొ ఽవథత
యుధ్యమానస్య సంగ్రామే పరాప్తస్యైకాయనే భయమ
32 తస్మాథ బిభేమి బలవథ బరాహ్మణ వయాహృతాథ అహమ
ఏతే హి సొమరాజాన ఈశ్వరాః సుఖథుఃఖయొః
33 హొమధేన్వా వత్సమ అస్య పరమత్త ఇషుణాహనమ
చరన్తమ అజనే శల్య బరాహ్మణాత తపసొ నిధేః
34 ఈషాథన్తాన సప్తశతాన థాసీథాస శతాని చ
థథతొ థవిజముఖ్యాయ పరసాథం న చకార మే
35 కృష్ణానాం శవేతవత్సానాం సహస్రాణి చతుర్థశ
ఆహరన న లభే తస్మాత పరసాథం థవిజసత్తమాత
36 ఋథ్ధం గేహం సర్వకామైర యచ చ మే వసు కిం చన
తత సర్వమ అస్మై సత్కృత్య పరయచ్ఛామి న చేచ్ఛతి
37 తతొ ఽబరవీన మాం యాచన్తమ అపరాథ్ధం పరయత్నతః
వయాహృతం యన మయా సూత తత తదా న తథ అన్యదా
38 అనృతొక్తం పరజా హన్యాత తతః పాపమ అవాప్నుయాత
తస్మాథ ధర్మాభిరక్షార్దం నానృతం వక్క్తుమ ఉత్సహే
39 మా తవం బరహ్మ గతిం హింస్యాః పరాయశ్చిత్తం కృతం తవయా
మథ్వాక్యం నానృతం లొకే కశ చిత కుర్యాత సమాప్నుహి
40 ఇత్య ఏతత తే మయా పరొక్తం కషిప్తేనాపి సుహృత్తయా
జానామి తవాధిక్షిపన్తం జొషమ ఆస్స్వొత్తరం శృణు