కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 27

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 27)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
పరయాన ఏవ తథా కర్ణొ హర్షయన వాహినీం తవ
ఏకైకం సమరే థృష్ట్వా పాణ్డవం పర్యపృచ్ఛత
2 యొ మమాథ్య మహాత్మానం థర్శయేచ ఛవేత వాహనమ
తస్మై థథ్యామ అభిప్రేతం వరం యం మనసేచ్ఛతి
3 స చేత తథ అభిమన్యేత తస్మై థథ్యామ అహం పునః
శక్తటం రత్నసంపూర్ణం యొ మే బరూయాథ ధనంజయమ
4 స చేత తథ అభిమన్యేత పురుషొ ఽరజున థర్శివాన
అన్యం తస్మై పునర థథ్యాం సౌవర్ణం హస్తిషడ్గవమ
5 తదా తస్మై పునర థథ్యాం సత్రీణాం శతమ అలంకృతమ
శయామానాం నిష్కకణ్ఠీనాం గీతవాథ్య విపశ్చితామ
6 స చేత తథ అభిమన్యేత పురుషొ ఽరజున థర్శివాన
అన్యం తస్మై వరం థథ్యాం శవేతాన పఞ్చ శతాన హయాన
7 హేమభాణ్డ పరిచ్ఛన్నాన సుమృష్టమణికుణ్డలాన
సుథాన్తాన అపి చైవాహం థథ్యామ అష్ట శతాన పరాన
8 రదం చ శుభ్రం సౌవర్ణం థథ్యాం తస్మై సవలంకృతమ
యుక్తం పరమకామ్బొజైర యొ మే బరూయాథ ధనంజయమ
9 అన్యం తస్మై వరం థథ్యాం కుఞ్జరాణాం శతాని షట
కాఞ్చనైర వివిధైర భాణ్డైర ఆచ్ఛన్నాన హేమమాలినః
ఉత్పన్నాన అపరాన్తేషు వినీతాన హస్తిశిక్షకైః
10 స చేత తథ అభిమన్యేత పురుషొ ఽరజున థర్శివాన
అన్యం తస్మై వరం థథ్యాం యమ అసౌ కామయేత సవయమ
11 పుత్రథారాన విహారాంశ చ యథ అన్యథ విత్తమ అస్తి మే
తచ చ తస్మై పునర థథ్యాం యథ యత స మనసేచ్ఛతి
12 హత్వా చ సహితౌ కృష్ణౌ తయొర విత్తాని సర్వశః
తస్మై థథ్యామ అహం యొ మే పరబ్రూయాత కేశవార్జునౌ
13 ఏతా వాచః సుబహుశః కర్ణ ఉచ్చారయన యుధి
థధ్మౌ సాగరసంభూతం సుస్వనం శఙ్ఖమ ఉత్తమమ
14 తా వాచః సూతపుత్రస్య తదాయుక్తా నిశమ్య తు
థుర్యొధనొ మహారాజ పరహృష్టః సానుగొ ఽభవత
15 తతొ థున్థుభినిర్ఘొషొ మృథఙ్గానాం చ సర్వశః
సింహనాథః సవాథిత్రః కుఞ్జరాణామ అనిస్వనః
16 పరాథురాసీత తథా రాజంస తవత సైన్యే భరతర్షభ
యొధానాం సంప్రహృష్టానాం తదా సమభవత సవనః
17 తదా పరహృష్టే సైన్యే తు పరవమానం మహారదమ
వికత్దమానం సమరే రాధేయమ అరికర్శనమ
మథ్రరాజః పరహస్యేవం వచనం పరద్యభాషత
18 మా సూతపుత్ర మానేన సౌవర్ణం హస్తిషడ్గవమ
పరయచ్ఛ పురుషాయాథ్య థరక్ష్యసి తవం ధనంజయమ
19 బాల్యాథ ఇవ తవం తయజసి వసు వైశ్రవణొ యదా
అయత్నేనైవ రాధేయ థరష్టాస్య అథ్య ధనంజయమ
20 పరాసృజసి మిద్యా కిం కిం చ తవం బహు మూఢవత
అపాత్ర థానే యే థొషాస తాన మొహాన నావబుధ్యసే
21 యత పరవేథయసే విత్తం బహుత్వేన ఖలు తవయా
శక్యం బహువిధైర యజ్ఞైర యష్టుం సూత యజస్వ తైః
22 యచ చ పరార్దయసే హన్తుం కృష్ణౌ మొహాన మృషైవ తత
న హి శుశ్రుమ సంమర్థే కరొష్ట్రా సింహౌ నిపాతితౌ
23 అప్రార్దితం పరార్దయసే సుహృథొ న హి సన్తి తే
యే తవాం న వారయన్త్య ఆశు పరపతన్తం హుతాశనే
24 కాలకార్యం న జానీషే కాలపక్వొ ఽసయ అసంశయమ
బహ్వబథ్ధమ అకర్ణీయం కొ హి బరూయాజ జిజీవిషుః
25 సముథ్రతరణం థొర్భ్యాం కణ్ఠే బథ్ధ్వా యదా శిలామ
గిర్యగ్రాథ వా నిపతనం తాథృక తవ చికీర్షితమ
26 సహితః సర్వయొధైస తవం వయూఢానీకైః సురక్షితః
ధనంజయేన యుధ్యస్వ శరేయశ చేత పరాప్తుమ ఇచ్ఛసి
27 హితార్దం ధార్తరాష్ట్రస్య బరవీమి తవా న హింసయా
శరథ్ధత్స్వైతన మయా పరొక్తం యథి తే ఽసతి జిజీవిషా
28 [కర్ణ]
సవవీర్యే ఽహం పరాశ్వస్య పరార్దయామ్య అర్జునం రణే
తవం తు మిత్ర ముఖః శత్రుర మాం భీషయితుమ ఇచ్ఛసి
29 న మామ అస్మాథ అభిప్రాయాత కశ చిథ అథ్య నివర్తయేత
అపీన్థ్రొ వజ్రమ ఉథ్యమ్య కిం ను మర్త్యః కరిష్యతి
30 [స]
ఇతి కర్ణస్య వాక్యాన్తే శల్యః పరాహొత్తరం వచః
చుకొపయిషుర అత్యర్దం కర్ణం మథ్రేశ్వరః పునః
31 యథా వై తవాం ఫల్గున వేగనున్నా; జయా చొథితా హస్తవతా విసృష్టాః
అన్వేతారః కఙ్కపత్రాః శితాగ్రాస; తథా తప్స్యస్య

అర్జునస్యాభియొగాత
32 యథా థివ్యం ధనుర ఆథాయ పార్దః; పరభాసయన పృతనాం సవ్యసాచీ
తవామ అర్థయేత నిశితైః పృషత్కైస; తథా పశ్చాత తప్స్యసే సూతపుత్ర
33 బాలశ చన్థ్రం మాతుర అఙ్కే శయానొ; యదా కశ చిత పరార్దయతే ఽపహర్తుమ
తథ్వన మొహాథ యతమానొ రదస్దస; తవం పరార్దయస్య అర్జునమ అథ్య జేతుమ
34 తరిశూలమ ఆశ్లిష్య సుతీక్ష్ణధారం; సర్వాణి గాత్రాణి నిఘర్షసి

తవమ
సుతీక్ష్ణధారొపమ కర్మణా తవం; యుయుత్ససే యొ ఽరజునేనాథ్య కర్ణ
35 సిథ్ధం సింహం కేసరిణం బృహన్తం; బాలొ మూఢః కషుథ్రమృగస తరస్వీ
సమాహ్వయేత తథ్వథ ఏతత తవాథ్య; సమాహ్వానం సూతపుత్రార్జునస్య
36 మా సూతపుత్రాహ్వయ రాజపుత్రం; మహావీర్యం కేసరిణం యదైవ
వనే సృగాలః పిశితస్య తృప్తొ; మా మార్దమ ఆసాథ్య వినఙ్క్ష్యసి తవమ
37 ఈషాథన్తం మహానాగం పరభిన్నకరటా ముఖమ
శశక ఆహ్వయసే యుథ్ధే కర్ణ పార్దం ధనంజయమ
38 బిలస్దం కృష్ణసర్పం తవం బాల్యాత కాష్ఠేన విధ్యసి
మహావిషం పూర్ణకొశం యత పార్దం యొథ్ధుమ ఇచ్ఛసి
39 సింహం కేసరిణం కరుథ్ధమ అతిక్రమ్యాభినర్థసి
సృగాల ఇవ మూఢత్వాన నృసింహం కర్ణ పాణ్డవమ
40 సుపర్ణం పతగశ్రేష్ఠం వైనతేయం తరస్వినమ
లట్వ ఏవాహ్వయసే పాతే కర్ణ పార్దం ధనంజయమ
41 సర్వామ్భొ నిలయం భీమమ ఊర్మిమన్తం ఝషాయుతమ
చన్థ్రొథయే వివర్తన్తమ అప్లవః సంతితీర్షసి
42 ఋషభం థున్థుభిగ్రీవం తీక్ష్ణశృఙ్గం పరహారిణమ
వత్స ఆహ్వయసే యుథ్ధే కర్ణ పార్దం ధనంజయమ
43 మహాఘొషం మహామేఘం థర్థురః పరతినర్థసి
కామతొయ పరథం లొకే నరపర్జన్యమ అర్జునమ
44 యదా చ సవగృహస్దః శవా వయాఘ్రం వనగతం భషేత
తదా తవం భషసే కర్ణ నరవ్యాఘ్రం ధనంజయమ
45 సృగాలొ ఽపి వనే కర్ణ శశైః పరివృతొ వసన
మన్యతే సింహమ ఆత్మానం యావత సింహం న పశ్యతి
46 తదా తవమ అపి రాధేయ సింహమ ఆత్మానమ ఇచ్ఛసి
అపశ్యఞ శత్రుథమనం నరవ్యాఘ్రం ధనంజయమ
47 వయాఘ్రం తవం మన్యసే ఽఽతమానం యావత కృష్ణౌ న పశ్యసి
సమాస్దితావ ఏకరదే సూర్యచన్థ్రమసావ ఇవ
48 యావథ గాణ్డీవనిర్ఘొషం న శృణొషి మహాహవే
తావథ ఏవ తవయా కర్ణ శక్యం వక్తుం యదేచ్ఛసి
49 రదశబ్థధనుః శబ్థైర నాథయన్తం థిశొ థశ
నర్థన్తమ ఇవ శార్థూలం థృష్ట్వా కరొష్టా భవిష్యసి
50 నిత్యమ ఏవ సృగాజస తవం నిత్యం సింహొ ధనంజయః
వీర పరథ్వేషణాన మూఢ నిత్యం కరొష్టేవ లక్ష్యసే
51 యదాఖుః సయాథ బిడాలశ చ శవా వయాఘ్రశ చ బలాబలే
యదా సృగాలః సింహశ చ యదా చ శశకుఞ్జరౌ
52 యదానృతం చ సత్యం చ యదా చాపి వృషామృతే
తదా తవమ అపి పార్దశ చ పరఖ్యాతావ ఆత్మకర్మభిః
53 [స]
అధిక్షిప్తస తు రాధేయః శల్యేనామిత తేజసా
శల్యమ ఆహ సుసంక్రుథ్ధొ వాక్శల్యమ అవధారయన
54 గుణాన గుణవతః శల్య గుణవాన వేత్తి నాగుణః
తవం తు నిత్యం గుణైర హీనః కిం జఞాస్యస్య అగుణొ గుణాన
55 అర్జునస్య మహాస్త్రాణి కరొధం వీర్యం ధనుః శరాన
అహం శల్యాభిజానామి న తవం జానాసి తత తదా
56 ఏవమ ఏవాత్మనొ వీర్యమ అహం వీర్యం చ పాణ్డవే
జానన్న ఏవాహ్వయే యుథ్ధే శల్య నాగ్నిం పతంగవత
57 అస్తి చాయమ ఇషుః శల్య సుపుఙ్ఖొ రదభొజనః
ఏకతూణీ శయః పత్రీ సుధౌతః సమలంకృతః
58 శేతే చన్థనపూర్ణేన పూజితొ బహులాః సమాః
ఆహేయొ విషవాన ఉగ్రొ నరాశ్వథ్విపసంఘహా
59 ఏకవీరొ మహారౌథ్రస తనుత్రాస్ది విథారణః
నిర్భిన్థ్యాం యేన రుష్టొ ఽహమ అపి మేరుం మహాగిరిమ
60 తమ అహం జాతు నాస్యేయమ అన్యస్మిన ఫల్గునాథ ఋతే
కృష్ణాథ వా థేవకీపుత్రాత సత్యం చాత్ర శృణుష్వ మే
61 తేనాహమ ఇషుణా శల్య వాసుథేవధనంజయౌ
యొత్స్యే పరమసంక్రుథ్ధస తత కర్మ సథృశం మమ
62 సర్వేషాం వాసుథేవానాం కృష్ణే లక్ష్మీః పరతిష్ఠితా
సర్వేషాం పాణ్డుపుత్రాణాం జయః పార్దే పరతిష్ఠితః
ఉభయం తత సమాసాథ్య కొ ఽతివర్తితుమ అర్హతి
63 తావ ఏతౌ పురుషవ్యాఘ్రౌ సమేతౌ సయన్థనే సదితౌ
మామ ఏకమ అభిసంయాతౌ సుజాతం శల్య పశ్య మే
64 పితృష్వసా మాతులజౌ భరాతరావ అపరాజితౌ
మణీ సూత్ర ఇవ పరొక్తౌ థరష్టాసి నిహతౌ మయా
65 అర్జునే గాణ్డివం కృష్ణే చక్రం తార్క్ష్య కపిధ్వజౌ
భీరూణాం తరాసజననౌ శల్య హర్షకరౌ మమ
66 తవం తు థుష్ప్రకృతిర మూఢొ మహాయుథ్ధేష్వ అకొవిథః
భయావతీర్ణః సంత్రాసాథ అబథ్ధం బహు భాషసే
67 సంస్తౌషి తవం తు కేనాపి హేతునా తౌ కుథేశజ
తౌ హత్వా సమరే హన్తా తవామ అథ్ధా సహబాన్ధవమ
68 పాపథేశజ థుర్బుథ్ధే కషుథ్రక్షత్రియపాంసన
సుహృథ భూత్వా రిపుః కిం మాం కృష్ణాభ్యాం భీషయన్న అసి
69 తౌ వా మమాథ్య హన్తారౌ హన్తాస్మి సమరే సదితౌ
నాహం బిభేమి కృష్ణాభ్యాం విజానన్న ఆత్మనొ బలమ
70 వాసుథేవ సహస్రం వా ఫల్గునానాం శతాని చ
అహమ ఏకొ హనిష్యామి జొషమ ఆస్స్వ కుథేశజ
71 సత్రియొ బాలాశ చ వృథ్ధాశ చ పరాయః కరీడా గతా జనాః
యా గాదాః సంప్రగాయన్తి కుర్వన్తొ ఽధయయనం యదా
తా గాదాః శృణు మే శల్య మథ్రకేషు థురాత్మసు
72 బరాహ్మణైః కదితాః పూర్వం యదావథ రాజసంనిధౌ
శరుత్వా చైకమనా మూఢ కషమ వా బరూహి వొత్తమమ
73 మిత్రధ్రున మథ్రకొ నిత్యం యొ నొ థవేష్టి స మథ్రకః
మథ్రకే సంగతం నాస్తి కషుథ్రవాక్యే నరాధమే
74 థురాత్మా మథ్రకొ నిత్యం నిత్యం చానృతికొ ఽనృజుః
యావథన్తం హి థౌరాత్మ్యం మథ్రకేష్వ ఇతి నః శరుతమ
75 పితా మాతా చ పుత్రశ చ శవశ్రూ శవశుర మాతులాః
జామాతా థుహితా భరాతా నప్తా తే తే చ బాన్ధవాః
76 వయస్యాభ్యాగతాశ చాన్యే థాసీథాసం చ సంగతమ
పుమ్భిర విమిశ్రా నార్యశ చ జఞాతాజ్ఞాతాః సవయేచ్ఛయా
77 యేషాం గృహేషు శిష్టానాం సక్తు మన్దాశినాం సథా
పీత్వా సీధుం సగొ మాంసం నర్థన్తి చ హసన్తి చ
78 యాని చైవాప్య అబథ్ధాని పరవర్తన్తే చ కామతః
కామప్రలాపినొ ఽనయొన్యం తేషు ధర్మః కదం భవేత
79 మథ్రకేషు విలుప్తేషు పరఖ్యాతాశుభ కర్మసు
నాపి వైరం న సౌహార్థం మథ్రకేషు సమాచరేత
80 మథ్రకే సంగతం నాస్తి మథ్రకొ హి సచాపలః
మథ్రకేషు చ థుఃస్పర్శం శౌచం గాన్ధారకేషు చ
81 రాజయాజక యాజ్యేన నష్టం థత్తం హవిర భవేత
82 శూథ్ర సంస్కారకొ విప్రొ యదా యాతి పరాభవమ
తదా బరహ్మ థవిషొ నిత్యం గచ్ఛన్తీహ పరాభవమ
83 మథ్రకే సంగతం నాస్తి హతం వృశ్చికతొ విషమ
ఆదర్వణేన మన్త్రేణ సర్వా శాన్తిః కృతా భవేత
84 ఇతి వృశ్చిక థష్టస్య నానా విషహతస్య చ
కుర్వన్తి భేషజం పరాజ్ఞాః సత్యం తచ చాపి థృశ్యతే
ఏవం విథ్వఞ జొషమ ఆస్స్వ శృణు చాత్రొత్తరం వచః
85 వాసాంస్య ఉత్సృజ్య నృత్యన్తి సత్రియొ యా మథ్య మొహితాః
మిదునే ఽసంయతాశ చాపి యదా కామచరాశ చ తాః
తాసాం పుత్రః కదం ధర్మం మథ్రకొ వక్తుమ అర్హతి
86 యాస తిష్ఠన్త్యః పరమేహన్తి యదైవొష్ట్రీ థశేరకే
తాసాం విభ్రష్టలజ్జానాం నిర్లజ్జానాం తతస తతః
తవం పుత్రస తాథృశీనాం హి ధర్మం వక్తుమ ఇహేచ్ఛసి
87 సువీరకం యాచ్యమానా మథ్రకా కషతి సఫిజౌ
అథాతు కామా వచనమ ఇథం వథతి థారుణమ
88 మా మా సువీరకం కశ చిథ యాచతాం థయితొ మమ
పుత్రం థథ్యాం పరతిపథం న తు థథ్యాం సువీరకమ
89 నార్యొ బృహత్యొ నిర్హ్రీకా మథ్రకాః కమ్బలావృతాః
ఘస్మరా నష్టశౌచాశ చ పరాయ ఇత్య అనుశుశ్రుమ
90 ఏవమాథి మయాన్యైర వా శక్యం వక్తుం భవేథ బహు
ఆ కేశాగ్రాన నఖాగ్రాచ చ వక్తవ్యేషు కువర్త్మసు
91 మథ్రకాః సిన్ధుసౌవీరా ధర్మం విథ్యుః కదం తవ ఇహ
పాపథేశొథ్భవా మలేచ్ఛా ధర్మాణమ అవిచక్షణాః
92 ఏష ముఖ్యతమొ ధర్మః కషత్రియస్యేతి నః శరుతమ
యథ ఆజౌ నిహతః శేతే సథ్భిః సమభిపూజితః
93 ఆయుధానాం సంపరాయే యన ముచ్యేయమ అహం తతః
న మే స పరదమః కల్పొ నిధనే సవర్గమ ఇచ్ఛతః
94 సొ ఽహం పరియః సఖా చాస్మి ధార్తరాష్ట్రస్య ధీమతః
తథర్దే హి మమ పరాణా యచ చ మే విథ్యతే వసు
95 వయక్తం తవమ అప్య ఉపహితః పాణ్డవైః పాపథేశజ
యదా హయ అమిత్రవత సర్వం తవమ అస్మాసు పరవర్తసే
96 కామం న ఖలు శక్యొ ఽహం తవథ్విధానాం శతైర అపి
సంగ్రామాథ విముఖః కర్తుం ధర్మజ్ఞ ఇవ నాస్తికైః
97 సారఙ్గ ఇవ ఘర్మార్తః కామం విలప శుష్య చ
నాహం భీషయితుం శక్యః కషత్రవృత్తే వయవస్దితః
98 తను తయజాం నృసింహానామ ఆహవేష్వ అనివర్తినామ
యా గతిర గురుణా పరాఙ మే పరొక్తా రామేణ తాం సమర
99 సవేషాం తరాణార్దమ ఉథ్యుక్తం వధాయ థవిషతామ అపి
విథ్ధి మామ ఆస్దితం వృత్తం పౌరూరవ సముత్తమమ
100 న తథ భూతం పరపశ్యామి తరిషు లొకేషు మథ్రక
యొ మామ అస్మాథ అభిప్రాయాథ వారయేథ ఇతి మే మతిః
101 ఏవం విథ్వఞ జొషమ ఆస్స్వ తరాసాత కిం బహు భాషసే
మా తవా హత్వా పరథాస్యామి కరవ్యాథ్భ్యొ మథ్రకాధమ
102 మిత్ర పరతీక్షయా శల్య ధార్తరాష్ట్రస్య చొభయొః
అపవాథతితిక్షాభిస తరిభిర ఏతైర హి జీవసి
103 పునశ చేథ ఈథ్థృశం వాక్యం మథ్రరాజవథిష్యసి
శిరస తే పాతయిష్యామి గథయా వజ్రకల్పయా
104 శరొతారస తవ ఇథమ అథ్యేహ థరష్టారొ వా కుథేశజ
కర్ణం వా జఘ్నతుః కృష్ణౌ కర్ణొ వాపి జఘాన తౌ
105 ఏవమ ఉక్త్వా తు రాధేయః పునర ఏవ విశాం పతే
అబ్రవీన మథ్రరాజానం యాహి యాహీత్య అసంభ్రమమ