కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 26

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 26)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [థుర]
అయం తే కర్ణ సారద్యం మథ్రరాజః కరిష్యతి
కృష్ణాథ అభ్యధికొ యన్తా థేవేన్థ్రస్యేవ మాతలిః
2 యదా హరిహయైర యుక్తం సంగృహ్ణాతి స మాతలిః
శల్యస తవ తదాథ్యాయం సంయన్తా రదవాజినామ
3 యొధే తవయి రదస్దే చ మథ్రరాజే చ సారదౌ
రదశ్రేష్ఠొ ధరువం సంఖ్యే పార్దొ నాభిభవిష్యతి
4 [స]
తతొ థుర్యొధనొ భూయొ మథ్రరాజం తరస్వినమ
ఉవాచ రాజన సంగ్రామే సంయచ్ఛన్తం హయొత్తమాన
5 తవయాభిగుప్తొ రాధేయొ విజేష్యతి ధనంజయమ
ఇత్య ఉక్తొ రదమ ఆస్దాయ తదేతి పరాహ భారత
6 శల్యే ఽభయుపగతే కర్ణః సారదిం సుమనొఽబరవీత
సవం సూత సయన్థనం మహ్యం కల్పయేత్య అసకృత తవరన
7 తతొ జైత్రం రదవరం గన్ధర్వనగరొపమమ
విధివత కల్పితం భర్త్రే జయేత్య ఉక్త్వా నయవేథయత
8 తం రదం రదినాం శరేష్ఠః కర్ణొ ఽభయర్చ్య యదావిధి
సంపాథితం బరహ్మవిథా పూర్వమ ఏవ పురొధసా
9 కృత్వా పరథక్షిణం యత్నాథ ఉపస్దాయ చ భాస్కరమ
సమీపస్దం మథ్రరాజం సమారొపయథ అగ్రతః
10 తతః కర్ణస్య థుర్ధర్షం సయన్థనప్రవరం మహత
ఆరురొహ మహాతేజాః శల్యః సింహ ఇవాచలమ
11 తతః శల్యాస్దితం రాజన కర్ణః సవరదమ ఉత్తమమ
అధ్యతిష్ఠథ యదామ్భొథం విథ్యుత్వన్తం థివాకరః
12 తావ ఏకరదమ ఆరూఢావ ఆథిత్యాగ్నిసమత్విషౌ
వయభ్రాజేతాం యదా మేఘం సూర్యాగ్నీ సహితౌ థివి
13 సంస్తూయమానౌ తౌ వీరౌ తథాస్తాం థయుతిమత్తరౌ
ఋత్విక సథస్యైర ఇన్థ్రాగ్నీ హూయమానావ ఇవాధ్వరే
14 స శల్య సంగృహీతాశ్వే రదే కర్ణః సదితొ ఽభవత
ధనుర విస్ఫారయన ఘొరం పరివేషీవ భాస్కరః
15 ఆస్దితః స రదశ్రేష్ఠం కర్ణః శరగభస్తిమాన
పరబభౌ పురుషవ్యాఘ్రొ మన్థరస్ద ఇవాంశుమాన
16 తం రదస్దం మహావీరం యాన్తం చామితతేజసమ
థుర్యొధనః సమ రాధేయమ ఇథం వచనమ అబ్రవీత
17 అకృతం థరొణ భీష్మాభ్యాం థుష్కరం కర్మ సంయుగే
కురుష్వాధిరదే వీర మిషతాం సర్వధన్వినామ
18 మనొగతం మమ హయ ఆసీథ భీష్మథ్రొణౌ మహారదౌ
అర్జునం భీమసేనం చ నిహన్తారావ ఇతి ధరువమ
19 తాభ్యాం యథ అకృతం వీర వీరకర్మ మహామృధే
తత కర్మ కురు రాధేయ వజ్రపాణిర ఇవాపరః
20 గృహాణ ధర్మరాజం వా జహి వా తవం ధనంజయమ
భీమసేనం చ రాధేయ మాథ్రీపుత్రౌ యమావ అపి
21 జయశ చ తే ఽసతు భథ్రం చ పరయాహి పురుషర్షభ
పాణ్డుపుత్రస్య సైన్యాని కురు సర్వాణి భస్మసాత
22 తతస తూర్యసహస్రాణి భేరీణామ అయుతాని చ
వాథ్యమానాన్య అరొచన్త మేఘశబ్థా యదా థివి
23 పరతిగృహ్య తు తథ వాక్యం రదస్దొ రదసత్తమః
అభ్యభాషత రాధేయః శల్యం యుథ్ధవిశాథరమ
24 చొథయాశ్వాన మహాబాహొ యావథ ధన్మి ధనంజయమ
భీమసేనం యమౌ చొభౌ రాజానం చ యుధిష్ఠిరమ
25 అథ్య పశ్యతు మే శల్య బాహువీర్యం ధనంజయః
అస్యతః కఙ్కపత్రాణాం సహస్రాణి శతాని చ
26 అథ్య కషేప్స్యామ్య అహం శల్య శరాన పరమతేజనాన
పాణ్డవానాం వినాశాయ థుర్యొధన జయాయ చ
27 [షల్య]
సూతపుత్ర కదం ను తవం పాణ్డవాన అవమన్యసే
సర్వాస్త్రజ్ఞాన మహేష్వాసాన సర్వాన ఏవ మహారదాన
28 అనివర్తినొ మహాభాగాన అజేయాన సత్యవిక్రమాన
అపి సంజనయేయుర యే భయం సాక్షాచ ఛతక్రతొః
29 యథా శరొష్యసి నిర్ఘొషం విస్ఫూర్జితమ ఇవాశనేః
రాధేయ గాణ్డివస్యాజౌ తథా నైవం వథిష్యసి
30 [స]
అనాథృత్య తు తథ వాక్యం మథ్రరాజేన భాషితమ
థరక్ష్యస్య అథ్యేత్య అవొచథ వై శక్యం కర్ణొ నరేశ్వర
31 థృష్ట్వా కర్ణం మహేష్వాసం యుయుత్సుం సమవస్దితమ
చుక్రుశుః కురవః సర్వే హృష్టరూపాః పరంతప
32 తతొ థున్థుభిఘొషేణ భేరీణాం నినథేన చ
బాణశబ్థైశ చ వివిధైర గర్జితైశ చ తరస్వినామ
నిర్యయుస తావకా యుథ్ధే మృత్యుం కృత్వా నివర్తనమ
33 పరయాతే తు తతః కర్ణే యొధేషు ముథితేషు చ
చచాల పృదివీ రాజన రరాస చ సువిస్వరమ
34 నిశ్చరన్తొ వయథృశ్యన్త సూర్యాత సప్త మహాగ్రహాః
ఉల్కా పాతశ చ సంజజ్ఞే థిశాం థాహస తదైవ చ
తదాశన్యశ చ సంపేతుర వవుర వాతాశ చ థారుణాః
35 మృగపక్షిగణాశ చైవ బహుశః పృతనాం తవ
అపసవ్యం తథా చక్రుర వేథయన్తొ మహథ భయమ
36 పరస్దితస్య చ కర్ణస్య నిపేతుస తురగా భువి
అస్ది వర్షం చ పతితమ అన్తరిక్షాథ భయానకమ
37 జజ్వలుశ చైవ శస్త్రాణి ధవజాశ చైవ చకమ్పిరే
అశ్రూణి చ వయముఞ్చన్త వాహనాని విశాం పతే
38 ఏతే చాన్యే చ బహవ ఉత్పాతాస తత్ర మారిష
సముత్పేతుర వినాశాయ కౌరవాణాం సుథారుణాః
39 న చ తాన గణయామ ఆసుః సర్వే తే థైవమొహితాః
పరస్దితం సూతపుత్రం చ జయేత్య ఊచుర నరా భువి
నిర్జితాన పాణ్డవాంశ చైవ మేనిరే తవ కౌరవాః
40 తతొ రదస్దః పరవీర హన్తా; భీష్మథ్రొణావ ఆత్తవీర్యౌ నిరీక్ష్య
సమజ్వలథ భారత పావకాభొ; వైకర్తనొ ఽసౌ రదకుఞ్జరొ వృషః
41 స శల్యమ ఆభాష్య జగాథ వాక్యం; పార్దస్య కర్మాప్రతిమం చ థృష్ట్వా
మానేన థర్పేణ చ థహ్యమానః; కరొధేన థీప్యన్న ఇవ నిఃశ్వసిత్వా
42 నాహం మహేన్థ్రాథ అపి వజ్రవాణేః; కరుథ్ధాథ బిభేమ్య ఆత్తధనూ రదస్దః
థృష్ట్వా తు భీష్మ పరముఖాఞ శయానాన; న తవ ఏవ మాం సదిరతా సంజహాతి
43 మహేన్థ్ర విష్ణుప్రతిమావ అనిన్థితౌ; రదాశ్వనాగప్రవర పరమాదినౌ
అవధ్యకల్పౌ నిహతౌ యథా పరైస; తతొ మమాథ్యాపి రణే ఽసతి సాధ్వసమ
44 సమీక్ష్య సంఖ్యే ఽతిబాలాన నరాధిపైర; నరాశ్వమాతఙ్గరదాఞ శరైర హతాన
కదం న సర్వాన అహితాన రణే ఽవధీన; మహాస్త్రవిథ బరాహ్మణపుంగవొ గురుః
45 స సంస్మరన థరొణ హవం మహాహవే; బరవీమి సత్యం కురవొ నిబొధత
న వొ మథ అన్యః పరసహేథ రణే ఽరజునం; కరమాగతం మృత్యుమ ఇవొగ్రరూపిణమ
46 శిక్షా పరసాథశ చ బలం ధృతిశ చ; థరొణే మహాస్త్రాణి చ సంనతిశ చ
స చేథ అగాన మృత్యువశం మహాత్మా; సర్వాన అన్యాన ఆతురాన అథ్య మన్యే
47 నేహ ధరువం కిం చిథ అపి పరచిన్త్యం; విథుర లొకే కర్మణొ ఽనిత్య యొగాత
సూర్యొథయే కొ హి విముక్తసంశయొ; గర్వం కుర్వీతాథ్య గురౌ నిపాతితే
48 న నూనమ అస్త్రాణి బలం పరాక్రమః; కరియా సునీతం పరమాయుధాని వా
అలం మనుష్యస్య సుఖాయ వర్తితుం; తదా హి యుథ్ధే నిహతః పరైర గురుః
49 హుతాశనాథిత్య సమానతేజసం; పరాక్రమే విష్ణుపురంథరొపమమ
నయే బృహస్పత్యుశనః సమం సథా; న చైనమ అస్త్రం తథ అపాత సుథుఃసహమ
50 సంప్రక్రుష్టే రుథితస్త్రీ కుమారే; పరాభూతే పౌరుషే ధార్తరాష్ట్రే
మయా కృత్యమ ఇతి జానామి శల్య; పరయాహి తస్మాథ థవిషతామ అనీకమ
51 యత్ర రాజా పాణ్డవాః సత్యసంధొ; వయవస్దితొ భీమసేనార్జునౌ చ
వాసుథేవః సృఞ్జయాః సాత్యకిశ చ; యమౌ చ కస తౌ విషహేన మథ అన్యః
52 తస్మాత కషిప్రం మథ్రపతే పరయాహి; రణే పాఞ్చాలాన పాణ్డవాన సృఞ్జయాంశ చ
తాన వా హనిష్యామి సమేత్య సంఖ్యే; యాస్యామి వా థరొణ ముఖాయ మన్యే
53 న తవ ఏవాహం న గమిష్యామి మధ్యం; తేషాం శూరాణామ ఇతి మా శల్యవిథ్ధి
మిత్రథ్రొహొ మర్షణీయొ న మే ఽయం; తయక్త్వా పరాణాన అనుయాస్యామి థరొణమ
54 పరాజ్ఞస్య మూఢస్య చ జీవితాన్తే; పరాణప్రమొక్షొ ఽనతకవక్త్రగస్య
అతొ విథ్వన్న అభియాస్యామి పార్దం; థిష్టం న శక్యం వయతివర్తితుం వై
55 కల్యాణ వృత్తః సతతం హి రాజన; వైచిత్రవీర్యస్య సుతొ మమాసీత
తస్యార్దసిథ్ధ్యర్దమ అహం తయజామి; పరియాన భొగాన థుస్త్యజం జీవితం చ
56 వైయాఘ్రచర్మాణమ అకూజనాక్షం; హైమత్రికొశం రజతత్రివేణుమ
రదప్రబర్హం తురగప్రబర్హైర; యుక్తం పరాథాన మహ్యమ ఇథం హి రామః
57 ధనూంషి చిత్రాణి నిరీక్ష్య శల్య; ధవజం గథాం సాయకాంశ చొగ్రరూపాన
అసిం చ థీప్తం పరమాయుధం చ; శఙ్ఖం చ శుభ్రం సవనవన్తమ ఉగ్రమ
58 పతాకినం వజ్రనిపాత నిస్వనం; సితాశ్వయుక్తం శుభతూణ శొభితమ
ఇమం సమాస్దాయ రదం రదర్షభం; రణే హనిష్యామ్య అహమ అర్జునం బలాత
59 తం చేన మృత్యుః సర్వహరొ ఽభిరక్షతే; సథా పరమత్తః సమరే పాణ్డుపుత్రమ
తం వా హనిష్యామి సమేత్య యుథ్ధే; యాస్యామి వా భీష్మ ముఖొ యమాయ
60 యమ వరుణ కుబేర వాసవా వా; యథి యుగపత సగణా మహాహవే
జుగుపిషవ ఇహైత్య పాణ్డవం; కిమ ఉ బహునా సహ తైర జయామి తమ
61 ఇతి రణరభసస్య కత్దతస; తథ ఉపనిశమ్య వచః స మథ్రరాట
అవహసథ అవమన్య వీర్యవాన; పరతిషిషిధే చ జాగాథ చొత్తరమ
62 విరమ విరమ కర్ణ కత్దనాథ; అతిరభసొ ఽసయతి చాప్య అయుక్తవాక
కవ చ హి నరవరొ ధనంజయః; కవ పునర ఇహ తవమ ఉపారమాబుధ
63 యథుసథనమ ఉపేన్థ్ర పాలితం; తరిథివమ ఇవామర రాజరక్షితమ
పరసభమ ఇహ విలొక్య కొ హరేత; పురుషవరావరజామ ఋతే ఽరజునాత
64 తరిభువన సృజమ ఈశ్వరేశ్వరం; క ఇహ పుమాన భవమ ఆహ్వయేథ యుధి
మృగవధ కలహే ఋతే ఽరజునాత; సురపతివీర్యసమప్రభావతః
65 అసురసురమహొరగాన నరాన; గరుడ పిశాచ సయక్షరాక్షసాన
ఇషుభిర అజయథ అగ్నిగౌరవాత; సవభిలషితం చ హవిర థథౌ జయః
66 సమరసి నను యథా పరైర హృతః; స చ ధృతరాష్ట్ర సుతొ విమొక్షితః
థినకరజ నరొత్తమైర యథా; మరుషు బహూన వినిహత్య తాన అరీన
67 పరదమమ అపి పలాయితే తవయి; పరియ కలహా ధృతరాష్ట్ర సూనవః
సమరసి నను యథా పరమొచితాః; ఖచర గణాన అవజిత్య పాణ్డవైః
68 సముథిత బలవాహనాః పునః; పురుషవరేణ జితాః సద గొగ్రహే
సగురు గురు సుతాః సభీష్మకాః; కిమ ఉ న జితః స తథా తవయార్జునః
69 ఇథమ అపరమ ఉపస్దితం పునస; తవ నిధనాయ సుయుథ్ధమ అథ్య వై
యథి న రిపుభయాత పలాయసే; సమరగతొ ఽథయ హతొ ఽసి సూతజ
70 [స]
ఇతి బహు పరుషం పరభాషతి; పరమనసి మథ్రపతౌ రిపుస్తవమ
భృశమ అతిరుషితః పరం వృషః; కురు పృతనా పతిర ఆహ మథ్రపమ
71 భవతు భవతు కిం వికత్దసే; నను మమ తస్య చ యుథ్ధమ ఉథ్యతమ
యథి స జయతి మాం మహాహవే; తత ఇథమ అస్తు సుకత్దితం తవ
72 ఏవమ అస్త్వ ఇతి మథ్రేశ ఉక్త్వా నొత్తరమ ఉక్తవాన
యాహి మథ్రేశ చాప్య ఏనం కర్ణః పరాహ యుయుత్సయా
73 స రదః పరయయౌ శత్రూఞ శవేతాశ్వః శల్య సారదిః
నిఘ్నన్న అమిత్రాన సమరే తమొ ఘనన సవితా యదా
74 తతః పరాయాత పరీతిమాన వై రదేన; వైయాఘ్రేణ శవేతయుజాద కర్ణః
స చాలొక్య ధవజినీం పాణ్డవానాం; ధనంజయం తవరయా పర్యపృచ్ఛత